Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014. Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014. Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu."— Transkript prezentace:

1 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

2 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu

3  § 2662 – 2675 NOZ  NOZ neupravuje tzv. platební účet  Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku  Základní ustanovení (§ 2662 NOZ)  Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet.

4  Ten, kdo vede účet, ◦ zřídit (od určité doby, v určité měně) účet ◦ umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu ◦ provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet  Majitel účtu ◦ nakládat s účtem ujednaným způsobem (dle dohody smí s účtem nakládat i zmocněnci majitele)

5  Jedna osoba nebo  Více osob (§ 2663 NOZ: Je-li účet zřízen pro více osob, má každá z nich postavení majitele účtu. Tyto osoby nakládají s účtem společně.)

6  Ten, kdo vede účet má povinnost umožnit výběr hotovosti nebo provést převod peněžních prostředků z účtu, i když na účtu není dostatek prostředků  T.j. povolené přečerpání zůstatku na účtu  Formálně je to poskytnutí úvěru  § 2665 NOZ  Ujednají-li strany, že ten, kdo vede účet, umožní výběr hotovosti nebo provede převod peněžních prostředků z účtu, ač pro to na účtu není dostatek peněžních prostředků, použijí se přiměřeně ustanovení o úvěru.

7  S účtem nakláda majitel nebo zmocněnec  Smrt majitele – 1. „konec“ účtu (když smí nakládat jenom majitel), 2. když je to v zmocnění, tak účet přechází na zmocněnce ◦  § 2666 NOZ vymezuje první případ, t.j. „konec účtu“ Zemře-li majitel účtu, zastaví ten, kdo vede účet, v den následující po dni, kdy mu byla smrt majitele účtu doložena, ty výplaty hotovosti a převody peněžních prostředků z účtu, o kterých majitel účtu určil, že se v nich po jeho smrti pokračovat nemá.

8  Má ji ten kdo účet vede  NOZ upravuje splatnost a převod  Upravuje § 2667 NOZ  Úrok z peněžních prostředků na účtu je splatný na konci kalendářního měsíce. Ten, kdo vede účet, připíše úrok k zůstatku peněžních prostředků na účtu bez zbytečného odkladu poté, co se stal splatným.

9  § 2668 NOZ  Zanikne-li závazek, vypořádá ten, kdo vede účet, bez zbytečného odkladu pohledávky a dluhy týkající se účtu, zejména provede převody peněžních prostředků z účtu uskutečněné prostřednictvím platebních prostředků a šeků použitých do dne zániku závazku, účet zruší a zůstatek peněžních prostředků vyplatí majiteli účtu.

10  NOZ stanovuje povinnosti tomu, kdo účet vede  Povinný:  1. vypořádat pohledávky  2. provést platby zadané do dne zániku závazku  3. zrušit účet  4. zbytek vyplatit majiteli

11  § 2670 NOZ  Ustanovení tohoto pododdílu se použijí pro účet, který není platebním účtem. Ustanovení tohoto pododdílu se rovněž použijí pro vložení hotovosti, výběr hotovosti nebo převod peněžních prostředků prováděné na platebním účtu, jestliže se nejedná o platební transakci podle jiného zákona.

12  účet, který není platebním účtem  vložení hotovosti,  výběr hotovosti nebo  převod peněžních prostředků prováděné na platebním účtu, jestliže se nejedná o platební transakci podle jiného zákona (Zákon 284/2009 Sb.)

13  Upravuje Zákon o platebním styku ◦ Platební styk mohou od listopadu 2009 provádět jen ti „poskytovatelé platebních služeb“, kteří jsou k tomu oprávněni zákonem o platebním styku. Jde hlavně o banky a družstevní záložny, ale i další instituce. Nově mohou platební styk zajišťovat také tzv.platební instituce (nebankovní instituce, které musí mít povolení České národní banky, jsou regulovány a Česká národní banka vykonává dohled nad jejich činností).

14  Účet pro platební styk neboli „platební účet“ slouží majiteli nebo osobám, které majitel určí, pro platební transakce  Na účet (v jeho prospěch) je možné vkládat peníze v hotovosti, např. prostřednictvím pokladny/přepážky nebo pomocí specielních vkladových bankomatových zařízení apod.

15  Na platební účty lze posílat prostředky formou bezhotovostních převodů z jiných účtů a na základě pokynů jiných osob (tyto operace se nazývají kreditní) nebo naopak lze z účtu provádět platby a převody peněz ve prospěch jiných účtů (operace debetní).  provádějí se prostřednictvím platebních příkazů - ty mohou být ve formě příkazu k úhradě nebo příkazu k inkasu, mohou být jednorázové nebo trvalé, jednotlivé nebo hromadné.

