Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomie II Blok č. 5 Monetární a fiskální politika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomie II Blok č. 5 Monetární a fiskální politika."— Transkript prezentace:

1 Makroekonomie II Blok č. 5 Monetární a fiskální politika

2 Monetární politika - cíle a nástroje Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky Cíl: jako podpora a doplněk k fiskální politice → ↑S M → ↓i → ↑I → ↑AD → ↑Y → ↓UNE (keynesiánský přístup) řídit peněžní zásobu s cílem cenové stability →↑M = ↑Y* (monetaristický přístup)

3 nástroje MP Přímé – administrativní – netržní: pravidla likvidity povinné vklady úvěrové kontingenty dohody, výzvy, doporučení Nepřímé – tržní: operace na volném trhu PMR devizové intervence úrokové sazby reeskont směnek, atd.

4 účinnost MP krátké vs. dlouhé období krátkodobě působí MP na ekonomický výkon dlouhodobě pak pouze na cenovou hladinu keynesiánské vs. monetaristické pojetí

5 keynesiánský přístup – účinnost MP v modelu IS-LM MP je tím účinnější, čím plošší je křivka IS a čím strmější křivka LM IS LM Y i Y0Y0 i0i0 LM' i1i1 Y1Y1 měnová expanze v podobě zvýšení peněžní zásoby povede k posunu LM vpravo dojde k poklesu úrokové míry, růstu produktu a poklesu nezaměstnanosti měnová restrikce povede k opačným efektům

6 účinnost MP v pasti likvidity Past likvidity = taková situace, kdy jsou veškeré peníze pohlceny spekulativní poptávkou po penězích vytrácí se transakční motiv držby peněz může nastat při extrémně nízkých úrokových mírách důsledek – poptávka po penězích (a tedy i křivka LM) je horizontální

7 IS LM=LM' Y i Y0Y0 i0i0 růst peněžní zásoby nevyvolá pokles úrokové míry – subjekty preferují likviditu před jinými aktivy 1) nízké úrokové míry představují nízké náklady držby peněz 2) subjekty očekávají růst úrokové míry do budoucna, proto dnes preferují držbu peněz MP je v pasti likvidity zcela neúčinná

8 Klasický případ = taková situace, kdy se zcela vytrácí spekulativní motiv držby peněz peníze jsou drženy pouze z transakčních důvodů může nastat při vysokých úrokových mírách důsledek – křivka poptávky po penězích (a tedy i křivka LM) je vertikální účinnost MP v tzv. „klasickém případě“

9 ISLM Y i Y0Y0 i0i0 LM' měnová expanze způsobí pokles úrokové míry vzrostou výdaje citlivé na úrokovou míru (investice+soukromá spotřeba) a dojde k růstu výstupu Y1Y1 i1i1 měnová restrikce vyvolá opačné efekty

10 keynesiánský přístup – účinnost MP v modelu AS-AD – základní situace IS LM Y i Y0Y0 i0i0 LM' Y1Y1 i1i1 AD AS Y P Y0Y0 P1P1 AD' Y1Y1 P0P0 měnová expanze vyvolá posun LM vpravo, klesá úroková míra, roste výstup zároveň roste AD a cenová hladina růst P způsobí tlumení růstu nabídky reálných peněžních zůstatků, LM se výsledně posune pouze do LM' výsledkem je růst výstupu i cenové hladiny, ale ne v takovém rozměru jako při horizontální AS

11 keynesiánský přístup – účinnost MP v modelu AS-AD – extrémní případ IS LM Y i Y0Y0 i0i0 LM' Y1Y1 i1i1 AD AS Y P Y0Y0 AD' Y1Y1 P0P0 měnová expanze vyvolá posun LM vpravo, klesá úroková míra, roste výstup zároveň roste AD, cenová hladina se nemění MP je tak maximálně účinná na důchod červená tečkovaná LM zachycuje její posun v případě rostoucí AS

