Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Platební instrumenty ZÁVAZKOVÉ II. BEZZÁVAZKOVÉ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Platební instrumenty ZÁVAZKOVÉ II. BEZZÁVAZKOVÉ"— Transkript prezentace:

1 Platební instrumenty ZÁVAZKOVÉ II. BEZZÁVAZKOVÉ
Finanční instituce vstupují do smluvního vztahu mezi partnery a přebírají na sebe závazek: ·      dokumentární akreditiv ·      stand-by akreditiv - bankovní směnečný aval ·      bankovní záruka ·      bankovní idemnita  II. BEZZÁVAZKOVÉ Finanční instituce nepřebírají žádné závazky, provádějí pouze finanční operace na základě požadavků smluvních stran. ·      hladký plat ·      dokumentární inkaso ·      směnečné inkaso

2 Platební instrumenty ABSTRAKTNÍ AKCESORICKÉ
bezpodmínečný závazek, který je oddělen od závazku kontrakčního a k jehož plnění ze strany banky musí dojít,jakmile nastanou okolnosti instrumentem pro plnění předvídané. NAPŘ. předložení bezzávazkových dokumentů na podkladě dokumentárního akreditivu. AKCESORICKÉ ručitel může použít v případě uplatnění veškerých námitek hlavního dlužníka z kontraktu. NAPŘ. při platební záruce námitka, že dodané zboží, jehož placení bylo zajištěno akcesorickou platební zárukou, nefunguje.

3 Platební instrumenty DOKUMENTÁRNÍ NEDOKUMENTÁRNÍ - PLATEBNÍ
realizace předpokládá předložení dokumentů (o dodávce zboží) NEDOKUMENTÁRNÍ realizace nepředpokládá předložení dokumentů - PLATEBNÍ plat proběhne prostřednictvím instrumentů (dokumentární akreditiv, inkaso) - ZAJIŠŤOVACÍ v příp. řádného plnění nejsou vůbec použity (bankovní záruky, bankovní avaly směnek,..apod.)

4 PLATBA V HOTOVOSTI se v zahraničním obchodě již prakticky nevyskytují
provize, popř. placení menších částek na veletrzích a aukcích problematické je obstarání měny dovozce musí obstarat zahraniční bankovky, musí je dopravit a odevzdat vývozci. vývozce musí převzatou hotovost ověřit, co do platnosti a pravosti bankovek a složit ji v bance. oba tedy nesou riziko dopravy hotovosti a případných kursových výkyvů, které jsou u bankovek větší než u deviz.

5 Hladké platy z pohledu banky z pohledu klienta banky DRUHY
- došlé hladké platy (např. úhrady ze zahraničí) - vyšlé hladké platy (např. úhrady do zahraničí) z pohledu klienta banky - došlé hladké platy obchodní povahy (např. platy za vývoz) - vyšlé hladké platy obchodní povahy (např. platy za dovoz)

6 Hladké platy Banka provádějící hladký plat (úhradu) na základě klientova příkazu Banka příjemce po ověření platnosti příkazu provede výplatu příjemci

7 Dokumentární inkaso bez závazkový platební instrument
banka je pouze zprostředkovatelem banka nepřebírá žádné závazky instrument se značnými riziky vhodný pro partnery, kteří si věří nebo se znají velmi často používaný v zahraničním obchodě

8 Dokumentární inkaso PODSTATA:
FORMA PLATEBNÍHO STYKU, PŘI KTERÉ JE VYDÁNÍ DOKUMENTŮ A TEDY I ZBOŽÍ PODMÍNĚNO ZAPLACENÍM NEBO ZAJIŠTĚNÍM PLATBY SPLNĚNÍM JINÝCH PODMÍNEK. DŮVOD POUŽITÍ: Větší jistota než platba v hotovosti nebo hladký plat NEVÝHODY: Pro vývozce – nedává mu jistotu, že zboží bude dovozcem převzato a zaplaceno. Pro dovozce – špatně vyplněné dokumenty nebo jejich úplná absence

9 Stanovení inkasních podmínek Inkasní příkaz a odeslání dokumentů
Dokumentární inkaso POSTUP: Stanovení inkasních podmínek Inkasní příkaz a odeslání dokumentů Předložení dokumentů a úhrada FORMY: Dokumenty proti zaplacení Dokumenty proti akceptaci směnky

