Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PRAXI UČITELE. Obsah: l Co je vlastně ekologická výchova? l Jaký je rozdíl mezi ekologickou a environmentální výchovou? l O co se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PRAXI UČITELE. Obsah: l Co je vlastně ekologická výchova? l Jaký je rozdíl mezi ekologickou a environmentální výchovou? l O co se."— Transkript prezentace:

1 EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PRAXI UČITELE

2 Obsah: l Co je vlastně ekologická výchova? l Jaký je rozdíl mezi ekologickou a environmentální výchovou? l O co se jako učitel mohu opřít při zavádění ekologické a environmentální výchovy na své škole? l Jak zařadit EV do vlastního vyučovacího procesu? l Mají adepti na učitelskou profesi i učitelé-profesionálové možnost vzdělávání a přípravy na EV?

3 Ekologická výchova l nezbytná příprava nastupující generace pro trvale udržitelný rozvoj lcíle: znalosti a dovednosti myslet a uvažovat v souvislostech pozitivní citové vztahy k prostředí aktivní poznávání a činnosti lodpovědné, aktivní, tvořivé, ekologicky správné chování ekologická gramotnost

4 Ekologická gramotnost l výsledek ekologického vzdělávání a výchovy ekologie Ochrana přírody a krajiny Ochrana životního prostředí Trvale udržitelný rozvoj

5 Ekologická vs. environmentální výchova Ekologická výchova (EV) - vazba na ekologické vzdělávání - pochopení fungování ekosystémů - poznání vztahů v přírodním prostředí - globální problémy na lokální úrovni - připravenost ekologicky jednat a myslet Environmentální výchova (EV) - vazba na environmentální vzdělávání - širší spektrum- přírodovědné, společenskovědní a technické disciplíny - uvědomování vztahů přírodní a kulturní složky ve všech konáních lidské společnosti - cesta k trvale udržitelnému rozvoji

6 Státní politika a EV l Zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí l Usnesesení vlády č.1048 o státním programu EVVO v ČR (2000) lMetodický pokyn k EVVO ve školách a školských zařízeních (MŠMT 2001) l Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR (Úřad vlády a MPSV 2003) lpodpora neziskových organizací zabývajících se ekologickým vzděláváním a osvětou lkrajské koncepce EVVO

7 Občanská sdružení a nevládní organizace

8 Ekologická výchova ve škole Obsah učiva: - ve všech učebních předmětech- souhrn všeobecného vzdělání - škola jako celek informativní formativní komunikativní

9 Ekologické vzdělávání v jednotlivých předmětech

10 Integrace výuky- EV nebo RVP? EKOLOGICKÁ VÝCHOVA - informativní, formativní a komunikativní úkoly prolínají všemi vyučovacími předměty - okruhy poznatků o přírodě o člověku a lidské společnosti o integraci člověka a společnosti a ŽP o péči o životní prostředí a možnostech trvale udržitelného rozvoje RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM člověk a jeho svět člověk a společnost člověk a příroda umění a kultura člověk a zdraví člověk a svět práce

11 Jak mohou k EV přispět jednotlivé předměty? Český jazyk Cizí jazyky Vlastivěda,dějepis Občanská výchova Matematika Fyzika Chemie Prvouka, přírodověda, přírodopis Vlastivěda, zeměpis Rodinná výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova

12 Jak integrovat poznatky? Mezipředmětové vztahy - integrovaný pohled na svět - vztahy člověk-společnost-příroda Zařazení integrovaných bloků učiva - multidisciplinární přístup- vybrané téma probíráme z hledisek řady předmětů

13 Jak hledat vhodné náměty pro integrující bloky? Živá příroda kolem nás Neživá příroda a člověk Zdraví a životní prostředí Voda a vzduch-podmínky pro život Energie pro zítřek

14 Jak postupovat při EV? 1. Zvolit vhodné prostředky 2. Aktivizující metody a formy výuky 3. Vést žáky k dovednosti využívání informací Které prostředky jsou vhodné? - aktivizující - podporující kontakt s přírodou a okolním prostředím - vedoucí k samostatnému myšlení a činnosti žáků - hravé, zábavné a současně poučné

15 Aktivizující formy a metody výuky FORMY llaboratorní práce lvycházky, exkurze lškoly v přírodě lmimotřídní a mimoškolní akce - spolupráce se SEV, muzei,CHKO,... METODY lrozhovor lsamostatné práce žáků lbrainstorming lproblémové metody lSWOT analýza lReQuest, I.N.S.E.R.T. lshromažďování a třídění informací lhry

16 Jak může škola podpořit EV ? è podpora vedení školy è vnitřní vybavení škol è spolupráce mezi učiteli è podpora vztahu učitel-žák è zvyšování kvalifikace učitelů è organizace EV, koordinátor EV è organizace celoškolních akcí

17 Školní plán EV 1. Celkový školní plán EV - dlouhodobý - celková rozvaha úkolů a cílů v rámci EV - časově vymezit jednotlivé úkoly a cíle EV - dynamický charakter 2. Aktuální roční plán EV - měl by směřovat k plnění dlouhodobého plánu EV - zapojení členů pedagogického sboru - odborná připravenost - spolupráce školy s okolím, aktivity školy - zhodnocení ročního plánu EV

18 Koordinátor EV l sestavuje školní plán EV l spolupracuje s předsedy předmětových týmů, jednotlivými učiteli na tvorbě plánu EV l vzdělávání v oblasti EV l sestavuje finanční rozvahu v rámci plánu EV

19 Vzdělávání v oblasti EV 1. Budoucí učitelé - EV na vysokých školách - základy ekologie u řady učitelských nebiologických oborů 2. Učitelé-profesionálové - školící střediska (pedagogická centra, SEV,...) - kurzy pro koordinátory EV - spolupráce mezi různými typy škol


Stáhnout ppt "EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PRAXI UČITELE. Obsah: l Co je vlastně ekologická výchova? l Jaký je rozdíl mezi ekologickou a environmentální výchovou? l O co se."

Podobné prezentace


Reklamy Google