Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.4.2015Autor: Ing. Jaroslav BártaStrana 1 ELEKTRICKÉ ROZVÁDĚČE NN z pohledu norem ČSN a PNE v připojovacích podmínkách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.4.2015Autor: Ing. Jaroslav BártaStrana 1 ELEKTRICKÉ ROZVÁDĚČE NN z pohledu norem ČSN a PNE v připojovacích podmínkách."— Transkript prezentace:

1 10.4.2015Autor: Ing. Jaroslav BártaStrana 1 ELEKTRICKÉ ROZVÁDĚČE NN z pohledu norem ČSN a PNE v připojovacích podmínkách

2 Citované normy v připojovacích podmínkách ČSN 33 0165 Předpisy pro značení holých a izolovaných vodičů barvami nebo číslicemi ČSN 33 0166 Označování žil kabelů a ohebných šňůr ČSN EN 60059 Jmenovité proudy ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrická zařízení. Část l: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení, Část 4: Bezpečnost Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům ČSN 33 2000-4-47 Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrická zařízení. Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize ČSN 33 2130 ed.2 Elektrotechnické předpisy, vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 3320 Elektrické přípojky ČSN 35 7020 Elektroměrové a přístrojové desky ČSN 33 7030 Rozvodnice a elektrorozvodná jádra– zrušena k 1.11.2013 ČSN 35 9754Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní, rozpojovacích jistících skříní a rozvodných zařízení nn, umísťovaných v prostředí venkovním ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439 Rozváděče NN (ČSN 35 71 07) ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) s krytím alespoň IP 2X, IP 43 nebo IP 44 ČSN EN 60898 Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací ČSN EN 60947-2 ed.3 Spínací a řídící přístroje NN – část 2: Jističe ČSN EN 60044-1 Přístrojové transformátory – část 1: Transformátory proudu ČSN EN 62019 Jističe s pomocnými kontakty ČSN IEC 757 Kód pro označování barev ČSN IEC 304 Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů PNE 33 0000-1 ed.5Ochrana před úrazem el. proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny PNE 33 0000-2ed.4 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení DS a PS PNE 33 0000-3 ed.2 Revize a kontroly el. zařízení DA a PS PNE 330000-5 ed.2 Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení PNE 33 0000-6 ed.2Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny PNE 35 7040 Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách 10.4.2015Autor:Strana 2

3 Právní předpisy Zákon č. 458 v pozdějším znění energetický zákon (§ 5 a 11 - energetické zařízení musí mít technickou úroveň odpovídající právním předpisům a technickým normám, důraz na bezpečnost a spolehlivost), Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) aplikace při projektování a stavbě el. sítí a provozoven Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. Elektrická zařízení nn, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, rozváděč je výrobek a musí splnit technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE. Vyhláška č. 73/2010 Sb. O vyhrazených elektrických zařízeních Příloha 2 bod 7), odkaz na NV č. 17/2003 Sb PPDS a PPPS - pravidla pro provozování DS a PS V PPDS jsou odkazy na normy ČSN a PNE týkající se navrhování distribučních rozvodů do 1 kV RE Distribuce, a.s. Technické podmínky připojení – Část A: Obchodní měření Verze 8: účinnost od 1.7.2012 ČEZ Distribuce, a.s. Připojovací podmínky nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční soustavy nízkého napětí Změna č. 5: účinnost od 1.4.2011 E.ON Distribuce, a.s. Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Účinnost od 1.4.2011 10.4.2015Autor:Strana 3

4 Normy Mezinárodní a evropské Soubor norem 60439, vydáno celkem 5 základních norem pro zkoušené rozváděče 60439-1 až 5, pro elektroenergetiku je důležitá ČSN EN 60439-5 – platná do 3.1.2016 pro rozváděče pro DS (DTS, kabelové skříně) a ČSN EN 60439- 3 platná do 22.3.2015 pro elektroměrové rozváděče, mají vazbu na základní ČSN EN 60439-1 Soubor norem 61439, vydány 3 normy, 61439-1,2 a 5, v podstatě nahrazují řadu norem 60439 a zatím je souběžná platnost s řadou ČSN EN 60439 EN 50274 – ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí IEC a EN 62208 – prázdné skříně pro rozváděče nn 10.4.2015Autor:Strana 4

