Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor distančních studijních textů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor distančních studijních textů"— Transkript prezentace:

1 Autor distančních studijních textů
Helena Zlámalová UJAK Praha Seminář k projektu: Inovace bakalářského studijního programu Potravinářská a biochemická technologie zařazením prvků e-learningu, VŠCHT Praha RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

2 Studijní opory pro samostatné studium
Studijní texty jsou základem každého studia. Vymezují obsah a rozsah vzdělávání ve vztahu k potřebám vzdělávaného – obsahová náplň. Definují to co má studující zvládnout a co bude ověřováno. Základní studijní text může být ještě doplněn od další zdroje informací, musí však být přesně specifikováno, co musí student prostudovat. Na rozdíl od standardního studijního textu platí, že text určený pro samostudium musí být metodicky doplněn o prvky, které nahrazují působení učitele při kontaktní výuce. Pro DiV je zásadní, že studijní text získá student v rámci studia (tzv. studijní balíček), není možné dát studentovi seznam odborné literatury či několik různých učebnic, pouhou PP prezentaci z přednášky apod. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

3 Studijní opory distančního studujícího
Audio a video prvky umožňují připravit kratší pořady k dílčím tématům, zprostředkovat studujícím aktuální či neopakovatelné doplnění studijní látky (např. přednášku), předvést praktické ukázky modelových situací, trénink dovedností. Umožní zapojení více smyslů při studiu! RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

4 RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Základní pravidla pro psaní distančního textu (elektronického nebo tištěného) Text dobře srozumitelný, komunikativní, přehledný, návodný, aktivizující, motivující, bez zbytečných redundancí a jiné „vaty“. Text výrazně strukturovaný s bohatým využitím grafiky (obrázky, schémata, grafy, různé typy písma aj.) U tištěného textu vynechat dostatek místa na poznámky, u elektronického textu využití hypertextu!! Text má nahradit kontaktní výuku – výklad, komunikaci s pedagogem, do jisté míry i komunikaci s ostatními studujícími. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

5 RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Srozumitelnost Text přísně didakticky zpracován od jednoduchého ke složitému, cizí slova a zkratky používat co nejméně a vždy na místě vysvětlit !! Vytvořit hypertextový slovník odborných pojmů, klíčových slov, zkratek. Psát text strukturovaně v odstavcích, kde každý odstavec obsahuje jednu myšlenku. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

6 RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Komunikativnost Psát text jako výklad, nikoliv jako pouhý popis (deklarativní). Styl výkladu čtivý, povzbudivý. Obracet se na studenta, zadávat „řečnické otázky“, vést čtenáře k opakování již nastudované látky. Průvodce studiem – rady jak na to, co je více náročné, „teplé slovo autora“, připomenutí hygieny práce při učení (pitný režim, větrání místnosti, pohyb atd.) RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

7 Přehlednost a návodnost
Text rozdělit do většího počtu kratších částí a vytvořit z nich samostatné studijní jednotky (studijní dávky). Použít předem definovanou baterii piktogramů, využít marginálií (urychlují orientaci v textu). Používat podle vhodnosti nelineární styl textu. Přehledné číslování dílčích částí textu (né více jak tři roviny (1.1.1.) RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

8 RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Aktivizace a motivace Ke každému oddílu zpracovat různé typy autoevaluačních a aktivizačních prvků (otázky, cvičení, testy s okamžitým vyhodnocením, POTy). Motivující „teplé slovo“ autora. Kontrolní a hodnotící prvky začínat lehčími, snadnějšími úkoly, které zvládnou všichni a rychle (na poprvé). Seznam literatury s vysvětlením důvodu. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

9 Specifika a požadavky na elektronický studijní text
Dílčí obsahové prvky členit na obrazovku. Vždy musí být verze pro tisk ! Používat bezpatkové písmo (Ariel, Tahoma Edessa aj.). Velikost písma přizpůsobit cílové skupině. Barvy písma a pozadí (pozor na rušivý vliv). Hypertextové odkazy v textu. Vložené audio a video prvky, bohaté využití animací. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

10 Specifika a požadavky na elektronický studijní text
Přímé hypertextové odkazy na různé zdroje umístěné na internetu nebo na intranetu. Pozor na aktuálnost! Elektronické autoekorektivní testy s okamžitým vyhodnocováním. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

