Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D OKUMETÁRNÍ OBCHODY. P OJEM Akreditiv pochází z francouzského "accréditer" = pověřovat. Akreditiv je závazek banky na základě žádosti klienta poskytnout.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D OKUMETÁRNÍ OBCHODY. P OJEM Akreditiv pochází z francouzského "accréditer" = pověřovat. Akreditiv je závazek banky na základě žádosti klienta poskytnout."— Transkript prezentace:

1 D OKUMETÁRNÍ OBCHODY

2 P OJEM Akreditiv pochází z francouzského "accréditer" = pověřovat. Akreditiv je závazek banky na základě žádosti klienta poskytnout oprávněné osobně určité plnění. Nebo jinak řečeno je to také finanční částka složená v bance a rezervovaná na úhradu určitého zboží v dohodnutý čas.

3 D OKUMENTÁRNÍ AKREDITIV Výskytu je se zejména v zahraničním obchodě, který se vyznačuje dlouhou historii, propracovanosti a vysokým stupněm platebního zajištěni pro prodávajiciho. Patři k nejdůležitějším a nejbezpečnějším platebním instrumentům financujících vyvoz a dovoz zboží, který může, při zvoleni vhodného druhu, poskytnout výhody nejen dovozci, ale i vývozci

4 D OKUMENTÁRNÍ AKREDITIV (D OCUMENTARY C REDIT, L ETTRE OF C REDIT, L/C) představuje písemný závazek banky, vystaveny na základě žádosti jejího klienta (příkazce, kupujícího), že poskytne plněni stanovené v akreditivu třetí osobě (pověřenému, beneficientovi, prodávajícímu), budou-li do určité doby splněny akreditivní podmínky. Prodávající tak získává platební závazek další osoby – banky.

5 D OKUMENTY, KTERÉ AKREDITIV ZPRAVIDLA PŘEDEPISUJE obchodní faktura, dopravní dokument certifikát o původu, balící list, vážní list, specifikace, pojistka nebo pojistný certifikát inspekční certifikát, certifikát o kvalitě, předavači protokol, potvrzeni beneficienta.

6 P ŘI AKREDITIVNÍM ZPŮSOBU PLACENÍ OBVYKLE VYSTUPUJÍ Strana, která dala podnět k otevření akreditivu Strana v jejíž prospěch je akreditiv otevřen Banka, která deponuje prostředky akreditivu Banka, jde se prostředky akreditivu čerpají

7 P LNĚNÍ STANOVENÉ AKREDITIVEM MŮŽE BÝT NAPŘÍKLAD Proplacení akreditivní částky Akceptování směnky Vystavení sliby, že banka zaplatí později ve stanovené lhůtě

8 V ÝHODY PRO PŘÍJEMCE AKREDITIVU ( PRODÁVAJÍCÍHO ) prodávajícímu vzniká pohledávka za bankou místo za kupujícím, má jistotu zaplacení po splnění akreditivních podmínek, může použít akreditiv jako ručení vůči svým dodavatelům, může získat okamžitě finanční prostředky, pokud svoji pohledávku za bankou odprodá, na základě kvalitního exportního akreditivu může získat od své banky úvěr.

9 V ÝHODY PRO PŘÍKAZCE AKREDITIVU ( KUPUJÍCÍHO ) může získat výhodnější cenové podmínky díky kvalitnímu platebnímu zajištění, akreditiv vytváří značný tlak na prodávajícího, aby dodávka byla uskutečněna v předepsanou dobu a v požadované kvalitě, má jistotu, že bude platit až po splnění předepsaných podmínek.

10 D RUHY DOKUMENTÁRNÍCH AKREDITIVŮ Odvolatelný akreditiv (revocable L/C) Neodvolatelný akreditiv (irrevocable L/C)

11 Z HLEDISKA PRÁVNÍ ZÁVAZNOSTI potvrzený akreditiv avizovaný akreditiv

12 P ODLE DOBY PLACENÍ hotovostní, úvěrové, kombinované,

13 Z HLEDISKA POUŽITÍ A MANIPULACE S AKREDITIVEM akreditiv revolvingový, akreditiv převoditelný, Stand-by-akreditiv Akreditiv s červenou doložkou (Red Clause L/C) Remboursní akreditiv Vnitřní akreditiv (tuzemsky) Realitní akreditiv Commercial L/C.

