Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Jarolímek Třebíč Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblast.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Jarolímek Třebíč Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblast."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Jarolímek Třebíč Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblast í

2 Zdroje pro financování NNO ZDROJE : ve ř ejné soukromé vlastní

3 Zdroje pro financování NNO VE Ř EJNÉ ZDROJE zahrani č ní – SF EU, FM EHP a Norska, komunitární programy,…. státní rozpo č et Č R - dotace orgán ů ve ř ejné správy Č R krajské rozpo č ty - dotace krajských ú ř ad ů obecní rozpo č ty - dotace místních samospráv

4 Zdroje pro financování NNO SOUKROMÉ ZDROJE granty soukromých nadací a nada č ních fond ů další zdroje relevantních pro NNO v Č R (komer č ní firmy, p ř íle ž itostní dárci apod.)

5 Zdroje pro financování NNO VLASTNÍ ZDROJE finan č ní zdroje z vlastní č innosti NNO

6 Stát Vlastní příjmy (Poplatky za služby pro klienty, prodej věcí a služeb veřejnosti,členské příspěvky) Veřejné rozpočty (statní granty, podpora ze státní správy, příjmy od nadací) Soukromý sektor (sponzorské dary, obchodní smlouvy, sdílený marketing) Japonsko60%28%12% Švédsko62%29%9% Maďarsko57%23%20% Itálie53%43%4% USA52%30%19% Velká Británie48%40%12% Francie33%59%7% Německo28%68%4% Průměr 8 států49%41%10% Zdroj: AAFRC Trust for Philantropy, Giving USA, New York: AFRC, 1998

7 Průzkum, který srovnává oblasti působení neziskových organizací z hlediska fundraisingem získaných prostředků v USA Zaměření neziskových organizací%* Církevní45,3 Výchova a vzdělání11,9 Sociální služby9,9 Zdravotnické služby8,6 Kultura a umění7,6 Prosazování zájmů veřejnosti7,6 Ochrana životního prostředí2,5 Mezinárodní aktivity1,5 Jiné8,4 * procento z celkového objemu finančních prostředků vydaných na podporu neziskových organizací působících v dané oblasti

8 Zdroje pro financování NNO Databáze finan č ních zdroj ů - ve ř ejn ě p ř ístupný p ř ehled grantových a dota č ních program ů v č etn ě jejich popisu, uzáv ě rek a kontaktních osob. Databáze finan č ních zdroj ů je v provozu od kv ě tna 2002. Aktuálnost informací v databázi je zajišt ě na pr ů b ěž ným vyhledáváním a zve ř ej ň ováním nových grant ů a dotací.

9 Zdroje pro financování NNO Databáze finan č ních zdroj ů V databázi naleznete: Informace o grantech č eských nadací a nada č ních fond ů ochotných zve ř ejnit jejím prost ř ednictvím své informace; Informace o dostupných dotacích orgán ů ve ř ejné správy Č R; Programy krajských ú ř ad ů poskytujích dotace NNO; Informace o hlavních zahrani č ních zdrojích financí ur č ených pro NNO z Č eské republiky; Bli ž ší informace o dalších zdrojích relevantních pro NNO v Č R (komer č ní firmy, p ř íle ž itostní dárci apod.).

10 Zdroje pro financování NNO Databáze finan č ních zdroj ů

11 FUNDRAISINGOVÉ METODY

12 Fundraisingové metody  Úvod do fundraisingu  Fundraising – pojem  Fundraising jako soubor jednání směřující k uzavření smlouvy na zabezpečení činnosti organizací občanské společnosti

13 Fundraising Obor zahrnující různé metody a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky na činnost organizací občanské společnosti Je to „věda“ o tom, jak přesvědčit druhé, že vaše organizace dokáže řešit důležité problémy a že je potřebnou součástí společnosti Je to nástroj, jehož pomocí lze druhé inspirovat k dobrým skutkům, přesvědčit je, že peníze nejsou všechno a dát jim možnost darovat i svůj čas, zájem a důvěru