16  § 2672 NOZ  Ten, kdo vede účet, připíše na něj přijaté nebo převedené peněžní prostředky nejpozději následující pracovní den poté, co získal právo s nimi nakládat.  Zákon dbá na to, aby ten kdo vede účet mněl omezene dispoziční právo s přijatými prostředky  Zvýšená ochrana zájmu majitele

17  § 2673 NOZ  (1) Ten, kdo vede účet, oznámí majiteli účtu vložení či výběr hotovosti nebo převod peněžních prostředků, k němuž došlo v uplynulém kalendářním měsíci, bez zbytečného odkladu po skončení kalendářního měsíce.  (2) Ten, kdo vede účet, oznámí majiteli účtu bez zbytečného odkladu po skončení kalendářního roku zůstatek peněžních prostředků na účtu.

18  vložení či výběr hotovosti nebo převod peněžních prostředků  po skončení kalendářního roku zůstatek peněžních prostředků na účtu.

19  Ten kdo účet vede (§ 2675 NOZ) ◦ s účinností ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď došla majiteli účtu, jen když poruší majitel účtu podstatným způsobem ujednanou povinnost  Majitel (§ 2674 NOZ) ◦ Majitel účtu může závazek ze smlouvy o účtu vypovědět i bez výpovědní doby, i když je smlouva uzavřena na dobu určitou.

20

21  § 2676 NOZ  Vkladní knížkou potvrzuje výstavce vkladní knížky vložení hotovosti na účet a výběr hotovosti z účtu.  Účet, k němuž byla vystavena vkladní knížka, neslouží k provádění převodů peněžních prostředků.  Vkladní knížka může být vystavena pouze na jméno majitele vkladní knížky. Z vkladní knížky musí být zřejmá výše peněžních prostředků na účtu a její změny.

22  Deklaruje / informuje o vložení hotovosti na účet a výběru hotovosti z účtu (NE převod!!!) vložení hotovosti výběr hotovosti Vkladní knížka účet

23  Výstavce  Majitel vkladní knížky

24  Vkladní knížka může být vystavena pouze na jméno majitele vkladní knížky  § 2677 NOZ  S peněžními prostředky na účtu nakládá majitel vkladní knížky. Bez předložení vkladní knížky nelze s peněžními prostředky na účtu nakládat

25  Výstavce vystaví vkladní knížky na žádost majitele vkladní knížky novou vkladní knížku.  Tato vkladní knížka nahrazuje původní vkladní knížku, která pozbývá dnem jejího vystavení platnosti

26  § 2679 NOZ  Pokud majitel vkladní knížky nenakládá s peněžními prostředky na účtu po dobu dvaceti let ani nepředloží vkladní knížku k doplnění záznamů, ruší se závazek uplynutím této doby;  majitel vkladní knížky má právo na výplatu zůstatku peněžních prostředků na účtu včetně úroků ke dni zrušení závazku.

27

28  Vzniká na základě smlouvy mezi vkladatelem a příjemcem  § 2680 ods. 1NOZ  (1) Smlouvou o jednorázovém vkladu se vkladatel zavazuje poskytnout příjemci vkladu pevný jednorázový vklad v určité výši a příjemce vkladu se zavazuje tento vklad přijmout, po zániku závazku jej vrátit a zaplatit vkladateli úrok.  (2) Bylo-li nakládání s vkladem podmíněno sdělením hesla a vkladatel heslo nezná, může vkladatel nakládat s vkladem, pokud prokáže, že mu vklad náleží.

29  vkladatel se zavazuje poskytnout příjemci vkladu pevný jednorázový vklad v určité výši  příjemce vkladu se zavazuje tento vklad přijmout, po zániku závazku jej vrátit a zaplatit vkladateli úrok

30  Nakládaní s vkladem - podmíněné  Bylo-li nakládání s vkladem podmíněno sdělením hesla a vkladatel heslo nezná, může vkladatel nakládat s vkladem, pokud prokáže, že mu vklad náleží

31  § 2681 NOZ  Vkladním listem příjemce vkladu potvrzuje pevný jednorázový vklad na dobu určitou ve výši vkladním listem uvedené.

32

33  § 2682 NOZ  Smlouvou o otevření akreditivu se výstavce akreditivu zavazuje vůči příkazci vystavit na jeho žádost a účet ve prospěch třetí osoby (oprávněného) akreditiv a příkazce se zavazuje zaplatit výstavci akreditivu odměnu.

