Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"— Transkript prezentace:

1 FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost
Sunt denique fines. Všechno má své meze.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost šejnost©2009

2 Právní úprava Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech v platném znění

3 Pojem Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory

4 Technickým řešením není
Objevy, vědecké teorie a matematické metody Pouhé vnější úpravy výrobků Plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti

5 Technickým řešením není
Programy počítačů Pouhé uvedení informace

6 Užitnými vzory nelze chránit
Technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky Odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály Způsoby výroby nebo pracovní činnosti

7 Technické řešení Je nové, není-li součástí stavu techniky
Stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti zveřejněno Stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru

8 Technické řešení Je průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti Právo na ochranu užitným vzorem Původce nebo jeho právní nástupce Původcem užitného vzoru je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvořivou prací

9 Registrace Užitné vzory zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví do rejstříku užitných vzorů

10 Přihláška užitného vzoru
O zápis do rejstříku se žádá přihláškou užitného vzoru podanou písemně u Úřadu Přihláška užitného vzoru smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou navzájem spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku

11 Přihláška užitného vzoru Obligatorní náležitosti
Žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, s uvedením názvu užitného vzoru Popis technického řešení, popřípadě jeho dokumentaci

12 Přihláška užitného vzoru
Obligatorní náležitosti Nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem Generálie původce předmětu přihlášky užitného vzoru, Vyhotovení přihlášky musí odpovídat jednotné formě a požadavkům, které Úřad zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví

13 Právo přednosti Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti Právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a současně musí uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo a stát, v němž byla přihláška podána, popřípadě orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy Na výzvu Úřadu ve lhůtě jím stanovené je přihlašovatel povinen toto právo prokázat; jinak se k němu nepřihlíží

14 Zápis do rejstříku Splňuje-li přihláška zákonné podmínky a není-li její předmět zjevně v rozporu s podmínkami pro zápis, zapíše Úřad užitný vzor do rejstříku Zápisem užitného vzoru do rejstříku vzniká jeho ochrana podle zákona

15 Zápis do rejstříku Přihlašovateli, který se zápisem užitného vzoru do rejstříku stává majitelem užitného vzoru, vydá Úřad osvědčení o zápisu užitného vzoru do rejstříku a zápis užitného vzoru do rejstříku oznámí ve Věstníku Po zápisu užitného vzoru do rejstříku Úřad zveřejní příslušné podklady

16 Zápis do rejstříku Na žádost přihlašovatele Úřad odloží zápis užitného vzoru do rejstříku, nejdéle však do uplynutí 15 měsíců ode dne podání přihlášky

17 Účinky užitného vzoru Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit Majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užitným vzorem - licence jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést

18 Účinky užitného vzoru Práva vyplývající z patentu uděleného na základě přihlášky vynálezu s pozdějším právem přednosti nesmějí být v případě střetu vykonávána bez souhlasu majitele užitného vzoru

19 Užitný vzor nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti využíval technické řešení chráněné užitným vzorem nezávisle na původci nebo majiteli užitného vzoru nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření Nedojde-li k dohodě, může předchozí uživatel požadovat u soudu, aby majitel užitného vzoru jeho právo uznal

20 Doba platnosti užitného vzoru
Užitný vzor platí čtyři roky ode dne podání přihlášky, popřípadě od podání dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem Dobu platnosti zápisu užitného vzoru prodlouží Úřad na žádost majitele užitného vzoru až dvakrát vždy o tři roky

21 Doba platnosti užitného vzoru
O prodloužení doby platnosti užitného vzoru lze požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby, Úřad prodlouží dobu platnosti zápisu užitného vzoru bez žádosti majitele užitného vzoru

22 Zánik Užitný vzor zanikne Uplynutím doby jeho platnosti Majitel užitného vzoru se ho vzdal V tomto případě ochrana zanikne dnem, kdy písemné prohlášení majitele užitného vzoru dojde Úřadu

23 Na návrh třetí osoby Úřad provede výmaz z rejstříku
Výmaz užitného vzoru Na návrh třetí osoby Úřad provede výmaz z rejstříku Není-li technické řešení způsobilé k ochraně Je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti Jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru

24 Výmaz užitného vzoru Výmaz užitného vzoru z rejstříku má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně Výmaz užitného vzoru z rejstříku lze provést i po zániku užitného vzoru, prokáže-li navrhovatel právní zájem

25 Výmaz užitného vzoru Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku se podává u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá

26 Výmaz užitného vzoru Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny Úřad vyzve majitele užitného vzoru, aby se k návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku ve stanovené lhůtě vyjádřil Majitel užitného vzoru předkládá své vyjádření k návrhu na výmaz písemně ve dvojím vyhotovení

27 Výmaz užitného vzoru Nevyjádří-li se majitel užitného vzoru ve stanovené lhůtě, Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku Vyjádří-li se majitel užitného vzoru ve stanovené lhůtě proti návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku, Úřad o návrhu rozhodne Za řízení o výmazu užitného vzoru z rejstříku zaplatí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu ten účastník řízení, který ve věci neměl úspěch

28 Odnětí ochrany Úřad na návrh odejme užitný vzor majiteli, jestliže z rozhodnutí soudu zjistí, že mu právo na užitný vzor nepříslušelo Návrh na odnětí ochrany je oprávněna podat pouze osoba, které podle rozhodnutí soudu přísluší právo na ochranu užitným vzorem, nebo její právní nástupce

29 Odnětí ochrany Na návrh osoby, které přísluší právo na ochranu užitným vzorem, podaný do jednoho měsíce od pravomocného rozhodnutí soudu, Úřad zapíše tuto osobu jako majitele užitného vzoru Nebude-li podán návrh na přepis, Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku z moci úřední

30 Do rejstříku se u každého užitného vzoru zapisuje
Úřad vede rejstřík, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách užitných vzorů a o zapsaných užitných vzorech Do rejstříku se u každého užitného vzoru zapisuje Číslo zápisu – osvědčení Datum zápisu Datum zveřejnění zápisu užitného vzoru ve Věstníku

31 Rejstřík Název užitného vzoru Datum podání přihlášky, popřípadě právo přednosti, a spisová značka přihlášky Přihlašovatel užitného vzoru - jméno nebo název, jeho bydliště - sídlo, popřípadě jeho zástupce

32 Rejstřík Příjmení, jméno a bydliště původce užitného vzoru Majitel užitného vzoru - jméno nebo název, bydliště - sídlo, popřípadě jeho zástupce Právo předchozího uživatele

33 Rejstřík Zatřídění užitného vzoru podle mezinárodního patentového třídění Převod užitného vzoru Licence Nucená licence

34 Rejstřík Prodloužení platnosti zápisu Výmaz užitného vzoru
Odnětí ochrany, popřípadě její přepis Zánik ochrany

35 Věstník Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se užitných vzorů, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy

36 Správní řád Pro řízení před Úřadem platí správní řád s odchylkami uvedenými v zákoně

37 Opravné řízení Proti rozhodnutí Úřadu, s výjimkou rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty, lze podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí rozklad O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu na návrh jím ustavené odborné komise

38 Opravné prostředky Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu

39 PROSTOR NA DISKUZI Co Vás zaujalo. Co Vás naštvalo..
Co Vám to přineslo..


Stáhnout ppt "FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google