Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ilona Kostadinovová Kontakt:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ilona Kostadinovová Kontakt:"— Transkript prezentace:

1 Ilona Kostadinovová Kontakt: ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/
Prameny pracovního práva – základní charakteristika a zvláštnosti, mezinárodní dokumenty a vnitrostátní právní předpisy , Praha Ilona Kostadinovová Kontakt:

2 OSNOVA : Prameny pracovního práva – druhy a jejich základní charakteristika. Vnitrostátní prameny pracovního práva. Mezinárodní instituce a základní dokumenty.

3 Prameny pracovního práva
Pramen práva – obecné pravidlo chování pro neurčitý počet subjektů (viz základní znalosti teorie práva) Pramen práva v materiálním a formálním pojetí Zvláštnosti pramenů pracovního práva Vnitrostátní prameny pracovního práva Mezinárodní dokumenty

4

5 Prameny prac. práva a) normativní právní akty rozeznáváme:
ve formálním smyslu jsou to formy, v nichž je právo obsaženo => nacházíme v nich pravidla chování určená určitým subjektům - okruh subjektů není individuálně určen -> pravidla chování se týkají individuálně neurčeného počtu subjektů pravidla vydávaná a schvalovaná státem, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí. rozeznáváme: a) normativní právní akty b) normativní smlouvy: - kolektivní smlouvy - mezinárodní smlouvy c) vnitropodnikové právní normy d) technické normy e) dobré mravy (dříve pravidla slušnosti a občanského soužití) f) (rozhodnutí soudu, rozhodnutí Ústavního soudu)

6 Normativní právní akty
1. Ústavní zákony – LZPS, Ústava ČR (2,1/1993 Sb.) 2. Zákony parlamentu ČR - zákoník práce (262/2006 Sb.), - zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), - zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), - zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) 3. Nařízení vlády ČR - o minimální mzdě (567/2006 Sb.), - o hmotné podpoře na vytváření nových prac.míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zmců v rámci investičních pobídek (515/2004 Sb.) 4. Vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů - o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání (519/2004), - o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně a o rekvalifikaci zaměstnanců (16/1991 Sb.) ( prac.-pr.předpisy–viz zvláštní přehled pramenů pracovního práva)

7 Základní právní předpisy:
Ilona Kostadinovová Základní právní předpisy: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů N. v. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci N. v. č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Zákon o zaměstnanosti, zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon o inspekci práce, zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon o kolektivním vyjednávání, z. č. 2/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení úplné znění z. č. 25 /2007 Sb.

8 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Základní předpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci: Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)/ Zákon o BOZP

9 Normativní smlouvy Normativní smlouvy obecně, jsou hybridem -> jedná se o smlouvy na jedné straně, na straně druhé tam mohou být ustanovení s normativním obsahem -> z toho plyne jejich vynutitelnost. Rozeznáváme: Kolektivní smlouvy - typické pro pracovní právo (§ 22 – 29 ZP) - podnikové, vyššího stupně Mezinárodní smlouvy - smlouvy, které ČR ratifikovala, smlouvy vydávané Mezinárodní organizací práce, - stanoví standarty, které musí stát dodržovat

10 Vnitropodnikové právní normy
upraveny v § 305 – 306 ZP vydává je přímo sám zaměstnavatel. Platí pro ně zásada materiální publikace, neplatí pro ně však presumpce správnosti -> lze se tedy domáhat jejich neplatnosti nároky vzniklé z vnitřního předpisu se uplatňují stejně jako jiné individuální nároky vyplývající z pracovně-právních vztahů Nejtypičtější: - pracovní řád - organizační řád - vnitřní mzdové předpisy, …

11 Technické normy a dobré mravy
TECHNICKÉ NORMY (tzv. „ČSN normy“) Jsou vydávány ústředním orgánem pro jednotlivé resorty. Pramenem práva jsou ty části, které se dotýkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -> hlídají, aby při realizaci těchto postupů nedocházelo k poškozování života. DOBRÉ MRAVY dříve označovány jako pravidla slušnosti a občanského soužití v § 13 odst.5 ZP je upravena povinnost zaměstnavatelů pečovat o vytváření a rozvíjení pracovně-právních vztahů v souladu se zákoníkem práce, s ostatními právními předpisy a dobrými mravy, blíže Kostadinovová, I. Karlovarská právní revue, 1/2006, str , ISSN , dostupné též na

12 Soudní judikatura jako výkladové pravidlo
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Nálezy Ústavního soudu ČR, - 116/2008, blíže též článek - 166/2008

13 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Změny 2008 Ústavní soud ČR rozhodl dne , nález publikovaný pod č. 166/2008 Sb. - že nemocenská bude náležet s účinností od 30. června 2008 i za první 3 dny nemoci, 60% DVZ, od je to pouze 25%                                                                       Sněmovní tisk č. 475 – novela zákoníku práce - další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví Z. č. 294/2008 Sb.

