Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Zdravotechnika Název a ID tématu: Vedení potrubí vnitřního vodovodu (STA57) Zpracoval:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Zdravotechnika Název a ID tématu: Vedení potrubí vnitřního vodovodu (STA57) Zpracoval:"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Zdravotechnika Název a ID tématu: Vedení potrubí vnitřního vodovodu (STA57) Zpracoval: Ing. Petr Pobořil

2 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU

3 ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU 3 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN 80-7333-050-4. Vnitřní vodovod je vodovodní potrubí vedoucí od hlavního uzávěru vody za vodoměrem až k nejvzdálenější výtokové armatuře u zařizovacího předmětu (odběrnému místu). 1 Do vnitřního vodovodu se zahrnují také veškeré armatury a jiná zařízení sloužící k bezpečnému a spolehlivému provozu celého rozvodu. 1 U vnitřního vodovodu se rozlišují dva typy soustav – soustava jednotná a dělená. 1 U jednotné soustavy se jedním potrubím rozvádí pitná voda pro všechny účely – jak pro účely přípravy nápojů a jídel, tak pro účely užitkové (splachování toalet a pisoárů). Tato soustava se používá v případech, kdy je její provoz ekonomický (např. v panelových domech). 1 U dělené soustavy se pro každý druh vody používá speciální potrubí. Pro pitnou vodu je zvláštní rozvod, stejně tak pro užitkovou nebo provozní vodu. Jednotlivé rozvody se nesmějí navzájem propojovat. 1

4 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU 4 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN 80-7333-050-4. Druh vedení potrubí se volí podle přímých požadavků zákazníka. U esteticky náročných budov se projevuje snaha potrubí skrýt, u průmyslových objektů je vhodnější volit povrchové vedení. Vedení potrubí po povrchu konstrukce je výhodné z důvodu jednodušší kontroly a jednodušších oprav. 1 Rozlišuje se šest základních druhů vedení potrubí: 1 vedení v drážce ve zdi, vedení před zdí a pod stropem, vedení před zdí s dostatečným zakrytím, vedení v podlaze, vedení v šachtách, kanálech a kolektorech, vedení přes konstrukce (prostupy).

5 MATERIÁLY PRO ROZVOD VODY 5 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN 80-7333-050-4. Materiál vnitřního vodovodu musí být kvalitní, aby nezhoršoval kvalitu vody. Jedná se o materiál, z něhož je vyrobeno potrubí, tvarovky, armatury a ostatní součásti zabezpečující bezpečný provoz vodovodu (např. závěsy, objímky, žlaby). 1 Správná volba materiálu je ovlivněna mnoha faktory. Mezi nejdůležitější patří druh média, které bude rozvodem protékat (voda studená, teplá, užitková, požární atd.), prostředí, ve kterém je potrubí nainstalováno, typ provozu a požadavky na životnost a spolehlivost potrubí. 1 Rozlišují se tři druhy vodovodních potrubí: 1 kovová potrubí, silikátová potrubí a potrubí z přírodních materiálů, plastová potrubí.

6 MATERIÁLY PRO ROZVOD VODY 6 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN 80-7333-050-4. Vodovodní potrubí musí splňovat tyto podmínky: 1 plynotěsnost po celou dobu životnosti potrubí, vodotěsnost po celou dobu životnosti potrubí, bezpečnost provozu po celou dobu životnosti potrubí, hygienickou nezávadnost, odolnost materiálu na zkušební přetlak v potrubí, odolnost materiálu proti teplotním rozdílům v potrubí, odolnost materiálu proti mechanickému poškození, schopnost udržet si původní vlastnosti při stálém tlakovém a teplotním zatížení, hladký, vnitřní povrch (omezení tlakových ztrát), jednoduchou montáž, údržbu, opravu a výměnu.

