Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovní záruky Lukáš Pozník Martin Veverka. 2 Definice bankovní záruky Bankovní záruka je stanovena v obchodní zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., § 313.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovní záruky Lukáš Pozník Martin Veverka. 2 Definice bankovní záruky Bankovní záruka je stanovena v obchodní zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., § 313."— Transkript prezentace:

1 Bankovní záruky Lukáš Pozník Martin Veverka

2 2 Definice bankovní záruky Bankovní záruka je stanovena v obchodní zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., § 313 Základní ustanovení: Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Bankovní záruka má být neodvolatelná. Po vystavení záruky a jejím odeslání či předání beneficientovi, nemůže již banka, která záruku vystavila, na jejím znění nic měnit ani záruku zrušit bez souhlasu beneficienta záruky. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník neřeší odvolatelnost záruk, doporučuje se, aby záruky byly v textu označeny jako neodvolatelné.

3 3 Subjekty a pojmy Příkazce – dlužník, osoba povinná plnit, která žádá banku, aby poskytla záruku věřiteli Beneficient – věřitel, subjekt, kterému má dlužník plnit a zároveň ten, v jehož prospěch byla vystavena záruční listina Ručící banka – banka, která vystaví bankovní záruku/záruční listinu na podkladě instrukcí příkazce a zašle ji přímo na adresu beneficienta Avizující banka – banka, která oznámila, že jiná banka poskytla záruku (zpravidla banka věřitele) Potvrzující banka – banka, která potvrdila bankovní záruku. Tato banka je povinna platit věřiteli ve stejném rozsahu, jako ručící banka, pokud se na ní věřitel obrátí Mandátní smlouva – příkazce k vystavení bankovní záruky uzavírá s bankou mandátní smlouvu, která má určit obsah záruční listiny

4 4 Vztahy mezi subjekty Příkazce Ručící banka Beneficient Avizující banka PříkazceBeneficient Ručící banka Potvrzující banka PříkazceBeneficient Banka příkazce

5 5 Účel vzniku bankovních záruk – rizika v obchodě riziko nedodání, opožděného dodání nebo dodání vadného zboží riziko nepřevzetí zboží kupujícím riziko platební nevůle kupujícího riziko platební neschopnosti kupujícího v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů v bankovním sektoru (zajištění úvěrových obchodů bank) Bankovní záruka jako zajišťovací prostředek

6 6 Zajištění úvěrů se člení do dvou hledisek podle formy zajištění  osobní zajištění – bance ručí za její pohledávku vedle příjemce úvěru ještě třetí osoba (fyzická či právnická)  věcné zajištění – dává bance právo na určité majetkové hodnoty příjemce úvěru podle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou  akcesorické zajištění – zajištění je pevně spjato se zajišťovanou pohledávkou, zanikne-li pohledávka, zaniká i zajištění  abstraktní zajištění – představuje samostatně stojící právo, které je nezávislé na pohledávce

7 7 Forma a obsah bankovní záruky Bankovní záruka musí mít písemnou formu v podobě záruční listiny. Může mít buď listinou podobu, nebo může být použito moderních telekomunikačních prostředků užívaných mezi bankami: SWIFT*, klíčovaný dálnopis, kódovaný telegram. Součástí záruky je: Preambule – banka konstatuje, že uzavřela smlouvu mezi beneficientem a jejím klientem (za kterého ručí) Záruční prohlášení banky – jádro bankovní záruky, banka se zavazuje splatit sumu peněz, pokud její klient nedostojí svým závazkům vůči beneficientovi Další ustanovení  platnost záruky  zánik záruky *SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications

8 8 Varianty bankovních záruk Princip přímé záruky PŘÍKAZCEBANKABENEFICIENT 1. Vznik zajišťovacího závazku 2. Příkaz k vystavení záruky na základě mandátní smlouvy a zaplacení záruční provize 3. Vystavení záruky ve prospěch beneficienta  sama vystavující banka vstupuje přímo do kontaktu s beneficientem  zejména u tuzemských záruk  nižší náklady

