Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. ÚNOR 2010 5. PŘEDNÁŠKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. ÚNOR 2010 5. PŘEDNÁŠKA."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. ÚNOR 2010 5. PŘEDNÁŠKA Procesní řízení

2 Leden 2010 ….. a budeme pokračovat „Problematikou procesního řízení“ ☺ POKRAČOVÁNÍ

3 Leden 2010 Problematika procesního řízení racionalizaci Problematika procesního řízení v rozhodo- vacím procesu přímo souvisí s realizací pro- cesu interoperability s okolím. Jde o racionalizaci rozhodovacího procesu s využitím prvků procesního řízení a s apli- kací matematického aparátu. Řízení a rozhodování

4 Leden 2010 Implementace prvků procesního řízení do rozhodovacích procesů výrazným způsobem ovlivňuje efektivitu, objektivitu a optimalizaci rozhodnutí. V celém tomto procesu je nezbytná vysoká pečlivost stanovení cílů činností a je v něm zdůrazňována velká role vědomostního managementu. Řízení a rozhodování

5 Leden 2009 Z obecné definice řízení vyplývá pohled na současný management chápaný jako usku- tečňování předmětů řízení a procesů sledu- jících dosažení perspektivních cílů. Obsahuje přípravu k rozhodnutí, k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšný průběh celého rozhodovacího procesu a také pro implementaci přijatého rozhodnutí. Řízení a rozhodování

6 Leden 2010 Řízení a rozhodování

7 Leden 2010 kvality řízení Pro ohodnocení kvality řízení je výhodné použít dezintegraci do pěti funkcí řízení: (i) plánování (ii) organizování (iii) personalistika (iv) vedení (v) kontrolování. Řízení a rozhodování

8 Leden 2009 V rozhodovacím procesu je důležité vytvo- ření a posuzování jednotlivých variant řeše- ní. Pak vytipování těch, které by přinesly neúnosná rizika a následně ztráty. Posuzování variant se provádí prognozová- ním důsledkům, a to buď za podmínek urči- tosti, nebo neurčitosti, nebo za určité pravdě- podobnosti (matematické naděje). Řízení a rozhodování - posuzování variant

9 Leden 2009 Při posuzování variant a jejich důsledků lze dojít k formulaci nové varianty řešící úlohu (problém, situaci) jinak. Zpravidla se postupuje tak, že se nejdříve hodnotí jednotlivé varianty podle přijatých kritérií a potom podle váhy kritérií se určuje pořadí variant. Řízení a rozhodování - posuzování variant

10 Leden 2009 Pro posuzování variant v rozhodovacím procesu jsou dostačující metody: - srovnávací, - bodového hodnocení, - váhového hodnocení. Řízení a rozhodování - posuzování variant

11 Leden 2009 Metody srovnávací se řídí zásadami s vyu- žitím kritérií – srovnatelnost, obsah, reálnost, respektování limitů, morální apod. Pro volbu vhodné varianty stačí zjistit klady a zápory jednotlivých variant a pak přijmout tu nej- vhodnější. Srovnávací metoda je použitelná především v jednoduchých případech. Řízení a rozhodování - posuzování variant

12 Leden 2009 Metoda bodového hodnocení se využívá ve složitějších případech. Stanoví se bodová stupnice – od nevyhovujících s hodnocením “0” až po plně vyhovující s hodnocením nej- vyšším např. “10”. Součet bodů jednotlivých variant je určité vo- dítko vyjadřující, že varianta s největším bo- dovým ohodnocením obsahuje nejvýhodněj- ší podmínky k dosažení stanoveného cíle. Řízení a rozhodování - posuzování variant

13 Matematicky lze tuto metodu vyjádřit: Řízení a rozhodování Leden 2009

14 Leden 2010 Řízení a rozhodování Jednotlivé výsledky podle bodového ohodno- cení lze také vyjádřit maticí

15 Leden 2009 Bodové hodnocení variant nelze považovat za absolutní měřítko pro rozhodnutí – dává však informaci o pozitivech a negativech jed- notlivých variant a v podmínkách neurčitosti přináší určité měřítko. Řízení a rozhodování

16 Leden 2009 optimální váhu Metodou váhového rozhodnutí lze kvanti- tativním vyjádřením váhy jednotlivých kritérií získat představu o vhodné variantě. Problémem a nejdůležitějším úkolem je určit optimální váhu pro jednotlivá kritéria. Řízení a rozhodování

17 Optimální váha pro jednotlivá kritéria: Řízení a rozhodování Leden 2009

18 Leden 2010 Řízení a rozhodování Vyjádření maticí

19 Leden 2009 Řízení a rozhodování Vyjádření váhy

20 Leden 2009 prostředek Podmínka platí i u dalších variant. Tak se obdrží hodnoty výsledků jednotlivých variant a lze je porovnat. Varianta s vyšší hodnotou “Vv” dává před- stavu o tom, že podle stanovených kritérií “K” a váhy kritérií je výhodnější než varianta jiná. Rozhodnutí v žádném případě neznamená konečný cíl, ale prostředek jak se k cíli dopracovat. Řízení a rozhodování

21 Leden 2010 Příklad: Při řešení úkolu byly vybrány tři varianty: V1, V2 a V3. Bodové hodnocení kritérií: nevyhovuje 0 bodů vyhovující méně 1 bod vyhovující středně 2 body nadprůměrná 3 body plně vyhovující 4 body Řízení a rozhodování

22 Leden 2009 Řízení a rozhodování Příklad - řešení:

23 Leden 2009 Řízení a rozhodování Příklad - řešení: Třetí varianta má nejvyšší bodové ohodnocení.

24 Leden 2009 Řízení a rozhodování - implementace rozhodnutí implementací kontrolní a vyhodnocovací činností Úloha manažera však nekončí přijetím roz- hodnutí, ale jeho implementací kontrolní a vyhodnocovací činností. Musí při implementaci rozhodnutí dbát, aby úkoly byly realizovány správně. Nedbalá implementace může vést k ohrožení plnění a ke ztrátám.

