Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní platební styk, vybrané finanční transakce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní platební styk, vybrané finanční transakce"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní platební styk, vybrané finanční transakce
Tereza Kyselovská

2 Osnova přednášky Platební podmínka Placení v hotovosti Hladká platba
Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso Směnky, šeky Bankovní záruka Leasing Faktoring

3 Užitečné odkazy www.businessinfo.cz www.mpo.cz www.czechtrade.cz

4 Opakování VÚ Článek 53 – povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu
Článek 54 – povinnost kupujícího učinit všechna opatření a vyhovět formalitám nezbytným k zaplacení kupní ceny (smlouva, právní předpisy) Článek 57 – místo placení Články 58, 59 – doba placení

5 Úvod Výběr nejvhodnějšího platebního prostředku
Zabezpečují platební transakci Plní funkci zajištění Samostatný finanční nástroj sloužící k jiným než platebním účelům

6 Placení v mezinárodním obchodě
Problémy Strany v různých státech „Dlouhá“ přeprava zboží Protichůdné zájmy stran

7 Platební podmínka Kupní cena Měna Místo placení
Doba placení – významné z právního hlediska – den následující po uplynutí lhůty nastupuje porušení smlouvy Způsob placení, tzn. Platební prostředek

8 Platební podmínka Správný výběr banky a platebního instrumentu = úspěch obchodní transakce Mezibankovní platební styk TARGET – Transeuropean Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer Systém – při zavedení eura pro mezibankovní účtování velkých částek SWIFT

9 Platební podmínka -funkce
Místo, doba a způsob úhrady kupní ceny Může zajišťovat provázanost plnění kupní smlouvy prodávajícím a kupujícím Ovlivňuje míru některých rizik Má úzký vztah k financování obchodu Předurčuje výši některých nákladů Řeší rizika komerční, teritoriální a kurzová

10 Platební podmínka Placení předem – vzácné, spíše částečné placení předem Placení v době dodání zboží – nejčastěji tzv. dokumentární formy placení Placení po dodání zboží – zatěžuje vývozce nutností úvěrovat obchod po sjednanou dobu a nést s tím spojená rizika

11 Způsoby placení Hotovost Hladká platba Dokumentární akreditiv
Dokumentární inkaso Směnky, šeky

12 Volba způsobu placení Protichůdné zájmy stran
Síla postavení jednotlivých stran Ekonomické prostředí dotčených zemí Politická stabilita dotčených zemí – stabilita bankovního systému Míra důvěry mezi smluvními stranami Finanční náročnost platebního prostředku Způsob placení ovlivňuje riziko, které nesou smluvní strany!

13 Hotovost V mezinárodním obchodě velmi vzácné
Poruchy bankovního systému Vysoké riziko nezaplacení U volně směnitelných měn

14 Hladká platba Převod z účtu na účet Levný způsob Riziko pro věřitele
Platba předem (akontace úplná, částečná) – kupující Platba po dodání zboží (úvěrový obchod) – prodávající Vysoká důvěra smluvních partnerů (např. předchozí vztahy) Zajištění (např. výhrada vlastnického práva), platba po předložení dokumentů („sight payment“)

15 Hladká platba Vhodné zejména u bank, které jsou v korespondenčních vztazích (účty loro a nostro) Právní úprava vztahů s hladkých platů Žádná mezinárodní smlouva Žádné vzorové podmínky využívané bankami (x akreditivy, inkasa)

16 Dokumentární akreditiv
Letter of credit L/C Nejčastěji využívané v mezinárodním obchodě Finančně nákladné Málo rizikové Výhodnější pro exportéra – i když nemá exportér v dispozici zboží, dovozce nemá k dispozici finanční prostředky Nevýhoda – kupující má předem vázány finanční prostředky

17 Dokumentární akreditiv
Pokud si kupující nezajistí před odesláním prohlídku zboží, ví, že bylo odesláno, ale už ne, v jakém stavu Poměrně dost finančně náročné Neexistuje unifikovaná mezinárodní úprava – národní právo kolizní a hmotné Lze předpokládat volbu práva (obvykle místo banky), jinak poskytovatel charakterisitckého plnění