14 D ĚLENÍ AKREDITIVŮ DLE DRUHŮ HOJENÍ MEZI ZÚČASTNĚNÝMI BANKAMI Krytý akreditiv. Nekrytý akreditiv

15 PRINCIPY Základní charakteristické vlastnosti dokumentárních akreditivů, které se vztahuji, na všechny druhy dokumentárních akreditivů. Patři mezi ně princip neodvolatelnosti, princip nezávislosti na ostatních smluvních vztazích, princip dokumentárnosti a princip vyloučeni odpovědnosti bank

16 P RINCIP NEODVOLATELNOSTI Princip neodvolatelnosti se ze zjevných důvodů dotýká pouze akreditivu neodvolatelného. Vyjadřuje, že banka, která je z akreditivu zavázaná, poskytne plněni proti předloženi příslušných dokumentů. Umožňuji čtyři způsoby, jak závazek splnit a to platbou 1. na viděnou, 2. odloženou platbou, 3. akceptaci směnky či negociaci. 4. platbou, akceptaci směnky či negociaci

17 P RINCIP NEZÁVISLOSTI NA OSTATNÍCH SMLUVNÍCH VZTAZÍCH Princip nezávislosti na ostatních smluvních vztazích vyjadřuje nezávislost dokumentárního akreditivu na ostatních smlouvách, kterých se může věcně dotýkat.

18 P RINCIP DOKUMENTÁRNOSTI Princip dokumentárnosti stanovuje, že vystavující banka má povinnost poskytnout plněni pouze proti předloženým dokumentům, které odpovídají akreditivním podmínkám.

19 P RINCIP VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI BANK Princip vyloučeni odpovědnosti bank zprošťuje banky odpovědnosti za formu, dostatečnost, přesnost, pravost, falzifikaci či právní účinnost dokumentu, za obecné nebo specifické podmínky uvedené v dokumentech, dále za popis, množství, váhu, kvalitu, stav, baleni, dodáni, hodnotu nebo existenci zboží, představovaného jakýmkoliv dokumentem, za činnost, dobrou viru, opomenuti, solventnost, provedeni kontraktu nebo za finanční situaci odesilatelů, dopravců, zasilatelů, příjemců nebo pojistitelů zboží, nebo za jakékoliv jiné osoby.

20 V ÝHODY A NEVÝHODY DOKUMENTÁRNÍHO Spolehlivě nahrazuje problematické placeni v hotovosti. Jelikož banky provádějí akreditivy podle standardních mezinárodních pravidel. Je vhodný v případě, kdy se obchodní partneři nezraji, nebo pokud dodavatel poskytuje zboží či služby do teritorii, která vykazuji politickou nestabilitu. Doporučuje se použit, jestliže se jedna o dodavku většího finančního objemu.

21 V ÝHODY PRO EXPORTÉRA neodvolatelný závazek banky, že mu zaplatí ihned, nebo k nějakému datu v budoucnosti, jestliže bance včas a řádně předloží příslušné dokumenty. Pohledávka tedy vzniká za bankou, nikoliv za kupujícím

22 V ÝHODY PRO IMPORTÉRA Otevřením akreditivu získává dovozce jistotu, že platba bude realizovaná až v okamžiku splněni všech podmínek předepsaných akreditivem, tedy pouze proti předloženi příslušných dokumentů. má své finanční prostředky tedy déle k dispozici

23 N EVÝHODY DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU výhody akreditivu mohou byt značně oslabeny nebo úplně zmařeny nepřesným nebo nelogickým stanovením akreditivních podmínek, či jejich nedodržením. Beneficient se v takovém případě vystavuje riziku, že dokumenty nebudou akceptovaný a akreditiv proplacen.

24 K HLAVNÍM ÚČASTNÍKŮM AKREDITIVNÍ OPERACE PATŘI příkazce (applicant) beneficient (beneficiary) vystavující banka (issuing bank) vizující banka (advising bank) další banka – další avizujici, popř. potvrzující banka hojící banka

25 V ZTAHY MEZI STRANAMI AKREDITIVNÍ OPERACE Vztah mezi exportérem a importérem – Vztahy mezi dovozcem a vývozcem jsou dány především obchodní smlouvou a obchodními zvyklostmi Vztah mezi importérem a bankou vystavující akreditiv – z obchodní smlouvy vzniká importérovi závazek vystavit akreditiv ve prospěch beneficienta. Vztah mezi vystavující bankou a bankou vizující akreditiv exportérovi Dokumentární akreditiv bývá oznámen beneficientovi prostřednictvím avizujici banky, která většinou sídlí v jeho zemi. Vztah mezi vystavující bankou a exportérem Vztah mezi vystavující bankou a exportérem – vztah mezi vystavující bankou a dovozcem je vztah pro Dokumentární akreditiv zásadní Vztah mezi potvrzující bankou a exportérem – vztah mezi potvrzující bankou a exportérem je obdobný vztah jako vztah mezi exportérem a vystavující bankou

26 O STATNÍ VZTAHY Vztah mezi avizujici nebo potvrzující bankou a příkazcem Vztah mezi exportérem a avizujici bankou Vztah mezi vystavující bankou a hojící bankou potvrzující) bance,. Vztah mezi jmenovanou, popř. potvrzující bankou a hojící bankou

27 P OSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ AKREDITIVNÍ OPERACE

28 Z PŮSOBY POUŽITELNOSTI DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU Způsoby použitelnosti akreditivu jsou upraveny pravidly: „Všechny akreditivy musí jasně stanovit, zda jsou použitelné platbou na viděnou, odloženou platbou, akceptaci nebo negociaci“.

