Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ STYK, VYBRANÉ FINANČNÍ TRANSAKCE Tereza Kyselovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ STYK, VYBRANÉ FINANČNÍ TRANSAKCE Tereza Kyselovská."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ STYK, VYBRANÉ FINANČNÍ TRANSAKCE Tereza Kyselovská

2 Osnova přednášky  Platební podmínka  Placení v hotovosti  Hladká platba  Dokumentární akreditiv  Dokumentární inkaso  Směnky, šeky  Bankovní záruka  Leasing  Faktoring

3 Užitečné odkazy  www.businessinfo.cz www.businessinfo.cz  www.mpo.cz www.mpo.cz  www.czechtrade.cz www.czechtrade.cz  www.czechinvest.cz www.czechinvest.cz  www.hkcr.cz www.hkcr.cz  www.export.cz www.export.cz  www.pravnik.cz www.pravnik.cz  www.legis.cz www.legis.cz  www.ceb.cz www.ceb.cz  www.egap.cz www.egap.cz

4 Opakování VÚ  Článek 53 – povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu  Článek 54 – povinnost kupujícího učinit všechna opatření a vyhovět formalitám nezbytným k zaplacení kupní ceny (smlouva, právní předpisy)  Článek 57 – místo placení  Články 58, 59 – doba placení

5 Úvod  Výběr nejvhodnějšího platebního prostředku  Zabezpečují platební transakci  Plní funkci zajištění  Samostatný finanční nástroj sloužící k jiným než platebním účelům

6 Placení v mezinárodním obchodě  Problémy  Strany v různých státech  „Dlouhá“ přeprava zboží  Protichůdné zájmy stran

7 Platební podmínka  Kupní cena  Měna  Místo placení  Doba placení – významné z právního hlediska – den následující po uplynutí lhůty nastupuje porušení smlouvy  Způsob placení, tzn. Platební prostředek

8 Platební podmínka  Správný výběr banky a platebního instrumentu = úspěch obchodní transakce  Mezibankovní platební styk  TARGET – Transeuropean Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer Systém – při zavedení eura pro mezibankovní účtování velkých částek  SWIFT

9 Platební podmínka -funkce  Místo, doba a způsob úhrady kupní ceny  Může zajišťovat provázanost plnění kupní smlouvy prodávajícím a kupujícím  Ovlivňuje míru některých rizik  Má úzký vztah k financování obchodu  Předurčuje výši některých nákladů  Řeší rizika komerční, teritoriální a kurzová

10 Platební podmínka  Placení předem – vzácné, spíše částečné placení předem  Placení v době dodání zboží – nejčastěji tzv. dokumentární formy placení  Placení po dodání zboží – zatěžuje vývozce nutností úvěrovat obchod po sjednanou dobu a nést s tím spojená rizika

11 Způsoby placení  Hotovost  Hladká platba  Dokumentární akreditiv  Dokumentární inkaso  Směnky, šeky

12 Volba způsobu placení  Protichůdné zájmy stran  Síla postavení jednotlivých stran  Ekonomické prostředí dotčených zemí  Politická stabilita dotčených zemí – stabilita bankovního systému  Míra důvěry mezi smluvními stranami  Finanční náročnost platebního prostředku  Způsob placení ovlivňuje riziko, které nesou smluvní strany!

13 Hotovost  V mezinárodním obchodě velmi vzácné  Poruchy bankovního systému  Vysoké riziko nezaplacení  U volně směnitelných měn

14 Hladká platba  Převod z účtu na účet  Levný způsob  Riziko pro věřitele  Platba předem (akontace úplná, částečná) – kupující  Platba po dodání zboží (úvěrový obchod) – prodávající  Vysoká důvěra smluvních partnerů (např. předchozí vztahy)  Zajištění (např. výhrada vlastnického práva), platba po předložení dokumentů („sight payment“)

15 Hladká platba  Vhodné zejména u bank, které jsou v korespondenčních vztazích (účty loro a nostro)  Právní úprava vztahů s hladkých platů  Žádná mezinárodní smlouva  Žádné vzorové podmínky využívané bankami (x akreditivy, inkasa)

16 Dokumentární akreditiv  Letter of credit L/C  Nejčastěji využívané v mezinárodním obchodě  Finančně nákladné  Málo rizikové  Výhodnější pro exportéra – i když nemá exportér v dispozici zboží, dovozce nemá k dispozici finanční prostředky  Nevýhoda – kupující má předem vázány finanční prostředky