14 Reforma s účinností od 1. 1. 2008 ___________________________________
Mgr. Ilona Kostadinovová Reforma s účinností od Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválila Poslanecká sněmovna (poslanecký tisk č. 222/2007) a Senát (sněmovní tisk č.106 /2007 ) Z. č. 261/2007 Sb. Změny v zákoníku práce, v nemocenském pojištění zaměstnanců, zákoně o zaměstnanosti ___________________________________ Legislativně technická novela zákoníku práce (v Poslanecké sněmovně tisk č. 288/2007) Z. č. 362/2007 Sb. – sledovat aktuální vývoj

15 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Změny 2009 Odložena účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, novela č. 282/2009 Sb. Přijat antidiskriminační zákon, 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů

16 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Změny 2010 Opětovné diskuse o změně zákoníku práce, zatím se nedaří dojednat konkrétní podobu.

17 Instituce a mezinárodní prameny pracovního práva
Mezinárodní organizace garantující realizaci sociálních práv •         Organizace spojených národů (OSN) •         Mezinárodní organizace práce (ILO) •         Rada Evropy • Evropská unie

18 Mezinárodní dokumenty v našem právním řádu
•        čl. 10 a čl. 10a Ústavy ČR, z. č. 1/1993 Sb., v platném znění

19 Organizace spojených národů/OSN http://www.un.org/
•   Organizace spojených národů (OSN), anglicky United Nations Organization (UNO), též Spojené národy (zkratka se nepoužívá), anglicky United Nations (UN), je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (v červnu 2006 měla 192 členských států), blíže •  Dokumenty OSN: Všeobecná deklarace lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Mezinárodní pakt o hospodářský, sociálních a kulturních právech - oba publikovány ve Sbírce zákonů pod č. 120/ 1976 Sb. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Úmluva o právech dítěte, sdělení MZV 104/1991 Sb. •        

20 Mezinárodní organizace práce /ILO http://www.ilo.org
•        Dokumenty Mezinárodní organizace práce Členství ČR - ratifikované a zveřejněné úmluvy MOP součástí právního řádu ČR. •        Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, zkratka ILO) je specializovanou organizací OSN usilující o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Byla založena 11. dubna 1919 ve Versailles jako stálé zřízení Společenství národů s cílem podpory světového míru na základě sociální spravedlnosti. Od 14. prosince 1946 je specializovanou organizací OSN se sídlem v Ženevě. Má 177 členů.

21 Rada Evropy, http://www.coe.int/
Rada Evropy (1949), z. č. 123/1995 Sb. – cílem je dodržování a realizace lidských práv a svobod, ČR od r. 1993, Československo vstoupilo do Rady Evropy roku 1991 a do konce roku 1992 ratifikovalo 22 mezinárodních smluv, sjednaných v rámci Rady Evropy, včetně většiny smluv lidskoprávních. Rada Evropy (RE) (anglicky Council of Europe, CoE, francouzsky Conseil de l'Europe) je mezivládní organizace sdružující v současné době 47 zemí (všechny evropské státy kromě Běloruska, Kazachstánu, Vatikánu a 6 sporných území). Členství je otevřené všem evropským zemím, které akceptují a zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro své občany. Mimo zaručení těchto práv a demokracie (cestou reforem) členové RE dále spolupracují např. v oblastech kultury nebo vzdělávání. Jedním z hlavních prvních úspěchů bylo dojednání a uzavření Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v roce 1950, která je právním základem činnosti Evropského soudu pro lidská práva /ESLP ve Štrasburku; anglicky European Court of Human Rights) byl zřízen roku 1959 k projednávání porušení této úmluvy, blíže Úmluva o ochraně lidských práv a svobod – dostupné na internetových stránkách Evropského soudu pro lidská práva: Evropská sociální charta