18 UCP Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – Jednotné zvyklosti a praktiky pro dokumentární akreditivy MOK Paříž UCP 600 (2007) Pravidla pro dokumentární akreditivy Musí být na ně výslovně odkázáno Mimořádný dopad, používání ve více než 170 zemích

19 UCP Obsah – 7 částí Obecná ustanovení, definice
Vymezení jednotlivých druhů, forem a oznámení akreditivů Vymezení odpovědnosti, vyšší moci Vymezení dokumentů Problémy s jednotným výkladem – MOK vydává sjednocující interpretační pravidla, rozhodující verze = anglická

20 L/C – pojem Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu prostřednictvím spolehlivého subjektu (renomovaná banka), který vyplatí příslušnou částku až po předložení dokumentů odpovídajících podmínkám akreditivu.

21 L/C - pojem Článek 2 UCP 600 Jakékoli ujednání, které je neodvolatelné a které představuje závazek vystavující banky zaplatit při vyhovujícím předložení dokumentů. Zaplatit znamená: Zaplatit na viděnou Odpovídat za opožděnou platbu a zaplatit v době splatnosti Akceptovat směnku vystavenou příjemcem a zaplatit v době splatnosti

22 L/C - průběh Strany kupní smlouvy se dohodnou na placení prostřednictvím dokumentárního akreditivu určitého typu (SAMOSTATNÉ SMLOUVY) Kupující („žadatel“) požádá svoji banku („vystavující banka“) o otevření akreditivu ve prospěch prodávajícího („příjemce“) Detaily o dokumentech (druh, čas a místo předložení)

23 L/C - průběh Vystavující banka instruuje korespondenční banku v zemi příjemce, aby oznámila příjemci otevření akreditivu (vystavující banka tak může učinit i sama) Výběr korespondenční banky závisí na bankovní síti vystavující banky Prodávající může trvat na určité bance

24 L/C - průběh Korespondenční banka informuje příjemce o otevření akreditivu Prodávající odešle zboží, pokud podmínky akreditivu odpovídají smlouvě Při odeslání zboží prodávající obdrží dokumenty – přepravní dokumenty (např. konosament), certifikát kvality, certifikát původu apod. – dokumenty předloží korespondenční bance

25 L/C - průběh Banka provede platbu, pokud dokumenty odpovídají podmínkám akreditivu Platba na viděnou – prodávající dostane peníze po předložení dokumentů Odložená platba – platba bude realizovaná ve lhůtě dohodnuté stranami Akceptační platba (směnečná) – banka akceptuje směnku vystavenou na ni prodávajícím Jednací platba – banka se zavazuje sjednat směnku vystavenou na vystavující banku nebo kupujícího

26 L/C - průběh Korespondenční banka postoupí dokumenty vystavující bance, která ji vyplatí příslušnou částku Vystavující banka předá dokumenty kupujícímu a inkasuje platbu

27 Nezávislost L/C Právně nezávislý na hlavní smlouvě – pokud jsou splněny podmínky, banka částku vyplatí bez ohledu na plnění hlavní smlouvy Kupní smlouva x L/C Spor mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy nemá vliv na L/C Povinnosti banky se vztahují pouze k dokumentům, ne k zboží UCP 600 – články 4, 5

28 Druhy akreditivů Odvolatelný x neodvolatelný Potvrzený x nepotvrzený
Převoditelný Revolvingový S červenou doložkou Se zelenou doložkou Stand-by

29 Odvolatelný akreditiv
Minimální využití, není záruka, že nebude v průběhu plnění odvolán… Může být odvolán kupujícím nebo vystavující bankou Kdykoli do přijetí dokumentů Banka nemá povinnost prodávajícímu odvolání oznámit UCP 600 neuznávají UCP 500 – článek 8 Není-li akreditiv výslovně označen jako odvolatelný, je neodvolatelný

30 Neodvolatelný akreditiv
Zrušen nebo změněn jen dohodou všech stran Není-li výslovně uvedeno, že je odvolatelný, je neodvolatelný Je-li akreditiv oznámen prodávajícímu, nemůže být jednostranně zrušen Dohody vystavující banky, korespondenční banky a prodávajícího Články 2, 10 UCP 600

