Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT BOZP ANEB JAK SE TO ŘÍDÍ ?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT BOZP ANEB JAK SE TO ŘÍDÍ ?."— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT BOZP ANEB JAK SE TO ŘÍDÍ ?

2 MANAGEMENT KAM SMĚŘUJEME STRATEGIE (POLITIKA) CÍLE
JAKÉ DÍLČÍ CÍLE JE NUTNO NAPLNIT PRO NAPLNĚNÍ STRATEGIE JAK CÍLŮ DOSÁHNEME VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO REALIZACI PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI, ZDROJE, METODY, POSTUPY, … SYSTÉM

3 Systémový přístup -zdůvodnění:
příliš mnoho oblastí, které je nutno trvale ošetřovat nutnost pružně reagovat na změny v legislativě a v podniku

4 Systémový přístup -přínosy:
omezení PÚ, nemocí z povolání snížení nákladů a ztrát spojených s nehodami tj. prostojů, poškození zařízení, zaškolení a zaučení náhradních pracovníků méně pokut pozice na trhu povinnost hodnotit dodavatele z hlediska BOZP výběrová řízení image firmy

5 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Jsou vymezeny prvky systému
Jsou vymezeny vazby mezi nimi Podřízenost, nadřízenost, spolupráce Informační toky Trvalé plnění cílů, vyplývajících ze strategie Kdo, co, jak, kdy… DOKUMENTACE

6 Nesystémový přístup Projevy: Uniklo nám, že vyšel nový zákon
Nákup stroje se nepromítnul do oblasti školení Zapomněli jsme poslat řidiče na opakované zdravotní prohlídky

7 Filosofie systémového přístupu
PDCA ACT PLAN CHECK DO

8 Filosofie systémového přístupu
PDCA I. IV. ZLEPŠOVÁNÍ POLITIKA PLÁNOVÁNÍ III. MĚŘENÍ HODNOCENÍ PŘEZKOUMÁNÍ II. ZAVEDENÍ PROVOZ

9 Systémový přístup ILO – OSH 2001 Metodické návody pro systémy řízení BOZP Národní příručka Systém řízení BOZP Návod k zavedení systému řízení BOZP Základní rámcový dokument pro zpracování podnikových příruček Program Bezpečný podnik Pokrývá požadavky výše uvedených Kompatibilní s normami QMS, EMS

10 Bezpečný podnik Politika Plánování Zavedení a provoz
Kontrola, měření a hodnocení Přezkoumání vedením Neustálé zlepšování

11 NORMATIVNÍ PŘÍSTUP Je návodem, jak v organizaci postupovat
Ukazuje, jaká minimální úroveň má být splněna Je aplikací PDCA

12 Poslání norem vytvořit systém řízení BOZP k vyloučení nebo minimalizaci rizik pro zaměstnance a další zainteresované strany, které mohou být vystaveny rizikům BOZP spojeným s činnostmi organizace; zavést, udržovat a trvale zlepšovat systém řízení BOZP; ujistit se o shodě s politikou BOZP, kterou samy vyhlásily; prokázat tuto shodu ostatním; požádat o certifikaci/registraci svého systému řízení BOZP externí organizací; nebo učinit vlastní rozhodnutí a vydat vlastní prohlášení o shodě s tímto standardem

13 Normy a další standardy k problematice MBOZP
Nejsou ISO ani EN normy OHSAS BS 8800 ČSN – pro audity ČSN – vybudování, zavedení, zlepšování SMBOZP (normy se připravují) Podporují integraci s QMS a EMS

14 Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS)
Systémy řízení pracovního zdraví a bezpečnosti – Specifikace, byly vyvinuty v reakci na poptávku zákazníka po uznávané normě systému řízení pracovního zdraví a bezpečnosti, podle které by jejich systémy mohly být posuzovány a certifikovány, a po návodu na zavedení takové normy

15 OHSAS 18001 je kompatibilní s ISO 9001 (systémy kvality) a
s ISO (systémy řízení životního prostředí) - v souladu s umožněním integrace systémů řízení kvality, životního prostředí a pracovního zdraví a bezpečnosti

16 Prvky systému řízení BOZP
Základní požadavky Politika BOZP Plánování Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik Právní a ostatní požadavky Cíle Programy řízení BOZP Zavádění a provoz Struktura a odpovědnost Výcvik, povědomí a kvalifikace Projednávání a sdělování (komunikace) Dokumentace Řízení dokumentů a údajů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Kontrola a nápravná opatření Měření a monitorování výkonnosti Havárie. mimořádné události, neshody a nápravná a preventivní opatření Záznamy a jejich řízení Audit Přezkoumání vedením

17 BS 8800 Prvky systému MBOZP Politika Organizování Plánování a zavádění
Měření výkonů Audit Posouzení

18 ÚLOHA Porovnání struktury ILO – OSH 2001 OHSAS 18001 BEZPEČNÝ PODNIK

19 Požadavky na systémový přístup Všeobecné
Organizace musí v souladu s požadavky standardu systém vytvořit, dokumentovat, zavést uplatňovat a udržovat a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