11 Struktura studijní jednotky – učební dávka
Studijní cíl (cíle) Předpokládaný (optimální) čas na studium Klíčová slova a pojmy k zapamatování Text pro učení – obsah studijní dávky zpracovaný podle doporučení usnadňujících samostatné učení Shrnutí Prvky zpětné vazby Doplňující zdroje a odkazy na ně RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

12 Prvky doplňující studijní dávku
Ukázková (modelová) řešení a postupy Příklady z praxe Motivační prvky (např. průvodní slovo autora) Grafické prvky podporující výklad obsahu (tabulky, grafy, obrázky, animace) Video a audio prvky Prvky usnadňující orientaci v textu Aktivizační a zpětnovazební prvky RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

13 Určení studijního (učebního) cíle
V distančním textu je to jasné formulování toho, co bude studující po nastudování příslušné studijní dávky umět, znát, co bude schopen dělat. Studijní cíle by měly být přesně vymezeny tak, aby bylo možné ověřit si jejich splnění. Příklad 1 Po prostudování této studijní jednotky dokážete: - rozpoznat a analyzovat své nedostatky v řízení času - definovat svá práva a povinnosti při studiu na VŠ - plánovat si své cíle a stanovovat priority. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

14 Určení studijního (učebního) cíle
Příklad 2 Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím nastudování byli schopni: - orientovat se v základních pojmech biologie dítěte tj. umět je vyjmenovat, charakterizovat, prakticky používat. - definovat možnosti, cíle a výsledky podnikání. - vyjmenovat chemické prvky ze skupiny halogenů a popsat jejich fyzikální vlastnosti. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

15 Aktivní slovesa pro definování studijních cílů
Cílová kategorie Znalost (zapamatování si) konkrétních poznatků, postupů a prostředků, zpracování konkrétních vědomostí všeobecných a abstraktních poznatků. Aktivní sloveso nebo vazba Definovat Doplnit Napsat Opakovat Pojmenovat Popsat Reprodukovat Vysvětlit Určit RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

16 Aktivní slovesa pro definování studijních cílů
Cílová kategorie Porozumění Převod např. překlad z jazyka nebo převod z jedné formy do druhé Interpretace (přeskupení), reorganizace nebo nový pohled, vysvětlení vlastními slovy, rozlišení podstatného od nepodstatného Extrapolace (odvození, odhad důsledků) Aktivní sloveso nebo vazba Dokázat Interpretovat Objasnit Opravit Přeložit Vyjádřit vlastnímu slovy Vypočítat Změřit RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

17 Aktivní slovesa pro definování studijních cílů
Cílová kategorie Aplikace schopnost využití vědomostí (pravidel, principů,zákonů,teorií, metod, technik,postupů) v konkrétní situaci Aktivní sloveso nebo vazba Aplikovat Demonstrovat Diskutovat Navrhnout Použít Řešit Vyčíslit Prokázat Uvést vztah mezi… RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

18 Aktivní slovesa pro definování studijních cílů
Cílová kategorie Analýza rozbor konkrétní situace, informace, procesu na prvky (části), hledat vztahy mezi prvky z hlediska principů uspořádání prvků a jejich vzájemného vztahu Aktivní sloveso nebo vazba Analyzovat Provést rozbor Rozhodnout Rozlišit Specifikovat Rozčlenit RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

19 Aktivní slovesa pro definování studijních cílů
Cílová kategorie Syntéza složení prvků a částí do nového celku, modelu formou: vypracování individuálně specifické informace vypracování operačního plánu odvození souboru abstraktních vztahů Aktivní sloveso nebo vazba Kategorizovat Klasifikovat Modifikovat Navrhnout Shrnout Napsat zprávu Zorganizovat Vyvodit všeobecné závěry Zpracovat případovou studii RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

20 Aktivní slovesa pro definování studijních cílů
Cílová kategorie Hodnotící posouzení posouzení hodnoty myšlenek, dokumentů, výtvorů, metod, postupů z hlediska nějakého účelu podle: a) vnitřních kritérií (věcná správnost, návaznost myšlenek, přesnost údajů) b) vnějších kritérií (srovnání s jinými analogickými výtvory apod.). Aktivní sloveso nebo vazba Argumentovat Obhájit Ocenit Oponovat Porovnat Posoudit Zdůvodnit Srovnat s normou Uvést klady a zápory Vybrat RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

