Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní a liniové stavby 11 Železniční infrastruktura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní a liniové stavby 11 Železniční infrastruktura"— Transkript prezentace:

1 Dopravní a liniové stavby 11 Železniční infrastruktura

2 Literatura: http://projekt150.ha-vel.cz/node/28

3 zásady navrhování železničních tratí,
Úvod : vozidlo, trakce tratě, Stavby a zařízení, zásady navrhování železničních tratí,

4 Počátek byl dán vynálezem a využitím parního stroje.
1. Vývoj železniční sítě Železniční síť se rozvíjela časově i místně souběžně s rozvojem industrializačního cyklu 19. a 20. století. Počátek byl dán vynálezem a využitím parního stroje.

5 1. Historický vývoj, legislativa, zákl.pojmy, …
227 Katedra dopravního stavitelství – FAST VŠB TU Ostrava – PŘ 01 1. Historický vývoj, legislativa, zákl.pojmy, … 1.1. Vývoj železniční sítě

6 1. Historický vývoj, legislativa, zákl.pojmy, …
227 Katedra dopravního stavitelství – FAST VŠB TU Ostrava – PŘ 01 1. Historický vývoj, legislativa, zákl.pojmy, … 1.1. Vývoj železniční sítě  Historie nejstarších železnic na území České republiky : - Nejstarší železniční tratí na území dnešní ČR byly postaveny jako koněspřežní Trať z Českých Budějovic přes Linec do Gmundenu, otvíraná postupně od r. 1827, byla zároveň první takovouto drahou na evropském kontinentě. - První železnicí, určenou od počátku výhradně pro provoz parních lokomotiv, byla u nás od r.1839 Severní dráha Ferdinandova, jejíž hlavní trať vedla z Vídně přes Břeclav – Přerov - Bohumín do Haliče, doplňovaly je odbočné trati z Břeclavi do Brna a z Přerova do Olomouce. - Praha se dočkala lokomotivní železnice spojením s Olomoucí v roce 1845 a s Drážďany v roce 1851

7  Historie nejstarších železnic na území České republiky :
1.1. Vývoj železniční sítě  Historie nejstarších železnic na území České republiky : 1839 1845

8  Historie stavitelů železnic na území ČR :
1.1. Vývoj železniční sítě  Historie stavitelů železnic na území ČR : Jan Perner. Byl prvním významným příslušníkem technické inteligence. Jeho dílo a život byly téměř symbolicky završeny v prvních dnech pravidelného provozu Severní státní dráhy. Shodou okolností se sám stal první obětí této nové železniční tratě. Narodil se Absolvoval elementární školu v Potěhách, poté byl poslán na hlavní školu v Praze. V letech vystudoval přes otcovy protesty na pražské polytechnice ….

9 1.2. Zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích
Teoretické práce a zejména praktické pokusy prokázaly, že klasická konstrukce železniční trati umožňuje podstatně vyšší rychlosti jízdy, než rychlost 120km/h až 140km/h, běžně dosud užívaných v železniční dopravě. U SNCF (Francie) bylo dosaženo v r.1955 rychlosti 331km/h , v r km/h, u DB (Německo) v r km.h-1, další rekord padl opět u SNFC v r km/h, v r.1990 pak 515,3km/h….. a rekordy stále padají…..

10 1.2. Zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích
Zvýšením rychlosti nad 200km/h úspěšně konkuruje osobní železniční doprava na vzdálenost 200 až 800 km dopravě automobilové i letecké – viz vztahy na obr.1.2. - -

11 vysokorychlostní tratě VRT.
1.2. Zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích V řadě států s rozvinutou průmyslovou výrobou a velkou intenzitou přeprav, s hustou sítí železnic, silniční a letecké dopravy se v posledních letech obrací pozornost k většímu využívání železniční dopravy zejména pro rychlou přepravu osob na nových tratích, označovaných jako vysokorychlostní tratě VRT.

12 V síti ČD jsou definovány čtyři hlavní tranzitní koridory… .
1.3. Modernizace železniční sítě ČD : Modernizace sítě ČD se týká tratí zařazených do mezinárodních dohod (AGC a AGTC). V síti ČD jsou definovány čtyři hlavní tranzitní koridory… .

