Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochranné známky II Quidquid discis, tibi discis. Čemukoli se učíš, pro sebe se učíš.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochranné známky II Quidquid discis, tibi discis. Čemukoli se učíš, pro sebe se učíš.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"— Transkript prezentace:

1 Ochranné známky II Quidquid discis, tibi discis. Čemukoli se učíš, pro sebe se učíš.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Ochranné známky II ZE SOUDNÍ PRAXE ZE SOUDNÍ PRAXE Obviněný Ing. V. K. byl rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 17. 10. 2005, sp. zn. 4 T 167/2005, uznán vinným trestným činem porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že jako jednatel obchodní společnosti G., s. r. o., a to nejméně v době od 28. 3. 2001 do 26. 1. 2005 v N. B., okres Č. L., nabízel k prodeji na webových stránkách internetové adresy některé výrobky obchodní společnosti označené názvem „d. E.“, aniž by k tomu měl souhlas obchodní společnosti E., s. r. o., která má název „E.“ zapsán v rejstříku ochranných známek vedeném u Úřadu průmyslového vlastnictví v P. jako národní ochrannou známku a je jejím majitelem, a výrobky s takto snadno zaměnitelným označením prodával svým odběratelům

3 Ochranné známky II Omezení účinků ochranné známky Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku Jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název anebo adresu Údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností

4 Ochranné známky II Omezení účinků ochranné známky Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku Označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů Pokud užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže

5 Ochranné známky II Vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky

6 Ochranné známky II Vyčerpání práv z ochranné známky Vyčerpání práv z ochranné známky Vlastník ochranné známky není oprávněn Vlastník ochranné známky není oprávněn Zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem Zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem Zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem Zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem

7 Ochranné známky II Vyčerpání práv z ochranné známky Vyčerpání práv z ochranné známky Výjimka platí pouze, pokud má vlastník ochranné známky má oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní využití výrobků, zejména pokud se stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnily nebo zhoršily Výjimka platí pouze, pokud má vlastník ochranné známky má oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní využití výrobků, zejména pokud se stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnily nebo zhoršily

8 Ochranné známky II Užívání ochranné známky Užívání ochranné známky Řádné užívání ochranné známky Řádné užívání ochranné známky Užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost Užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost Umísťování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu Umísťování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu Užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se považuje za užívání vlastníkem Užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se považuje za užívání vlastníkem

9 Ochranné známky II Užívání ochranné známky Užívání ochranné známky Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, je možné se domáhat úkonů Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, je možné se domáhat úkonů

10 Ochranné známky II Zrušení ochranné známky Zrušení ochranné známky Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby Ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody Ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody K užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky K užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky

11 Ochranné známky II Zrušení ochranné známky Zrušení ochranné známky Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby Ochranná známka se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé Ochranná známka se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé Ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb Ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb

12 Ochranné známky II Zrušení ochranné známky Zrušení ochranné známky Úřad zruší ochrannou známku na návrh třetí osoby Úřad zruší ochrannou známku na návrh třetí osoby V řízení zahájeném na návrh podaný do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním V řízení zahájeném na návrh podaný do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním Lhůtu k podání návrhu na zrušení nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout Lhůtu k podání návrhu na zrušení nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb

13 Ochranné známky II Zrušení ochranné známky Zrušení ochranné známky Ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání Ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání Není-li starší ochranná známka užívána pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána, může být její existence důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou jen v rozsahu výrobků a služeb, pro které je zapsána Není-li starší ochranná známka užívána pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána, může být její existence důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou jen v rozsahu výrobků a služeb, pro které je zapsána

14 Ochranné známky II Změna vlastnictví Změna vlastnictví Ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou. Ochranná známka přechází na nového vlastníka též v případech stanovených zvláštními právními předpisy Ochranná známka přechází na nového vlastníka též v případech stanovených zvláštními právními předpisy

15 Ochranné známky II Změna vlastnictví Změna vlastnictví Převod, popřípadě přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku Převod, popřípadě přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku Nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony po doručení žádosti o zápis převodu či přechodu práv k ochranné známce Nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony po doručení žádosti o zápis převodu či přechodu práv k ochranné známce

