Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT BOZP ANEB JAK SE TO ŘÍDÍ ?. MANAGEMENT 1.KAM SMĚŘUJEME –STRATEGIE (POLITIKA) 2.CÍLE –JAKÉ DÍLČÍ CÍLE JE NUTNO NAPLNIT PRO NAPLNĚNÍ STRATEGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT BOZP ANEB JAK SE TO ŘÍDÍ ?. MANAGEMENT 1.KAM SMĚŘUJEME –STRATEGIE (POLITIKA) 2.CÍLE –JAKÉ DÍLČÍ CÍLE JE NUTNO NAPLNIT PRO NAPLNĚNÍ STRATEGIE."— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT BOZP ANEB JAK SE TO ŘÍDÍ ?

2 MANAGEMENT 1.KAM SMĚŘUJEME –STRATEGIE (POLITIKA) 2.CÍLE –JAKÉ DÍLČÍ CÍLE JE NUTNO NAPLNIT PRO NAPLNĚNÍ STRATEGIE 3.JAK CÍLŮ DOSÁHNEME –VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO REALIZACI  PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI, ZDROJE, METODY, POSTUPY, …  SYSTÉM

3 Systémový přístup -zdůvodnění: příliš mnoho oblastí, které je nutno trvale ošetřovat nutnost pružně reagovat na změny v legislativě a v podniku

4 Systémový přístup -přínosy: omezení PÚ, nemocí z povolání –snížení nákladů a ztrát spojených s nehodami –tj. prostojů, poškození zařízení, zaškolení a zaučení náhradních pracovníků –méně pokut pozice na trhu –povinnost hodnotit dodavatele z hlediska BOZP –výběrová řízení –image firmy

5 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Jsou vymezeny prvky systému Jsou vymezeny vazby mezi nimi –Podřízenost, nadřízenost, spolupráce –Informační toky Trvalé plnění cílů, vyplývajících ze strategie –Kdo, co, jak, kdy… DOKUMENTACE

6 Nesystémový přístup Projevy: Uniklo nám, že vyšel nový zákon Nákup stroje se nepromítnul do oblasti školení Zapomněli jsme poslat řidiče na opakované zdravotní prohlídky …

7 Filosofie systémového přístupu PDCA PLAN DO CHECK ACT

8 Filosofie systémového přístupu PDCA POLITIKA PLÁNOVÁNÍ II. ZAVEDENÍ PROVOZ III. MĚŘENÍ HODNOCENÍ PŘEZKOUMÁNÍ IV. ZLEPŠOVÁNÍ I.

9 Systémový přístup ILO – OSH 2001 Metodické návody pro systémy řízení BOZP Národní příručka Systém řízení BOZP –Návod k zavedení systému řízení BOZP –Základní rámcový dokument pro zpracování podnikových příruček Program Bezpečný podnik –Pokrývá požadavky výše uvedených –Kompatibilní s normami QMS, EMS

10 Bezpečný podnik 1.Politika 2.Plánování 3.Zavedení a provoz 4.Kontrola, měření a hodnocení 5.Přezkoumání vedením 6.Neustálé zlepšování

11 NORMATIVNÍ PŘÍSTUP Je návodem, jak v organizaci postupovat Ukazuje, jaká minimální úroveň má být splněna Je aplikací PDCA

12 Poslání norem a.vytvořit systém řízení BOZP k vyloučení nebo minimalizaci rizik pro zaměstnance a další zainteresované strany, které mohou být vystaveny rizikům BOZP spojeným s činnostmi organizace; b.zavést, udržovat a trvale zlepšovat systém řízení BOZP; c.ujistit se o shodě s politikou BOZP, kterou samy vyhlásily; d.prokázat tuto shodu ostatním; e.požádat o certifikaci/registraci svého systému řízení BOZP externí organizací; nebo učinit vlastní rozhodnutí a vydat vlastní prohlášení o shodě s tímto standardem

13 Normy a další standardy k problematice MBOZP Nejsou ISO ani EN normy OHSAS 18 001 BS 8800 ČSN 01 0801 – pro audity ČSN 01 0804 – vybudování, zavedení, zlepšování SMBOZP (normy se připravují) Podporují integraci s QMS a EMS

14 Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) OHSAS 18001 Systémy řízení pracovního zdraví a bezpečnosti – Specifikace, byly vyvinuty v reakci na poptávku zákazníka po uznávané normě systému řízení pracovního zdraví a bezpečnosti, podle které by jejich systémy mohly být posuzovány a certifikovány, a po návodu na zavedení takové normy

15 OHSAS 18001 je kompatibilní s ISO 9001 (systémy kvality) a s ISO 14001 (systémy řízení životního prostředí) - v souladu s umožněním integrace systémů řízení kvality, životního prostředí a pracovního zdraví a bezpečnosti

16 Prvky systému řízení BOZP Základní požadavky Politika BOZP Plánování –Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik –Právní a ostatní požadavky –Cíle –Programy řízení BOZP Zavádění a provoz –Struktura a odpovědnost –Výcvik, povědomí a kvalifikace –Projednávání a sdělování (komunikace) –Dokumentace –Řízení dokumentů a údajů –Řízení provozu –Havarijní připravenost a reakce Kontrola a nápravná opatření –Měření a monitorování výkonnosti –Havárie. mimořádné události, neshody a nápravná a preventivní opatření –Záznamy a jejich řízení –Audit Přezkoumání vedením

