Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence a možnosti léčby komplikací vzniklých po medikamentózní léčbě karcinomu prostaty a benigní prostatické hyperplázie Ivan Anděl Urologické oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence a možnosti léčby komplikací vzniklých po medikamentózní léčbě karcinomu prostaty a benigní prostatické hyperplázie Ivan Anděl Urologické oddělení."— Transkript prezentace:

1 Prevence a možnosti léčby komplikací vzniklých po medikamentózní léčbě karcinomu prostaty a benigní prostatické hyperplázie Ivan Anděl Urologické oddělení Krajské nemocnice T.Bati, a.s. ve Zlíně

2 Karcinom prostaty (KP) ► Lokalizovaná forma (indikovaná ke kurativní radioterapii)  neoadjuvantní a konkomitantní léčba LHRH analogy zpravidla spolu s antiandrogeny a po skončení ozáření se užívá adjuvantní léčba bicalutamidem 150mg ► Lokálně pokročilá a diseminovaná forma  mohou být podávána LHRH analoga (nahrazující oboustrannou chirurgickou orchiektomii) samostatně anebo s antiandrogeny  prevence kostních komplikací (fraktury, komprese míchy, hyperkalcemie) se užívají bisfosfonáty  po přechodu do stádia hormonálně refrakterního karcinomu je nasazena chemoterapie

3 1. Antiandrogeny Antiandrogeny - kompetitivně inhibují efekt androgenů v cílové buňce vazbou na androgenní receptory a tím brání navázání testosteronu. Podle chemické struktury: Antiandrogeny - kompetitivně inhibují efekt androgenů v cílové buňce vazbou na androgenní receptory a tím brání navázání testosteronu. Podle chemické struktury: ► Nesteroidní - bicalutamid, flutamid, nilutamid ► Nesteroidní - bicalutamid, flutamid, nilutamid  Následkem je  testosteronu provázené jeho zvýšenou aromatizací, která vede ke zvýšení plazmatického estradiolu. Výsledkem je pak bolestivá gynekomastie, jež je muži velmi negativně vnímána. Zvýšený sérový testosteron částečně neguje antiandrogenní efekt a vede k ochraně erektilní funkce, která je zachována u 70-80% pacientů užívajících antiandrogeny. ► Steroidní - cyproteron acetát  Kromě blokace androg. receprotů má také účinek antigonadotropní a gestagenní (vyvolává poruchu libida i spermiogeneze)

4 1. Antiandrogeny ► Doporučená opatření k ovlivnění nežádoucích účinků:  návaly horka po orchiektomii (medikamentózní anebo chirurgické) – nízké dávky megestrol acetátu (80 mg/den) či cyproteron acetátu (50 – 150 mg/den)  gynekomastie při terapii antiandrogeny – ještě před zahájením terapie provést preventivní RTG ozáření prsních žláz dávkou 8-12 Gy  osteoporóza při androgenní blokádě – sledování kostní denzity

5 1. Antiandrogeny ► Doporučená opatření k ovlivnění nežádoucích účinků:  hepatotoxicita antiandrogenů - nepodávat u pacientů s hepatální lézí, u ostatních sledovat jaterní testy  riziko trombembolické nemoci (TEN) při léčbě cyproteron acetátem - absolutní kontraindikace podání po prodělané TEN (i v anamnéze), u ostatních profylakticky kyselina acetylosalicylová 100mg denně  průjmy při terapii flutamidem – zaměnit za bicalutamid 50mg

6 2. LHRH analoga LHRH analoga: buseriln, goserelin, triptorelin ► Působí centrálně na úrovni přední hypofýzy tím, že stimulují sekreci luteinizačního hormonu (LH) ► Kontinuální podávání způsobí dvoufázovou odpověď:  Nejprve vzroste sekrece LH a testosteronu („flare up“ fenomén), který je následován pádem hladin obou hormonů během 2-4 týdnů a tím dosažení medikamentózní kastrace. Zhoršení stavu pacienta (zhoršení bolestí, návaly horka, mikční obtíže až močová retence, vznik míšní komprese). Vzniku těchto stavů lze zabránit současným podáním antiandrogenu.

