Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucie Balášová Sandra Ilkaničová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucie Balášová Sandra Ilkaničová"— Transkript prezentace:

1 Lucie Balášová Sandra Ilkaničová
PROJEKTY

2 Projekt = skupina koordinovaných aktivit s jasně daným začátkem a koncem za účelem splnění specifických cílů Jeho výsledkem je vytvoření nějakého unikátního produktu nebo služby. Pro projekty je charakteristické, že jsou: nástrojem ke změně nerutinní a jedinečné realizovány lidmi, kteří spolu za normálních okolností běžně nepracují často riskantní a plné nejistoty

3 Typy projektů Projekty investiční (tzv. tvrdé projekty)
- zaměřeny na pořízení investičního majetku - slouží jako nástroj k realizaci výstupů a k naplňování cílů projektu. Např. výstavba hotelu v turisticky atraktivní oblasti. Projekty neinvestiční (tzv. měkké projekty) - zaměřeny na podporu realizace činností, kde je pořizování majetku pouze podpůrnou záležitostí. Např. zavádění nových forem výuky.

4 Další dělení projektů Podle složitosti:
komplexní, speciální, jednoduché Podle aplikačních oblastí: vybudování nové firmy, zavedení nové technologie Podle výsledku: budovy, zařízení, sportovní a kulturní události

5 Aplikace projektů ve veřejné správě
Rekonstrukce zdravotnických zařízení Modernizaci infrastruktury v oblasti zaměstnanosti Národní a regionální podpora cestovního ruchu Rekonstrukce a zpřístupnění památek Revitalizace veřejných prostranství Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť

6 Projektové řízení = proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své zdroje k realizaci projektů (Stejný význam mají výrazy vedení či řízení projektů a anglické označení project management, jehož se běžně užívá i u nás.) Problematikou řízení projektů se zabývá projektový management

7 Projektový cyklus Tzn. život projektu od jeho vzniku až po uzavření
Metodická pomůcka definující základní aktivity, které se musí odehrát v rámci přípravy a řízení projektu Souvislý proces, ve kterém každá fáze poskytuje podklady pro další navazující fázi Řízení projektového cyklu má zajistit celkové zdokonalení – řádné posouzení proveditelnosti, monitoring a hodnocení

8 Fáze projektového cyklu
Identifikace a formulace záměru Příprava projektu a jeho formulace Posouzení a schválení Vyjednávání a financování Implementace a monitoring Hodnocení

9 SWOT analýza Nástroj strategického rozhodování
Účinná pomůcka při přípravě projektu, zejména v počáteční fázi přípravy Kvalitní zpracování SWOT analýzy →vliv na výsledky a úspěch projektu Vnitřní faktory: silné a slabé stránky Vnější faktory: příležitosti a hrozby

10 Návrh projektu Co? Proč? S kým? Jak? Za kolik?
Žadatel by si měl prostudovat příslušnou příručku pro žadatele. Přesný popis výchozího stavu v oblasti, kde se bude projekt budovat. Cílem projektu je dospět z výchozího do ideálního konečného stavu. Vhodné je využít SWOT analýzy.

11 Projektové aktivity Partneři
Rozpis projektových aktivit Projektové aktivity = kroky, které vedou k dosažení vytyčených cílů. Měly by být reálné a uskutečnitelné. Partneři projektu Dva nebo více subjektů, kteří spolupracují při přípravě a následné realizaci projektu. Partneři projekt společně vytvářejí, koordinují, organizačně a administrativně zajišťují, monitorují a vyhodnocují.

12 Cílové skupiny projektu
= skupina lidí, kterou projekt ovlivní, pomůže jim a zlepší jejich postavení ve společnosti. (dlouhodobě nezaměstnaní, návštěvníci města…) Přesné určení cílových skupin = klíčový předpoklad pro získání podpory ze strukturálních fondů EU. Smyslem dotačních programů je „vyvolat aktivitu k řešení okruhu problémů“ Žadatel musí svůj projekt zdůvodnit a dokázat, že je pro společnost vhodný a potřebný.

13 Projektový tým Řízení lidských zdrojů je nejdůležitější částí projektového managementu. kvalitní a zodpovědný tým = úspěšný projekt - projektový manažer (klíčová osobnost) - asistent projektového manažera - tým specialistů - vlastními zaměstnanci - administrátor

14 Role žadatele = příjemce dotace, příspěvku či finanční podpory
Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. např. organizace státní správy a samosprávy, nezávislé organizace, výzkumné a vědecké ústavy, právnické a fyzické osoby … Příručka pro žadatele o dotace z OPŽP

15 Kdo může být žadatelem Přehled typických subjektů, které mohou žádat o dotaci na projekty z OPŽP: nadace a nadační fondy občanská sdružení církve podnikatelské subjekty státní podniky fyzické osoby

16 Role administrátora = vyhlašovatel dotačního programu
→ administrátor konkrétního dotačního programu Obvyklými vyhlašovateli veřejných dotačních programů: obce, kraje, regiony soudržnosti, odbory ministerstev, Fond životního prostředí, Czech Trade, sdružení obcí a krajů … Žádost o dotaci = dokument, který předkládáme poskytovateli dotace uvedenému ve výzvě

17 Aktuálně Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011 Pro individuální a velké projekty Dotace - 4 mld. Kč.

18 FINANČNÍ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU
Postup při získávání finanční pomoci: - určit vhodný dotační program - ověřit, zda jsme nejen dobrým žadatelem, ale i příjemcem - obrátit se na: - úředníky odborů regionálního rozvoje nebo evropských fondů na městském/obecním/krajském úřadě - Regionální rozvojová agentura, CzechInvest

19 FINANČNÍ ZDROJE Města a obce Kraje Státní rozpočet
- ministerstva → fondy (př. Ministerstvo zemědělství – Státní zemědělský a intervenční fond) Nadace a nadační fondy Finanční mechanismy Dotace EU – fondy EU

20 Regionální politika a politika soudržnosti
Nejvýznamnější aktivita EU Nástroje regionální politiky a fondy EU: Strukturální fondy: - Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) - Evropský sociální fond (ESF) Kohezní fond (KF, Fond soudržnosti)

21 3 Cíle hospodářské politiky
Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce

22 Operační programy Odvíjejí se od jednotlivých cílů
ČR – 24 operačních programů Konvergence - Tematické OP - Regionální OP Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Video: operacniho-programu-zivotni-prostredi/

23 Příklad - kauza Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podmínkou k získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace opatření po 1. dubnu u obytných domů. Program Zelená úsporám podporuje opatření v následujících oblastech: - Úspora energie na vytápění - Výstavba v pasivním energetickém standardu - Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody - Dotační bonus Podpora na přípravu a realizaci opatření


Stáhnout ppt "Lucie Balášová Sandra Ilkaničová"

Podobné prezentace


Reklamy Google