10 Předkládající banka – inkasní Dovozce
Dokumentární inkaso ÚČASTNÍCI TRANSAKCE: Vývozce Vysílající banka Předkládající banka – inkasní Dovozce

11 banka předkládající – inkasní
Dokumentární inkaso Oznamuje provedení, účtuje ve prospěch vývozce vývozce banka vysílající Předkládá doklady a inkasní příkaz zasílá doklady a žádá o obstarání inkasa oznamuje provedení a uhrazuje či zprostředkuje jiné plnění banka předkládající – inkasní oznamuje podmínky inkasa Platí inkasní příkaz nebo akceptuje směnku nebo ho plní jinak dovozce

12 Dokumentární inkaso NÁLEŽITOSTI INKASNÍHO PŘÍKAZU Adresa dlužníka
Název a adresa inkasní banky Platební podmínka Dokumenty - dispoziční např.: konosament vydací list skladní list Směnka Zvláštní poznámky Podpůrná adresa zástupce a nebo agenta v zemi určení Odměny a výlohy vysílající a inkasní bance Úhrada Podpis

13 Dovozní dokumentární inkaso
Nakládání banky s dokumenty na podkladě přijatých instrukcí zahraničního příkazce za účelem zaplacení nebo akceptace směnky nebo jiných podmínek. Vydání dokumentů proti splnění podmínek úhrady Podkladem je inkasní příkaz a dispoziční dokumenty Doklady mohou být vydány: Proti zaplacení Proti akceptaci směnky Proti částečnému platu a akceptaci směnky Proti výměně za jiné dokumenty – výměnné obchody Proti jinému inkasnímu úkonu

14 Dokumentární akreditiv
Závazkový platební instrument. Banka se zavazuje k tomu, že poskytne třetí osobě nebo na řad určité plnění na základě písemné žádosti svého klienta. Nejvíce používaný platební instrument v zahraničním obchodě. Minimalizuje většinu rizik plynoucí z podmínek obchodních operací. Ve většině zemí nejsou akreditivní podmínky vymezeny zákonem, jsou součástí podmínek jednotlivých bank, které jsou sjednoceny v „Jednotných pravidlech a zvyklostí pro dokumentární akreditivy“, vydanými Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Patří mezi dokumentární a abstraktní platební instrumenty.

15 Dokumentární akreditiv
Výhody zajišťuje prodávajícímu zaplacení zboží, splní-li všechny požadavky předepsané akreditivem. zajišťuje kupujícímu, že úhrada bude provedena až po splnění podmínek předepsané akreditivem. Nevýhody Váže předem finanční prostředky kupujícímu Vyšší administrativní pracnost ve vyřizování Vyšší výlohy spojené s otevřením akreditivu

16 Dokumentární akreditiv
ÚČASTNÍCI TRANSAKCE: Žadatel o akreditiv - kupující Banka otevírající akreditiv - kupujícího Korespondenční banka - prodávajícího Prodávající - beneficient

17 Dokumentární akreditiv
POSTUP Stanovení akreditivních podmínek Odvolatelný Nepotvrzený neodvolatelný akreditiv Potvrzený neodvolatelný akreditiv Otevření akreditivu Otevírá vždy kupující ve prospěch prodávajícího Podmínky jsou součástí příkazu k vystavení akreditivu, je nutné dbát na přesné údaje vyplývající ze smlouvy s prodávajícím Čerpání (likvidace, výplata)

18 Dokumentární akreditiv
DOVOZCE VYSTAVUJÍCÍ BANKA VÝVOZCE korespondenční banka

19 Dokumentární akreditiv
Omezení odpovědnosti banky Neodpovídají za: Formu a pravost dokumentů, váhu, jakost a hodnotu dodaného zboží, jednání dopravců, pojistitelů,… Následky vzniklé zdržením nebo ztrátami při dopravě zpráv, dopisů, dokumentů,… Následky vzniklé přerušením jejich obchodní činnosti zásahem úřadů, občanskými nepokoji, válkou, … apod.