12 IS-LM zavržen pro neschopnost vysvětlit reálné ekonomické jevy (slumpflace, stagflace) vysvětluje oscilaci skutečného výkonu kolem potenciálu – jedna z teorií hosp. cyklu důležitou roli hrají očekávání – adaptivní nebo racionální – respektive informovanost subjektů (firem a domácností) krátkodobé vs. dlouhodobé účinky MP – (keynesiánství toto nerozlišuje) monetaristický přístup – účinnost MP v modelu AS-AD

13 AD SAS Y P Y 0 =Y* P1P1 AD' Y1Y1 P0P0 SAS' LAS P2P2 měnová expanze vyvolá růst AD roste cenová hladina i výstup – cenová hladina roste v důsledku růstu peněžní zásoby, výstup v důsledku nedokonalé informovanosti ekonomických subjektů, vzniká peněžní iluze AS se krátkodobě chová jako mikroekonomická nabídka po čase peněžní iluze vyprchá, změní se očekávaná cenová hladina, vše se navrací na výchozí úroveň výstupu, ale při vyšší cenové hladině měnová politika ovlivňuje reálné veličiny pouze krátkodobě – dlouhodobě ovlivňuje pouze veličiny nominální doporučení: pro stabilní cenový vývoj má peněžní zásoba růst stejným tempem jako potenciální produkt – reinterpretace rovnice směny MV=PY

14 Vývoj měnové politiky v ČR po r. 1989 – vznik dvoustupňové bankovní soustavy – SBČS pouze funkce CB 1993 – rozdělení SBČS na ČNB a NBS 1. pol. 90. let – cílem MP „krotit“ inflaci zpočátku především nástroje administrativní, poté přechod k nástrojům tržním desinflační politika skrze fixní kurzový režim a řízení peněžní zásoby (v souladu s monetaristickým doporučením)

15 problém: řízení peněžní zásoby a udržování fixního kurzu jsou protichůdné cíle navíc – reálné posilování koruny měnová krize v r. 1997 – zlom v měnové politice přechod k řízenému floatingu opuštění cílování peněžní zásoby a přechod k cílování inflace (od 1998 jádrová, od 2001 celková) Vývoj měnové politiky v ČR

16 Fiskální politika – cíle a nástroje Cíl FP – stabilizace ekonomiky ve smyslu vyhlazení hospodářského cyklu, a to z pozice vlády (státu, veřejného sektoru) Nástroje: výdaje na vládní spotřebu výdaje na transferové platby daně – autonomní, důchodové cla

17 účinnost fiskální politiky závisí na časovém hledisku – krátkodobé vs. dlouhodobé účinky závisí na způsobu financování expanzivní fiskální politiky – emisní vs. dluhové financování klasické+monetaristické pojetí vs. keynesiánské pojetí fiskální politiky

18 účinnost FP – keynesiánský přístup – model IS-LM, past likvidity IS LM Y i Y0Y0 i0i0 IS' Y1Y1 fiskální expanze v podobě zvýšení G, TR nebo snížení TA způsobí posun křivky IS vpravo, a to o α.ΔA jelikož je křivka LM horizontální, ve stejném rozměru vzroste i výstup – neexistuje vytěsňovací efekt vládních výdajů, neroste úroková míra, FP je maximálně účinná pozn.: změna důchodové daně povede ke změně sklonu křivky IS snížení důchodového zdanění

19 účinnost FP – keynesiánský přístup – model IS-LM, klasický případ IS LM Y i Y 0 = Y 1 i0i0 i1i1 IS' fiskální expanze vyvolá posun křivky IS stejně jako v předchozím případě křivka LM je ale vertikální, tudíž se veškeré zvýšení vládních výdajů projeví pouze růstem úrokové míry dochází k úplnému vytěsňovacímu efektu vládních výdajů, fiskální politika je zcela neúčinná na důchod rozměr vytěsňovacího efektu

20 účinnost FP – keynesiánský přístup – model IS-LM, standardní případ IS LM Y i Y0Y0 i0i0 i1i1 IS' Y1Y1 fiskální expanze v tomto případě vyvolá částečný přírůstek důchodu a částečný vytěsňovací efekt Crowding-Out Effect (COE)

