Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucie Balášová Sandra Ilkaničová. Projekt  = skupina koordinovaných aktivit s jasně daným začátkem a koncem za účelem splnění specifických cílů  Jeho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucie Balášová Sandra Ilkaničová. Projekt  = skupina koordinovaných aktivit s jasně daným začátkem a koncem za účelem splnění specifických cílů  Jeho."— Transkript prezentace:

1 Lucie Balášová Sandra Ilkaničová

2 Projekt  = skupina koordinovaných aktivit s jasně daným začátkem a koncem za účelem splnění specifických cílů  Jeho výsledkem je vytvoření nějakého unikátního produktu nebo služby. Pro projekty je charakteristické, že jsou:  nástrojem ke změně  nerutinní a jedinečné  realizovány lidmi, kteří spolu za normálních okolností běžně nepracují  často riskantní a plné nejistoty

3 Typy projektů  Projekty investiční (tzv. tvrdé projekty) - zaměřeny na pořízení investičního majetku - slouží jako nástroj k realizaci výstupů a k naplňování cílů projektu. Např. výstavba hotelu v turisticky atraktivní oblasti.  Projekty neinvestiční (tzv. měkké projekty) - zaměřeny na podporu realizace činností, kde je pořizování majetku pouze podpůrnou záležitostí. Např. zavádění nových forem výuky.

4 Další dělení projektů  Podle složitosti: komplexní, speciální, jednoduché  Podle aplikačních oblastí: vybudování nové firmy, zavedení nové technologie  Podle výsledku: budovy, zařízení, sportovní a kulturní události

5 Aplikace projektů ve veřejné správě  Rekonstrukce zdravotnických zařízení  Modernizaci infrastruktury v oblasti zaměstnanosti  Národní a regionální podpora cestovního ruchu  Rekonstrukce a zpřístupnění památek  Revitalizace veřejných prostranství  Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť

6 Projektové řízení = proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své zdroje k realizaci projektů (Stejný význam mají výrazy vedení či řízení projektů a anglické označení project management, jehož se běžně užívá i u nás.)  Problematikou řízení projektů se zabývá projektový management

7 Projektový cyklus  Tzn. život projektu od jeho vzniku až po uzavření  Metodická pomůcka definující základní aktivity, které se musí odehrát v rámci přípravy a řízení projektu  Souvislý proces, ve kterém každá fáze poskytuje podklady pro další navazující fázi  Řízení projektového cyklu má zajistit celkové zdokonalení – řádné posouzení proveditelnosti, monitoring a hodnocení

8 Fáze projektového cyklu 1. Identifikace a formulace záměru 2. Příprava projektu a jeho formulace 3. Posouzení a schválení 4. Vyjednávání a financování 5. Implementace a monitoring 6. Hodnocení

9 SWOT analýza  Nástroj strategického rozhodování  Účinná pomůcka při přípravě projektu, zejména v počáteční fázi přípravy  Kvalitní zpracování SWOT analýzy → vliv na výsledky a úspěch projektu  Vnitřní faktory: silné a slabé stránky  Vnější faktory: příležitosti a hrozby

10 Návrh projektu  Co? Proč? S kým? Jak? Za kolik?  Žadatel by si měl prostudovat příslušnou příručku pro žadatele.  Přesný popis výchozího stavu v oblasti, kde se bude projekt budovat.  Cílem projektu je dospět z výchozího do ideálního konečného stavu.  Vhodné je využít SWOT analýzy.

11 Projektové aktivity Partneři Rozpis projektových aktivit  Projektové aktivity = kroky, které vedou k dosažení vytyčených cílů.  Měly by být reálné a uskutečnitelné. Partneři projektu  Dva nebo více subjektů, kteří spolupracují při přípravě a následné realizaci projektu.  Partneři projekt společně vytvářejí, koordinují, organizačně a administrativně zajišťují, monitorují a vyhodnocují.