16 Ochranné známky II Změna vlastnictví Změna vlastnictví O zápis převodu či přechodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran, v případě přechodu právní nástupce původního vlastníka O zápis převodu či přechodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran, v případě přechodu právní nástupce původního vlastníka Náležitosti žádostí o zápis převodu či přechodu ochranné známky týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis Náležitosti žádostí o zápis převodu či přechodu ochranné známky týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis

17 Ochranné známky II Jiná práva Jiná práva Ochranná známka může být předmětem Ochranná známka může být předmětem Zástavního práva Zástavního práva Předmětem výkonu rozhodnutí Předmětem výkonu rozhodnutí

18 Ochranné známky II Jiná práva Jiná práva Ochranná známka může být předmětem Ochranná známka může být předmětem Exekuce Exekuce Konkurzní podstaty v konkurzním řízení Konkurzní podstaty v konkurzním řízení Seznam majetku v řízení o vyrovnání Seznam majetku v řízení o vyrovnání

19 Ochranné známky II Jiná práva Jiná práva Úřad na žádost zapíše do rejstříku omezení k ochranné známce Úřad na žádost zapíše do rejstříku omezení k ochranné známce Ve lhůtě do 1 měsíce od přijetí žádosti Ve lhůtě do 1 měsíce od přijetí žádosti Náležitosti žádosti o zápis týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis. Náležitosti žádosti o zápis týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

20 Ochranné známky II Jiná práva Jiná práva Zástavní právo k ochranné známce vzniká zápisem do rejstříku, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak Zástavní právo k ochranné známce vzniká zápisem do rejstříku, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak

21 Ochranné známky II Licence Licence Právo užívat ochrannou známku Právo užívat ochrannou známku Na základě licenční smlouvy Na základě licenční smlouvy Na všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich Na všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich

22 Ochranné známky II Licence Licence Výlučná Výlučná Nevýlučná Nevýlučná

23 Ochranné známky II Porušení licenční smlouvy Porušení licenční smlouvy Vlastník ochranné známky se může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy Vlastník ochranné známky se může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy

24 Ochranné známky II Porušení licenční smlouvy Porušení licenční smlouvy Doba trvání licence Doba trvání licence Podoba, ve které může být ochranná známka užívána Podoba, ve které může být ochranná známka užívána Rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta Rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta Území, na kterém může být ochranná známka užívána Území, na kterém může být ochranná známka užívána Jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence Jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence

25 Ochranné známky II Účinnost licenční smlouvy Účinnost licenční smlouvy Vůči třetím osobám zápisem do rejstříku Vůči třetím osobám zápisem do rejstříku O zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran O zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran Náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku stanoví prováděcí právní předpis Náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku stanoví prováděcí právní předpis

26 Ochranné známky II Přihláška Přihláška O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu Každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky Každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky

27 Ochranné známky II Obsah přihlášky Obsah přihlášky Žádost o zápis ochranné známky do rejstříku Žádost o zápis ochranné známky do rejstříku Jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba Jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba Údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen Údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen Seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky Seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky Znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky Znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky

28 Ochranné známky II Správní poplatek Správní poplatek Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatky podle zvláštního právního předpisu Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatky podle zvláštního právního předpisu Není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou Není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout

29 Ochranné známky II Datum podání přihlášky Datum podání přihlášky Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby Právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a doložit je do 3 měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřizná Právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a doložit je do 3 měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřizná

30 Ochranné známky II Datum podání přihlášky Datum podání přihlášky Právo přednosti lze uplatnit z přihlášky, v níž je požadována ochrana v unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace Právo přednosti lze uplatnit z přihlášky, v níž je požadována ochrana v unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace Pokud nesplňuje přihlašovatel ani jednu z podmínek, lze právo přednosti z tohoto podání přiznat jen za podmínek vzájemnosti Pokud nesplňuje přihlašovatel ani jednu z podmínek, lze právo přednosti z tohoto podání přiznat jen za podmínek vzájemnosti Lhůtu k prokázání práva přednosti nelze prodloužit a její zmeškání prominout Lhůtu k prokázání práva přednosti nelze prodloužit a její zmeškání prominout

31 Ochranné známky II Kontrolní otázka Kontrolní otázka Co to je prioritní doklad? Co to je prioritní doklad? a)Potvrzení dokladu Úřadu o termínu podání přihlášky b)Potvrzení dokladu Úřadu o přiznání práva přednosti c)Potvrzení dokladu Úřadu o bezinfekčnosti