21 účinnost FP – keynesiánský přístup – model AS-AD, základní situace IS LM Y i Y0Y0 i0i0 LM' Y1Y1 i1i1 AD AS Y P Y0Y0 P1P1 AD' Y1Y1 P0P0 IS' fiskální expanze vyvolá posun křivky IS vpravo současně dojde k posunu AD vpravo, avšak dochází také k růstu P růst P má za následek pokles nabídky reálných peněžních zůstatků – projeví se posunem LM vlevo, růst úrokové míry je tak ještě výraznější roste důchod, ale ne v takovém měřítku jako v případě horizontální AS

22 účinnost FP – keynesiánský přístup – model AS-AD, extrémní situace IS LM Y i Y0Y0 i0i0 Y1Y1 i1i1 IS' AD AS Y P Y0Y0 P1P1 AD' Y1Y1 P0P0 fiskální expanze vyvolá posun IS vpravo… …stejně tak i posun AD cenová hladina se nemění, LM se neposouvá… …roste důchod a úroková míra, cenová hladina se nemění

23 při financování fiskální expanze pomocí emise peněz, má FP stejné dopady jako měnová expanze se všemi krátkodobými i dlouhodobými důsledky při dluhovém financování (emise dluhopisů) dojde pouze ke změně struktury celkových výdajů v ekonomice bez dopadů na důchod a cenovou hladinu – vzroste pouze úroková míra účinnost FP – monetaristický přístup, emisní vs. dluhové financování

24 Státní rozpočet Státní rozpočet (BS) – nejvýznamnější nástroj fiskální politiky Saldo BS = příjmy – výdaje přebytek, deficit, vyrovnaný BS saldo BS: strukturální, cyklické, primární celkové strukturální – saldo při výstupu eko. na úrovni svého potenciálu – saldo vyvolané vládou cyklické – vzniká v důsledku výkyvu výstupu kolem potenciálu primární = běžné příjmy – běžné výdaje celkové = primární + výdaje na dluhovou službu

25 Saldo BS a jeho funkce BS = (t.Y+TA) – (G+TR) BS* = (t.Y*+TA) – (G+TR) BS cykl = BS – BS* Y*Y*Y BS O (tY+TA)-(G+TR) TA-(TR+G) Y0Y0 strukturální přebytek cyklický deficit skutečný deficit sklon fce BS je dán mírou důchodového zdanění – čím větší zdanění, tím strmější fce BS a naopak změna G, TR a TA vyvolá posun celé funkce BS – zvýšení G,TR a snížení TA vyvolá posun fce BS dolů a naopak

26 Vývoj fiskální politiky v ČR poč. 90. let – cílem FP tlumit AD a inflační tlaky – v souladu s MP poté již standardní nástroj stabilizační politiky problém: růst podílu mandatorních a kvazimandatorních výdajů (dnes až 80 % celkových výdajů státního rozpočtu) saldo veřejných rozpočtů – stav poměrně uspokojivý, alarmující je tempo růstu zadlužovaní – především „díky“ rozpočtu centrální vlády

27 Zdroj: OECD, MF ČR, vlastní výpočty

28 Vývoj fiskální politiky v ČR Zdroj: OECD, MF ČR, vlastní výpočty

29 Vývoj fiskální politiky v ČR expanze restrikce Zdroj: OECD, vlastní výpočty

30 Vývoj fiskální politiky v ČR v mld. CZK Zdroj: MF ČR

31 Vývoj fiskální politiky v ČR v mld. CZK – veřejný sektor Zdroj: MF ČR

32 Vývoj dluhu centrální vlády (státního dluhu) v ČR Prime minister/time period KlausZemanSpidla/Gross/Paroubek 199319971998200220032006 State debt (bn.CZK) 158,8172,2193,6395,9493,2827,7 Change of state debt (bn. CZK) 13,4223,7334,5 State debt/GDP (%) 15,610,310,517,421,628,9 Zdroj: Centrum pro ekonomiku a politiku (2003), Patria Finance (2007)


Stáhnout ppt "Makroekonomie II Blok č. 5 Monetární a fiskální politika."

Podobné prezentace


Reklamy Google