17 Dokumentární akreditiv  Pokud si kupující nezajistí před odesláním prohlídku zboží, ví, že bylo odesláno, ale už ne, v jakém stavu  Poměrně dost finančně náročné  Neexistuje unifikovaná mezinárodní úprava – národní právo kolizní a hmotné  Lze předpokládat volbu práva (obvykle místo banky), jinak poskytovatel charakterisitckého plnění

18 UCP  Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – Jednotné zvyklosti a praktiky pro dokumentární akreditivy  MOK Paříž  UCP 600 (2007)  Pravidla pro dokumentární akreditivy  Musí být na ně výslovně odkázáno  Mimořádný dopad, používání ve více než 170 zemích

19 UCP  Obsah – 7 částí  Obecná ustanovení, definice  Vymezení jednotlivých druhů, forem a oznámení akreditivů  Vymezení odpovědnosti, vyšší moci  Vymezení dokumentů  Problémy s jednotným výkladem – MOK vydává sjednocující interpretační pravidla, rozhodující verze = anglická

20 L/C – pojem  Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu prostřednictvím spolehlivého subjektu (renomovaná banka), který vyplatí příslušnou částku až po předložení dokumentů odpovídajících podmínkám akreditivu.

21 L/C - pojem  Článek 2 UCP 600  Jakékoli ujednání, které je neodvolatelné a které představuje závazek vystavující banky zaplatit při vyhovujícím předložení dokumentů.  Zaplatit znamená:  Zaplatit na viděnou  Odpovídat za opožděnou platbu a zaplatit v době splatnosti  Akceptovat směnku vystavenou příjemcem a zaplatit v době splatnosti

22 L/C - průběh  Strany kupní smlouvy se dohodnou na placení prostřednictvím dokumentárního akreditivu určitého typu (SAMOSTATNÉ SMLOUVY)  Kupující („žadatel“) požádá svoji banku („vystavující banka“) o otevření akreditivu ve prospěch prodávajícího („příjemce“)  Detaily o dokumentech (druh, čas a místo předložení)

23 L/C - průběh  Vystavující banka instruuje korespondenční banku v zemi příjemce, aby oznámila příjemci otevření akreditivu (vystavující banka tak může učinit i sama)  Výběr korespondenční banky závisí na bankovní síti vystavující banky  Prodávající může trvat na určité bance

24 L/C - průběh  Korespondenční banka informuje příjemce o otevření akreditivu  Prodávající odešle zboží, pokud podmínky akreditivu odpovídají smlouvě  Při odeslání zboží prodávající obdrží dokumenty – přepravní dokumenty (např. konosament), certifikát kvality, certifikát původu apod. – dokumenty předloží korespondenční bance

25 L/C - průběh  Banka provede platbu, pokud dokumenty odpovídají podmínkám akreditivu  Platba na viděnou – prodávající dostane peníze po předložení dokumentů  Odložená platba – platba bude realizovaná ve lhůtě dohodnuté stranami  Akceptační platba (směnečná) – banka akceptuje směnku vystavenou na ni prodávajícím  Jednací platba – banka se zavazuje sjednat směnku vystavenou na vystavující banku nebo kupujícího

26 L/C - průběh  Korespondenční banka postoupí dokumenty vystavující bance, která ji vyplatí příslušnou částku  Vystavující banka předá dokumenty kupujícímu a inkasuje platbu

27 Nezávislost L/C  Právně nezávislý na hlavní smlouvě – pokud jsou splněny podmínky, banka částku vyplatí bez ohledu na plnění hlavní smlouvy  Kupní smlouva x L/C  Spor mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy nemá vliv na L/C  Povinnosti banky se vztahují pouze k dokumentům, ne k zboží  UCP 600 – články 4, 5

28 Druhy akreditivů  Odvolatelný x neodvolatelný  Potvrzený x nepotvrzený  Převoditelný  Revolvingový  S červenou doložkou  Se zelenou doložkou  Stand-by

29 Odvolatelný akreditiv  Minimální využití, není záruka, že nebude v průběhu plnění odvolán…  Může být odvolán kupujícím nebo vystavující bankou  Kdykoli do přijetí dokumentů  Banka nemá povinnost prodávajícímu odvolání oznámit  UCP 600 neuznávají  UCP 500 – článek 8  Není-li akreditiv výslovně označen jako odvolatelný, je neodvolatelný