9 9 Princip avizované a potvrzené záruky Varianty bankovních záruk PŘÍKAZCE BANKA PŘÍKAZCE BENEFICIENT 1. Vznik zajišťovacího závazku 2. Příkaz k vystavení záruky na základě mandátní smlouvy a zaplacení záruční provize 3. Vystavení záruky ve prospěch beneficienta ZAHRANIČNÍ BANKA 4. Potvrzení záruky Možnost uplatnit nárok na plnění ze záruky  v případě komplikovaného přímého kontaktu banky příkazce s beneficientem  mezinárodní záruky  avizující banka – pouze oznamuje beneficientovi vystavení záruky  potvrzující banka – beneficient má právo požadovat plnění ze záruky buď po vystavující nebo po potvrzující bance

10 10 Princip nepřímé záruky Varianty bankovních záruk PŘÍKAZCE BANKA PŘÍKAZCE BENEFICIENT 1. Vznik zajišťovacího závazku 2. Příkaz k vystavení záruky na základě mandátní smlouvy a zaplacení záruční provize 3. Vystavení záruky ve prospěch beneficienta (protizáruka) ZAHRANIČNÍ BANKA 4. Potvrzení záruky Možnost uplatnit nárok na plnění ze záruky  vystavující banka pověřuje (formou protizáruky) zahraniční banku vystavením nové záruky  jedná se o dvě samostatné záruky na sobě nezávislé – pouze na sebe navazují

11 11 Platební záruka (payment guarantee)  za splnění platebního závazku klienta  např. zaplacení faktury, směnky, splacení úvěru, atd. Neplatební záruka  za jiný než platební závazek  např. záruka za nabídku, kauční záruka, akontační záruka, atd. Druhy bankovních záruk

12 12 Záruka za nabídku (bid bond, provisional guarantee)  využívána subjekty vypisujícími soutěž na dodávku určitého zboží či provedení jiných prací  garance schopnosti dodržet podmínky uvedené v nabídce  Plnění ze záruky:stanoveno na první výzvu bez námitek  Výše záruky:obvykle 1 až 5 % z ceny uvedené v nabídce  Doba platnosti:dle lhůty, na kterou se vztahuje nabídka Kauční záruka (performance bond)  zajištění kvality dodávky  Plnění ze záruky:stanoveno na první výzvu bez námitek  Výše záruky:obvykle 5 až 10% (někdy až 20%) z hodnoty dodávky  Doba platnosti:celé období dodávek až do okamžiku řádného převzetí odběratelem Neplatební záruky

13 13 Akontační (advance payment guarantee)  kupující dostane zpět zaplacené zálohy (akontace), pokud prodávající nedodá sjednané množství zboží a sám zaplacené zálohy nevrátí  Plnění ze záruky:stanoveno na první výzvu bez námitek  Výše záruky:obvykle pokrývá celou výši poskytnutých záloh včetně úroků ode dne poskytnutí záloh do jejich vrácení  Doba platnosti:do dodání zboží odpovídající hodnotě akontací či vrácení akontací Záruka za zádržné - obdoba kauční záruky Záruka za ztracené dokumenty – povaha slibu odškodnění Celní záruka – v případě celního dluhu Stand-by letter of credit – shodné podmínky jako dokumentární akreditiv Neplatební záruky

14 14 Záruky poskytované specializovanými bankami ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka)  cenově zvýhodněná záruka za bankovní úvěr nebo za leasing na realizaci podnikatelského záměru  záruka za kapitálový vstup investora  záruka za návrh do obchodní veřejné soutěže ČEB (Česká exportní banka)

15 15 Výhody bankovní záruky Umožňuje jednoduše získat finanční prostředky Posiluje důvěryhodnost dlužníka ve vztahu k věřiteli Umožňuje příkazci zúčastnit se vyhlášeného výběrového řízení, aniž by musel skládat finanční prostředky na účet vyhlašovatele

16 Děkujeme za pozornost Lukáš Pozník Martin Veverka


Stáhnout ppt "Bankovní záruky Lukáš Pozník Martin Veverka. 2 Definice bankovní záruky Bankovní záruka je stanovena v obchodní zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., § 313."

Podobné prezentace


Reklamy Google