29 Z PŮSOB DORUČENÍ DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU Dokumentární akreditiv může mít podobu dopisu, telexu (dálnopisu) či může byt vystaven prostřednictvím mezibankovního telekomunikačního systému Swift.

30 H LAVNÍ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU jméno Příkazce, jeho adresa a telefonní spojeni podpis Příkazce dle podpisového vzoru jméno a adresa beneficienta banka prodávajícího forma dokumentárního akreditivu způsob doručeni akreditivu – Swift, telex, dopis číslo učtu, k jehož tíži má byt akreditiv otevřen částka akreditivu měna akreditivu doba pro předloženi dokumentů banka, u které je akreditiv použitelný a jakým dodací parita pojistná hodnota zboží místo určeni zboží popis dodávaného zboží/služeb částečně dodavky/čerpaní přeloženi zboží pokyny bance, jak má byt naloženo s dokumenty ustanoveni o potvrzeni či avizováni akreditivu

31 N ESROVNALOSTI V DOKUMENTECH Banka nalezne v dokumentech chyby: Opravitelné nesrovnalosti. Neopravitelné nesrovnalosti

32 K ONTROLA DOKUMENTŮ Kontrola dokumentů je upravena Standardem pro přezkoumaní dokumentů. Je zde stanoveno, že banky musí přezkoumat všechny dokumenty stanovené v akreditivu s rozumnou péči, aby zjistily, zda se jeví či nejeví byt v souladu s podmínkami akreditivu, a zda jsou tyto dokumenty v souladu mezi sebou, což znamená, zda se vztahuji k téže zásilce zboží. Banky kontroluji pouze zjevnou správnost dokumentů. Banky nezkoumají dokumenty, které nebyly akreditivem požadovaný.

33 D RUHY DOKUMENTŮ V zahraničních dokumentárních akreditivech se setkáme s celou řadou dokumentů Tyto dokumenty lze členit podle jejich funkce na dokumenty Obchodní, finanční, pojistné a dopravní

34 O BCHODNÍ DOKUMENTY Obchodní faktura (Commercial Invoice) Konzulární faktura (Consular Invoice) Celní faktura (Customs Invoice). Certifikát o kvalitě (Certificate of Quality) Inspekční certifikát (Inspection Certificate) Balící list (Packing List) Certifikát o původu (Certificate of Origin) Zdravotní osvědčení (Health Certificate) Předávací protokol (Prove of Delivery)

35 F INANČNÍ DOKUMENTY Směnka (Bill of Exchange) představuje požadavek beneficienta na zaplaceni, vůči bance, u ktere je použitelný. Je důležitým nástrojem platebním, úvěrovým i zajišťovacím.

36 D OPRAVNÍ DOKUMENTY Námořní konosament (bill of lading, B/Lnevyplněným. Konosament na jméno Neobchodovatelný námořní nákladní list (Non-Negotiable Sea Waybill) Konosament vystavený podle smlouvy o nájmu nebo provozu lodi (Charter party B/L) Multimodální dopravní dokument (Multimodal Transport Dokument) Letecký nákladní list (Air Transport Dokument) Silniční nákladní list (Road Transport dokument) Železniční nákladní list (Rail Transport Dokument) Náložný a nákladní list pro vnitrozemskou vodní dopravu (Waterway Transport Dokument) Kurýrní stvrzenka (Courier Receipts)

37 P OJISTNÉ DOKUMENTY pojistné dokumenty slouží jako evidence o uzavřeni pojistky. Vyskytuji se v následujících podobách: Pojistka (Insurance Policy). Pojistný certifikát

38 D OKUMENTÁRNÍ INKASO bezzávazkový, dokumentární platební instrument, forma platebního styku, při které je vydání dokumentů a tedy i zboží podmíněno zaplacením nebo akceptací směnky či splněním jiných podmínek, je mimořádně výhodnou platební podmínkou při dovozu, výhodou pro kupujícího je, že neváže platební prostředky a jeho relativně nízká cena, vývozce/prodávající má sice zajištěno, že kupující neobdrží dokumenty jinak než oproti plnění (dispoziční dokumenty jsou pod kontrolou bankovního systému), ale jistotu zaplacení dodávky nemá, pro vývozce/prodávajícího je použití dokumentárního inkasa jako platební podmínky zajímavé pouze tehdy, jestliže nemá pochybnosti o ochotě kupujícího zboží odebrat.

39 D RUHY DOKUMENTÁRNÍHO INKASA Dokumentární inkaso s podmínkou D/P (Documents against payment/ Dokumentární inkaso s podmínkou D/A (Documents against acceptance/

40


Stáhnout ppt "D OKUMETÁRNÍ OBCHODY. P OJEM Akreditiv pochází z francouzského "accréditer" = pověřovat. Akreditiv je závazek banky na základě žádosti klienta poskytnout."

Podobné prezentace


Reklamy Google