30 Neodvolatelný akreditiv  Zrušen nebo změněn jen dohodou všech stran  Není-li výslovně uvedeno, že je odvolatelný, je neodvolatelný  Je-li akreditiv oznámen prodávajícímu, nemůže být jednostranně zrušen  Dohody vystavující banky, korespondenční banky a prodávajícího  Články 2, 10 UCP 600

31 Nepotvrzený akreditiv  Korespondenční jedná jako zástupce vystavující banky a nepřipojuje žádný svůj závazek (avízující banka)  Závazek vůči prodávajícímu pouze ze strany vystavující banky  Článek 7 UCP

32 Potvrzený akreditiv  Korespondenční banka připojuje svůj neodvolatelný závazek k závazku, který dala potvrzující banka  Neodvolatelně se zavazuje, že zaplatí proti předložení příslušných dokumentů  Přímý vztah mezi potvrzující bankou a prodávajícím  Maximální jistota prodávajícího  Článek 8 UCP 600

33 Akreditiv na viděnou  Zaplacen okamžitě, ostatní druhy až v určený čas po předložení dokumentů

34 Převoditelný akreditiv  Prodávající je pouze prostředníkem (1. příjemce)  Prodávající může část nebo celý akreditiv převést na 2. příjemce (výrobce)  Článek 38 UCP  Dohoda stran, souhlas banky  Musí být výslovně označen jako převoditelný  Pouze JEDEN převod

35 Revolvingový akreditiv  Dlouhodobá transakce, opakované dodávky  Akreditiv na určitou sumu, která se v pravidelných intervalech obnovuje – ušetří se řada administrativních úkonů

36 Akreditiv s červenou doložkou  Umožňuje platbu předem – před odesláním zboží  (Byl vyvinut pro australský trh s vlnou, umožnil platit farmářům za práci, i když ještě nebylo naloděno)  Prodávající předkládá bance potvrzení o uskladnění zboží, ale může s ním dále nakládat  Vysoká důvěra smluvních stran

37 Akreditiv se zelenou doložkou  Stejný princip jako u akreditivu s červenou doložkou  Zboží je uskladněno na jméno banky do doby, než je zaplaceno a bankou postoupeno

38 Právní vztahy v rámci L/C  Vztah prodávajícího kupujícího  Vztah kupujícího a banky (vystavující)  Vztah mezi bankami (vystavující, korespondenčí)  Vztah mezi prodávajícím a bankou

39 Vztah prodávajícího a kupujícího  Kupní smlouva (právní režim - VÚ, národní právo)  Otevření akreditivu – smluvní povinnost kupujícího  Neotevření akreditivu => porušení smluvní povinnosti kupujícím (viz taky článek 54 VÚ) => nároky prodávajícího z porušení smlouvy

40 Vztah kupujícího a banky (vystavující)  Výjimečně s mezinárodním prvkem – kupující se vybírá banku ve svém státě  Nejčastěji volba práva  Smlouva o otevření akreditivu  V ČR §682 a násl. ObZ  UCP  Kupující dává pokyny ohledně dokumentů

41 Vztah mezi bankami  Pravidelně mezinárodní prvek  UCP, právo rozhodné, obvykle volba práva, příp. místo sídla banky poskytující charakteristické plnění  Postavení korespondenční banky (obvykle ve státě prodávajícího)  Avízující banka – akreditiv je u ní použitelný  Potvrzující banka – má stejné závazky jako vystavující

42 Vztah mezi bankou a prodávajícím  Záleží na postavení korespondenční banky  Avízující banka – závazek vůči prodávajícímu má pouze vystavující banka (mezinárodní prvek)  UCP  Právo rozhodné  Potvrzující banka – závazek mezi potvrzující bankou a prodávajícím (obvykle vnitrostátní vztah)  UCP

43 UCP  Nejúspěšnější harmonizační nástroj v dějinách mezinárodního obchodu  Mezinárodní obchodní komora v Paříži  Vývoj  První soubor pravidel v roce 1929 – přijato pouze ve Francii a Belgii  Nová verze 1933 – 40 zemí  Další verze – 1951, 1962, 1974, 1983 (170 zemí)  Verze z roku 1994 – UCP 500 – problémy  Poslední verze z roku 2007 – UCP 600

44 UCP  Úprava základních otázek souvisejících s realizací akreditivu (definice, závazky bank, dokumenty apod.)  Nejedná se závazný právní dokument => včlenění  2007 – International Standard Banking Practice

