Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamické dokumenty na straně klienta Informatika pro ekonomy II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamické dokumenty na straně klienta Informatika pro ekonomy II."— Transkript prezentace:

1 Dynamické dokumenty na straně klienta Informatika pro ekonomy II

2 2 Statický × dynamický dokument •Statický dokument – vzhled je neměnný, uživatel si nemůže volit zobrazované informace •Dynamický dokument – tvar a prezentované informace může uživatel ovlivnit svojí činností •Generovaný dokument – vytvořen automatizovaně, ale může být statickým dokumentem

3 3 Dynamické dokumenty •Na straně serveru – vytvořeny programem, který běží na vzdáleném stroji  PHP, Perl (.pl), Python (.py), ASP •Na straně klienta – vytvoření a modifikaci zajišťuje prohlížeč (klient)

4 4 Dynamické dokumenty na straně klienta – princip klient (prohlížeč) WWW server URL HTML data HTML HTML dokument

5 5 Zpracování požadavku •Klient požádá server o soubor v jazyce HTML •Server zpět pošle požadovaný soubor bez jakéhokoliv zpracování •Obsahem souboru jsou kromě HTML značek také příkazy vloženého jazyka, které klient přečte •Pokud jim klient rozumí, provede je, tím vytvoří modifikovanou stránku, kterou sám zobrazuje

6 6 Vlastnosti dynamických dokumentů na straně klienta •Řešené úlohy nejsou rozsáhlé, množství zpracovávaných dat je poměrně nízké, data nelze čerpat ze souborů •Vysoká závislost na klientovi a jeho schopnostech (klient interpretuje vložený program) •Požadavky ani data uživatele včetně odpovědí nezatěžují síť •Lze reagovat na události vzniklé činností uživatele (pohyb myší, stisk libovolné klávesy,…)

7 7 Použití •Zpracování vstupu od uživatele •Kontrola dat ve formulářích •Výpočty •Oživení stránek (události s myší) •Přizpůsobení stránek •Automatický text (datum, citáty)

8 8 Skriptovací jazyky •Dynamické dokumenty se vytvářejí pomocí skriptovacích jazyků •Více druhů – JavaScript, JScript, VBScript… •JavaScript  zcela nezávislý na operačním systému  principiálně podobný jiným skriptovacím jazykům  nejrozšířenější  JavaScript ≠ Java (!)

9 9 Filosofie JavaScriptu •Práce s objekty  Manipulace s objekty prostřednictvím jejich metod •Přístup k zobrazeným prvkům v okně prohlížeče  Části okna  Prvky popsané jazykem HTML •Řada operací je závislá na typu a verzi prohlížeče

10 10 Filosofie JavaScriptu •Pomocí JavaScriptu lze vypisovat značky HTML  document.write(“ Nadpis “)  HTML značky jsou pro JavaScript obyčejný text  značky „převezme“ a interpretuje prohlížeč •Prvky HTML lze obsluhovat pomocí událostí JavaScriptu

11 11 Proměnné a datové typy •Proměnné není třeba deklarovat  založení proměnné prvním použitím  !překlepy, pojmenování  !citlivost na velikost písmen: suma ≠ Suma •Datové typy se neurčují  proměnná může obsahovat data různého typu  nejpoužívanější: číslo (celé a desetinné), řetězec, datum  !záměna řetězce a čísla

12 12 Proměnné a datové typy •Řetězce  uzavřeny do apostrofů nebo uvozovek ( "ahoj" )  !řetězec × proměnná  Speciální znaky v řetězcích: \n \r \t \\ \/ \” \’ \x126 •Čísla – s desetinnou tečkou! •Ostatní (datum…)

13 13 Typová konverze •Změna hodnoty na jiný datový typ •Typová konverze  vstup je v podobě řetězce  implicitní – 1 + "2"  "12"  3  explicitní – s pomocí předdefinovaných funkcí parseInt(ret,z) parseFloat(ret) eval(ret )

14 14 Syntaxe příkazů •Příkaz se ukončuje středníkem; •Blok příkazů: ve složených závorkách {}  blok = dva a více příkazů  na české klávesnici Win: AltGr+B, AltGr+N •Podmínka: uzavřená v kulatých závorkách  u funkcí a cyklů •Funkce: parametry v závorkách •Komentáře  jednořádkový: //  víceřádkový: /*...*/

15 15 Příkazy •Příkazy  jednoduché – přiřazení, volání podprogramu  strukturované – větvení a cykly •Přiřazení  proměnná = výraz  !rovnost: x == y •Speciální operátory a = a + b  a+=b, podobně -=, *=,/= a = a + 1  a++ a = a – 1  a--

16 16 Podprogramy •Pouze v podobě funkcí (za funkci se považuje i klasická procedura) •Funkce vestavěné i vlastní •Volání funkce: název(parametry) •Parametry nejsou povinné, závorky ano •Výsledkem podprogramu je vždy řetězec •Číselnou hodnotu získáme explicitní typovou konverzí funkcemi parseInt nebo parseFloat

17 17 Uživatelské funkce •Definice funkce (funkce fakt, formální parametr x) •Použití funkce (funkce fakt, skutečný parametr cis) function fakt(x) { if (x==0) return 1; else return x*fakt(x-1) } cis=prompt("Zadej číslo",""); document.write(cis+"! = "+fakt(cis));

18 18 Strukturované příkazy •Větvení if (podmínka) { … příkazy1 … } else { … příkazy2 … }

19 19 Strukturované příkazy •Cykly while (podmínka) { … příkazy … } for (inicializace;podmínka;modifikace) { … příkazy … }

20 20 Příklady if (A==B) { document.write("A se rovná B."); } while (A>0) { document.write(A," je stále kladné"); A--; } for (a=1;a<=6;a++) { document.write(a); }

21 21 Vložení příkazů JavaScriptu do stránky HTML •Skript v těle dokumentu (nebo v hlavičce) •Skript v externím souboru … příkazy jazyka JavaScript …

Reklamy Google