Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PRAXI UČITELE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PRAXI UČITELE"— Transkript prezentace:

1 EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PRAXI UČITELE

2 Obsah: Co je vlastně ekologická výchova?
Jaký je rozdíl mezi ekologickou a environmentální výchovou? O co se jako učitel mohu opřít při zavádění ekologické a environmentální výchovy na své škole? Jak zařadit EV do vlastního vyučovacího procesu? Mají adepti na učitelskou profesi i učitelé-profesionálové možnost vzdělávání a přípravy na EV?

3 Ekologická výchova nezbytná příprava nastupující generace pro trvale udržitelný rozvoj cíle: znalosti a dovednosti myslet a uvažovat v souvislostech pozitivní citové vztahy k prostředí aktivní poznávání a činnosti odpovědné, aktivní, tvořivé, ekologicky správné chování ekologická gramotnost

4 Ekologická gramotnost
výsledek ekologického vzdělávání a výchovy ekologie Ochrana přírody a krajiny Ochrana životního prostředí Trvale udržitelný rozvoj

5 Ekologická vs. environmentální výchova
Ekologická výchova (EV) - vazba na ekologické vzdělávání - pochopení fungování ekosystémů - poznání vztahů v přírodním prostředí - globální problémy na lokální úrovni - připravenost ekologicky jednat a myslet Environmentální výchova (EV) - vazba na environmentální vzdělávání - širší spektrum- přírodovědné, společenskovědní a technické disciplíny - uvědomování vztahů přírodní a kulturní složky ve všech konáních lidské společnosti - cesta k trvale udržitelnému rozvoji

6 Státní politika a EV Zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Usnesesení vlády č.1048 o státním programu EVVO v ČR (2000) Metodický pokyn k EVVO ve školách a školských zařízeních (MŠMT 2001) Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR (Úřad vlády a MPSV 2003) podpora neziskových organizací zabývajících se ekologickým vzděláváním a osvětou krajské koncepce EVVO

7 Občanská sdružení a nevládní organizace

8 Ekologická výchova ve škole
Obsah učiva: informativní formativní komunikativní - ve všech učebních předmětech- souhrn všeobecného vzdělání - škola jako celek

9 Ekologické vzdělávání v jednotlivých předmětech

10 Integrace výuky- EV nebo RVP?
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA - informativní, formativní a komunikativní úkoly prolínají všemi vyučovacími předměty - okruhy poznatků o přírodě o člověku a lidské společnosti o integraci člověka a společnosti a ŽP o péči o životní prostředí a možnostech trvale udržitelného rozvoje RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM člověk a jeho svět člověk a společnost člověk a příroda umění a kultura člověk a zdraví člověk a svět práce

11 Jak mohou k EV přispět jednotlivé předměty?
Chemie Český jazyk Vlastivěda,dějepis Občanská výchova Tělesná výchova Vlastivěda, zeměpis Matematika Cizí jazyky Fyzika Prvouka, přírodověda, přírodopis Výtvarná výchova Rodinná výchova Praktické činnosti

12 Jak integrovat poznatky?
Mezipředmětové vztahy - integrovaný pohled na svět - vztahy člověk-společnost-příroda Zařazení integrovaných bloků učiva - multidisciplinární přístup- vybrané téma probíráme z hledisek řady předmětů

13 Jak hledat vhodné náměty pro integrující bloky?
Energie pro zítřek Neživá příroda a člověk Živá příroda kolem nás Zdraví a životní prostředí Voda a vzduch-podmínky pro život

14 Jak postupovat při EV? 1. Zvolit vhodné prostředky
2. Aktivizující metody a formy výuky 3. Vést žáky k dovednosti využívání informací Které prostředky jsou vhodné? - aktivizující - podporující kontakt s přírodou a okolním prostředím - vedoucí k samostatnému myšlení a činnosti žáků - hravé, zábavné a současně poučné

15 Aktivizující formy a metody výuky
laboratorní práce vycházky, exkurze školy v přírodě mimotřídní a mimoškolní akce- spolupráce se SEV, muzei,CHKO,... METODY rozhovor samostatné práce žáků brainstorming problémové metody SWOT analýza ReQuest, I.N.S.E.R.T. shromažďování a třídění informací hry

16 Jak může škola podpořit EV ?
podpora vedení školy vnitřní vybavení škol spolupráce mezi učiteli podpora vztahu učitel-žák zvyšování kvalifikace učitelů organizace EV, koordinátor EV organizace celoškolních akcí

17 Školní plán EV 1. Celkový školní plán EV - dlouhodobý
- celková rozvaha úkolů a cílů v rámci EV - časově vymezit jednotlivé úkoly a cíle EV - dynamický charakter 2. Aktuální roční plán EV - měl by směřovat k plnění dlouhodobého plánu EV - zapojení členů pedagogického sboru - odborná připravenost - spolupráce školy s okolím, aktivity školy - zhodnocení ročního plánu EV

18 Koordinátor EV sestavuje školní plán EV
spolupracuje s předsedy předmětových týmů, jednotlivými učiteli na tvorbě plánu EV vzdělávání v oblasti EV sestavuje finanční rozvahu v rámci plánu EV

19 Vzdělávání v oblasti EV
1. Budoucí učitelé - EV na vysokých školách - základy ekologie u řady učitelských nebiologických oborů 2. Učitelé-profesionálové - školící střediska (pedagogická centra, SEV,...) - kurzy pro koordinátory EV - spolupráce mezi různými typy škol


Stáhnout ppt "EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PRAXI UČITELE"

Podobné prezentace


Reklamy Google