45 Dokumenty v rámci L/C  Klíčová role  Vymezeny kupujícím  Standard zkoumání dokumentů  Článek 14 UCP 600 – zjevný soulad s podmínkami stanoveným v akreditivu  Odborná péče  Úplný soulad

46 Stand-by akreditiv  Má blíže k bankovní záruce než k ostatním akreditivům, vznik v USA  Neplní primárně platební funkci, ale záruční  Banka se zavazuje zaplatit příjemci v případě, že se žadatel dopustí porušení povinnosti  1998 International Stand-by Practices (MOK)  Úmluva OSN o nezávislých zárukách a stand-by akreditivech z roku 1995 (UNCITRAL) – vstup v platnost 1.1.2000, 8 smluvních států

47 Dokumentární inkaso  Forma platebního styku, kdy vydání dokumentů bankou a následně zboží přepravcem, je podmíněno zaplacením příslušné částky nebo splněním dalších podmínek  Nutné mít důvěryhodného speditéra  Existuje zde riziko nepřevzetí zboží

48 Dokumentární inkaso  Průběh  Prodávající zašle zboží dopravci k dispozici banky ve státě kupujícího  Prodávající předá bance ve svém státě dokumenty (faktura, přepravní doklady, …) a inkasní příkaz

49 Dokumentární inkaso  Banka zašle dokumenty s instrukcemi bance ve státě kupujícího  Banka ve státě kupujícího informuje kupujícího o podmínkách vydání dokladů (zboží)  Kupující zaplatí nebo akceptuje směnku  Banka vydá kupujícímu dokumenty  Banka zašle peníze bance ve státě prodávajícího  Zboží vydáno kupujícímu proti předložení dokumentů

50 Dokumentární inkaso  2 základní formy  Vydání dokumentů proti zaplacení peněžité částky (D/P)  Vydání dokumentů proti akceptaci směnky (D/A)

51 Dokumentární inkaso  Právní vztahy  Vztah mezi prodávajícím a kupujícím  Vztah mezi prodávajícím a dopravcem  Vztah mezi prodávajícím a bankou  Vztah mezi bankami  Vztah mezi kupujícím a bankou

52 Dokumentární inkaso  Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární inkasa (ICC Uniform Rules for Collections) – MOK, 1995  Pro vztahy s mezinárodním prvkem – pravidla MPS

53 Směnky, šeky  Převoditelné cenné papíry  Musí mít předepsané náležitosti  Samostatné závazky  Použití směnky je častější  Směnky vlastní (promissory note)– závazek výstavce zaplatit určitou částku v určitý den oprávněnému  Směnky cizí (bill of exchange) – příkaz jiné osobě, aby zaplatila osobě označené v řadu listiny

54 Směnky – právní úprava  Kontinentální typ x anglo-americký typ  Kontinentální typ – vychází z ženevských úmluv (1930 – 31), vysoký stupeň unifikace a harmonizace, pouze hmota, ne proces  Úmluva o jednotném směnečném zákoně, Úmluva o kolizích směnečných zákonů, Úmluva o směnečných poplatcích  V ČR recipovány do ZSŠ (!kolizní normy)  Velmi formální, směnka musí vykazovat všechny předepsané náležitosti

55 Směnky – právní úprava  Kontinentální typ  „směnka“ ve vlastním textu listiny, nepodmíněný příkaz k zaplacení určité částky, jméno remitenta, jméno trasáta, označení místa, kde má být placeno, místo a datum vyplacení směnky, podpis výstavce, PÍSEMNÁ podoba  Anglosaský typ – méně formální

56 Směnky – právní úprava  Úmluva OSN o mezinárodních cizích a vlastních směnkách a o mezinárodních šecích  UNCITRAL  1988  Dosud nevstoupila v platnost – pouze 5 ratifikací

57 Bankovní záruka - pojem  Zajišťovací institut, právní povahou se blíží ručení  Vysoký stupeň harmonizace - MPK  Slib (prohlášení) banky obsažený v tzv. záruční listině, že uspokojí věřitele do výše částky obsažené v záruční listině, pokud dlužník nesplní určitou povinnost nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině  Akcesorický závazek x samostatný závazek

58 Bankovní záruka a dokumentární akreditiv  BZ se blíží dokumentárnímu akreditivu, ALE  DA – zajišťuje povinnost platit  BZ – zajišťuje povinnost platit + i další typy plnění

