Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je balneologie tabuizovanou součástí medicíny? MUDr. Vladimír Řehák Lázně Luhačovice, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je balneologie tabuizovanou součástí medicíny? MUDr. Vladimír Řehák Lázně Luhačovice, a.s."— Transkript prezentace:

1 Je balneologie tabuizovanou součástí medicíny? MUDr. Vladimír Řehák Lázně Luhačovice, a.s.

2 Cíl : Na příkladu současných poznatků z fysiologie koupele představit balneologii jako racionální léčebnou metodu (podnět: materiály 4.CO2 konference 2000 Plus,Sv. Mořic, září 2000 )

3 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:1 Okamžitá redistribuce cirkulující krve s relativní centrální hypervolémií zvýšení srdečního výdeje o 25%-33% a centrálního objemu krve o 700 ml změny centrální hemodynamiky jsou po ukončení koupele okamžitě reverzibilní M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

4 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:2 Koupelí indukovaná centrální hypervolémie je asociovaná s význačnou a pokračující natriuresou a diuresou a tyto změny jsou okamžitě reverzibilní po ukončení koupele hemodynamické a renální efekty koupele jsou velikostně stejné jako po aplikaci solného roztoku (2l/2h) M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

5 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:3 Celková vodní koupel je spojena okamžitou a význačnou (2/3) supresí plasmatické reninové aktivity (PRA) a plasmatického aldosteronu. Ukončení koupele vede k okamžitému návratu k počátečním hodnotám. M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

6 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:4 Celková vodní koupel vyvolává okamžité, významné a trvající zvýšení atriálního natriuretického faktoru. Ukončení koupele vede k okamžitému návratu k počátečním hodnotám. M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

7 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:5 Celková vodní koupel vyvolává zvýšení renálních prostaglandinů jak bylo dokázáno zjištěním zvýšené exkrece prostaglandinu E a 6-keto-prostaglandinu F1  močí. Mimo změn v renálních funkcích, systému renin-aldosteron a odpovědi ANF nebyly pozorovány změny ve složení plasmy M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

8 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:6 Celková vodní koupel vyvolává –zvýšení plasmatického metionin- enkefalinu –významný pokles  -endorfinu (-41%) a sérového prolaktinu (-30%) –suppresi ACTH (převyšující pokles u kontrol ) M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

9 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:7-věk S věkem klesá renální koncentrační schopnost- ANF je u starších vyšší a po koupeli stoupá výrazněji než u mladších je sklon k vyšší diurese a natriurese (2x) M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

10 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:9-diabetes 1 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:9-diabetes 1 Koupel u diabetiků s mikroalbuminurií vyvolává menší natriuresu než u zdravých i když je hladina ANF zvýšená (hyposensitivita kanálku na inhibiční efekt ANF na reabsorpci Na?) M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

11 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:10-diabetes 2 U DM s proteinurií –vyšší basální hladina ANF(2x) –vyšší vzestup ANF po koupeli (3x) –pokles ANF po koupeli nižší- přetrvává zvýšení vzdor tomu antinatriuresa a renální vasokonstrikce ( snížení aktivity nebo počtu receptorů pro ANF?) M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

12 Účinky vodní koupele na kompenzaci diabetu Teplá koupel (37,8-41 st.C) 30 min. u DM 2.typu (průměrné váhy 104,7 kg)- denně po dobu 3 týdnů- způsobila –pokles váhy o 1.7 kg –pokles průměrné glykémie na nalačno (z 10,1 na 8,8 mmol/l) –pokles průměrné hladiny GHbA1c (11,3-10,3%) Hooper, NEJM,1999

13 Je balneologie moderní léčebnou metodou ? Vychází z tradice nebo z poznání? Efekty dokumentuje pozorováním nebo exaktním měřením? Je orientována na výsledky? –krátkodobé: úleva v akt. potížích –dlouhodobé: snížení nemocnosti, zvýšení kvality života, zabránění dalšímu zhoršování zdravotního stavu

14 Charakteristika alternativních terapeutických přístupů: Jsou vyvíjeny a prosazovány v izolaci od uznávaných vědeckých společností Zdůvodnění účinku často zneužívá data z vědecké literatury Jejich tvůrci a propagátoři jsou často na jejich používání přímo finančně zainteresováni Jsou zveřejňovány obvykle mimo oficiální vědecké a klinické společenství, podrobnosti bývají často tajné

15 Charakteristika balneologie Důraz na využití přírodních léčivých zdrojů Vázanost na místo: –přírodní léčivé zdroje –klima –vybavení odbornost personálu léčebná zařízení možnosti doplňkových programů pod lékařským dohledem-funkční diagnostika

16 Je balneologie samostatný obor? Charakteristika vědního oboru: Zkoumání jevů okolního světa nezaujatým pozorováním a experimenty –vlastní vědecká základna, publikace vlastní léčebné postupy Před- i postgraduální školení v oboru efekty založené na důkazech (evidence- based medicine)

17 Jsou balneoterapeutické postupy dokázané? Efektivita metod, počet a kvalita provedených studií Míra s níž byly provedeny nezávislé průkazy efektivity Možná rizika a nebezpečí pro pacienty

18 Indikace z rozpaků: –zlepšení celkové kondice –celkové zlepšení zdravotního stavu Indikace bez posouzení funkčního stavu –neschopnost fyzické aktivity –podceňování kontraindikací - stav oběhového systému, frekvence a závažnost záchvatů Indikace bez znalosti možností místa Co škodí odbornosti (na straně indikujících):