32 Ochranné známky II Řízení o přihlášce Řízení o přihlášce Formální průzkum Formální průzkum Přihláška musí splňovat náležitosti Přihláška musí splňovat náležitosti Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 15 dnů, zjištěné nedostatky odstranil Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 15 dnů, zjištěné nedostatky odstranil

33 Ochranné známky II Řízení o přihlášce Řízení o přihlášce Přihlašovatel zjištěné nedostatky neodstranil Přihlašovatel zjištěné nedostatky neodstranil Důsledek- Odmítnutí návrhu Důsledek- Odmítnutí návrhu

34 Ochranné známky II Řízení o přihlášce Řízení o přihlášce Věcný průzkum Věcný průzkum Přezkoumání způsobilosti zápisu do rejstříku Přezkoumání způsobilosti zápisu do rejstříku

35 Ochranné známky II Řízení o přihlášce Řízení o přihlášce Důvody k zamítnutí Důvody k zamítnutí Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku Není li způsobilá jenom pro část výrobků či služeb Není li způsobilá jenom pro část výrobků či služeb Obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou Obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou

36 Ochranné známky II Řízení o přihlášce Řízení o přihlášce Obsahuje-li přihlašované označení prvek, který nemá rozlišovací způsobilost, a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může přihlašovatel omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku přihlašovaného označení Obsahuje-li přihlašované označení prvek, který nemá rozlišovací způsobilost, a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může přihlašovatel omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku přihlašovaného označení Toto omezení rozsahu ochrany Úřad zveřejní spolu s přihláškou Toto omezení rozsahu ochrany Úřad zveřejní spolu s přihláškou Omezení rozsahu ochrany nelze vzít zpět Omezení rozsahu ochrany nelze vzít zpět

37 Ochranné známky II Řízení o přihlášce Řízení o přihlášce Před vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky je Úřad povinen přihlašovateli umožnit vyjádřit se k důvodům, pro které hodlá přihlášku zamítnout Před vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky je Úřad povinen přihlašovateli umožnit vyjádřit se k důvodům, pro které hodlá přihlášku zamítnout

38 Ochranné známky II Publikace přihlášky Publikace přihlášky Pokud jsou splněny podmínky, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku Pokud jsou splněny podmínky, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku

39 Ochranné známky II Účast veřejnosti Účast veřejnosti Připomínky Připomínky Každý může do doby zápisu ochranné známky do rejstříku podat Úřadu písemné připomínky Každý může do doby zápisu ochranné známky do rejstříku podat Úřadu písemné připomínky Úřad k nim přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku Úřad k nim přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku

40 Ochranné známky II Kontrolní otázka Kontrolní otázka Stává se podáním připomínek tato osoba účastníkem řízení? Stává se podáním připomínek tato osoba účastníkem řízení? a)Ano, od jejího podání b)Ano, po rozhodnutí Úřadu o námitkách c)Ne, není účastníkem řízení

41 Ochranné známky II Účast veřejnosti Účast veřejnosti Osoba, která podala připomínky se nestává účastníkem řízení o přihlášce před Úřadem

42 Ochranné známky II Řízení o připomínkách Řízení o připomínkách Přihlašovatel musí být o připomínkách a výsledku jejich posouzení vyrozuměn Přihlašovatel musí být o připomínkách a výsledku jejich posouzení vyrozuměn Má právo se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit Má právo se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit Osobu, která podala připomínky, Úřad o výsledku posouzení jejích připomínek vyrozumí Osobu, která podala připomínky, Úřad o výsledku posouzení jejích připomínek vyrozumí

43 Ochranné známky II Námitky Námitky Osoby mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to ze zákonných důvodů Osoby mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to ze zákonných důvodů Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout

44 Ochranné známky II Námitky Námitky Námitky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy Námitky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě se nepřihlíží K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě se nepřihlíží

45 Ochranné známky II Námitky Námitky Spolu s námitkami je namítající povinen zaplatit správní poplatek Spolu s námitkami je namítající povinen zaplatit správní poplatek Není-li správní poplatek zaplacen, považují se námitky za nepodané Není-li správní poplatek zaplacen, považují se námitky za nepodané