34  výstavce akreditivu ◦ Vystaví na žádost účet příkazce a ve prospěch třetí osoby (oprávněného) akreditiv ◦ oznámí oprávněnému v písemné formě bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, že v jeho prospěch otvírá akreditiv, a sdělí mu jeho obsah.  příkazce ◦ se zavazuje zaplatit výstavci akreditivu odměnu  osoba oprávněná

35  určení, že se výstavce akreditivu zavazuje zaplatit určitou částku, ◦ přijmout směnku nebo ◦ se zavazuje k jinému plnění,  jakož i akreditivní podmínky s určením, ◦ do kdy je má oprávněný splnit, aby mohl požadovat plnění od výstavce akreditivu.

36  § 2684 NOZ  Závazek výstavce akreditivu vůči oprávněnému vzniká vystavením akreditivu. Tento závazek je nezávislý na závazku mezi výstavcem akreditivu a příkazcem i na závazku mezi příkazcem a oprávněným. akreditiv Výstavce Oprávněn Příkazcem

37  § 2687 NOZ  Je-li akreditiv na žádost výstavce akreditivu potvrzen dalším výstavcem, vzniká oprávněnému právo na plnění i vůči potvrzujícímu výstavci od doby, kdy potvrzující výstavce oprávněnému potvrzení akreditivu oznámil.  Ke změně nebo zrušení potvrzeného akreditivu se vyžaduje i souhlas potvrzujícího výstavce.

38  dalším výstavce potvrzuje závazek mezi výstavcem a oprávněným  oprávněný má nárok na na plnění i vůči potvrzujícímu výstavci (od doby, kdy mu to potvrzujíci výstavce oznámil)

39  Plnil-li potvrzující výstavce oprávněnému podle podmínek akreditivu, má právo na náhradu vůči výstavci akreditivu.  T.j. výstavce akreditívu uhradí vše co plnil potvrzujíci výstavce oprávněnému

40  § 2690 NOZ  (1) Při dokumentárním akreditivu výstavce akreditivu plní oprávněnému, jsou-li mu včas předloženy dokumenty určené akreditivem v souladu s akreditivními podmínkami. To platí i v případě, jsou-li dokumenty předloženy výstavci pověřenému akreditivem.  (2) Byl-li dokumentární akreditiv potvrzen, poskytne potvrzující výstavce oprávněnému plnění, jsou-li mu, popřípadě výstavci pověřenému akreditivem, včas předloženy dokumenty uvedené v odstavci 1.

41  výstavce akreditivu (resp. potvrzujíci výstavce) plní oprávněnému  když jsou ◦ včas předloženy dokumenty určené akreditivem  (v souladu s akreditivními podmínkami)

42  2691 NOZ  Výstavce akreditivu s odbornou péčí přezkoumá, zda obsah předložených dokumentů a jejich vzájemná souvislost zjevně odpovídají podmínkám určeným akreditivem.

43  Výstavce uhradí škodu příkazcovi  § 2692 NOZ  Dojde-li k ztrátě, zničení nebo poškození dokumentů v době, kdy je má výstavce akreditivu u sebe, nahradí výstavce akreditivu příkazci škodu tím způsobenou. To neplatí, nemohl-li výstavce akreditivu škodu odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

44

45  Smlouva mezi obstaratelem a příkazcem  § 2694 NOZ  (1) Smlouvou o inkasu se obstaravatel inkasa zavazuje obstarat pro příkazce přijetí peněžní částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby a příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu.  (2) Není-li výše odměny ujednána, zaplatí příkazce obstaravateli inkasa odměnu obvyklou v době uzavření smlouvy.

46  obstaravatel inkasa ◦ zavazuje obstarat pro příkazce přijetí peněžní částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby ◦ vyzve třetí osobu k provedení inkasního úkonu ◦ oznámi nesplnění příkazcovi  příkazce ◦ se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu.

47  Co obstaravatel inkasa při inkasu přijal, vydá bez zbytečného odkladu příkazci.  Přijal-li obstaravatel inkasa cenný papír nebo dokument, ◦ nahradí příkazci škodu způsobenou jeho ztrátou, zničením nebo poškozením v době, kdy jej měl obstaravatel inkasa u sebe.

48  Při dokumentárním inkasu se  obstaravatel inkasa vůči příkazci ◦ zavazuje vydat třetí osobě dokumenty, ◦ zaplatí-li tato osoba proti vydání dokumentů určitou peněžní částku, nebo provést před vydáním dokumentů jiný inkasní úkon,  a příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu.

49  Dojde-li k ztrátě, zničení nebo poškození dokumentů v době, kdy je má obstaravatel inkasa u sebe, nahradí obstaravatel inkasa příkazci škodu tím způsobenou.

50


Stáhnout ppt "Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014. Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu."

Podobné prezentace


Reklamy Google