19 Preskripce podle šablony –Guidelines není kuchařka –nevyužívání moderních poznatků (délka a teplota koupele), kardiální kontraindikace –malá individualizace balneoterapie (léčit nemocného, ne diagnózu) Záměna rekreace, rekondice a léčby –neschopnost fyzické aktivity –obecné posuzování kontraindikací Podléhání módním vlivům Co škodí odbornosti 2 (na straně balneologů):

20 Nutné předpoklady pro zachování oboru Respektovat a uplatňovat v léčebných postupech nejnovější poznatky –individualizovat preskripci –dodržovat metodiku, indikace a zejména kontraindikace Doložit prokazatelně účinky používaných prostředků a metod Udržovat kontakt se základním oborem

21 Nutné předpoklady pro zachování oboru 2 Nepoužívat a nekrýt metody s nedoloženým účinkem Nepodléhat módním vlivům a komerčním tlakům U komerčních indikací přesně specifikovat úlohu lékaře Oddělovat rekondici, rehabilitaci, a balneoterapii

22 VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ TESTY prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika I. LF UK a VFN, Praha

23 Kdo indikuje lázeňskou léčbu a proč Podle zákona praktičtí lékaři, ale na doporučení odborníků: –v Luhačovicích nejčastěji: alergologů a pneumologů diabetologů a internistů chirurgů (pooperační stavy) onkologů, pediatrů

24 Kdo indikuje lázeňskou léčbu a proč 2 Hlavní kritérium výběru- Indikační seznam Očekávaný přínos: –zlepšení celkové kondice –léta životu –zlepšení kompenzace –edukaci (u needukačních pobytů) –rehabilitace –získání nových životosprávných návyků Nerespektování kontraindikací

25 Mají indikující lékaři znalosti z balneologie ? Znalost účinku balneologických metod Znalost indikací Znalost a respektování kontraindikací obecně a jednotlivých metod zvláště Zhodnocení funkčního stavu Vědomosti o lázeňském místě a jeho možnostech

26 Fysiologické účinky ovlivněných hormonů ANF/ANP: –natriuresa, diuresa –zvýšení glom. filtrace –snížení TK –snížení sekrece reninu, aldosteronu Aldosteron: –retence Na, ztráta K M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

27 Fysiologické účinky ovlivněných hormonů 2 Vasopresin (ADH): –retence vody PGE2: –vasodilatace Renin : –snižuje renální průtok –přeměna angiotensinogenu na angiotensin I

28 Známé účinky celkové vodní koupele - mechanické: Snížení váhy, relaxace – snížení hypertonu bolestivých partií, Zvýšení TF, prohloubení dechu, zvýšení tepového objemu Zmenšení objemu hrudníku Zvýšení nitrohrudního tlaku Ipser,Přerovský, 1972

29 Známé účinky celkové vodní koupele - termické: Zvýšení TF, snížení Tks i Tkd Zvýšení MV Snížení koronárního průtoku Snížení periferního odporu vede k mírnějšímu vzestupu mechanické srdeční práce než při těžké fyzické práci) Spotřeba O2 stoupá Ipser,Přerovský, 1972

30 Známé účinky celkové vodní koupele - mechanické 2: Zvýšený nitrobřišní tlak- zvýšení odtoku směrem k srdci Snížení přítoku do dutiny břišní z končetin, snížení jejich objemu Ipser,Přerovský, 1972

31 Vliv teploty na účinky celkové vodní koupele: Srdeční výdej stoupá – při 32 st. o 40% –při 36 st. o 80% Na teplotě je nezávislé –zvýšení glomerulární filtrace –snížení periferního odporu horká koupel vede ke snížení aktivity aldosoreduktázy cit M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

32 Oběhové účinky celkové horké vodní koupele : Oběhové účinky celkové horké vodní koupele : Zvýšení tepové frekvence na 160/min pokles krevního tlaku (až na 60mmHg TKs) tachypnoe s následnou respirační alkalosou změny renální acidity M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

33 Charakteristické rysy celkové vodní koupele: Celková vodní koupel vede ke – zvýšení renální perfuse –potlačení aktivity sympatiku –zvýšení glomerulární filtrace –snížení sekrece katecholaminů horká koupel vede ke snížení aktivity aldosoreduktázy Ohtsuka Y.et. Al. Int.J.Biomet. 1995

34 Oběhové účinky celkové vodní koupele: Pokles periferní rezistence v závislosti na teplotě (inverzní) zvýšení srdečního výdeje způsobené převážně zvýšením tepového objemu bradykardie při indiferentní a tachykardie při teplé koupeli žádné změny TK u normotensních M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

35 Charakteristické rysy celkové vodní koupele:8-hypertenze Vylučování kalia se nelišilo od kontrol vylučování natria bylo různé a to –skupina s výrazně vyšší natriuresou –skupina s normální natriuresou –skupina s nižší natriuresou diurésa se lišila jen málo M.Epstein, Physiol. Rew. 1992

36 Nutné předpoklady pro zachování vážnosti oboru 3 Nerezignovat na režimová opatření –stop nikotinismu –redukční režimy založené na současných poznatcích –řízená a dostatečná pohybová aktivita –kontrolovat léčebné aplikace lékařem orientace podle zájmu klientely (vysílající lékaři, pacienti)

37 Léčebné metody podle prokázaného účinku Zjevně účinné Účinné pro určitou skupinu pacientů S neznámým nebo nevyzkoušeným ale možným efektem Zjevně neúčinné


Stáhnout ppt "Je balneologie tabuizovanou součástí medicíny? MUDr. Vladimír Řehák Lázně Luhačovice, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google