Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BANKOVNÍ ZÁRUKY Opravte si viz.soubor:prezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BANKOVNÍ ZÁRUKY Opravte si viz.soubor:prezentace"— Transkript prezentace:

1 BANKOVNÍ ZÁRUKY Opravte si viz.soubor:prezentace

2 Rizika v obchodě riziko nedodání, opožděného nebo vadného dodání zboží
riziko bezdůvodného nepřevzetí zboží kupujícím riziko platební nevůle dlužníka(kupujícího) riziko platební neschopnosti dlužníka(kupujícího) V klasických obchodních operacích se setkáváme především s těmito riziky:

3 Bankovní záruka jako zajišťovací prostředek
v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů v bankovním sektoru(zajištění aktivních úvěrových obchodů bank)

4 Možnosti zajištění úvěru
Druh zajištění OSOBNÍ VĚCNÉ AKCESORICKÉ Ručení Akcesorická b.z. Převzetí dluhu a přistoup.k závazku Smluvní pokuta Zástava movitých věcí a práv Hypotéka ABSTRAKTNÍ Abstraktní b.z. Depotní směnka Cese pohl.a práv Abstr.hypot.dluh Zajišťovací převod práva

5 Pojem ručení Zajištění závazků může obecně vycházet od dlužníka nebo třetí osoby. Pro institut ručení v dnešním slova smyslu se užíval termín „rukojemství“. Zákoník mezinárodního obchodu upravuje již „ručení“. Pojem rukojemství se stále užívá ve spojení s šeky a směnkami.

6 Šekové a směnečné rukojemství
rukojemství může převzít i osoba podpisem na listině směnečné(šekové) zavázaná, tedy dlužník-nemůže být rukojmím(avalistou) sama sobě, ale kterémukoliv spoludlužníkovi rukojemství se přejímá s podepsanou doložkou rukojemství nezakládá subsidiární závazek všechny směn.závazné osoby jsou v postavení solidárních spoludlužníků

7 Definice bankovní záruky
Bankovní záruka je upravena v obchodním zákoníku(z ), a to v Části třetí „Obchodní a závazkové vztahy“, Hlava I, díl VI, oddíl 4 „Bankovní záruka“, jakož i v Hlavě II, díl XXVI „ Slib o odškodnění“ Od ručení se bankovní záruka liší tím, že jako pravidlo se u ní neuplatňuje princip subsidiarity, ani akcesority.

8 Bankovní záruka je jednostranný právní akt ručící banky vůči příjemci záruky (beneficientovi). Má být neodvolatelná, po vystavení záruky a jejím odeslání či předáním beneficientovi, nemůže již banka, která záruku vystavila, na jejím znění nic měnit ani záruku zrušit bez souhlasu beneficienta záruky. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník neřeší odvolatelnost záruk, doporučuje se, aby záruky byly v textu označeny jako neodvolatelné.

9 Subjekty a pojmy Příkazce – dlužník, osoba povinná plnit, která na zákl.smlouvy žádá banku, aby banka poskytla záruku Beneficient – věřitel, subjekt, kterému má dlužník plnit a zároveň ten, v jehož prospěch byla vystavena záruční listina Ručící banka – banka, která vystaví bankovní záruku/záruční listinu na podkladě instrukcí příkazce a zašle ji přímo na adresu beneficienta

10 Avizující banka – banka, která oznámila, že jiná banka poskytla záruku, zpravidla banka věřitele
Potvrzující banka – banka, která potvrdila bz. Tato banka vůči věřiteli je povinna mu platit ve stejném rozsahu, jako ručící banka, pokud se na ní věřitel obrátí Mandátní smlouva – příkazce k vystavení bz uzavírá s bankou mandátní smlouvu, která má určit obsah záruční listiny

11 Příkazce Ručící banka Beneficiant Příkazce Ručící banka Avizující banka Beneficient Příkazce Banka příkazce Vystavující či Potvrzující banka Benef..

12 Forma a obsah – bz musí mít písemnou formu
Forma a obsah – bz musí mít písemnou formu. Může mít listinnou podobu, nebo může být užito modernějších telekomunik.prostředků, např. ve formě SWIFT, klíčovaný dálnopis, kódovaný telegram V případě zániku ručící strana žádá o: a) vrácení záruční listiny b) potvrzení o nulových požadavcích plynoucích ze záruk

13 Součástí záruky je: Preambule – konstatace banky o uzavření smlouvy mezi beneficientem a jejím klientem Záruční prohlášení banky – jádrem bankovní záruky, banka se zavazuje zaplatit sumu peněz, pokud klient nedostojí svým závazkům Další ustanovení a) platnost záruky b) zánik záruky

14 Cese Bankovní záruka jako instrument zajišťující splnění pohledávky je postupováno zároveň s příslušnou pohledávkou. Zahraniční dodavatel při podpisu kontraktu projednává obvykle se svou lokální bankou profinancování dodavatelského úvěru, který poskytuje odběrateli. Od odběratele je požadováno zahraniční bankou, která cesí vstupuje do práv původního věřitele, potvrzení o splnění kontraktních podmínek dodavatelem.