5 Normy ČSN Nepřehledná situace v normách ČSN, existují prakticky 3 skupiny norem pro rozváděče Souběžná platnost norem ČSN EN nové a stávající řady (ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439) Uživatelé norem pro rozváděče se musí rozhodnout, podle jaké normy budou postupovat Nepříjemné dopady do konstrukce a zkoušení rozváděčů Chybí jasná hranice, např. pro rozpracované projekty postupovat podle řady 60439, pro nové projekty podle řady 61439 Pro každý typ rozváděče nízkého napětí jsou však nutné dvě hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování – norma základní (uváděná jako Část 1 souboru) a norma specifická (příslušná pro rozváděč) charakterizující rozváděč dle navazujících částí daného souboru norem 10.4.2015Autor:Strana 5

6 Základní definice NV č.17/2003 - Elektrické zařízení (týká se to rozváděčů nn), musí být vyrobeno tak, aby byla zajištěna bezpečná a správná montáž a připojení a byla při správném používání zajištěna ochrana před nebezpečími, např. zranění e. proudem, teplotou, apod ROZVÁDĚČ nn je obecně definován normami souboru ČSN EN 61439 jako: „Kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými řídícími, měřícími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi ROZVÁDĚČ nn je považován za výrobek a proto všichni výrobci musí dodržovat platná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a platná ustanovení NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Elektroměrový rozváděč – zařízení, které je investicí odběratele – zákazníka, do kterého energetická společnost osazuje své měřící zařízení pro fakturační měření spotřeby elektrické energie. Výrobcem se ve smyslu platného znění zákona č. 22/1997 Sb. §2 odst. d) rozumí: „Osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků NV, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky“.. 10.4.2015Autor:Strana 6

7 ČSN EN 61439-3 ČSN EN 61439-3 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodni určené k provozování laiky (DBO) Norma ČSN EN 61439-3 platí od 1. listopadu 2012 Jejím vydáním (říjen 2012) se zrušuje ČSN 35 7030:1971 Rozvodnice a elektrorozvodná jádra. S účinností od 22.3.2015 se zrušuje ČSN EN 60439-3 (35 7107) Rozváděče nn – Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze – Rozvodnice z února 1995, kterou lze do uvedeného data souběžně používat s novou normou. Nová ČSN EN 61439-3 se musí používat společně s navazující ČSN EN 61439-1 ed.2 z května 2012 (nikoliv s ČSN EN 61439-1 z října 2010). Ustanovení všeobecných pravidel o kterých pojednává norma části 1 souboru, platí pro novou normu části 3 kde je to výslovně uvedeno. Je-li v normě uvedeno „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazení“ má být příslušný text části 1 podle textu části 3 upraven. Vydání ČSN EN 61439-3:2012 je oproti předcházející ČSN EN 60439-3:1995 a ČSN 35 7030:1971 zcela přepracováno. Norma definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky. 10.4.2015Autor:Strana 7

8 Východisko pro stanovení podmínek pro elektroměrové rozváděče Vzhledem k tomu, že existují v připojovacích podmínkách ČEZdistribuce, E.ONdistribuce a PREdistribuce určité rozdíly v požadavcích na elektroměrové rozváděče, určitým východiskem by bylo vypracovat společný předpis např. v členění: Charakter elektroměrových rozváděčů (dále ER) ER pouze pro odběr ER kombinované pro odběr a současně výrobnu el. energie Umístění ER rozváděčů Provedení ER (dle ČSN, požadované rozměry jednotlivých základních prvků - bloků, konstrukce kovové – plastové, PREMIX, zakrytí elektroměru pro odečet …) Výbava ER ER pouze pro odběr (výbava v části před elektroměrem a za elektroměrem) ER kombinované pro odběr a současně výrobnu (výbava v části před elektroměrem a za elektroměrem) Zajištění rozváděče a přístrojů proti neoprávněné manipulaci (plombování) Standardní přístrojová výbava elektroměrových rozváděčů (hl. jistič, HDO, elektroměr, MTP) Blokové znázornění možných variant bez podrobných schémat ER pouze pro odběr ER kombinované pro odběr a současně výrobnu Dimenzování vodičů (přímé měření, nepřímé měření, označení vodičů, vzdálenosti k MTP, provedení vodičů, HDV …) Základní bloková schémata s naznačenou variabilitou zapojení. Další technologie v ER pro OZE, „chytré“ elektroměry, „chytré“ distribuční sítě … Základní bezpečnostní požadavky (ochrana před úrazem el. proudem, uzemnění v ER, bezpečnostní značení … ) 10.4.2015Autor:Strana 8

9 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Bárta Jaroslav.barta@email.cz 10.4.2015Autor:Strana 9


Stáhnout ppt "10.4.2015Autor: Ing. Jaroslav BártaStrana 1 ELEKTRICKÉ ROZVÁDĚČE NN z pohledu norem ČSN a PNE v připojovacích podmínkách."

Podobné prezentace


Reklamy Google