7 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: LEŽATÉ POTRUBÍ

8 8 LEŽATÉ POTRUBÍ  začíná u hlavního uzávěru objektu a končí u paty stoupacího potrubí, 1  má stoupat se sklonem 0,5 % ke stoupacímu potrubí, 1  uvnitř budovy je vhodné vést potrubí pod stropem suterénu, 1  rozvody musí být tepelně izolovány, 1  bývají na něm umístěny: 1 uzavírací ventily vypouštěcí ventily výtokové ventily 1 ADÁMEK Miroslav, JUREČKA Aleš. Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006. 143. ISBN 80-7333-050-4

9 9 VEDENÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ  u ležatých potrubích je třeba pečlivě respektovat dilatace a vyřešit jejich kompenzaci a způsob uložení potrubí, 1  nejčastější uložení je v pozinkovaných (obr. a) či plastových žlabech (obr. b), objímkách, případně v drážce, která musí být volná. 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik. Rudeč: červen 2013. 43. http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mphttp://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp Obrázek 1: Montážní předpis Ekoplastik 1

10 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: STOUPACÍ POTRUBÍ

11 11 STOUPACÍ POTRUBÍ  začíná u ležatého rozvodu a končí u napojení nejvyššího připojovacího potrubí, 1  prochází všemi patry, 1  bývají na něm umístěny uzavírací ventily a vypouštěcí kohouty, 1  bývají umístěny: 1 v instalačních šachtách (např. u panelových domů) pod omítkou (např. u rodinných domů) volně na zdivu (např. v suterénech a sklepích) 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN 80-7333-050-4.

12 12 VEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ  na stoupacím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení a na vytvoření vhodného způsobu kompenzace 1  zajištění kompenzace na stoupacím potrubí 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik. Rudeč: červen 2013. 43. http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mphttp://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp Obrázek 2: Montážní předpis Ekoplastik 1

13 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

14 14 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ  začíná u stoupacího potrubí a končí u jednotlivých výtokových armatur u zařizovacích předmětů, 1  tvoří rozvod v patře, 1  má mít sklon 0,5 % ke svislému potrubí, 1  bývají na něm umístěny: 1 uzavírací ventily stojánkové a nástěnné výtokové armatury (baterie) výtokové ventily vypouštěcí kohouty pojistné ventily rohové ventily elektrické nebo plynové ohřívače 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN 80-7333-050-4.

15 15 VEDENÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ  většinou se provádí z potrubí o průměrech 16 - 20 mm, 1  potrubí je většinou vedeno v drážce, 1  lze vést i v podlaze, 1  izolace na potrubí je potřebná 1  z důvodu tepelných  jako ochrana před mechanickým poškozením  jako vrstva napomáhající kompenzaci délkové roztažnosti  před zazděním je nutno potrubí v drážce ukotvit, 1  volně vedené plastové potrubí se používá zřídka. 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik. Rudeč: červen 2013. 43. http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mphttp://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp Obrázek 4: Montážní předpis Ekoplastik 1 Obrázek 3: Montážní předpis Ekoplastik 1

16 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: ROZVOD TEPLÉ VODY

17 17 VEDENÍ A ZÁSADY PRO MONTÁŽ  potrubí teplé vody má být vedeno nad potrubím studené vody, aby nedocházelo k samotížnému ohřevu studené vody 1  při montáži napojení na výtoky se teplá voda umisťuje vždy na levou stranu 1  veškeré potrubní rozvody musí být dobře tepelně izolovány, aby se zabránilo tepelným ztrátám, 1  tepelné izolace se provádí z materiálů, které mají nízkou tepelnou vodivost, 1  podle způsobu vedení potrubí (po zdi, v drážce ve zdivu) se určí tloušťka tepelné izolace. 1 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN 80-7333-050-4.