22 Nejvýznamnější dokumenty Rady Evropy
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950), sdělení MZV. č. 209/1992 Sb., dodatkový protokol č. 9, z. č. 41/1996 Sb., dodatkový protokol č. 11 z r. 1994, platný od 1. listopadu 1998 zřízen trvale zasedající Evropský soud pro lidská práva, jednotlivec má přímý přístup Evropská sociální charta (1961), sdělení MZV č. 14/2000 Sb. m. s., Dodatkový protokol (1988), sdělení MZV 15/2000 Sb. m. s. (sociální a ekonomická práva)

23 Evropská unie, http://europa.eu/
Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 evropských států s 500 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace). EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých let, názorně graf Mezi základní principy EU patří sdílení některých pravomocí národních států. Cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí. K zabezpečení těchto cílů slouží čtyři základní svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, a dále společné politiky Evropské unie například v oblastech hospodářské soutěže, společné vnější obchodní politiky a zemědělství. Právní základ Evropské unie představuje primární evropské právo, které má povahu mezinárodních smluv, z nichž nejvýznamnější jsou zřizovací smlouvy a akty revidující a pozměňující zřizovací smlouvy. Od primárního práva se odvozuje sekundární právo, jež je vytvářeno evropskými institucemi. Nejdůležitějšími sekundárními právními prameny jsou nařízení, která platí v každém členském státě přímo, bez prováděcího vnitrostátního aktu, a směrnice.

24 Pracovní právo v EU Pracovní právo na úrovni EU netvoří samostatné odvětví, je omezeno pouze na určité vztahy a instituty a je vždy vázáno na ekonomickou agendu EU. Na úrovni EU tedy neexistuje obecná definice pracovního práva, ani jeho jednotlivých institutů. V dokumentech EU pojem pracovní právo zahrnut do pojmu „sociální politika“ v obecném smyslu. Nástroje harmonizace pracovního práva - směrnice (direktivy) implementace do národních právních řádů ve stanovené lhůtě jinak přímý účinek. Srovnejte poznámku pod čarou č. 1 zákoníku práce, z. č. 262/21006 Sb., v platném znění.

25 Instituce a mezinárodní prameny pracovního pr.
Mezinár.organizace garantující realizaci soc.práv – pokračování : •         Kolektivní vyjednávání na evropské úrovni Evropská odborová konfederace prosazuje Evropský sociální program Evropská asociace zaměstnavatelů Evropské rady zaměstnanců •  Mezinárodní smlouvy (bilaterální smlouvy o migraci) a smlouvy s určitými mezinárodními organizacemi (UNESCO, Mezinárodní organizace pro spolupráci a rozvoj, Rada Evropy.aj.)

26 Vnitrostátní prameny českého prac. práva
(jednotlivé prac.-pr.předpisy–viz zvláštní příloha prameny pracovního práva)

27 Základní pramen pracovního práva
Ilona Kostadinovová Základní pramen pracovního práva Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění Subjekt práva je fyzická nebo právnická osoba, které je adresována norma objektivního práva. Jde o možné účastníky právních vztahů. Aby se subjekty práva (možní účastníci právních vztahů) staly reálnými subjekty právních vztahů musí nezbytně přistoupit určitá právní skutečnost předpokládaná právní normou, která je nezbytnou podmínkou vzniku právního vztahu, tj. pracovní smlouva – volba – jmenování. Další subjekty: Jedná se o subjekty občanského práva, kterým pracovní právo přiznává určité nároky odvozené z pracovněprávního vztahu třetí osoby (rodinného příslušníka). Nároky pozůstalých po zaměstnanci, který zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Nároky na náhradu škody, která vznikla rodinným příslušníkům spolupracujícím při výkonu prací konaných na základě dohody o pracovní činnosti. Nároky rodinných příslušníků zemřelého zaměstnance podle ustanovení § 260 zákoníku práce – peněžité mzdové nároky do výše odpovídající trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zemřelého zaměstnance přecházejí postupně na manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době ve společné domácnosti. Není-li těchto osob, stávají se předmětem dědictví.

28 Děkuji za pozornost a těším se na diskusi.
Ilona Kostadinovová Děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne milí posluchači. Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Ilona Kostadinovová Kontakt:"

Podobné prezentace


Reklamy Google