Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časté otázky a chyby související s tvorbou studijního zaměření Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časté otázky a chyby související s tvorbou studijního zaměření Mgr. Jiří Taufer, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Časté otázky a chyby související s tvorbou studijního zaměření Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

2 Nelze vytvořit “podpředměty” (stav současných učebních plánů). 2 možná řešení: V takovém případě se souhra, hra z listu, improvizace … považují za činnosti, obsažené ve vzdělávacím obsahu předmětu “Hra na kytaru“. Nelze je psát na vysvědčení. V takovém případě jde o samostatné předměty se svébytnou hodinovou dotací a vzdělávacím obsahem. Lze je psát na vysvědčení.

3 Nelze vytvořit “nadpředměty”. 2 možná řešení: 1) Skupinové praktikum bude předmět, který bude realizován v seskupeních orchestr, komorní hra, soubor bicích nástrojů... To nesplňuje požadavek RVP, aby v tabulce UP byly právě a jenom vyučovací předměty. 1 Skupinové praktikum je realizováno v těchto předmětech: orchestr, komorní hra, soubor bicích nástrojů... V takovém případě bude na vysvědčení známka za vyučovací předmět “Skupinové praktikum“. 2) V tabulce nebude “nadpředmět” Skupinové praktikum, ale výčet vyučovacích předmětů “orchestr”, “komorní hra”, “soubor bicích nástrojů”... V takovém případě může být na vysvědčení známka z každého z těchto předmětů. Je třeba vytvořit osnovy tak, aby byly splnitelné ve všech těchto uskupeních. ŠVP se takto výrazně zjednoduší.

4 Vyučovacím předmětům nelze přidělit menší hodinovou dotaci než 0,5 hodiny. K tomu by mohlo dojít, kdybychom vytvořili příliš předmětů: 2 možná řešení: - nevytvářet tolik vyučovacích předmětů - je to vážně nutné? - překročit hodinovou dotaci, kterou nám jako minimum nařizuje RVP - máme na to dost peněz? - vyučovat blokově

5 V UP musí být hodinová dotace v TÝDENNÍ výši, nikoli roční či měsíční (současné UP). Je nutné neplést si hodinovou dotaci s organizací výuky. Učební plán se MUSÍ v ŠVP vypracovat s týdenní hodinovou dotací, zorganizovat výuku je však možné blokově.

6 Nelze vypracovat souhrnné hodinové dotace více vyučovacím předmětům. Nebylo by jasné, jakou hodinovou dotaci má který předmět. Je nutné každému vyučovacímu předmětu přidělit konkrétní hodinovou dotaci.

7 Neznamená to ale, že můžeme vytvořit vzdělávací obsah či hodinovou dotaci kryjící celý stupeň vzdělání (1.-7.r. I.st, 1.-4.r. II.st.). Na straně 57 v RVP ZUV je uvedeno, že vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je rozpracován do jednotlivých ročníků, případně delších časových celků. Pro tuto direktivu však existují pouze nepřímé důvody: 1) Takto dlouhý celek nesplňuje požadavek SYSTEMATICKÉHO vzdělávání. 2) Není jasné, odkdy dokdy je POVINNOST navštěvovat Komorní hru. Lze doporučit nechat tomu volný průběh. Ať si každá škola rozmyslí, jestli jí stojí to být podezřívána z deklasování na volnočasovou aktivitu. Podle současného textu RVP na to má právo. Řešení: 1 Talentovaní žáci mohou navštěvovat SP již od nižších ročníků.

8 Ve školních výstupech musíme splnit VŠECHNY očekávané výstupy. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů Lze důrazně doporučit před uzavřením práce na osnovách ještě provést revizi školních výstupů a odpovědět si na otázku: „Najdeme v osnovách skutečně všechny OV?“ Školní výstupy pro žáky II.stupně, kteří neabslovovali I.stupeň: V pilotní verzi RVP ZUV byla věta: “Žáci, kteří byli podle Vyhlášky 71/2005 o ZUV zařazení do II.stupně vzdělávání, plní očekávané výstupy I.stupně.” V definitivní verzii RVP ZUV tato věta chybí. To lze považovat za naprosto zásadní chybu a při nejbližší revizi toto bude upraveno. Lze doporučit si tuto skutečnost zohlednit v ŠVP.

9 V ŠVP se může objevit konkrétní učivo vyžadované při postupových zkouškách. Je však třeba zajistit, aby obsah postupových zkoušek korespondoval se školními výstupy na konci ročníků. Postupové zkoušky ???? Od školního roku 2010-11 není nutné vykonávat postupové zkoušky do vyššího ročníku. ???? Škola si ale tuto povinnost může definovat ve svém ŠVP. Povinnost vykonávat ostatní komisionální zkoušky zůstává beze změny (přijímací, závěrečné, kontrakce...)

10 Lze vřele doporučit nepoužívat při průběžném hodnocení škálu 1-5 – obtížně bychom hledali souvislost s hodnocením na vysvědčení ve škále 1-4. Též je třeba nezapomenout na “alternativní“ známky - +,-,*,kroužek, podtržení, tiskátka (prasátka, sluníčka …) atd. Hodnocení V případě vypracování školních výstupů do delších časových celků je třeba nezapomenout na kritéria hodnocení „uvnitř“ těchto celků.

11 Kompatibilita škol výuka vzdělávánívýchova Budou ZUŠ vzájemně propojitelné? Co když se žák jednoduše přestěhuje? Najde v sousedním městě stejné vzdělávání? Bude mít na co a čím navázat? Rozdělení vyučovacího procesu podle obecné pedagogiky:

12 Kompatibilita ZUŠ Vzdělávací složka: současný stavv budoucnu - zastaralé a nefunkční osnovy, které nikdo nebere vážně - očekávané výstupy na konci stupňů 4.r. 1.r. II.st. 7.r. 1.r. I.st. 4.r. 1.r. II.st. 7.r. 1.r. I.st. ZUŠ OV osnovy

13 Kompatibilita ZUŠ Výchovná složka: Zde se zdá, že by bylo nejenom nemožné, ale hlavně nepatřičné, aby ZUŠ “byly stejné”. Zde je variabilita více než zdravá a potřebná. Je tu prostor pro zdravou profilaci školy. Je to něco, co je za vzděláváním schované, ale bez čeho se děti neobejdou – návyk systematické a pravidelné práce, schopnost spolupracovat, dochvilnost, zodpovědnost... Filosofická úvaha... Každá škola vede své žáky k něčemu jinému.

14 Kompatibilita ZUŠ Shrnutí: Po zavedení školních vzdělávacích programů se... … ve vzdělávací složce kompatibilita ZUŠ zvýší, … ve výchovné složce kompatibilitu nikdo nechce.

15 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Časté otázky a chyby související s tvorbou studijního zaměření Mgr. Jiří Taufer, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google