Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Policie a policejní právo, vymezení pojmů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Policie a policejní právo, vymezení pojmů"— Transkript prezentace:

1 1. Policie a policejní právo, vymezení pojmů

2 Pojem policie - pojem (slovo) policie je původem spojováno -- s řeckým POLITEIA -- příp. (podle jiných autorů) s řeckým slovem POLIS -- s latinským POLITIA - policie byla v historické perspektivě chápána různě - tzv. "policejní řády" (16. stol.)

3 Robert Maršan (počátek 20. století):
"Policie jest zvláštním spůsobem činnosti správní, jaksi negativní stránkou její, neméně ovšem důležitou než činnost pozitivní, neboť bezpečnost a ochrana práv garancií moci veřejné jsou nezbytnou podmínkou hodpodářského rozvoje i kultury... Doby kdy svépomoc nastoupí na místo moci veřejné, jsou dobami rozvratu a úpadku a první starostí upevňující se moci státní bývá, uvésti v zemi pořádek; neexistuje jediné společenství státní, v níž by přiměřeným spůsobem o zaručení bezpečnosti nebylo postaráno"

4 J. Hoetzel (1937) Podle jeho názoru je úkolem policie "chrániti preventivně neb represivně určité právní statky ať už úkony nevrchnostenskými (pozorováním, varováním, poučováním), neb úředními zákazy a příkazy. Její úkol je v podstatě konzervující: slouží jen k udržení dosavadních statků, nikoliv k vytvoření statků nových, nemá působnost tvůrčí"

5 v dřívější době (až do konce 2. sv
v dřívější době (až do konce 2. sv. války) byla ovšem policie chápána (v tehdejší literatuře i v pozitivním právu) šířeji než dnes, neboť tak byla označována veškeré kontrolní činnost, kterou dnes většinou označujeme jako správní dozor K. Laštovka Podle „rázu zájmu policejně chráněného“ (a podle území) - státní - místní (obecní) Podle účelu - policii bezpečnostní ("ochrana řádu") - policii správní, resp. administrativní (tj. v zásadě správní dozor)

6 po druhé světové válce se u nás termín policie přestal vůbec používat
"správní policie" se dále označovala jako kontrola, posléze správní dozor) policii jako ozbrojený sbor nahradil Sbor národní bezpečnosti, který tvořili -příslušníci veřejné bezpečnosti -příslušníci státní policie ("politická policie" - "STB") + Sbor nápravné výchovy

7 Funkční pojetí policie
- tj. především správní činnost ochraňující zdraví a život osob, majetek a zajišťující bezpečnost státu Organizační pojetí - jako vykonavatele veřejné správy, výslovně jako policie označený ozbrojený bezpečnostní sbor - v dalším výkladu budeme kombinovat organizační i funkční pojetí - policie a tzv. pořádkový dozor

8 Policii je třeba z pohledu správního práva chápat (v současné době)
- jako veřejný ozbrojený bezpečnostní sbor plnící zejména správní funkce ochraňující (bezpečnost, zdraví, život a majetek), ale i zasahující do práv osob. Další související pojmy: Četnictvo Policejní delikt Policejní stát x Právní stát Neurčité právní pojmy, resp. "pružné" pojmy Bezprostřední zákrok Pokyn, donucení Lidové milice

9 Pojem policejního práva
M. Vácha (1996) - podle jeho názoru do policejního práva nepatří "vyšetřování, byť je prováděno policií", za součást policejního práva pokládá "kromě problematiky upravené v policejním zákoně i další úseky veřejné správy, které jí byly buď svěřeny přímo, nebo které na ni ministerstvo vnitra na základě zákonné delegace přeneseno (státní správa cestovních dokladů a pobytu cizinců a uprchlíků)" rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. Aps 2/ (rozh. č. 623/2005 Sb. NSS, seš. 8) Usnesení ÚS sp. zn. 2661/13 ust. § 1 odst. 2 a 5 zák. č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv Policejním právem tedy rozumíme tu část správního práva, která upravuje organizaci a činnosti policie jako veřejného bezpečnostního sboru (jeho členů) a policejních organizačních složek státu (činnost policejních správních úřadů)

10 Bezpečnostní právo Správou policie se rozumí organizace spravování (státní správy) policie, tj. přehled správních úřadů či orgánů samosprávy, které policejní složky řídí, resp. organizace samotné policie.