12 Cílové skupiny projektu = skupina lidí, kterou projekt ovlivní, pomůže jim a zlepší jejich postavení ve společnosti. (dlouhodobě nezaměstnaní, návštěvníci města…)  Přesné určení cílových skupin = klíčový předpoklad pro získání podpory ze strukturálních fondů EU.  Smyslem dotačních programů je „vyvolat aktivitu k řešení okruhu problémů“  Žadatel musí svůj projekt zdůvodnit a dokázat, že je pro společnost vhodný a potřebný.

13 Projektový tým  Řízení lidských zdrojů je nejdůležitější částí projektového managementu.  kvalitní a zodpovědný tým = úspěšný projekt  - projektový manažer (klíčová osobnost)  - asistent projektového manažera  - tým specialistů  - vlastními zaměstnanci  - administrátor

14 Role žadatele  = příjemce dotace, příspěvku či finanční podpory  Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. např. organizace státní správy a samosprávy, nezávislé organizace, výzkumné a vědecké ústavy, právnické a fyzické osoby …  Příručka pro žadatele o dotace z OPŽP

15 Kdo může být žadatelem  Přehled typických subjektů, které mohou žádat o dotaci na projekty z OPŽP:  nadace a nadační fondy  občanská sdružení  církve  podnikatelské subjekty  státní podniky  fyzické osoby

16 Role administrátora  = vyhlašovatel dotačního programu  → administrátor konkrétního dotačního programu  Obvyklými vyhlašovateli veřejných dotačních programů: obce, kraje, regiony soudržnosti, odbory ministerstev, Fond životního prostředí, Czech Trade, sdružení obcí a krajů …  Žádost o dotaci = dokument, který předkládáme poskytovateli dotace uvedenému ve výzvě

17 Aktuálně  01.11.2010 - Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.  Od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011  Pro individuální a velké projekty  Dotace - 4 mld. Kč.

18 FINANČNÍ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU Postup při získávání finanční pomoci:  - určit vhodný dotační program  - ověřit, zda jsme nejen dobrým žadatelem, ale i příjemcem  - obrátit se na: - úředníky odborů regionálního rozvoje nebo evropských fondů na městském/obecním/krajském úřadě - Regionální rozvojová agentura, CzechInvest

19 FINANČNÍ ZDROJE  Města a obce  Kraje  Státní rozpočet - ministerstva → fondy (př. Ministerstvo zemědělství – Státní zemědělský a intervenční fond)  Nadace a nadační fondy  Finanční mechanismy  Dotace EU – fondy EU

20 Regionální politika a politika soudržnosti  Nejvýznamnější aktivita EU Nástroje regionální politiky a fondy EU:  Strukturální fondy: - Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) - Evropský sociální fond (ESF)  Kohezní fond (KF, Fond soudržnosti)

21 3 Cíle hospodářské politiky  Konvergence  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  Evropská územní spolupráce

22 Operační programy  Odvíjejí se od jednotlivých cílů  ČR – 24 operačních programů  Konvergence - Tematické OP - Regionální OP  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  Evropská územní spolupráce  Video: http://www.sfzp.cz/sekce/437/video- operacniho-programu-zivotni-prostredi/ http://www.sfzp.cz/sekce/437/video- operacniho-programu-zivotni-prostredi/

23 Příklad - kauza  Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.  Podmínkou k získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace opatření po 1. dubnu 2009 u obytných domů.  Program Zelená úsporám podporuje opatření v následujících oblastech:  - Úspora energie na vytápění  - Výstavba v pasivním energetickém standardu  - Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody  - Dotační bonus  Podpora na přípravu a realizaci opatření


Stáhnout ppt "Lucie Balášová Sandra Ilkaničová. Projekt  = skupina koordinovaných aktivit s jasně daným začátkem a koncem za účelem splnění specifických cílů  Jeho."

Podobné prezentace


Reklamy Google