Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Užitný vzor Sunt denique fines. Všechno má své meze.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost šejnost©2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Užitný vzor Sunt denique fines. Všechno má své meze.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost šejnost©2009."— Transkript prezentace:

1 Užitný vzor Sunt denique fines. Všechno má své meze.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Užitný vzor Právní úprava Právní úprava Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech v platném znění Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech v platném znění

3 Užitný vzor Pojem Pojem Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory

4 Užitný vzor Technickým řešením není Technickým řešením není Objevy, vědecké teorie a matematické metody Objevy, vědecké teorie a matematické metody Pouhé vnější úpravy výrobků Pouhé vnější úpravy výrobků Plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti Plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti

5 Užitný vzor Technickým řešením není Technickým řešením není Programy počítačů Programy počítačů Pouhé uvedení informace Pouhé uvedení informace

6 Užitný vzor Užitnými vzory nelze chránit Užitnými vzory nelze chránit Technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky Technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky Odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály Odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály Způsoby výroby nebo pracovní činnosti Způsoby výroby nebo pracovní činnosti

7 Užitný vzor Technické řešení Technické řešení Je nové, není-li součástí stavu techniky Je nové, není-li součástí stavu techniky Stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti zveřejněno Stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti zveřejněno Stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru Stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru

8 Užitný vzor Technické řešení Technické řešení Je průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti Je průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti Právo na ochranu užitným vzorem Právo na ochranu užitným vzorem Původce nebo jeho právní nástupce Původce nebo jeho právní nástupce Původcem užitného vzoru je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvořivou prací Původcem užitného vzoru je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvořivou prací

9 Užitný vzor Registrace Registrace Užitné vzory zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví do rejstříku užitných vzorů Užitné vzory zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví do rejstříku užitných vzorů

10 Užitný vzor Přihláška užitného vzoru Přihláška užitného vzoru O zápis do rejstříku se žádá přihláškou užitného vzoru podanou písemně u Úřadu O zápis do rejstříku se žádá přihláškou užitného vzoru podanou písemně u Úřadu Přihláška užitného vzoru smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou navzájem spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku Přihláška užitného vzoru smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou navzájem spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku

11 Užitný vzor Přihláška užitného vzoru Přihláška užitného vzoru Obligatorní náležitosti Obligatorní náležitosti Žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, s uvedením názvu užitného vzoru Žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, s uvedením názvu užitného vzoru Popis technického řešení, popřípadě jeho dokumentaci Popis technického řešení, popřípadě jeho dokumentaci

12 Užitný vzor Přihláška užitného vzoru Přihláška užitného vzoru Obligatorní náležitosti Obligatorní náležitosti Nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem Nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem Generálie původce předmětu přihlášky užitného vzoru, Generálie původce předmětu přihlášky užitného vzoru, Vyhotovení přihlášky musí odpovídat jednotné formě a požadavkům, které Úřad zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví Vyhotovení přihlášky musí odpovídat jednotné formě a požadavkům, které Úřad zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví

13 Užitný vzor Právo přednosti Právo přednosti Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti Právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a současně musí uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo a stát, v němž byla přihláška podána, popřípadě orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy Právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a současně musí uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo a stát, v němž byla přihláška podána, popřípadě orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy Na výzvu Úřadu ve lhůtě jím stanovené je přihlašovatel povinen toto právo prokázat; jinak se k němu nepřihlíží Na výzvu Úřadu ve lhůtě jím stanovené je přihlašovatel povinen toto právo prokázat; jinak se k němu nepřihlíží

14 Užitný vzor Zápis do rejstříku Zápis do rejstříku Splňuje-li přihláška zákonné podmínky a není-li její předmět zjevně v rozporu s podmínkami pro zápis, zapíše Úřad užitný vzor do rejstříku Splňuje-li přihláška zákonné podmínky a není-li její předmět zjevně v rozporu s podmínkami pro zápis, zapíše Úřad užitný vzor do rejstříku Zápisem užitného vzoru do rejstříku vzniká jeho ochrana podle zákona Zápisem užitného vzoru do rejstříku vzniká jeho ochrana podle zákona

15 Užitný vzor Zápis do rejstříku Zápis do rejstříku Přihlašovateli, který se zápisem užitného vzoru do rejstříku stává majitelem užitného vzoru, vydá Úřad osvědčení o zápisu užitného vzoru do rejstříku a zápis užitného vzoru do rejstříku oznámí ve Věstníku Přihlašovateli, který se zápisem užitného vzoru do rejstříku stává majitelem užitného vzoru, vydá Úřad osvědčení o zápisu užitného vzoru do rejstříku a zápis užitného vzoru do rejstříku oznámí ve Věstníku Po zápisu užitného vzoru do rejstříku Úřad zveřejní příslušné podklady Po zápisu užitného vzoru do rejstříku Úřad zveřejní příslušné podklady