31 Nepotvrzený akreditiv
Korespondenční jedná jako zástupce vystavující banky a nepřipojuje žádný svůj závazek (avízující banka) Závazek vůči prodávajícímu pouze ze strany vystavující banky Článek 7 UCP

32 Potvrzený akreditiv Korespondenční banka připojuje svůj neodvolatelný závazek k závazku, který dala potvrzující banka Neodvolatelně se zavazuje, že zaplatí proti předložení příslušných dokumentů Přímý vztah mezi potvrzující bankou a prodávajícím Maximální jistota prodávajícího Článek 8 UCP 600

33 Akreditiv na viděnou Zaplacen okamžitě, ostatní druhy až v určený čas po předložení dokumentů

34 Převoditelný akreditiv
Prodávající je pouze prostředníkem (1. příjemce) Prodávající může část nebo celý akreditiv převést na 2. příjemce (výrobce) Článek 38 UCP Dohoda stran, souhlas banky Musí být výslovně označen jako převoditelný Pouze JEDEN převod

35 Revolvingový akreditiv
Dlouhodobá transakce, opakované dodávky Akreditiv na určitou sumu, která se v pravidelných intervalech obnovuje – ušetří se řada administrativních úkonů

36 Akreditiv s červenou doložkou
Umožňuje platbu předem – před odesláním zboží (Byl vyvinut pro australský trh s vlnou, umožnil platit farmářům za práci, i když ještě nebylo naloděno) Prodávající předkládá bance potvrzení o uskladnění zboží, ale může s ním dále nakládat Vysoká důvěra smluvních stran

37 Akreditiv se zelenou doložkou
Stejný princip jako u akreditivu s červenou doložkou Zboží je uskladněno na jméno banky do doby, než je zaplaceno a bankou postoupeno

38 Právní vztahy v rámci L/C
Vztah prodávajícího kupujícího Vztah kupujícího a banky (vystavující) Vztah mezi bankami (vystavující, korespondenčí) Vztah mezi prodávajícím a bankou

39 Vztah prodávajícího a kupujícího
Kupní smlouva (právní režim - VÚ, národní právo) Otevření akreditivu – smluvní povinnost kupujícího Neotevření akreditivu => porušení smluvní povinnosti kupujícím (viz taky článek 54 VÚ) => nároky prodávajícího z porušení smlouvy

40 Vztah kupujícího a banky (vystavující)
Výjimečně s mezinárodním prvkem – kupující se vybírá banku ve svém státě Nejčastěji volba práva Smlouva o otevření akreditivu V ČR §682 a násl. ObZ UCP Kupující dává pokyny ohledně dokumentů

41 Vztah mezi bankami Pravidelně mezinárodní prvek
UCP, právo rozhodné, obvykle volba práva, příp. místo sídla banky poskytující charakteristické plnění Postavení korespondenční banky (obvykle ve státě prodávajícího) Avízující banka – akreditiv je u ní použitelný Potvrzující banka – má stejné závazky jako vystavující

42 Vztah mezi bankou a prodávajícím
Záleží na postavení korespondenční banky Avízující banka – závazek vůči prodávajícímu má pouze vystavující banka (mezinárodní prvek) UCP Právo rozhodné Potvrzující banka – závazek mezi potvrzující bankou a prodávajícím (obvykle vnitrostátní vztah)

43 UCP Nejúspěšnější harmonizační nástroj v dějinách mezinárodního obchodu Mezinárodní obchodní komora v Paříži Vývoj První soubor pravidel v roce 1929 – přijato pouze ve Francii a Belgii Nová verze 1933 – 40 zemí Další verze – 1951, 1962, 1974, 1983 (170 zemí) Verze z roku 1994 – UCP 500 – problémy Poslední verze z roku 2007 – UCP 600

44 UCP Úprava základních otázek souvisejících s realizací akreditivu (definice, závazky bank, dokumenty apod.) Nejedná se závazný právní dokument => včlenění 2007 – International Standard Banking Practice

45 Dokumenty v rámci L/C Klíčová role Vymezeny kupujícím
Standard zkoumání dokumentů Článek 14 UCP 600 – zjevný soulad s podmínkami stanoveným v akreditivu Odborná péče Úplný soulad