46 Ochranné známky II Řízení o námitkách Řízení o námitkách Úřad řízení o námitkách zastaví Úřad řízení o námitkách zastaví Pokud odpadl důvod podání námitek Pokud odpadl důvod podání námitek Rozhodnutí o zastavení řízení o námitkách Úřad doručí přihlašovateli a namítajícímu Rozhodnutí o zastavení řízení o námitkách Úřad doručí přihlašovateli a namítajícímu

47 Ochranné známky II Řízení o námitkách Řízení o námitkách Úřad řízení o námitkách zamítne Úřad řízení o námitkách zamítne Pokud nebyly podány v zákonné lhůtě Pokud nebyly podány v zákonné lhůtě Nebyly podány osobou uvedenou v zákoně Nebyly podány osobou uvedenou v zákoně Nebyly-li uvedeny důvody podání námitek Nebyly-li uvedeny důvody podání námitek Nebyly doloženy důkazy Nebyly doloženy důkazy

48 Ochranné známky II Řízení o námitkách Řízení o námitkách Úřad řízení o námitkách Úřad řízení o námitkách Vyrozumí přihlašovatele o jejich obsahu Vyrozumí přihlašovatele o jejich obsahu Stanoví mu lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit Stanoví mu lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit Může vyzvat namítajícího a přihlašovatele, aby se ve stanovené lhůtě pokusili o námitkách dohodnout Může vyzvat namítajícího a přihlašovatele, aby se ve stanovené lhůtě pokusili o námitkách dohodnout

49 Ochranné známky II Řízení o námitkách Řízení o námitkách Jsou-li námitky vzaty zpět, Úřad řízení o námitkách zastaví Jsou-li námitky vzaty zpět, Úřad řízení o námitkách zastaví Pokud se přihlašovatel k námitkám ve stanovené lhůtě nevyjádří, Úřad rozhodne o námitkách podle obsahu spisu Pokud se přihlašovatel k námitkám ve stanovené lhůtě nevyjádří, Úřad rozhodne o námitkách podle obsahu spisu

50 Ochranné známky II Řízení o námitkách Řízení o námitkách Úřad v řízení o námitkách Úřad v řízení o námitkách Zjistí, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob - námitky zamítne Zjistí, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu

51 Ochranné známky II Řízení o námitkách Řízení o námitkách Rozhodovací činnost Úřadu Rozhodovací činnost Úřadu Úřad přihlašovateli a namítajícímu doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí přihlášky nebo rozhodnutí o zamítnutí námitek Údaje o zamítnutí přihlášky, popřípadě zamítnutí námitek Úřad zveřejní ve Věstníku

52 Ochranné známky II Úprava přihlášky Úprava přihlášky Po podání přihlášky nelze provádět v přihlášce změny, zejména nelze rozšířit seznam výrobků a služeb, pro které byla přihláška podána Po podání přihlášky nelze provádět v přihlášce změny, zejména nelze rozšířit seznam výrobků a služeb, pro které byla přihláška podána Přihláška může být upravena na žádost přihlašovatele pouze za účelem změny jména a příjmení, názvu, obchodní firmy a adresy místa trvalého pobytu, sídla, popřípadě chyb ve formulaci, přepisu nebo zjevných nesprávností, pokud tato změna uvádí údaje z ochranné známky do souladu se skutečností, aniž by se tím změnilo přihlašované označení podstatným způsobem Přihláška může být upravena na žádost přihlašovatele pouze za účelem změny jména a příjmení, názvu, obchodní firmy a adresy místa trvalého pobytu, sídla, popřípadě chyb ve formulaci, přepisu nebo zjevných nesprávností, pokud tato změna uvádí údaje z ochranné známky do souladu se skutečností, aniž by se tím změnilo přihlašované označení podstatným způsobem

53 Ochranné známky II Úprava přihlášky Úprava přihlášky Týká-li se úprava přihlašovaného označení nebo seznamu výrobků nebo služeb a dojde-li k nim po zveřejnění přihlášky, přihláška se znovu zveřejní tak, jak byla změněna Týká-li se úprava přihlašovaného označení nebo seznamu výrobků nebo služeb a dojde-li k nim po zveřejnění přihlášky, přihláška se znovu zveřejní tak, jak byla změněna

54 Ochranné známky II Kontrolní otázka Kontrolní otázka Může vzít přihlašovatel svoji přihlášku zpět? Může vzít přihlašovatel svoji přihlášku zpět? a)Ano, ale nejdéle ve lhůtě 30 dnů b)Ano, ale nejpozději 5 dnů ode dne podání c)Kdykoliv

