Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BANKOVNÍ ZÁRUKY Opravte si viz.soubor:prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BANKOVNÍ ZÁRUKY Opravte si viz.soubor:prezentace."— Transkript prezentace:

1 BANKOVNÍ ZÁRUKY Opravte si viz.soubor:prezentace

2 Rizika v obchodě  riziko nedodání, opožděného nebo vadného dodání zboží  riziko bezdůvodného nepřevzetí zboží kupujícím  riziko platební nevůle dlužníka(kupujícího)  riziko platební neschopnosti dlužníka(kupujícího)

3 Bankovní záruka jako zajišťovací prostředek  v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů  v bankovním sektoru(zajištění aktivních úvěrových obchodů bank)

4 Možnosti zajištění úvěru Druh zajištěníOSOBNÍVĚCNÉ AKCESORICKÉ  Ručení  Akcesorická b.z.  Převzetí dluhu a přistoup.k závazku  Smluvní pokuta  Zástava movitých věcí a práv  Hypotéka ABSTRAKTNÍ  Abstraktní b.z.  Depotní směnka  Cese pohl.a práv  Abstr.hypot.dluh  Zajišťovací převod práva

5 Pojem ručení Zajištění závazků může obecně vycházet od dlužníka nebo třetí osoby. Pro institut ručení v dnešním slova smyslu se užíval termín „rukojemství“. Zákoník mezinárodního obchodu upravuje již „ručení“. Pojem rukojemství se stále užívá ve spojení s šeky a směnkami.

6 Šekové a směnečné rukojemství  rukojemství může převzít i osoba podpisem na listině směnečné(šekové) zavázaná, tedy dlužník- nemůže být rukojmím(avalistou) sama sobě, ale kterémukoliv spoludlužníkovi  rukojemství se přejímá s podepsanou doložkou  rukojemství nezakládá subsidiární závazek  všechny směn.závazné osoby jsou v postavení solidárních spoludlužníků

7 Definice bankovní záruky Bankovní záruka je upravena v obchodním zákoníku(z 5.11.1991), a to v Části třetí „Obchodní a závazkové vztahy“, Hlava I, díl VI, oddíl 4 „Bankovní záruka“, jakož i v Hlavě II, díl XXVI „ Slib o odškodnění“ Od ručení se bankovní záruka liší tím, že jako pravidlo se u ní neuplatňuje princip subsidiarity, ani akcesority.

8 Bankovní záruka je jednostranný právní akt ručící banky vůči příjemci záruky (beneficientovi). Má být neodvolatelná, po vystavení záruky a jejím odeslání či předáním beneficientovi, nemůže již banka, která záruku vystavila, na jejím znění nic měnit ani záruku zrušit bez souhlasu beneficienta záruky. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník neřeší odvolatelnost záruk, doporučuje se, aby záruky byly v textu označeny jako neodvolatelné.

9 Subjekty a pojmy  Příkazce – dlužník, osoba povinná plnit, která na zákl.smlouvy žádá banku, aby banka poskytla záruku  Beneficient – věřitel, subjekt, kterému má dlužník plnit a zároveň ten, v jehož prospěch byla vystavena záruční listina  Ručící banka – banka, která vystaví bankovní záruku/záruční listinu na podkladě instrukcí příkazce a zašle ji přímo na adresu beneficienta

10   Avizující banka – banka, která oznámila, že jiná banka poskytla záruku, zpravidla banka věřitele   Potvrzující banka – banka, která potvrdila bz. Tato banka vůči věřiteli je povinna mu platit ve stejném rozsahu, jako ručící banka, pokud se na ní věřitel obrátí   Mandátní smlouva – příkazce k vystavení bz uzavírá s bankou mandátní smlouvu, která má určit obsah záruční listiny

11 PříkazceRučící bankaBeneficiant Příkazce Ručící banka Avizující banka Beneficient Příkazce Banka příkazce Vystavující či Potvrzující banka Benef..

12   Forma a obsah – bz musí mít písemnou formu. Může mít listinnou podobu, nebo může být užito modernějších telekomunik.prostředků, např. ve formě SWIFT, klíčovaný dálnopis, kódovaný telegram   V případě zániku ručící strana žádá o: a) vrácení záruční listiny b) potvrzení o nulových požadavcích plynoucích ze záruk

13 Součástí záruky je:  Preambule – konstatace banky o uzavření smlouvy mezi beneficientem a jejím klientem  Záruční prohlášení banky – jádrem bankovní záruky, banka se zavazuje zaplatit sumu peněz, pokud klient nedostojí svým závazkům  Další ustanovení a) platnost záruky b) zánik záruky

14 Cese  Bankovní záruka jako instrument zajišťující splnění pohledávky je postupováno zároveň s příslušnou pohledávkou.  Zahraniční dodavatel při podpisu kontraktu projednává obvykle se svou lokální bankou profinancování dodavatelského úvěru, který poskytuje odběrateli.  Od odběratele je požadováno zahraniční bankou, která cesí vstupuje do práv původního věřitele, potvrzení o splnění kontraktních podmínek dodavatelem.