18 18 IZOLACE Izolace je opatření zamezující pronikání tepla, zvuku, chvění, vlhkosti apod. z předmětů do okolí a naopak. 1 Potrubí teplé vody a rozvody ústředního vytápění se izolují proti tepelným ztrátám. Nejlepším tepelným izolátorem je vzduch uzavřený v malých dutinkách. Izolační látky proto bývají porézní, a tím i lehké. 1 Tepelné izolace v domovních rozvodech: 1 V dnešní době jsou u nás nejpoužívanější materiály pro izolaci tepelných potrubních rozvodů v oblasti sanitární techniky a vytápění: lehčený pěnový polyetylen, syntetický kaučuk, skelná a minerální vlákna, izolační pěnové sklo. 1 TRNKOVÁ, Miroslava. Instalace vody a kanalizace I. Praha 4: Informatorium, 2001, 155 s. ISBN 80-86073-84-X.

19 19 DILATACE Změny teplot způsobují změny objemu těles (tedy změny rozměrů). Potrubní systém je charakteristický tím, že délka potrubí je mnohonásobně větší než šířka. Teplotní roztažnost se tedy projeví hlavně ve změně délky a v porovnání s ní změnu šířky neuvažujeme. U potrubí se zabýváme pouze délkovou teplotní roztažností neboli dilatací. 1 Při provozu potrubí zejména v důsledku rozdílných teplot za klidu a za provozu dochází k teplotním dilatacím. Tyto dilatace vyrovnávají a zachycují kompenzátory. Pro všechny kompenzátory platí, že mezi kompenzátorem a pevnými body musí být potrubí uloženo na kluzných podporách. 1 Napětí při dilataci, které působí ve stěně trubky, se může kompenzovat dvěma způsoby: 1 pohybem potrubí (potrubí se může pohybovat, při čemž změnu délky umožní pružná deformace kompenzátorů), zamezením pohybu potrubí (vzniklá napětí se pomocí pevných bodů přenesou do stavební konstrukce – tuhá montáž). 1 TRNKOVÁ Miroslava. Instalace vody a kanalizace I. Praha 4: Informatorium, 2001, 155 s. ISBN 80-86073-84-X.

20 KOMPENZACE PLASTOVÝCH ROZVODŮ 20 Rovinné kompenzátory: 1 Výhodné je řešit kompenzaci kolmými změnami směru potrubí s vhodně rozmístěnými pevnými a kluznými body. Trubky se za tím účelem vytvarují do tvaru L, U, nebo Z. Na této kolmici se ponechá volná kompenzační délka (pružné rameno Ls), která zajistí dilataci bez vzniku přídavných napětí ve stěně trubky. Další možností jsou kompenzační smyčky. 1 TRNKOVÁ Miroslava. Instalace vody a kanalizace I. Praha 4: Informatorium, 2001, 155 s. ISBN 80-86073-84-X. Obrázek 5: Montážní předpis Ekoplastik 2 Obrázek 6: Montážní předpis Ekoplastik 2 2 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik. Rudeč: červen 2013. 43. http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mphttp://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp L-kompenzátorU-kompenzátor

21 KOMPENZACE PLASTOVÝCH ROZVODŮ 21 Obrázek 7: Montážní předpis Ekoplastik 1 Obrázek 8: Montážní předpis Ekoplastik 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik. Rudeč: červen 2013. 43. http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mphttp://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp Smyčkový kompenzátorPříklad kompenzace změnou trasy přizpůsobené stavební konstrukci

22 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: UCHYCENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ

23 UCHYCENÍ POTRUBÍ 23 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik. Rudeč: červen 2013. 43. http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mphttp://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp Pro vedení potrubní trasy je nutné respektovat materiál rozvodů, tzn. Především délkovou teplotní roztažnost, nutnost kompenzací, dané provozní podmínky (kombinace tlaku a teploty) a způsob spojování. 1 Uchycování rozvodů se provádí tak, aby byly rozlišeny pevné body a kluzná uložení pro předpokládanou délkovou změnu potrubí. 1 Způsoby uchycení potrubí 1 Z hlediska uchycení potrubí rozeznáváme 2 typy podpor: pevný bod (PB) kluzné uložení (KU)