11 2. Vznik a vývoj policejních (bezpečnostních) složek na území Československa a České republiky

12 Výchozí situace 1. ve městech měli původně bezpečnostní službu zajišťovat měšťané - najímáni městští žoldnéři vykonávají pořádkovou službu - z toho později vznikly státní policejní složky (ve větších městech) 2. panovník se staral se svými ozbrojenými složkami o bezpečnost svojí i silnic (zemské cesty) - to mělo později na starosti četnictvo 3. v obcích - zajišťovala bezpečnost vrchnost - později (od r. 1848) obecní úřady - placení žoldnéři, později místní (obecní) policie financovaná obcí

13 Rakousko, resp. Rakousko-Uhersko
určité vojensko-bezpečnostní složky byly organizovány pouze lokálně, příp. na přechodnou dobu zpočátku se otázky bezpečnosti starala zemská vláda (16 stol.) neúspěšné pokusy o organizaci (sjednocení) bezpečnostních složek pokusy o zřízení policejního sboru pro venkov Vídeň: zřízení bezpečnostní komise u zemské vlády (později policejní a bezpečnostní komise) ustanovení uličních komisařů

14 Praha: (pražský policejní řád z r. 1523) pol. 18 století - městská stráž (70 mužů) najato 60 ponocných strážnic (100 mužů) (pražský policejní řád z r. 1787) strážnic (160 mužů) zřízení Policejního ředitelství ve Vídni vznik policejních ředitelství v některých městech monarchie

15 Policejní ředitelství
policejní ředitel podřízen zemskému šéfovi (místodržiteli) a zároveň policejnímu a cenzurnímu dvorskému úřadu ve Vídni pravomoc sice jen v rámci města, ale zpravodajsky působilo po celé zemi součástí policejního úřadu policejní sbor 30. až 50 léta 19. stol. - Brno (90 mužů) - Vídeň ( mužů) - Praha (500 mužů)

16 Vídeň: hrabě Pergen postaven do čela státní policie (jako "ministr") - je považován za zakladatele jednotného policejního systému c.k. ministerský policejní dvorní úřad c.k. policejní a cenzurní dvorní úřad policie začleněna pod ministerstvo vnitra císařské rozhodnutí o základech organizace policejních úřadů obnoven Nejvyšší policejní úřad (- Policejní ministerstvo) ministerstvo zrušeno - ministerstvo zemské obrany - ministerstvo vnitra Ministerstvo pro zemskou obranu a veřejnou bezpečnost opět přechod pravomocí na Ministerstvo vnitra

17 60. léta 19.stol. výkon policie rozsáhlou měrou přechází do působnosti obcí a zvláštní státní policejní úřady zredukovány (policejní ředitelství jen v Praze a Brně) Četnictvo - první četnický pluk byl zřízen v rámci monarchie v r v Itálii - v r rozhodnutím císaře četnictvo zřizováno na celém území monarchie - vojensky organizovaný strážní sbor určený k udržování veřejné bezpečnosti klidu a pořádku (součást c.k. armády) četnické pluky - četnická velitelství Obce a politické (okresní) úřady

18 Shrnutí Státní policie působila zpravidla ve větších a významných městech (ředitelství, komisařství, expozitury), městská či obecní policie existovala v menších centrech, v řadě obcí nesídlil žádný bezpečnostní sbor, v některých obcích bezpečnostní funkce plnilo četnictvo.

19 Vývoj na území Československa
tzv. recepční zákon (zákon č. 11/1918 Sb.) - převzata struktura policie a četnictva Rakousko-Uherska

20 Státní policie: úkoly: pečovat o "veřejnou bezpečnost a vnitřní klid, starati se o bezpečnost osob a majetku udržovat veřejný řád a vést v patrnosti obyvatelstvo a cizince" zákon č. 165/1920 Sb., jímž se vláda zmocňuje zřizovat policejní úřady - rozšířen počet státních policejních úřadů policejní ředitelství: Praha, Brno, Moravská Ostrava, Košice policejní komisařství: např. Plzeň, Kladno, Podmokly, Cheb, Bohumín Všeobecná kriminální ústředna celkem 130 policejních úřadů, nárůst též v souvislosti s protistátní činností Sudetoněmecké strany

21 Sbor uniformované a neuniformované stráže bezpečnosti:
- zákon č. 165/1922 Sb., o zřízení Sboru stráže bezpečnosti - zákon č. 230/1922 Sb., o sborech stráže bezpečnosti - zákon č. 125/1927 Sb., o organizaci politické správy - nařízení vlády č. 51/1936 Sb., o organisaci správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy - zákon č. 270/1936 Sb. - Stráž obrany státu

22 Četnictvo: zákon č. 299/1920 Sb., o četnictvu "vojensky organizovaný sbor strážní" - podřízenost ministru vnitra - úkol: udržování veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti na území Československa - četnická stanice, okresní četnická velitelství, velitelství četnických oddělení, zemská četnická velitelství - generální velitel četnictva

23 Místní policie, resp. obecní stráž bezpečnosti:
- existuje, pokud nebyla policejně-bezpečnostní funkce přenesena na státní policejní úřad - upravena v obecních zřízeních - věc samostatné působnosti obce