7 2. LHRH analoga ► Nežádoucí účinky dlouhodobého podávání LHRH analog jsou stejné jako při subkapsulární orchiektomii: ► návaly horka „hot flushes“ ► alterace a ztráta ochlupení ► ztráta libida a erekce ► citlivost prsních bradavek ► osteoporóza ► úbytek svalové hmoty ► anémie ► změna profilu krevních lipidů ► snížení kognitivních funkcí ► Výhodou medikamentózní kastrace je, že není nevratná ► Nevýhodou jsou vysoké finanční náklady

8 2. LHRH analoga ► Doporučená opatření k ovlivnění nežádoucích účinků:  „flare up“ po nasazení LHRH analog – v úvodu, týden před zahájením aplikace LHRH analog, začít podávat cyproteron acetát v dávce 100mg 2x denně samostatně, následně zahájit aplikaci LHRH analoga a současně podávat cyproteron acetát ve stejné dávce ještě 3-4 týdny, poté je možné ho vysadit  návaly horka při dlouhodobé terapii LHRH analogem – nízké dávky cyproteron acetátu (50 – 150 mg/den)

9 2. LHRH analoga ► Doporučená opatření k ovlivnění nežádoucích účinků:  ztráta libida a erekce – intermitentní androgenní blokáda by měla být nabídnuta mužům s aktivním sexuálním životem. Po vysazení LHRH analoga se stává muž potentní a obnovuje se libido. U těchto mužů by neměla být proto provedena chirurgická orchiektomie

10 2. LHRH analoga ► Doporučená opatření k ovlivnění nežádoucích účinků:  osteoporóza, úbytek svalové hmoty, anémie, změna profilu krevních lipidů, snížení kognitivních funkcí – intermitentní androgenní blokáda musí být vedena dle stanoveného protokolu: kdy po vysazení terapie je sledován stav pacienta a hodnota PSA. Po jeho vystoupání nad určitou hranici se LHRH analoga aplikují a po opětovném poklesu PSA vysazují. Nežádoucí účinky mají remitující průběh a tím se zlepšuje kvalita života pacienta. Jak bylo prokázáno ve studiích, celková doba přežití se v tomto režimu nezkracuje !

11 3. Bisfosfonáty Bisfosfonáty: ► Jako prevence kostních příhod (patologické zlomeniny, kompresivní zlomeniny obratlů, radiační a operační léčba kostí, hyperkalcemie vyvolaná nádorem). ► Zejména jejich injekční formy (kyselina zoledronová) jsou spojeny s rizikem stomatitidy, až osteonekrózy čelisti (zpravidla po extrakci zubu) a možným renálním postižením

12 3. Bisfosfonáty ► Doporučená opatření k ovlivnění nežádoucích účinků:  osteonekróza čelisti – před zahájením léčby provést sanaci chrupu, během léčby upozornit stomatologa na probíhající podávání bisfosfonátů, jako doplněk léčby je vždy současně podáván vitamin D v dávce 400 IU denně a kalcium 500mg denně  selhání ledvin – před podáním vyšetřit kreatinin, jeho hodnoty je třeba sledovat i během léčby, pacient musí být při podání infuze bisfosfonátu řádně hydratován

13 Benigní prostatická hyperplázie (BPH) Klinickou manifestací BPH jsou LUTS (Low Urinary Tract Symptoms). Jejich míra se zjišťuje dotazníkem I-PSS (International Prostate Symptoms Score) ► Je-li symptomové skóre nad 8 bodů a pacient obtíže shledává jako obtěžující, měla by být zahájena léčba alfablokátorem (tamsulosin, doxazosin, alfuzosin, terazosin) ► Je-li prostata větší než 30g a(nebo) hodnota PSA větší než 1,5 ng/ml je možné podávat blokátory 5-alfa reduktázy (finasterid, dutasterid) ► Kombinovaná terapie alfablokátorem a blokátorem 5-alfa reduktázy snižuje riziko progrese BPH (operace, močová retence) za cenu mírně vyšších nežádoucích účinků

14 1. Alfablokátory Alfablokátory - působí snížením dynamického prvku obstrukce prostaty antagonizací adrenergních alfareceptorů zodpovědných za tonus hladké svaloviny v prostatě a hrdle močového měchýře. Alfablokátory - působí snížením dynamického prvku obstrukce prostaty antagonizací adrenergních alfareceptorů zodpovědných za tonus hladké svaloviny v prostatě a hrdle močového měchýře. Nejčastější nežádoucí účinky : Nejčastější nežádoucí účinky : bolesti hlavy bolesti hlavy závratě závratě ortostatická hypotenze ortostatická hypotenze astenie astenie ospalost ospalost zduření nosních sliznic zduření nosních sliznic retrográdní ejakulace retrográdní ejakulace