59 Bankovní záruka - členění  Dělení: 1) Platební x neplatební  Podle závazku, za který se ručí  Neplatební záruka – kauční, za ztracené dokumenty, celní, soudní… 2) Záruka na požádání  Finanční částka bude oprávněnému vyplacena na základě jeho žádosti  Oprávněný nemusí prokazovat, že dlužník nesplnil zajišťovanou povinnost  Banka nemůže uplatnit žádné námitky  Riziko pro banku a dlužníka (příkazce)

60 Bankovní záruka - členění 3) Přímé x nepřímé záruky  Přímá – dlužník (příkazce) – banka – věřitel  Nepřímá – dlužník (příkazce) – banka – banka – věřitel 4) Záruka oproti důkazu  Věřitel musí prokázat, že dlužník nesplnil zajišťovanou povinnost, např. pomocí soudního rozhodnutí, rozhodčího nálezu

61 Bankovní záruka – právní režim  Právní vztahy vznikající v rámci bankovní záruky  Vztah mezi dlužníkem (příkazcem) a bankou  Vztah mezi bankou a věřitelem  Vztah mezi bankami  Vztah mezi 2. bankou a věřitelem Vnitrostátní vztahy x vztahy s mezinárodním prvekm

62 Bankovní záruka – právní režim  Kolizní režim – obvykle volba práva poskytovatele zajištění (banky)  MOK  Jednotná pravidla pro kontraktní záruky  Jednotná pravidla pro záruky na požádání (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees)  Úmluva OSN o nezávislých zárukách a stand-by akreditivech z roku 1995 (UNCITRAL) – vstup v platnost 1.1.2000, 8 smluvních států

63 Leasing - pojem  Způsob financování (hlavně finanční leasing)  Přenechání věci k užívání osobě, která formou splátek zaplatí část nebo celé pořizovací náklady věci i různé poplatky  Ekonomické x právní vymezení  Leasingový nájemce se chová jako kupující u kupní smlouvy, ale nepřechází na něj vlastnické právo  Mezinárodní leasing – strany mají bydliště, sídla, místa podnikání v různých státech

64 Leasing - členění 1) Z hlediska předmětu  Zboží spotřebního charakteru – v mezinárodním obchodě má zanedbatelný význam  Věc investičního charakteru (průmyslové zařízení)

65 Leasing - členění 2) Přímý x nepřímý  Přímý – výrobce a leasingový uživatel  Nepřímý – výrobce, leasingová společnost, uživatel 2) Operativní x finanční  Operativní – nespecifikovaná nebo krátká doba, poskytovatel leasingu nese náklady na údržbu věci  Finanční – delší doba, nelze vypovědět během základní doby, zaplacení celé pořizovací ceny

66 Mezinárodní leasing – právní režim  Úmluva o mezinárodním finančním leasingu  UNIDROIT  Ottawa, 1988, vstup v platnost 1995  Účinná pouze v 10 státech  Kolizní režim  Kvalifikace leasingové smlouvy  Volba práva  Náhradní hraniční určovatelé – poskytovatel charakteristického plnění

67 Faktoring - pojem  Odkup krátkodobých pohledávek (2-4 měsíce), provádění administrativy spojené s pohledávkami, informování klientů  Význam zejm. v oblasti malého a středního podnikání  Zisk hotovosti (předem, až do 80%)  Vyhnout se vymáhání pohledávek (v zahraniční) a soustředit se na vlastní obchodní činnost  Změna mezinárodní pohledávky na vnitrostátní  Mezinárodní faktoring – pohledávky ze vztahů s mezinárodním prvkem

68 Faktoring - pojem  Systém 2 faktorů – vývozce uzavře ve své zemi smlouvu s vývozním faktorem, ten uzavře smlouvu s dovozním faktorem  Systém 1 faktora – bez dovozního faktora

69 Faktoring – právní režim  Úmluva o mezinárodním faktoringu  UNIDROIT  1988, Ottawa, vstup v platnost 1995  Účinná pouze v 7 státech  Úmluva o postupu pohledávek v mezinárodním obchodě  UNCITRAL  Dosud nevstoupila v platnost

70 Forfaiting = postoupení pohledávky  Rozdíl mezi faktoringem a forfaitingem je předmět transakce  Krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé pohledávky VYŠŠÍ hodnoty  Zahrnuje pouze financování (faktoring i jiné služby)  Právní vztah upravován samostatnými smlouvami


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ STYK, VYBRANÉ FINANČNÍ TRANSAKCE Tereza Kyselovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google