46 Stand-by akreditiv Má blíže k bankovní záruce než k ostatním akreditivům, vznik v USA Neplní primárně platební funkci, ale záruční Banka se zavazuje zaplatit příjemci v případě, že se žadatel dopustí porušení povinnosti 1998 International Stand-by Practices (MOK) Úmluva OSN o nezávislých zárukách a stand-by akreditivech z roku 1995 (UNCITRAL) – vstup v platnost , 8 smluvních států

47 Dokumentární inkaso Forma platebního styku, kdy vydání dokumentů bankou a následně zboží přepravcem, je podmíněno zaplacením příslušné částky nebo splněním dalších podmínek Nutné mít důvěryhodného speditéra Existuje zde riziko nepřevzetí zboží

48 Dokumentární inkaso Průběh
Prodávající zašle zboží dopravci k dispozici banky ve státě kupujícího Prodávající předá bance ve svém státě dokumenty (faktura, přepravní doklady, …) a inkasní příkaz

49 Dokumentární inkaso Banka zašle dokumenty s instrukcemi bance ve státě kupujícího Banka ve státě kupujícího informuje kupujícího o podmínkách vydání dokladů (zboží) Kupující zaplatí nebo akceptuje směnku Banka vydá kupujícímu dokumenty Banka zašle peníze bance ve státě prodávajícího Zboží vydáno kupujícímu proti předložení dokumentů

50 Dokumentární inkaso 2 základní formy
Vydání dokumentů proti zaplacení peněžité částky (D/P) Vydání dokumentů proti akceptaci směnky (D/A)

51 Dokumentární inkaso Právní vztahy Vztah mezi prodávajícím a kupujícím
Vztah mezi prodávajícím a dopravcem Vztah mezi prodávajícím a bankou Vztah mezi bankami Vztah mezi kupujícím a bankou

52 Dokumentární inkaso Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární inkasa (ICC Uniform Rules for Collections) – MOK, 1995 Pro vztahy s mezinárodním prvkem – pravidla MPS

53 Směnky, šeky Převoditelné cenné papíry Musí mít předepsané náležitosti
Samostatné závazky Použití směnky je častější Směnky vlastní (promissory note)– závazek výstavce zaplatit určitou částku v určitý den oprávněnému Směnky cizí (bill of exchange) – příkaz jiné osobě, aby zaplatila osobě označené v řadu listiny

54 Směnky – právní úprava Kontinentální typ x anglo-americký typ
Kontinentální typ – vychází z ženevských úmluv (1930 – 31), vysoký stupeň unifikace a harmonizace, pouze hmota, ne proces Úmluva o jednotném směnečném zákoně, Úmluva o kolizích směnečných zákonů, Úmluva o směnečných poplatcích V ČR recipovány do ZSŠ (!kolizní normy) Velmi formální, směnka musí vykazovat všechny předepsané náležitosti

55 Směnky – právní úprava Kontinentální typ
„směnka“ ve vlastním textu listiny, nepodmíněný příkaz k zaplacení určité částky, jméno remitenta, jméno trasáta, označení místa, kde má být placeno, místo a datum vyplacení směnky, podpis výstavce, PÍSEMNÁ podoba Anglosaský typ – méně formální

56 Směnky – právní úprava Úmluva OSN o mezinárodních cizích a vlastních směnkách a o mezinárodních šecích UNCITRAL 1988 Dosud nevstoupila v platnost – pouze 5 ratifikací

57 Bankovní záruka - pojem
Zajišťovací institut, právní povahou se blíží ručení Vysoký stupeň harmonizace - MPK Slib (prohlášení) banky obsažený v tzv. záruční listině, že uspokojí věřitele do výše částky obsažené v záruční listině, pokud dlužník nesplní určitou povinnost nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině Akcesorický závazek x samostatný závazek

58 Bankovní záruka a dokumentární akreditiv
BZ se blíží dokumentárnímu akreditivu, ALE DA – zajišťuje povinnost platit BZ – zajišťuje povinnost platit + i další typy plnění