14 Fundraising Fundraisingový argument: Proč je vaše činnost tak důležitá a proč je důležitější než jiná ? Proč na ní potřebujete peníze ? Proč Vám mám dát zrovna já ? Proč nepřijdete za měsíc ? Proč jste nepřišli před rokem ? Proč to neděláte jinak ? Správně volený argument  Dárce získává, ne odrazuje  Nabízí řešení a východiska, nevytváří nové problémy  Dává dárci najevo, že může pomoci a ne, že tomu vlastně nerozumí

15 Fundraisingový argument Proč organizace existuje ? Komu slouží, kdo jsou klienti ? Co si klade za cíl, čeho konkrétně chce dosáhnout ? Jak hodlá stanoveného cíle dosáhnout ? Kolik to bude stát ? Kdo se podílí na činnosti, kdo je vůdčí osobností ? Proč by měl někdo k naplnění cíle přispět ?

16 Motivace dárců Zlepšení postoje veřejnosti Reklama dárce Snížení daňového základu Osobní prospěch a sláva Pocit moci Praní špinavých peněz Distribuce starých a těžko použitelných věcí Získání loajálního postoje organizace

17 Motivace dárců Lidé rádi dávají peníze, když:  k tomu mají významný a neodkladný důvod  jsou osobně zainteresování na výsledku podpořené činnosti  vidí ostatní, jak časem a penězi přispívají na tutéž činnost  vědí, že jim bude poděkováno  vědí, že budou viditelně spojvání s úspěchem projektu  vědí, že budou pravidelně informováni o rozvoji organizace  vědí přesně, na co nudou jejich peníze použity  vidí, že podpořená organizace má nadšení a odhodlání a že jistě získá peníze i od ostatních

18 Firemní dárcovství Typy projektů, které firmy rády podporují:  Významné místní projekty v místě jejich působení  Prestižní umělecké a kulturní akce  Sportovní akce a utkání, které jsou v oblibě návštěvníkům  Aktivity, které souvisejí s jejich produktem  Projekty ekonomického rozvoje  Ekologické projekty  Iniciativy, za kterými stojí prominentní osobnosti

19 Firemní dárcovství Typy projektů, které firmy nerady podporují:  Místní projekty mimo oblast působnosti  Čistě nominální oslovení (např. pro náboženské účely)  Oběžníková oslovení  Kontroverzní témata  Zahraniční pomoc

20 Firemní dárcovství Jak získat podporu od firem ?  Představte si, že jste v situaci firmy  Navrhněte firmě, že může podpořit něco konkrétního  Využijte všech kontaktů, které ve firmě máte  Promyslete všechny nejrůznější možnosti, jak by vám firma mohla pomoci  Zvažte, zda by se ve firmě nenašel manažer, který by se stal členem SR nebo DR  Nepředpokládejte, že vám každá firma dá dar  Zvažte, kdo je nejvhodnější osobou, která by měla firmu oslovit

21 Fundraisingové metody Právní aspekty fundraisingu -sponzorování -dary  firemní dárcovství  individuální dárcovství

22 Fundraisingové metody INZERCE   Tato metoda představuje mediálně zveřejněnou žádost o podporu. Současně s prezentací charitativního projektu či akce je propagován i určitý výrobek. Jeho koupě pak znamená i příspěvek kupujícího na projekt.

23 Fundraisingové metody BENEFIČNÍ AKCE  Jejich pořádání je organizačně a často i finančně velmi náročné. Může se jednat o výstavy, hudební, výtvarné nebo divadelní programy, sportovní nebo jiné slavnostní akce, které jsou příležitostí pro představení organizace veřejnosti, jejich pobavení a v neposlední řadě i oslovení za účelem získání podpory. Z tohoto pohledu je vhodné, aby v průběhu akce byla představena i činnost plánovaná na následující období nebo přímo zahájena realizace nějakého významného projektu.