17 BS 8800 Prvky systému MBOZP Politika Organizování Plánování a zavádění Měření výkonů Audit Posouzení

18 ÚLOHA Porovnání struktury ILO – OSH 2001 OHSAS 18001 BEZPEČNÝ PODNIK

19 Požadavky na systémový přístup Všeobecné Organizace musí v souladu s požadavky standardu systém vytvořit, dokumentovat, zavést uplatňovat a udržovat a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

20 Systém managementu BOZP Zásady dle návrhu ČSN Politika a závazek Plánování Zavedení Měření a hodnocení Přezkoumávání a zlepšování

21 Přípravné kroky zjištění současného stavu BOZP v organizaci – úvodní přezkoumání přidělení zdrojů, určení povinností, pravomocí a odpovědností delegování povinností, pravomocí a odpovědností jednotná komunikace zásad a politiky v celé organizaci demonstrace závazku vedení organizace prostřednictvím všech jeho činností

22 Zjištění současného stavu *identifikace nebezpečí spojených s činnostmi organizace *identifikace požadavků právních předpisů a dalších požadavků na BOZP, které se týkají konkrétních činností na pracovištích *posouzení, jak jsou plněny identifikované požadavky právních předpisů a další požadavky *přezkoumání dosavadních zkušeností s nehodami a výsledků všech předchozích hodnocení, zkušenosti s odškodňováním… *posouzení účinnosti a efektivnosti existujících zdrojů určených pro management BOZP *identifikace rozporů mezi stavem řízení BOZP a požadavkovým standardem *jak je – jak má být – potřebná změna

23 Metody přezkoumání seznamy kontrolních otázek (program Bezpečný podnik, zmíněné standardy) dotazníky pohovory vyhodnocení záznamů o PÚ, NZP a dalších nehodách –v organizaci –i mimo ni

24 Priority 1.Nebezpečné činnosti Existuje dokumentace postupů? 2.Nebezpečná pracoviště Jaká existuje kontrola? 3.Školení Rozsah, obsah, včasnost

25 Zásada 1 Politika a závazek Organizace zformuluje svou politiku BOZP a zaváže se k zavedení SMBOZP

26 Politika BOZP je zaměřena na prevenci ohrožení zdraví a životů lidí, ohrožení ŽP a majetku, vyplývající z charakteru pracovních činností, technologií (viz ohrožené subjekty a objekty) je prohlášení vedení o závazku, záměrech a zásadách týkajících se BOZP

27 ČSN 01 0801 Politika BOZP -požadavek standardu: Organizace musí uplatňovat politiku BOZP schválenou jejím vrcholovým vedením, která jasně stanovuje celkové cíle na úseku BOZP a demonstruje závazek zvyšovat úroveň BOZP.

28 OHSAS 18001 Politika musí: a.odpovídat povaze a rozsahu rizik BOZP organizace; b.obsahovat závazek k trvalému zlepšování; c.obsahovat závazek přinejmenším plnit požadavky příslušné platné legislativy BOZP a jiné požadavky, ke kterým se organizace hlásí; d.být dokumentována, uplatňována a udržována; e.být sdělována všem zaměstnancům se záměrem, aby si zaměstnanci byli vědomi svých povinností v BOZP; f.být dostupná zainteresovaným stranám; a g.být periodicky přezkoumávána k zajištění trvalé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci.

29 Politika BOZP - otázky Vyjadřuje politika závazek vedení organizace uplatňovat management BOZP? Je nedílnou součástí řízení organizace a odpovídá –jejímu poslání, záměrům, základním hodnotám a předpokladům –jejímu celkovému systému managementu –jejím činnostem, výrobkům a službám? Vyjadřuje závazek udržovat shodu s právními předpisy a –s dalšími kriterii, jako např. schválená pravidla správné praxe –s interními podnikovými předpisy? Věnuje pozornost odpovědnosti vedení organizace, pokud jde o –oprávnění ukládat úkoly vyplývající ze závazků politiky BOZP –začlenění odpovědnosti za BOZP do všech popisů fčních povinností –vytváření rámce pro stanovení cílů a úkolů k min PÚ a NZP –přidělování přiměřených prostředků pro plnění cílů politiky BOZP? Podporuje politika BOZP komunikace a konzultace –se zaměstnanci a jejich zástupci – s vedoucími provozů –s komisemi BOZP – s dodavateli – se zákazníky – s odborníky? Byla do přístupů politiky BOZP zahrnuta prevence?

30 Politika BOZP Chceme být bezpečným podnikem pro své zaměstnance pro partnerské strany i pro své okolí

31 K tomu budeme:  1. sledovat a odstraňovat nebo alespoň minimalizovat nebezpečí, která znamenají riziko nehody  2. zavádět do praxe požadavky veškerých platných právních předpisů

32 Aby byly tyto úkoly zabezpečovány trvale, vytvoříme účinný systém managementu BOZP

33 Politika BOZP Musí vždy a) Odpovídat povaze a rozsahu rizik v organizaci b) Obsahovat závazek zabezpečit a prosazovat plnění právních předpisů


Stáhnout ppt "MANAGEMENT BOZP ANEB JAK SE TO ŘÍDÍ ?. MANAGEMENT 1.KAM SMĚŘUJEME –STRATEGIE (POLITIKA) 2.CÍLE –JAKÉ DÍLČÍ CÍLE JE NUTNO NAPLNIT PRO NAPLNĚNÍ STRATEGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google