20 Dokumentární akreditiv
DRUHY AKREDITIVŮ Odvolatelný Neodvolatelný Nepotvrzený neodvolatelný Potvrzený neodvolatelný Remboursní Revolvingový Převoditelný Krytý Nekrytý Stand by akreditiv Back-to-back akreditiv Akreditiv s červenou nebo zelenou doložkou

21 Dokumentární akreditiv
Rozdělení akreditivů podle platebních podmínek Hotovostní Úvěrové Kombinovaný termín akreditivní výplaty

22 Dokumentární akreditiv
Dokumenty používané při platbách Dopravní konosamenty námořní list železniční, silniční, letecké nákladní listy poštovní nebo kurýrní podací lístky náložní listy speditérská zasílatelská potvrzení Dispoziční warrant listy vydací listy Podpůrné inkasní – faktury – obchodní, konzulární, proforma balící listy specifikační listy pojistky certifikáty, atesty veterinární osvědčení,…. apod.

23 Bankovní záruka Jde o instrument zajišťovací !!
upravena v Obchodním zákoníku Obchodní záruka nebo Slib odškodnění použití „Jednotných pravidel pro dokumentární akreditivy“ Jednotná pravidla pro kontraktní záruky dnes nová pravidla vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži DEFINICE Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže třetí osoba /dlužník/ nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Jde o instrument zajišťovací !! slouží u všech instrumentů, vyjma u dokumentárního akreditivu Může být využita nebo nemusí. Záleží na vzniku zajišťovací podstaty záruky.

24 Bankovní záruka Subjekty bankovní záruky
OSOBA POVINNÁ - příkazce k vystavení záruky Ručící banka - banka, která záruku vystavuje OSOBA OPRÁVNĚNÁ -(beneficient ) - v jehož prospěch záruka zní Avizující banka - banka, jejímž prostřednictvím muže být záruka zaslána beneficientovi Potvrzující banka - banka, potvrzující záruku bance příkazce

25 Bankovní záruka Druhy záruk
podle typu ručení akcesorické - vázány na hlavní zaručený závazek - podmínky kontraktu subsidiární (podpůrné) …banka plní až po žádosti k plnění dlužníka solidární ………………...banka může být požádána kdykoliv, aniž byl k tomu dlužník vyzván abstraktní - nejsou vázány na hlavní závazek, plnění je na první výzvu a bez námitek záruky bezpodmínečné záruky s podmínkou (např. předložení dokumentů) podle charakteru závazku platební ručení za splnění platebního závazku dlužníka neplatební ručení za splnění nepeněžních podmínek např. kvalita, záruka za vádium - při soutěžích vypisovaných ministerstvy, korporacemi v různých státech na dodávky zařízení nebo provedení prací Vádium je složená % částka z ceny uvedená v nabídce ve prospěch vypisovatele soutěže pro případ, kdyby se kontrakt nepodepsal. hotovost, šek nebo bankovní záruka

26 Bankovní záruka Záruky kryté Záruky nekryté Záruky z hlediska klienta
Akontační záruka - záruka za zaplacenou akontaci nebo za její část v případě, že prodávající nesplnil určitou podmínku Kauční záruka - záruka za dobré provedení kontraktu - za kvalitu dodávky Záruka za ztracené dokumenty - nejčastěji se jedná o konosamenty Záruka celní - slouží jako celní jistota Záruka soudní - k zaplacení soudních výloh Záruky kryté banka vystavující žádá plné nebo částečné krytí vázáním potřebné částky na účtě dlužníka. Záruky nekryté banka se spokojí s prohlášením banky příkazce, že vyrovná všechny náklady vzniklé z titulu převzetí záruky - protizáruky Záruky z hlediska klienta vydané přijaté

27 Bankovní indemnita = slib odškodnění
Slibující se písemně zavazuje, že nahradí příjemci slibu škodu, jež mu vznikne z určitého jeho jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu povinen. Používá se prakticky při ztrátě směnky nebo jiného cenného papíru

28 Děkuji za pozornost ! Šťastné prožití vánočních svátků, hodně dárků a pohody a do nového roku vám všem přeji hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů ! Aleš Hes


Stáhnout ppt "Platební instrumenty ZÁVAZKOVÉ II. BEZZÁVAZKOVÉ"

Podobné prezentace


Reklamy Google