24 UCHYCENÍ POTRUBÍ 24 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik. Rudeč: červen 2013. 43. http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mphttp://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp Pevný bod (PB) 1 Je takové uchycení, kde potrubí nemá možnost dilatovat, tzn. V místě podpory se nemůže pohybovat v ose potrubí (proklouzávat). Pevný bod může být realizován: 1 Obrázky 9, 10, 11, 12: Montážní předpis Ekoplastik 1 V ohybu potrubí V místě odbočky V místě osazení armatury na potrubí Pomocí pevně stažených objímek (pouze u horizontálních potrubí)

25 UCHYCENÍ POTRUBÍ 25 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik. Rudeč: červen 2013. 43. http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mphttp://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp Pevný bod (PB) 1 Pevný bod může být realizován: Obrázky 13, 14: Montážní předpis Ekoplastik 1 Objímkou mezi tvarovkamiUchycením u tvarovky

26 UCHYCENÍ POTRUBÍ 26 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik. Rudeč: červen 2013. 43. http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mphttp://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp Kluzné uložení (KU) 1 Je způsob uchycení, kde je zabráněno vybočení potrubí z osy trasy, avšak není mu bráněno v dilatačním pohybu (protahování, smršťování). Kluzné uložení může být realizováno např.: 1 Obrázky 15, 16: Montážní předpis Ekoplastik 1 Volnou objímkou Objímkou zavěšenou na lanku

27 DALŠÍ ZPŮSOBY ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ 27 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik. Rudeč: červen 2013. 43. http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mphttp://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp Obrázek 17: Montážní předpis Ekoplastik 1

28 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

29 VEDENÍ POTRUBÍ 29 Obrázek 18: Foto autor Stoupací potrubí Připojovací potrubí

30 VEDENÍ POTRUBÍ 30 Obrázek 19: Foto autor Stoupací potrubí Připojovací potrubí Napojení připojovacího na stoupací potrubí pomocí T-kusu Uchycení potrubí – objímky s pryžovou vložkou

31 VEDENÍ POTRUBÍ 31 Obrázek 20: Foto autor Vedení připojovacího potrubí v drážce ve stěně

32 VEDENÍ POTRUBÍ 32 Obrázek 21: Foto autor Vedení připojovacího potrubí v drážce ve stěně

33 VEDENÍ POTRUBÍ 33 Obrázek 22: Foto autor Vedení připojovacího potrubí v předstěnové nosné rámové konstrukci tzv. předstěnové instalaci

34 VEDENÍ POTRUBÍ 34 Obrázek 23: Foto autor Vedení připojovacího potrubí v předstěnové nosné rámové konstrukci tzv. předstěnové instalaci

35 VEDENÍ POTRUBÍ 35 Obrázek 24: Foto autor Kompenzace plastových rozvodů

36 VEDENÍ POTRUBÍ 36 Obrázek 25: Foto autor Kompenzace plastových rozvodů

37 Problematika životního prostředí 37 Aby nedocházelo k znečištění vodovodního řádu, musíme na rozvodech řešit ochranu před znečištěním (zpětná klapka, ochranná jednotka). Pitnou vodu, která stagnuje v instalacích na pitnou vodu déle než čtyři hodiny (tedy vodu, která nebyla po tuto dobu čerpána), bychom v zásadě neměli používat pro přípravu nápojů. Pokud jde o mikrobiologii pitné vody, důležité je zkontrolovat, zda se v těch částech instalací, které vedou teplou vodu, nemohou rozmnožovat legionely. Legionely jsou bakterie, které se v malém množství vyskytují všude v životním prostředí. V teplé vodě se však při teplotách méně než 60 °C mohou rychle množit. Pro starší, imunitně oslabené osoby a kuřáky je bakterie legionella pneumophila velmi nebezpečná a může způsobit těžký zápal plic. Problematice životního prostředí věnováno: 10 minut


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Zdravotechnika Název a ID tématu: Vedení potrubí vnitřního vodovodu (STA57) Zpracoval:"

Podobné prezentace


Reklamy Google