16 Užitný vzor Zápis do rejstříku Zápis do rejstříku Na žádost přihlašovatele Úřad odloží zápis užitného vzoru do rejstříku, nejdéle však do uplynutí 15 měsíců ode dne podání přihlášky Na žádost přihlašovatele Úřad odloží zápis užitného vzoru do rejstříku, nejdéle však do uplynutí 15 měsíců ode dne podání přihlášky

17 Užitný vzor Účinky užitného vzoru Účinky užitného vzoru Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit Majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užitným vzorem - licence jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést Majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užitným vzorem - licence jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést

18 Užitný vzor Účinky užitného vzoru Účinky užitného vzoru Práva vyplývající z patentu uděleného na základě přihlášky vynálezu s pozdějším právem přednosti nesmějí být v případě střetu vykonávána bez souhlasu majitele užitného vzoru Práva vyplývající z patentu uděleného na základě přihlášky vynálezu s pozdějším právem přednosti nesmějí být v případě střetu vykonávána bez souhlasu majitele užitného vzoru

19 Užitný vzor Užitný vzor nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti využíval technické řešení chráněné užitným vzorem nezávisle na původci nebo majiteli užitného vzoru nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření Užitný vzor nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti využíval technické řešení chráněné užitným vzorem nezávisle na původci nebo majiteli užitného vzoru nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření Nedojde-li k dohodě, může předchozí uživatel požadovat u soudu, aby majitel užitného vzoru jeho právo uznal Nedojde-li k dohodě, může předchozí uživatel požadovat u soudu, aby majitel užitného vzoru jeho právo uznal

20 Užitný vzor Doba platnosti užitného vzoru Doba platnosti užitného vzoru Užitný vzor platí čtyři roky ode dne podání přihlášky, popřípadě od podání dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem Užitný vzor platí čtyři roky ode dne podání přihlášky, popřípadě od podání dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem Dobu platnosti zápisu užitného vzoru prodlouží Úřad na žádost majitele užitného vzoru až dvakrát vždy o tři roky Dobu platnosti zápisu užitného vzoru prodlouží Úřad na žádost majitele užitného vzoru až dvakrát vždy o tři roky

21 Užitný vzor Doba platnosti užitného vzoru Doba platnosti užitného vzoru O prodloužení doby platnosti užitného vzoru lze požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti O prodloužení doby platnosti užitného vzoru lze požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby, Úřad prodlouží dobu platnosti zápisu užitného vzoru bez žádosti majitele užitného vzoru Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby, Úřad prodlouží dobu platnosti zápisu užitného vzoru bez žádosti majitele užitného vzoru

22 Užitný vzor Zánik Zánik Užitný vzor zanikne Užitný vzor zanikne Uplynutím doby jeho platnosti Uplynutím doby jeho platnosti Majitel užitného vzoru se ho vzdal Majitel užitného vzoru se ho vzdal V tomto případě ochrana zanikne dnem, kdy písemné prohlášení majitele užitného vzoru dojde Úřadu V tomto případě ochrana zanikne dnem, kdy písemné prohlášení majitele užitného vzoru dojde Úřadu

23 Užitný vzor Výmaz užitného vzoru Výmaz užitného vzoru Na návrh třetí osoby Úřad provede výmaz z rejstříku Na návrh třetí osoby Úřad provede výmaz z rejstříku Není-li technické řešení způsobilé k ochraně Není-li technické řešení způsobilé k ochraně Je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti Je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti Jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru Jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru

24 Užitný vzor Výmaz užitného vzoru Výmaz užitného vzoru Výmaz užitného vzoru z rejstříku má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán Výmaz užitného vzoru z rejstříku má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně Výmaz užitného vzoru z rejstříku lze provést i po zániku užitného vzoru, prokáže-li navrhovatel právní zájem Výmaz užitného vzoru z rejstříku lze provést i po zániku užitného vzoru, prokáže-li navrhovatel právní zájem

25 Užitný vzor Výmaz užitného vzoru Výmaz užitného vzoru Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku se podává u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku se podává u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá

26 Užitný vzor Výmaz užitného vzoru Výmaz užitného vzoru Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny Úřad vyzve majitele užitného vzoru, aby se k návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku ve stanovené lhůtě vyjádřil Úřad vyzve majitele užitného vzoru, aby se k návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku ve stanovené lhůtě vyjádřil Majitel užitného vzoru předkládá své vyjádření k návrhu na výmaz písemně ve dvojím vyhotovení Majitel užitného vzoru předkládá své vyjádření k návrhu na výmaz písemně ve dvojím vyhotovení