24 Fundraisingové metody POŠTOVNÍ KAMPAŇ   Tato metoda, jak název napovídá, spočívá v sestavení dopisu a jeho rozeslání potenciálním dárcům. Vzhledem k tomu, že při ní nedochází k přímému kontaktu s osloveným člověkem, je její úspěšnost závislá na obsahu dopisu, jeho stylistice a formě a na dodržení několika dalších zásad.  1) Vytipování "správných " adresátů.  2) Vhodné načasování kampaně  3) Včas a vhodně poděkovat

25 Fundraisingové metody TELEFONICKÁ KAMPAŇ   Tato metoda patří mezi ty, které využívají výhod osobního jednání.  Potenciálního dárce je možno oslovit přímo a při dobře zformulované žádosti a citlivém zacházení s hlasem lze dosáhnout úspěchu. Výhodou této metody je, že může být osloveno více potenciálních dárců, než při osobních setkáních. Pozitivním výsledkem telefonické kampaně může být pochopitelně nejen příslib daru, ale také dojednání termínu osobní schůzky. Především v případě oslovení velkých firem to může představovat první krok k získání daru.

26 Fundraisingové metody BUDOVÁNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY   Podstatou této metody je snaha získat nové členy organizace a tím zvyšovat příjmy, které plynou z výběru členských příspěvků. Důležité však je si uvědomit, že cílem nemohou být pouze peníze za členské příspěvky, ale i rozšíření členské základny o aktivní členy, kteří mohou mít zájem aktivně se zapojit do činnosti organizace. Jejím prvořadým cílem je tak budování dlouhodobého vztahu mezi dárcem - členem a organizací.

27 Fundraisingové metody OSOBNÍ SETKÁNÍ Tato metoda, často také označovaná jako "tváří v tvář" patří mezi nejúčinnější způsoby získávání podpory. Má-li být však úspěšná je nutno se na ní velmi pečlivě připravit. a) Úvod setkání b) Představení organizace c) Představení projektu d) Vyslovení žádosti e) Rozloučení

28 Fundraisingové metody  Důležité je si uvědomit, že jakákoliv metoda pravděpodobně zklame tam, kde nebudou dodrženy tato tři základní pravidla. 1) Přesvědčovat může jen ten, kdo je sám přesvědčený. 2) Nikdy nepomáhá organizace organizaci, ale člověk člověku. 3) Kdo o nic nežádá nic nedostane

29 Druhy podpory 1) Malý finanční příspěvek Za malý finanční příspěvek lze považovat jakoukoliv finanční částku maximálně do cca 10 000,- Kč. 2) Větší dar Vhodnější termín pro tento typ daru je grant. Za něj se považuje finanční obnos, který obvykle přesahuje částku 30 000,- Kč. 3) Sdílený marketing Princip podpory může spočívat v tom, že podporovaná organizace nabízí výrobky nebo služby dárce svým členům a příznivcům.

30 Druhy podpory 4) Příspěvek zaměstnanců  Podstata spočívá v tom, že zaměstnanci určitého podniku si dobrovolně nechávají ze svého platu strhávat většinou menší finanční částku, která je pak podnikem převáděna podporované organizaci.  5) Personální podpora  Její podstata spočívá v závazku firmy, že poskytne na blíže specifikované odborné práce svého zaměstnance, aniž by chtěla za tuto službu finanční úhradu.

31 Druhy podpory 6) Dary ve formě služeb nebo zboží  Jedná se o nejčastější formu nefinanční podpory. Její výše se však rovněž může pohybovat od minimálních hodnot do statisícových částek. Žadatelé o tento druh podpory jsou mnohdy úspěšnější než v případě finančních darů 7) Členství ve správní radě či práce ve výboru organizace  Podstatou je členství významné osoby (ředitel podniku nebo významné organizace, vlastník firmy apod.) v řídících orgánech podporované organizace. Organizace tak může využívat zkušeností dotyčné osobnosti, ale i její společenské prestiže. Síla této osobnosti pak může otevírat ne jedny důležité dveře, ať už na úřadech nebo u jiných podnikatelských subjektů.

32 Děkuji Vám za pozornost Michal Jarolímek novnos@tiscali.cz 776 296 285 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblast í


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Jarolímek Třebíč Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblast."

Podobné prezentace


Reklamy Google