24 Další bezpečnostní sbory, příp
Další bezpečnostní sbory, příp. jednotlivci ("veřejné stráže") (vedle policejních strážních sborů, četnictva a obecní stráže bezpečnosti) - stráž vojenská - civilní hlídači vojenské správy, - finanční stráž, - železniční strážní personál, - dozorčí personál v trestnicích ap. zařízeních, - veřejná stráž zemědělská - (personál lesní, honební, polní, vodní, rybářský)

25 Protektorát Čechy a Morava
Československo po r. 1945 - již v r snahy o centralizaci - zrušení četnictva a místní policie, zřízen jednotný bezpečnostní aparát - Sbor národní bezpečnosti -- Veřejná bezpečnost -- Státní bezpečnost - Sbor nápravné výchovy (od r. 1965)

26 Zákon č. 149/1947 Sb., o národní bezpečnosti
- pořádková služba - státněbezpečnostní služba - kriminální služba

27 Další právní úpravy: zákon č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti Ministerstvo národní bezpečnosti zrušeno - ministerstvo vnitra zákon č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti

28 Československo (a Česká republika) po r. 1989
zákon č. 169/1990 Sb. (zřízeny občanské komise, očista SNB) zák. opatření SNR č. 57/1991 Sb., o zriadení Policajného zboru Slovenské republiky a zákon SNR č. 204/1991 Sb. o Policajnom zbore Slovenské republiky (pro Slovenskou republiku) zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru (zrušen zák. č. 26/1993 Sb.) Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Zákon č. 182/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

29 3. Státní policie: prameny úpravy, činnost, organizace, postavení policisty, služební poměr, ochrana před jednáním policie a kontrola policie

30 Prameny úpravy Ústavní úprava:
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky - čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 Listina - čl. 44

31 Zákony a jiné právní předpisy:
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů: Část první. Policie České republiky Hlava I. Postavení a činnost Policie České republiky Hlava II. Řízení a organizace policie Hlava III. Základní povinnosti Hlava IV. Spolupráce a další vztahy policie Díl 1. Spolupráce Díl 2. Další vztahy Hlava V. Omezení osobní svobody Hlava VI. Postup ve vztahu k věcem Hlava VII. Vykázání Hlava VIII. Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob Hlava IX. Použití donucovacích prostředků a zbraně Hlava X. Práce s informacemi Hlava XI. Mezinárodní spolupráce Hlava XII. Náhrada škody a náhrada za poskytnutí věcné pomoci Hlava XIII. Kontrola policie Hlava XIV. Ochrana názvu policie a udílení darů a medailí Hlava XV. Správní delikty Část druhá. (zrušena) – upravovala Inspekci policie Část třetí. Ustanovení společná a přechodná - § mlčenlivost Část čtvrtá. Závěrečná ustanovení

32 Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona a Policii České republiky Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů

33 vyhláška č. 442/2008 Sb., o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

34 vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterou se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti

35 Další důležité zákony:
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (o zbraních)

36 Evropské aspekty policejního práva
1. Policie a Rada Evropy Deklarace Parlamentního shromáždění Rady Evropy o Policii (z ) 2. Policie a EU týká se to v podstatě jen činnosti policii v souvislosti s trestním řízením srov. zejm. hlavu V., kapitolu 5 SFEU že se nejedná o běžnou správní činnost policie potvrzuje čl. 72 SFEU: Hlava V. (se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti)

37 A. Činnost policie podle zákona o policii
policie slouží veřejnosti (vazba na čl. 2 odst. 3 Ústavy - státní moc slouží všem občanům...) úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy EU nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (vazba na čl. 10 Ústavy) (ostatní činnosti stanoví zvláštní předpisy - srov. dále)

38 Dvojí role policie policie vystupuje - z hlediska správního práva - v zásadě ve dvou rolích: -- jako bezpečnostní sbor, resp. prostřednictvím jednotlivých policistů plní "pořádkové" či dozorčí funkce, při jejichž výkonu policisté mají jistá oprávnění a povinnosti (srov. dále) - sem spadá i příp. ukládání pokut v blokovém řízení (porušení pravidel silničního provozu) - ( i to je výkon státní správy) -- policie, resp. její organizační složky jako správní úřady vykonávají státní správu v případech stanovených zvláštními zákony, jedná se např.: a) rozhodování ve věcech cizinců ( zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) b) rozhodování ve věcech zbraní a střeliva ( zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu)

39 B. Činnost policie podle dalších právních předpisů (výběr)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

40 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky


Stáhnout ppt "1. Policie a policejní právo, vymezení pojmů"

Podobné prezentace


Reklamy Google