59 Bankovní záruka - členění
Dělení: Platební x neplatební Podle závazku, za který se ručí Neplatební záruka – kauční, za ztracené dokumenty, celní, soudní… Záruka na požádání Finanční částka bude oprávněnému vyplacena na základě jeho žádosti Oprávněný nemusí prokazovat, že dlužník nesplnil zajišťovanou povinnost Banka nemůže uplatnit žádné námitky Riziko pro banku a dlužníka (příkazce)

60 Bankovní záruka - členění
Přímé x nepřímé záruky Přímá – dlužník (příkazce) – banka – věřitel Nepřímá – dlužník (příkazce) – banka – banka – věřitel Záruka oproti důkazu Věřitel musí prokázat, že dlužník nesplnil zajišťovanou povinnost, např. pomocí soudního rozhodnutí, rozhodčího nálezu

61 Bankovní záruka – právní režim
Právní vztahy vznikající v rámci bankovní záruky Vztah mezi dlužníkem (příkazcem) a bankou Vztah mezi bankou a věřitelem Vztah mezi bankami Vztah mezi 2. bankou a věřitelem Vnitrostátní vztahy x vztahy s mezinárodním prvekm

62 Bankovní záruka – právní režim
Kolizní režim – obvykle volba práva poskytovatele zajištění (banky) MOK Jednotná pravidla pro kontraktní záruky Jednotná pravidla pro záruky na požádání (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees) Úmluva OSN o nezávislých zárukách a stand-by akreditivech z roku 1995 (UNCITRAL) – vstup v platnost , 8 smluvních států

63 Leasing - pojem Způsob financování (hlavně finanční leasing)
Přenechání věci k užívání osobě, která formou splátek zaplatí část nebo celé pořizovací náklady věci i různé poplatky Ekonomické x právní vymezení Leasingový nájemce se chová jako kupující u kupní smlouvy, ale nepřechází na něj vlastnické právo Mezinárodní leasing – strany mají bydliště, sídla, místa podnikání v různých státech

64 Leasing - členění Z hlediska předmětu
Zboží spotřebního charakteru – v mezinárodním obchodě má zanedbatelný význam Věc investičního charakteru (průmyslové zařízení)

65 Leasing - členění Přímý x nepřímý
Přímý – výrobce a leasingový uživatel Nepřímý – výrobce, leasingová společnost, uživatel Operativní x finanční Operativní – nespecifikovaná nebo krátká doba, poskytovatel leasingu nese náklady na údržbu věci Finanční – delší doba, nelze vypovědět během základní doby, zaplacení celé pořizovací ceny

66 Mezinárodní leasing – právní režim
Úmluva o mezinárodním finančním leasingu UNIDROIT Ottawa, 1988, vstup v platnost 1995 Účinná pouze v 10 státech Kolizní režim Kvalifikace leasingové smlouvy Volba práva Náhradní hraniční určovatelé – poskytovatel charakteristického plnění

67 Faktoring - pojem Odkup krátkodobých pohledávek (2-4 měsíce), provádění administrativy spojené s pohledávkami, informování klientů Význam zejm. v oblasti malého a středního podnikání Zisk hotovosti (předem, až do 80%) Vyhnout se vymáhání pohledávek (v zahraniční) a soustředit se na vlastní obchodní činnost Změna mezinárodní pohledávky na vnitrostátní Mezinárodní faktoring – pohledávky ze vztahů s mezinárodním prvkem

68 Faktoring - pojem Systém 2 faktorů – vývozce uzavře ve své zemi smlouvu s vývozním faktorem, ten uzavře smlouvu s dovozním faktorem Systém 1 faktora – bez dovozního faktora

69 Faktoring – právní režim
Úmluva o mezinárodním faktoringu UNIDROIT 1988, Ottawa, vstup v platnost 1995 Účinná pouze v 7 státech Úmluva o postupu pohledávek v mezinárodním obchodě UNCITRAL Dosud nevstoupila v platnost

70 Forfaiting = postoupení pohledávky
Rozdíl mezi faktoringem a forfaitingem je předmět transakce Krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé pohledávky VYŠŠÍ hodnoty Zahrnuje pouze financování (faktoring i jiné služby) Právní vztah upravován samostatnými smlouvami


Stáhnout ppt "Mezinárodní platební styk, vybrané finanční transakce"

Podobné prezentace


Reklamy Google