25 Leden 2010 Řízení a rozhodování - implementace rozhodnutí V procesním řízení existují vedle sebe dva systémy řízení: funkční a procesní.

26 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení Procesní řízení Procesní řízení je charakterizováno revolucí znalostí, jejichž nositelé jsou lidé. Znalosti nelze nikomu odebrat, ale lze je neomezeně rozšiřovat a množit. Ve znalostní společnosti je to právě duševní kapitál, který dominuje a má zcela jiné posta- vení než dříve. To vyžaduje jiný pohled na řízení útvarů.

27 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení Procesní směr Procesní směr založený na ovládání řídících a prováděcích procesů se odlišuje od funkč- ního (operačního) přístupu, běžně v rozhodo- vacím procesu využívaného, který vychází ze zásad klasického řízení.

28 Leden 2010 Řízení a rozhodování - procesní řízení SPOLEČNOST PŘ Í STUP k ř í zen í Charakteristiky ř í zen í Industri á ln í společnost Funkčn í ř í zen í  dělba pr á ce  hierarchick é ř í zen í  industri á ln í člověk Znalostn í (procesn í ) společnost Procesn í (znalostn í ) ř í zen í  procesn í orientace  later á ln í ř í zen í  znalostn í člověk

29 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení Procesní řízení Procesní řízení je založeno na principu inte- grace činností do ucelených procesů. Tedy i dílčí operace je třeba takto sjednotit. Procesy Procesy jsou ovládané procesními týmy. Každý procesní tým řídí procesy na svém stupni a podřízeným skupinám dává úkoly, které vedou k naplnění cíle.

30 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení Všechny procesní týmy musí být motivovány k dosažení optimálních výsledků a všechny stupně musí při dosahování dílčích výsledků sledovat splnění konečného cíle.

31 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení Funkční přístup Funkční přístup se zaměřuje zejména na výstupy (výsledky), což je vlastně orientace na důsledky, a ne na příčiny. Je zřejmé, že hodnocení výsledků nemusí odhalit příčiny nesplnění cíle. V okamžiku, kdy se zaměříme na výstupy, zanedbáváme principy prevence.

32 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení Procesní řízení lze poměrně dobře uplatnit v organizační struktuře, která má maticový charakter. Jedná se o klasickou liniovou strukturu do- plněnou o vloženou složku - procesní tým. Často naráží na tuhý centralismus se snahou nadřízených ovlivňovat procesy na nejnižších stupních a nést za ně odpovědnost.

33 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení Zůstává zde hierarchické řízení s funkčním řízením. Tato struktura je však výhodná v tom, že u- platňuje vlastnosti vědomostního člověka a podporuje týmovou práci.

34 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení V managementu znalostí hmotné statky ne- mají prvořadou úlohu. Můžeme je pojmenovat jako intelektuální bohatství. Jsou to dovednosti, schopnosti, zkušenosti a znalosti.

35 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení Znalosti (vědění) jsou dnes považovány za základní zdroj bohatství. Management znalostí Management znalostí je systematický pro- ces hledání, vybírání, organizování, analýzy a prezentování informací způsobem, který zlepšuje porozumění pracovníka specifické oblasti zájmu.

36 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení Jak již bylo uvedeno, znalostní pracovníci se kromě jiného vyznačují tím, že neustále své znalosti rozšiřují a využívají ve prospěch or- ganizace. Vyvstává však otázka, jak defino- vat vytváření znalostí, které produkují nějaký přínos.

37 Leden 2010 Řízení a rozhodování - procesní řízení V oblasti ekonomiky je vytváření produktiv- ních znalostí znázorněno vzorcem: PPz = Pg + Pi + Pv PPz - podnikové produktivní znalosti, Pg - procesní gramotnost (přechod na procesní myšlení a zvládnutí základních procesních dovedností), Pi - zvládnutí inteligence projektu (procesní principy, meto- dy přeprojektování procesů, metody týmové práce, vedení apod.), Pv - zvládnutí vizionářství (iniciování cílů a odstraňování slabých míst, zvyšování produktivních znalostí apod).

38 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení rozhodovacím procesu V rozhodovacím procesu musí vedoucí procesní skupiny (týmu) dbát: - na podporování původnosti a neobvyklosti řešení, - na řízení skupiny tak, aby byly odděleny zdroje od obsahu informací, - na zabezpečení uplatnění nezávislého osobního úsudku a zkušeností,

39 Leden 2009 Řízení a rozhodování - procesní řízení - na udržování otevřené komunikace, - na posilování sebedůvěry, - na zabránění zesměšňování, - na nepovolení rychlých řešení - na nepovolení krátkodobých výsledků, - na dosažení konsenzu.

40 Leden 2010 Řízení a rozhodování - procesní řízení Pokud to není možné, přijmout a implemen- tovat rozhodnutí po důsledném vyhodnocení všech okolností, které mohou mít vliv na do- sažení cíle.

41 Únor 2010 ……… CW05 - 05


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. ÚNOR 2010 5. PŘEDNÁŠKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google