15 Druhy bankovních záruk
Přímé a nepřímé Kryté a nekryté Platební a neplatební Záruka za nabídku Akontační Kauční Záruka za zádržné záruka za ztracené dokumenty Celní Soudní Stand-by akreditiv Slib odškodnění

16 Přímé a nepřímé Od potvrzených(přímých) záruk je třeba odlišovat záruky nepřímé. Přímou záruku poskytuje banka bezprostředně beneficientovi. Výhodou je, že se neúčtuje avalová provize ani poplatky druhé banky a tato záruka podléhá právu banky příkazce. Tím je možné provést jednoznačné časové omezení záruky. U časově omezené záruky dochází ke včasnému zproštění ze záručního závazku i přesto, že záruční listina nebyla ještě vrácena.

17 Přímá záruka PŘÍKAZCE BENEFICIENT BANKA PŘÍKAZCE

18 U nepřímé záruky(protizáruky) banka příkazce pověří banku v zemi beneficienta vystavením záruky proti jejímu neomezenému zpětnému ručení (protizáruce). Protizáruka je nezávislá na záruce, ke které se vztahuje. Jde o dvě na sebe navazující b.z., jedna z nich je b.z. banky příkazce bance beneficienta, druhá záruka je vystavena bankou beneficienta v jeho prospěch. V praxi se s nimi setkáváme v mezinárodním obchodě.

19 Nepřímá záruka PŘÍKAZCE BENEFICIENT BANKA PŘÍKAZCE BANKA BENEFICIENTA

20 Kryté a nekryté U krytých záruk banka vystavující záruku požaduje plná, nebo částečné krytí vázáním potřebné částky na klientském účtu U nekryté záruky se banky vystavující záruku spokojí s prohlášením banky příkazce, že vyrovná veškeré náklady vzniklé z titulu převzaté záruky(protizáruka)

21 Platební a neplatební z.
Platební – banka ručí za splnění platebního závazku dlužníka(faktura, dokumentární inkaso,..). B.z. se nepoužívají k zajišťování plateb v rámci dokumentárních akreditivů, neboť dokumentární akreditiv je sám o sobě platebním a zajišťovacím instrumentem. Neplatební – banka ručí za splnění platebního závazku dlužníka, než je závazek dlužníka zaplacen. Obvykle slouží k zajištění povinnosti dlužníka dodat zboží v potřebném množství, kvalitě a termínu.

22 Neplatební záruky se vystavují v abstraktní formě(nahrazují hotové peníze)
Jedná se tyto záruky:

23 Záruka za nabídku – při soutěžích vypisovaných státní správou, nebo veřejnými korporacemi na dodání zařízení, nebo provedení různých prací. Po nabízejícím bývá požadováno složit jistotu ve výši (1-5)% ceny uvedené v nabídce. Akontační záruka – banka se zavazuje vrátit poskytnutou akontaci, nebo její část v případě, že prodávající nedodá příslušné zboží(nebo jeho část), neprovede sjednané práce a akontaci sám nevrátí.

24 Kauční záruka – záruka za řádné provedení zajišťuje splnění jednoho, nebo více smluvně sjednaných záručních závazků příkazcem. Kupující má nárok na odstranění vad z titulu z ustanovení kontraktu. Záruky obvykle vystavovány na (5-10)% hodnoty zakázky. Záruka za zádržné – zádržné je část kupní ceny, jež kupující nezaplatí při převzetí zboží, ale v kontraktu se zaváže tuto zadrženou částku uhradit např.po podpisu protokolu o uvedení zařízení do provozu. Banka ručí, že zádržné uhradí.

25 Záruka za ztracené dokumenty – povaha slibu odškodnění
Záruka za ztracené dokumenty – povaha slibu odškodnění. Banka se zavazuje ve prospěch např.majitele lodi, že uhradí odškodné v případě, že by utrpěl škodu v důsledku vystavení náhradních dokumentů. Celní záruka – nejčastěji vůči celním úřadům. - národní tranzit, jiné operace, než režim tranzitu, společný tranzit - globální, individuální, paušální

26 Soudní záruky – k zaplacení soudních výloh
Stand-by akreditiv – akreditiv plnící funkci bankovní záruky. Čerpán proti prohlášení, že se něco neuskutečnilo. Slib odškodnění – slibem odškodnění se zavazuje slibující nahradit příjemci slibu škodu, jež mu vznikne z určitého jeho jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu povinen. - podstatné části kromě označení slibujícího a příjemce slibu: - určení jednání - závazek slibujícího nahradit příjemci škodu, jež mu vznikne


Stáhnout ppt "BANKOVNÍ ZÁRUKY Opravte si viz.soubor:prezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google