15 Druhy bankovních záruk  Přímé a nepřímé  Kryté a nekryté  Platební a neplatební  Záruka za nabídku  Akontační  Kauční  Záruka za zádržné záruka za ztracené dokumenty  Celní  Soudní  Stand-by akreditiv  Slib odškodnění

16 Přímé a nepřímé  Od potvrzených(přímých) záruk je třeba odlišovat záruky nepřímé.  Přímou záruku poskytuje banka bezprostředně beneficientovi. Výhodou je, že se neúčtuje avalová provize ani poplatky druhé banky a tato záruka podléhá právu banky příkazce. Tím je možné provést jednoznačné časové omezení záruky. U časově omezené záruky dochází ke včasnému zproštění ze záručního závazku i přesto, že záruční listina nebyla ještě vrácena.

17 Přímá záruka PŘÍKAZCE BENEFICIENT BANKA PŘÍKAZCE

18   U nepřímé záruky(protizáruky) banka příkazce pověří banku v zemi beneficienta vystavením záruky proti jejímu neomezenému zpětnému ručení (protizáruce). Protizáruka je nezávislá na záruce, ke které se vztahuje. Jde o dvě na sebe navazující b.z., jedna z nich je b.z. banky příkazce bance beneficienta, druhá záruka je vystavena bankou beneficienta v jeho prospěch.   V praxi se s nimi setkáváme v mezinárodním obchodě.

19 Nepřímá záruka PŘÍKAZCE BENEFICIENT BANKA PŘÍKAZCE BANKA BENEFICIENTA

20 Kryté a nekryté  U krytých záruk banka vystavující záruku požaduje plná, nebo částečné krytí vázáním potřebné částky na klientském účtu  U nekryté záruky se banky vystavující záruku spokojí s prohlášením banky příkazce, že vyrovná veškeré náklady vzniklé z titulu převzaté záruky(protizáruka)

21 Platební a neplatební z.  Platební – banka ručí za splnění platebního závazku dlužníka(faktura, dokumentární inkaso,..). B.z. se nepoužívají k zajišťování plateb v rámci dokumentárních akreditivů, neboť dokumentární akreditiv je sám o sobě platebním a zajišťovacím instrumentem.  Neplatební – banka ručí za splnění platebního závazku dlužníka, než je závazek dlužníka zaplacen. Obvykle slouží k zajištění povinnosti dlužníka dodat zboží v potřebném množství, kvalitě a termínu.

22   Neplatební záruky se vystavují v abstraktní formě(nahrazují hotové peníze)   Jedná se tyto záruky:

23   Záruka za nabídku – při soutěžích vypisovaných státní správou, nebo veřejnými korporacemi na dodání zařízení, nebo provedení různých prací. Po nabízejícím bývá požadováno složit jistotu ve výši (1-5)% ceny uvedené v nabídce.   Akontační záruka – banka se zavazuje vrátit poskytnutou akontaci, nebo její část v případě, že prodávající nedodá příslušné zboží(nebo jeho část), neprovede sjednané práce a akontaci sám nevrátí.

24   Kauční záruka – záruka za řádné provedení zajišťuje splnění jednoho, nebo více smluvně sjednaných záručních závazků příkazcem. Kupující má nárok na odstranění vad z titulu z ustanovení kontraktu. Záruky obvykle vystavovány na (5-10)% hodnoty zakázky.   Záruka za zádržné – zádržné je část kupní ceny, jež kupující nezaplatí při převzetí zboží, ale v kontraktu se zaváže tuto zadrženou částku uhradit např.po podpisu protokolu o uvedení zařízení do provozu. Banka ručí, že zádržné uhradí.

25   Záruka za ztracené dokumenty – povaha slibu odškodnění. Banka se zavazuje ve prospěch např.majitele lodi, že uhradí odškodné v případě, že by utrpěl škodu v důsledku vystavení náhradních dokumentů.   Celní záruka – nejčastěji vůči celním úřadům. - národní tranzit, jiné operace, než režim tranzitu, společný tranzit - globální, individuální, paušální

26   Soudní záruky – k zaplacení soudních výloh   Stand-by akreditiv – akreditiv plnící funkci bankovní záruky. Čerpán proti prohlášení, že se něco neuskutečnilo.   Slib odškodnění – slibem odškodnění se zavazuje slibující nahradit příjemci slibu škodu, jež mu vznikne z určitého jeho jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu povinen. - podstatné části kromě označení slibujícího a příjemce slibu: - určení jednání - závazek slibujícího nahradit příjemci škodu, jež mu vznikne


Stáhnout ppt "BANKOVNÍ ZÁRUKY Opravte si viz.soubor:prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google