13 1.3. Modernizace železniční sítě :
- - -

14 Vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků
1.4. LEGISLATIVA : Protože železniční doprava má mezinárodní charakter, musí se řídit mezinárodními úmluvami, které jsou zapracovány do předpisů a norem. Zákon č. 266/1994 (O drahách), Vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků

15 …a dále pro kolejovou dopravní cestu platí standardy:
1.4 LEGISLATIVA : …a dále pro kolejovou dopravní cestu platí standardy: ČSN Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha (07/1997) ČSN Železniční přejezdy a přechody ČSN Navrhování železničních stanic ČSN Projektování tramvajových tratí ČSN Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí ČSN Průjezdné průřezy pro tramvajové trati…

16 1.5 Rozdělení drah podle zákona:
Dráhy se rozděluji z různých hledisek: a) Podle zákona - dráhy definuje zákon č. 266/1994Sb. „O drahách“. Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Rozdělení drah podle zákona o drahách:  železniční - celostátní - regionální - vlečka - speciální dráha  tramvajová  trolejbusová  lanová

17 dráhy průmyslové a přenosné lyžařské vleky !
1.5 Rozdělení drah podle zákona: Dráhy se rozděluji z různých hledisek: a) Podle zákona - dráhy definuje zákon č. 266/1994 Sb. „O drahách“. Zákon se nevztahuje na : dráhy důlní dráhy průmyslové a přenosné lyžařské vleky !

18 Dráhy se rozděluji z různých hledisek:
1.6. Rozdělení drah : Dráhy se rozděluji z různých hledisek: b) podle rozchodu koleje se dráhy dělí na: - normálního rozchodu, s rozchodem v přímé mm, - úzkorozchodné, s rozchodem menším než mm (např. u ČD trať Jindřichův Hradec - Obrataň). Pro dráhy polní, lesní, důlní atd. jsou normalizovány rozchody mm a 760 mm, - širokorozchodné, s rozchodem větším než mm (např milimetrů v Rusku a Finsku).

19 Dráhy se rozděluji z různých hledisek:
1.6. Rozdělení drah : Dráhy se rozděluji z různých hledisek: c) podle trakce (pohonu): - parní, - motorové, - elektrické,

20 Dráhy se rozděluji z různých hledisek:
1.6. Rozdělení drah : Dráhy se rozděluji z různých hledisek: d) podle provedení vodicí dráhy: - adhezní, - ozubnicové. Adhezní dráhy využívají tření při valení kola po kolejnici, které se projevuje jako odpor hnacích kol na vodicí dráze při přenosu tažné (brzdné) síly. Velikost adheze závisí na materiálu kol a kolejnic, na hmotnosti lokomotivy, na druhu trakce atd. Na horských úsecích trati nepostačí již k pohybu vlaku jen tření mezi kolem a kolejnicí. V ose koleje se umístí ozubená ocelová pásnice - ozubnice. Do ozubnice zapadají ozubená hnací kola na spodku lokomotivy, přičemž pojezdová kola lokomotivy se pohybují po normální kolejnicí (např. trať Tanvald - Polubný - Kořenov, která používá ozubnice jen v úsecích se stoupáním přes 40%).

21 Ozubnicové dráhy: Abtova soustava
abtova dvouřadá ozubnice

22 Ozubnicové dráhy: Abtova soustava
Začátek ozubnice v Tanvaldu s lokomotivou T srpen Petr Sporer

23 1.7. Základní železniční názvosloví :
Železnice je dopravní cesta s kolejnicemi, určená pro pohyb železničních vozidel. Železniční doprava je zaměřena na organizované přemísťování vozů, dopravních prostředků a na všechny úkony, které s tím přímo souvisejí (obsluha výhybek, sestavování vlaků, chod vlaků apod.). Železniční přeprava je vlastní přemísťování osob a zboží a zahrnuje všechny práce s tím související, jako např. výdej cestovních jízdenek, přijímání cestovních zavazadel k přepravě atd.

24 1.7. Základní železniční názvosloví :
Kolej jsou dvě kolejnice upevněné na pražcích na vzdálenost, která se nazývá rozchod koleje. Kolejové pole je smontovaná kolej na délku kolejnice (obvykle 25 m, 20m). Kolejový pás tvoří za sebou upevněné kolejnice v koleji. Železniční trať je jedna nebo více kolejí včetně všech zařízení pro železniční provoz. Drážní pozemek vymezený mezníky ohraničuje plochu, ve které musí být zajištěn bezpečný provoz dráhy na zemním tělese včetně příslušných staveb.

25 1.7. Základní železniční názvosloví :
Návěstní a dopravní předpisy jsou ustanovení, podle kterých se řídí provoz na trati a ve stanici. Zhlaví je rozvětvení kolejí pomocí výhybek.

26 1.7. Základní železniční názvosloví :
Traťové hospodářství je služební odvětví oboru železniční dopravy, která pečuje o řádný a bezporuchový stav tratí a staveb.

27 8. Metro.

28 9. Lanové dráhy :


Stáhnout ppt "Dopravní a liniové stavby 11 Železniční infrastruktura"

Podobné prezentace


Reklamy Google