Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení."— Transkript prezentace:

1 Cvičení

2 Jak se jmenuje způsob zobrazení záporného čísla v exponentu u desetinného čísla v exponenciálním tvaru ? Z čeho může být složeno tělo programu a čím je ohraničeno? Pomocí jakého standardního datového typu nadefinujeme číselnou proměnnou na délku 8 bytů , kterou použijeme pro uložení desetinných čísel ? Jaký je rozdíl mezi = = a = ? a co znamenají ? Co znamenají klíčová slova signed a unsigned , které uvozující celočíselné typy proměnných ? Jak se nazývá nejpoužívanější znaková sada (kódová tabulka znaků ) na PC ? Pomocí jakých znaků uvozujeme , respektive ukončujeme v jazyku C ( ANSI C ) komentář ? Co je to složený příkaz a čím je ohraničen ? Jak vypadá hlavička hlavního programu , jak se hlavní program musí jmenovat a jaké může mít parametry ?

3 Jak se jmenuje standardní datový typ , pomocí něhož nadefinujeme proměnnou typu znak ?
Co znamená relační operátor vyjádřený dvojznakem != ? Jakými písmeny (tj. malými nebo velkými) musíme v jazylu C psát klíčová slova, aby byly překladačem jako klíčová slova chápány ? Napište , jak se jmenují příkazy pro formátovaný vstup a výstup ? Napište , jak se jmenují příkazy pro tzv. terminálový vstup a výstup ( kde vstup=klávesnice , výstup=obrazovka) ? Jaký je rozdíl mezi složeným příkazem a blokem ? Kde je něco navíc oproti druhému a co ? Pomocí jakého standardního typu nadefinujeme celočíselnou proměnnou ? Existuje v jazyku C standardní typ pro definici logické proměnné ?

4 Pomocí jakého typu nadefinujeme proměnnou v pohyblivé řádové čárce jednoduché přesnosti (obsahující desetinné číslo) Do jakého typu proměnné v jazyce C můžeme uložit logickou hodnotu ? Co představuje v jazyce C logickou hodnotu „pravda“ a „nepravda“ ? Pomocí jakého typu nadefinujeme proměnnou v pohyblivé řádové čárce dvojnásobné přesnosti (obsahující desetinné číslo) Pomocí jakého typu nadefinujeme znakovou proměnnou Jakými znaky je ohraničena znaková konstanta ? Uveďte příklad. Jak je definován v jazyce C řetězec znaků ? Co musí být v posledním bytu řetězce znaků, aby byla v jazyce C posloupnost znaků chápána jako řetězec?

5 Jakou matematickou operaci realizujeme pomocí operátoru % ?
Mále nadefinovánu proměnnou int c=6; Jaké hodnoty nabude proměnná c po provedení příkazu a) c <<= b) c >>= 1 a) c += b) c *= 3 Jaké znaky může obsahovat identifikátor proměnné a je omezena jeho maximálně možná délka ? Realizujte v jazyce C matlabovský příkaz i=input('Požadavek'); Načítejte v nekonečném cyklu pomocí scanf() čísla z klávesnice a přinásobujte je k proměnné součin. Přečtete-li 0 , cyklus načítání skončí a vytiskněte výsledný součin. Načítejte v nekonečném cyklu pomocí scanf() čísla z klávesnice a přičítejte je k proměnné součet. Přečtete-li 0 , cyklus načítání skončí a vytiskněte výsledný součet.

6 Jak se nazývá součást překladače C-jazyka, která předzpracovává zdrojový text a je ovládána příkazy , které začínají znakem # ? Pokud proměnná p nabývala před následující operací hodnoty 1, jaký je rozdíl v hodnotách proměnné x po přiřazení x = ++p oproti přiřazení x = p++ Jsou následující 2 identifikátory proměnných shodné a proč ? pole Pole Vyjmenujte , jaké znáte 3 druhy příkazů cyklu v jazyku C ? Popište syntaxi příkazu for ! Popište syntaxi příkazu while ! Popište syntaxi příkazu do while ! Jaký je hlavní rozdíl mezi příkazy cyklu while a do while ? Jak se jmenuje příkaz pomocí něhož můžeme přerušit provádění příkazu cyklu ? Jaký význam má uvnitř cyklů v jazyku C příkaz continue ?

7 Přepište následující cyklus while na cyklus for :
int i = 0 ; while ( i < 5 ) { printf ( " Cislo %d \n " , i+1 ) ; i++ ; } Jak přečtete pomocí terminálového vstupu znak z klávesnice do proměnné c ? Jak zapíšete pomocí terminálového výstupu znak na obrazovku ? Jak se nazývá součást překladače C-jazyka, která předzpracovává zdrojový text a je ovládána příkazy , které začínají znakem # ? Jak se slovně jmenují relace (potažmo relační operátory) c < a c > a a == b c < a a <= b a != b

8 Napište program s příkazem cyklu for nebo while , který vytiskne v cyklu čísla 1 až 10 s  krokem 1 na každou řádku jedno číslo Jakým znakem ukončujeme v jazyce C každý příkaz ? Pokud s=4 a máme podmíněný příkaz if (s >= 3) x=1; else x=2; jaká bude výsledná hodnota x a přepište if na ternární operátor ! Jakou činnost provede speciální znak \n umístěný v řetězci příkazu printf při výstupu znaku na obrazovku ? Co provede terminálový výstup putchar(' \n '); Co udělá terminálový výstup putchar(' \007 '); Je-li float x = 6.23 , jakou hodnotu bude mít y po provedení operace y = (int) x

9 Co bude obsahem proměnné z po provedení následující části programu ?
int z=2 , k=4 , i=2 ; j = 2 + ( i+2 > k) ? 3 : 4 ; z += j; Co se vytiskne po provedení následující části programu ? int i = 5 , j = 6 , k ; k = ( i + 7) / j ; printf(" Výsledek %d je %s cislo \n" , k%2 = = 0 ? "sudé " : " liché" ); Co dělají přiřazovací operátory += a -= na následujícím příkladu. Jaké hodnoty budou nabývat proměnné i a j pro provedení sekvence příkladů ? int i=5 , j=6 ; i += 2; j -=1;


Stáhnout ppt "Cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google