20 Systém managementu BOZP Zásady dle návrhu ČSN
Politika a závazek Plánování Zavedení Měření a hodnocení Přezkoumávání a zlepšování

21 Přípravné kroky zjištění současného stavu BOZP v organizaci – úvodní přezkoumání přidělení zdrojů, určení povinností, pravomocí a odpovědností delegování povinností, pravomocí a odpovědností jednotná komunikace zásad a politiky v celé organizaci demonstrace závazku vedení organizace prostřednictvím všech jeho činností

22 Zjištění současného stavu
identifikace nebezpečí spojených s činnostmi organizace identifikace požadavků právních předpisů a dalších požadavků na BOZP, které se týkají konkrétních činností na pracovištích posouzení, jak jsou plněny identifikované požadavky právních předpisů a další požadavky přezkoumání dosavadních zkušeností s nehodami a výsledků všech předchozích hodnocení, zkušenosti s odškodňováním… posouzení účinnosti a efektivnosti existujících zdrojů určených pro management BOZP identifikace rozporů mezi stavem řízení BOZP a požadavkovým standardem jak je – jak má být – potřebná změna

23 Metody přezkoumání seznamy kontrolních otázek
(program Bezpečný podnik, zmíněné standardy) dotazníky pohovory vyhodnocení záznamů o PÚ, NZP a dalších nehodách v organizaci i mimo ni

24 Priority Nebezpečné činnosti Existuje dokumentace postupů?
Nebezpečná pracoviště Jaká existuje kontrola? Školení Rozsah, obsah, včasnost

25 Zásada 1 Politika a závazek
Organizace zformuluje svou politiku BOZP a zaváže se k  zavedení SMBOZP

26 Politika BOZP je zaměřena na prevenci ohrožení zdraví a životů lidí, ohrožení ŽP a majetku, vyplývající z charakteru pracovních činností, technologií (viz ohrožené subjekty a objekty) je prohlášení vedení o závazku, záměrech a zásadách týkajících se BOZP

27 ČSN 01 0801 Politika BOZP -požadavek standardu:
Organizace musí uplatňovat politiku BOZP schválenou jejím vrcholovým vedením, která jasně stanovuje celkové cíle na úseku BOZP a demonstruje závazek zvyšovat úroveň BOZP.

28 OHSAS 18001 Politika musí: odpovídat povaze a rozsahu rizik BOZP organizace; obsahovat závazek k trvalému zlepšování; obsahovat závazek přinejmenším plnit požadavky příslušné platné legislativy BOZP a jiné požadavky, ke kterým se organizace hlásí; být dokumentována, uplatňována a udržována; být sdělována všem zaměstnancům se záměrem, aby si zaměstnanci byli vědomi svých povinností v BOZP; být dostupná zainteresovaným stranám; a být periodicky přezkoumávána k zajištění trvalé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci.

29 Politika BOZP - otázky Vyjadřuje politika závazek vedení organizace uplatňovat management BOZP? Je nedílnou součástí řízení organizace a odpovídá jejímu poslání, záměrům, základním hodnotám a předpokladům jejímu celkovému systému managementu jejím činnostem, výrobkům a službám? Vyjadřuje závazek udržovat shodu s právními předpisy a s dalšími kriterii, jako např. schválená pravidla správné praxe s interními podnikovými předpisy? Věnuje pozornost odpovědnosti vedení organizace, pokud jde o oprávnění ukládat úkoly vyplývající ze závazků politiky BOZP začlenění odpovědnosti za BOZP do všech popisů fčních povinností vytváření rámce pro stanovení cílů a úkolů k min PÚ a NZP přidělování přiměřených prostředků pro plnění cílů politiky BOZP? Podporuje politika BOZP komunikace a konzultace se zaměstnanci a jejich zástupci – s vedoucími provozů s komisemi BOZP – s dodavateli – se zákazníky – s odborníky? Byla do přístupů politiky BOZP zahrnuta prevence?

30 Chceme být bezpečným podnikem
Politika BOZP Chceme být bezpečným podnikem pro své zaměstnance pro partnerské strany i pro své okolí

31 K tomu budeme: ·    1. sledovat a odstraňovat nebo alespoň minimalizovat nebezpečí, která znamenají riziko nehody ·    2. zavádět do praxe požadavky veškerých platných právních předpisů

32 Aby byly tyto úkoly zabezpečovány trvale, vytvoříme účinný systém managementu BOZP

33 Politika BOZP Musí vždy
a) Odpovídat povaze a rozsahu rizik v organizaci b) Obsahovat závazek zabezpečit a prosazovat plnění právních předpisů


Stáhnout ppt "MANAGEMENT BOZP ANEB JAK SE TO ŘÍDÍ ?."

Podobné prezentace


Reklamy Google