55 Ochranné známky II Úprava přihlášky Úprava přihlášky Přihlašovatel může kdykoli vzít přihlášku zpět Přihlašovatel může kdykoli vzít přihlášku zpět O přihlášce, která byla vzata zpět, Úřad řízení zastaví - správní poplatek se nevrací O přihlášce, která byla vzata zpět, Úřad řízení zastaví - správní poplatek se nevrací

56 Ochranné známky II Zápis Zápis Vyhovuje-li přihláška požadavkům zákona Vyhovuje-li přihláška požadavkům zákona Nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno Nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno Nebyly-li podány ve lhůtě námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno Nebyly-li podány ve lhůtě námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno

57 Ochranné známky II Zápis Zápis Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku Zápis ochranné známky do rejstříku Úřad oznámí ve Věstníku Zápis ochranné známky do rejstříku Úřad oznámí ve Věstníku Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku

58 Ochranné známky II Doba platnosti Doba platnosti Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne

59 Ochranné známky II Obnova zápisu Obnova zápisu Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let Za podání žádosti o obnovu zápisu je vlastník povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu Za podání žádosti o obnovu zápisu je vlastník povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu

60 Ochranné známky II Obnova zápisu Obnova zápisu Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout

61 Ochranné známky II Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti V tomto případě musí být správní poplatek zaplacen v dvojnásobné výši V tomto případě musí být správní poplatek zaplacen v dvojnásobné výši

62 Ochranné známky II Vzdání se práv k ochranné známce Vzdání se práv k ochranné známce Vlastník se může u Úřadu písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich Vlastník se může u Úřadu písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich Účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení prohlášení vlastníka ochranné známky Úřadu a nelze je vzít zpět Účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení prohlášení vlastníka ochranné známky Úřadu a nelze je vzít zpět

63 Ochranné známky II Vzdání se práv k ochranné známce Vzdání se práv k ochranné známce Úřad vyznačí vzdání se práv k ochranné známce v rejstříku a oznámí je ve Věstníku. Úřad vyznačí vzdání se práv k ochranné známce v rejstříku a oznámí je ve Věstníku. Vlastník může u Úřadu písemným prohlášením omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku ochranné známky Vlastník může u Úřadu písemným prohlášením omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku ochranné známky

64 Ochranné známky II Vzdání se práv k ochranné známce Vzdání se práv k ochranné známce O tomto omezení rozsahu ochrany Úřad rozhodne s ohledem na splnění podmínek stanovených tímto zákonem. O tomto omezení rozsahu ochrany Úřad rozhodne s ohledem na splnění podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení rozsahu ochrany nelze vzít Omezení rozsahu ochrany nelze vzít

65 Ochranné známky II Zrušení ochranné známky Zrušení ochranné známky Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby Ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody Ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody

66 Ochranné známky II Zrušení ochranné známky Zrušení ochranné známky K užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky K užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky

67 Ochranné známky II Zrušení ochranné známky Zrušení ochranné známky Ochranná známka se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé Ochranná známka se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé Ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb Ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb

68 Ochranné známky II Neplatnost ochranné známky Neplatnost ochranné známky Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou Pokud byla zapsána v rozporu se zákonem Pokud byla zapsána v rozporu se zákonem Poté, co se jí vlastník vzdal Poté, co se jí vlastník vzdal Zanikla uplynutím doby platnosti Zanikla uplynutím doby platnosti

69 Ochranné známky II Neplatnost ochranné známky Neplatnost ochranné známky Existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby Existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána

70 Ochranné známky II Řádné opravné prostředky Řádné opravné prostředky Proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad Proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad Rozklad má odkladný účinek Rozklad má odkladný účinek Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout Rozklad se považuje za podaný až poté, co je zaplacen správní poplatek Rozklad se považuje za podaný až poté, co je zaplacen správní poplatek

71 Ochranné známky II Řádné opravné prostředky Řádné opravné prostředky Věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu Věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu Lhůtu k podání odůvodnění rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout Lhůtu k podání odůvodnění rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout

72 Ochranné známky II Prominutí zmeškání lhůty Prominutí zmeškání lhůty Předložil-li účastník důkaz o tom, že nemohl nikoli vlastní vinou dodržet lhůtu stanovenou zákonem nebo Úřadem, Úřad na jeho žádost promine zmeškání lhůty, nestanoví-li zákon jinak Předložil-li účastník důkaz o tom, že nemohl nikoli vlastní vinou dodržet lhůtu stanovenou zákonem nebo Úřadem, Úřad na jeho žádost promine zmeškání lhůty, nestanoví-li zákon jinak Žádost musí být podána písemně do 2 měsíců od odpadnutí překážky, pro kterou úkon nemohl být učiněn, nejpozději však do 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty, v níž měl být úkon učiněn Žádost musí být podána písemně do 2 měsíců od odpadnutí překážky, pro kterou úkon nemohl být učiněn, nejpozději však do 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty, v níž měl být úkon učiněn Účastník je povinen v žádosti uvést důvody, pro které zmeškal provedení úkonu, učinit zmeškaný úkon a zaplatit správní poplatek za prominutí zmeškání lhůty podle zvláštního právního předpisu. Účastník je povinen v žádosti uvést důvody, pro které zmeškal provedení úkonu, učinit zmeškaný úkon a zaplatit správní poplatek za prominutí zmeškání lhůty podle zvláštního právního předpisu.

73 Ochranné známky II Prominutí zmeškání lhůty Prominutí zmeškání lhůty Lhůtu k podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty nelze prodloužit a její zmeškání prominout Lhůtu k podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty nelze prodloužit a její zmeškání prominout Vyhoví-li Úřad žádosti o prominutí zmeškání lhůty, nenastávají právní účinky zastavení řízení, popřípadě ztráty jiného práva Vyhoví-li Úřad žádosti o prominutí zmeškání lhůty, nenastávají právní účinky zastavení řízení, popřípadě ztráty jiného práva Rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty Úřad oznámí ve Věstníku Rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty Úřad oznámí ve Věstníku

74 Ochranné známky II Rejstřík Rejstřík Úřad vede rejstřík, který obsahuje Úřad vede rejstřík, který obsahuje Rozhodné údaje o přihláškách Rozhodné údaje o přihláškách Rozhodné údaje o zapsaných ochranných známkách stanovené zákonem Rozhodné údaje o zapsaných ochranných známkách stanovené zákonem

75 Ochranné známky II Rejstřík Rejstřík Je veřejný Je veřejný Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si kopie a výpisy Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si kopie a výpisy Na žádost vydá Úřad úředně ověřený úplný výpis nebo částečný výpis z rejstříku nebo opis zápisu nebo potvrzení o určitém zápisu anebo potvrzení, že v rejstříku určitý údaj není Na žádost vydá Úřad úředně ověřený úplný výpis nebo částečný výpis z rejstříku nebo opis zápisu nebo potvrzení o určitém zápisu anebo potvrzení, že v rejstříku určitý údaj není Úředním ověřením se potvrzuje shoda výpisu nebo opisu se zápisem v rejstříku. Žadatel o výpis nebo opis je povinen spolu se žádostí zaplatit správní poplatek Úředním ověřením se potvrzuje shoda výpisu nebo opisu se zápisem v rejstříku. Žadatel o výpis nebo opis je povinen spolu se žádostí zaplatit správní poplatek

76 Ochranné známky II Věstník Věstník Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména Přihlášky Přihlášky Zapsané ochranné známky Zapsané ochranné známky Další údaje týkající se ochranných známek Další údaje týkající se ochranných známek

77 Ochranné známky II Věstník Věstník Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména Sdělení a informace obecné povahy vydané Úřadem Sdělení a informace obecné povahy vydané Úřadem Úřední sdělení Úřední sdělení Rozhodnutí zásadní povahy. Rozhodnutí zásadní povahy.

78 Ochranné známky II Režim řízení o ochranných známkách Režim řízení o ochranných známkách Správní řád Správní řád Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu

79 Ochranné známky II PROSTOR NA DISKUZI PROSTOR NA DISKUZI Co Vás zaujalo.. Co Vás zaujalo.. Co Vás naštvalo.. Co Vás naštvalo.. Co Vám to přineslo.. Co Vám to přineslo..


Stáhnout ppt "Ochranné známky II Quidquid discis, tibi discis. Čemukoli se učíš, pro sebe se učíš.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google