15 1. Alfablokátory Tamsulosin Tamsulosin  má nejnižší procento výskytu ortostatické hypotenze a měl by být proto podáván přednostně pacientům nad 70 let věku. Pacient má být upozorněn na syndrom „první dávky“, protože první 3 dny po nasazení preparátu je pravděpodobnost hypotenze nejvyšší. Pacienti užívající blokátory fosfodiesterázy 5 (Viagra, Cialis, Levitra) musí v den jejich užití alfablokátor vynechat pro nebezpečí potenciace hypotenzního účinku  nejvyšší výskyt retrográdní ejakulace ze všech léků této skupiny (10-30%), po vysvětlení je pacientem zpravidla akceptována

16 1. Alfablokátory Tamsulosin Tamsulosin  v retardované formě má výborný farmakokinetický profil s užíváním jednou denně a prokázaným příznivým ovlivněním nykturie  neměl by být podáván pacientům před oční operací (katarakta) anebo vysazen alespoň 2 týdny předem. Byl opakovaně popsán „syndrom plovoucí duhovky“ (Intraoperative Floppy Iris Syndrome), jenž může vést ke komplikacím oční operace

17 1. Alfablokátory Doxazosin Doxazosin  má nižší výskyt retrográdní ejakulace (0,4%)  NESMÍ být podáván v monoterapii pacientům v léčbě hypertenzní choroby (je zapotřebí kombinace s diuretikem) neboť ve studii ALHAT byl při monoterapii hypertenzní choroby zaznamenán vyšší výskyt srdečního selhání

18 1. Alfablokátory Doxazosin Doxazosin  pacienta je třeba upozornit na „syndrom první dávky“  retardované formy umožňují podávání jednou denně

19 1. Alfablokátory Alfuzosin Alfuzosin  má nejnižší výskyt retrográdní ejakulace  podává se v obvyklém dávkování 2x denně a první dávka má být vždy podána na noc

20 2. Blokátory 5-alfa reduktázy Tyto preparáty (finasterid, dutasterid) blokují v buňkách konverzi testosteronu na aktivní dihydrotestosteron a tím zmenšují objem prostaty (o cca 20%). Tyto preparáty (finasterid, dutasterid) blokují v buňkách konverzi testosteronu na aktivní dihydrotestosteron a tím zmenšují objem prostaty (o cca 20%). Nasazení finasteridu vede k erektilní dysfunkci v 8% a snížení libida v 6% (u dutasteridu 6% a 4%). Po roce užívání se dostává výskyt nežádoucích účinků v sexuální oblasti na úroveň placeba (5 %) a je méně častý u pacientů s PSA nad 1,4 ng/ml.

21 2. Blokátory 5-alfa reduktázy ► Doporučená opatření k ovlivnění nežádoucích účinků:  ovlivnění sexuálního života - před zahájením léčby blokátorem 5-alfareduktázy provést vyšetření sexuálních funkcí pomocí dotazníku IIEF (International Index of Erectile Function), protože u mužů ve věkovém rozmezí 50-59 let udává sex.dysfunkci 1/3 mužů (30,1%), mezi 60-69 rokem 1/2 mužské populace (51,10%) a mezi 70-79 rokem věku jsou to již 3/4 (75,6%), navíc LUTS jsou nezávislým rizikovým faktorem sexuální dysfunkce, nezávislým na věku a komorbiditách. U pacientů s LUTS/BPH je proto její výskyt ještě vyšší než v normální populaci. IIEF umožňuje monitorovat poruchu i během léčby

22 2. Blokátory 5-alfa reduktázy ► Doporučená opatření k ovlivnění nežádoucích účinků:  užívání finasteridu snižuje hodnotu PSA po 6 měsících na polovinu a je prokázáno, že nesnižuje záchyt karcinomu prostaty. Studie PCPT ukazuje dokonce na možné použití v chemoprevenci KP  těhotné ženy a ženy, které mohou být potencionálně těhotné se nesmějí dotýkat rozdrcených ani rozlomených tablet přípravku z důvodu možného vstřebávání, které může mít za následek vznik abnormalit zevních pohlavních orgánů plodu mužského pohlaví

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prevence a možnosti léčby komplikací vzniklých po medikamentózní léčbě karcinomu prostaty a benigní prostatické hyperplázie Ivan Anděl Urologické oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google