27 Užitný vzor Výmaz užitného vzoru Výmaz užitného vzoru Nevyjádří-li se majitel užitného vzoru ve stanovené lhůtě, Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku Nevyjádří-li se majitel užitného vzoru ve stanovené lhůtě, Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku Vyjádří-li se majitel užitného vzoru ve stanovené lhůtě proti návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku, Úřad o návrhu rozhodne Vyjádří-li se majitel užitného vzoru ve stanovené lhůtě proti návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku, Úřad o návrhu rozhodne Za řízení o výmazu užitného vzoru z rejstříku zaplatí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu ten účastník řízení, který ve věci neměl úspěch Za řízení o výmazu užitného vzoru z rejstříku zaplatí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu ten účastník řízení, který ve věci neměl úspěch

28 Užitný vzor Odnětí ochrany Odnětí ochrany Úřad na návrh odejme užitný vzor majiteli, jestliže z rozhodnutí soudu zjistí, že mu právo na užitný vzor nepříslušelo Úřad na návrh odejme užitný vzor majiteli, jestliže z rozhodnutí soudu zjistí, že mu právo na užitný vzor nepříslušelo Návrh na odnětí ochrany je oprávněna podat pouze osoba, které podle rozhodnutí soudu přísluší právo na ochranu užitným vzorem, nebo její právní nástupce Návrh na odnětí ochrany je oprávněna podat pouze osoba, které podle rozhodnutí soudu přísluší právo na ochranu užitným vzorem, nebo její právní nástupce

29 Užitný vzor Odnětí ochrany Odnětí ochrany Na návrh osoby, které přísluší právo na ochranu užitným vzorem, podaný do jednoho měsíce od pravomocného rozhodnutí soudu, Úřad zapíše tuto osobu jako majitele užitného vzoru Na návrh osoby, které přísluší právo na ochranu užitným vzorem, podaný do jednoho měsíce od pravomocného rozhodnutí soudu, Úřad zapíše tuto osobu jako majitele užitného vzoru Nebude-li podán návrh na přepis, Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku z moci úřední Nebude-li podán návrh na přepis, Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku z moci úřední

30 Užitný vzor Rejstřík Rejstřík Úřad vede rejstřík, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách užitných vzorů a o zapsaných užitných vzorech Úřad vede rejstřík, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách užitných vzorů a o zapsaných užitných vzorech Do rejstříku se u každého užitného vzoru zapisuje Do rejstříku se u každého užitného vzoru zapisuje Číslo zápisu – osvědčení Číslo zápisu – osvědčení Datum zápisu Datum zápisu Datum zveřejnění zápisu užitného vzoru ve Věstníku Datum zveřejnění zápisu užitného vzoru ve Věstníku

31 Užitný vzor Rejstřík Rejstřík Název užitného vzoru Název užitného vzoru Datum podání přihlášky, popřípadě právo přednosti, a spisová značka přihlášky Datum podání přihlášky, popřípadě právo přednosti, a spisová značka přihlášky Přihlašovatel užitného vzoru - jméno nebo název, jeho bydliště - sídlo, popřípadě jeho zástupce Přihlašovatel užitného vzoru - jméno nebo název, jeho bydliště - sídlo, popřípadě jeho zástupce

32 Užitný vzor Rejstřík Rejstřík Příjmení, jméno a bydliště původce užitného vzoru Příjmení, jméno a bydliště původce užitného vzoru Majitel užitného vzoru - jméno nebo název, bydliště - sídlo, popřípadě jeho zástupce Majitel užitného vzoru - jméno nebo název, bydliště - sídlo, popřípadě jeho zástupce Právo předchozího uživatele Právo předchozího uživatele

33 Užitný vzor Rejstřík Rejstřík Zatřídění užitného vzoru podle mezinárodního patentového třídění Zatřídění užitného vzoru podle mezinárodního patentového třídění Převod užitného vzoru Převod užitného vzoru Licence Licence Nucená licence Nucená licence

34 Užitný vzor Rejstřík Rejstřík Prodloužení platnosti zápisu Prodloužení platnosti zápisu Výmaz užitného vzoru Výmaz užitného vzoru Odnětí ochrany, popřípadě její přepis Odnětí ochrany, popřípadě její přepis Zánik ochrany Zánik ochrany

35 Užitný vzor Věstník Věstník Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se užitných vzorů, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se užitných vzorů, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy

36 Užitný vzor Správní řád Správní řád Pro řízení před Úřadem platí správní řád s odchylkami uvedenými v zákoně Pro řízení před Úřadem platí správní řád s odchylkami uvedenými v zákoně

37 Užitný vzor Opravné řízení Opravné řízení Proti rozhodnutí Úřadu, s výjimkou rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty, lze podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí rozklad Proti rozhodnutí Úřadu, s výjimkou rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty, lze podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí rozklad O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu na návrh jím ustavené odborné komise O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu na návrh jím ustavené odborné komise

38 Užitný vzor Opravné prostředky Opravné prostředky Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu

39 Užitný vzor PROSTOR NA DISKUZI PROSTOR NA DISKUZI Co Vás zaujalo. Co Vás naštvalo.. Co Vám to přineslo..


Stáhnout ppt "Užitný vzor Sunt denique fines. Všechno má své meze.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost šejnost©2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google