21 RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Čas potřebný ke studiu Je to prvek řízení studia! Cílem je: Pomoci studentovi orientovat se v textu z hlediska vlastního harmonogramu studia Pomoci studentovi plánovat si volný čas na studium Umožnit autorovi zvážit rozsah studijní jednotky (je-li čas potřebný na studium delší než 3 – 4 učební hodiny, nejedná se již o studijní jednotku, ale o celou pasáž studia, kterou je třeba rozdělit.) RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

22 RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Problémy Autoři přeceňují studenty. Jsou v dané problematice odborníky a těžko se přizpůsobují začátečníkům Autoři neumí odhadnout čas a uvádějí formální časovou dotaci z prezenčního studia. Pozor v případě distančního studia tento čas v sobě zahrnuje nejen čas na výklad, ale i čas na opakování, kontrolní prvky apod. Každý student má jiné studijní tempo, to autor nemůže odhadnout. Proto hovoříme o optimální časové dotaci. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

23 RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Jak postupovat? Raději čas potřebný na studium mírně navýšíme. Pokud to student zvládne rychleji, bude potěšen a motivován pro další učení. Pokud se mu trvale nedaří, protože autor možnosti a schopnosti studujících přecenil, pak je to silně stressová a demotivující situace, zejména pro dospělé studující!! Než špatný odhad, raději žádný !! RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

24 Klíčová slova, pojmy k zapamatování
Možné umístit na začátek nebo na konec studijní jednotky. Pokud jsou na začátku, student i je hned uvědomí, zamyslí se nad nimi a v textu se na ně soustředí. Pokud jsou na konci, slouží dobře k opakování. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

25 RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Shrnutí Shrnutí výstižné, přehledně strukturované. Slouží studentům zejména k opakování před zkouškou. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

26 Práce k externímu hodnocení (POT)
Prvek řízení samostudia – má termín odevzdání Externí zpětná vazba pro učícího se jedince (motivace v případě úspěchu) Ověření správného porozumění obsahu a kvality znalostí (pro pedagoga). Zadání srozumitelné, jednozačné a kompletní. Většinou krátké ověřovací úkoly. Pozor! POTy se musí vyhodnotit a dát studentovi hodnocení k dispozici v krátkém čase. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

27 Styl psaní vlastního obsahu
Komunikativní styl textu (má nahradit výklad v hodině). Používat kratší věty místo dlouhých souvětí (důraz na srozumitelnost). Využívat nelineárního utváření textu místo lineárního. Příklad lineárního textu: Studijní text má nejen nahradit přednášky, ale má rovněž umožnit studujícímu studovat za ztížených podmínek, ke kterým patří izolace, nedostatek času na studium, stress atd. Z tohoto důvodu je třeba studujícím poskytovat motivaci, dostatek aktivit, pokyny a rady ke studiu a zpětnou vazbu. Prostřednictvím toho se snažíme s nimi navázat dialog. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

28 Styl psaní vlastního obsahu
Text převedený do nelineární podoby: Studijní text má nejen nahradit přednášky, ale má rovněž umožnit studujícímu studovat za ztížených podmínek, ke kterým patří izolace, nedostatek času na studium, stress atd. Studujícímu je proto třeba poskytovat: motivaci, dostatek aktivit, pokyny a rady ke studiu, zpětnou vazbu. Prostřednictvím toho se s nimi snažíme navázat dialog. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

29 Další metodické prvky textu
Praktické příklady zařazujeme do textu co možná nejčastěji, kde lze učivo doplnit, ilustrovat, dát do souvislosti apod. Musí být reálné, dospělí studující mají životní a praktické zkušenosti. Specifické jsou ukázkové příklady z technických a přírodních věd – vzorová řešení. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

30 Průvodce textem (poznámky pedagoga)
Motivační prvek - pasáže kde autor navazuje kontakt se studentem. Prvek řízení samostudia – autor vede studenta, radí mu jak se efektivně učit. Tzv. „teplé slovo“ – pochopení objektivních potíží, rozumný návod jak si při studiu pomoci, rady, pochvaly, upozornění. Příklad: Pokud jste odpověděli na všechny kontrolní otázky, můžete být se sebou spokojeni. Zvládli jste dosti obtížnou pasáž textu. Chcete-li v učení pokračovat, udělejte si přestávku a nezapomeňte se napít! Jestliže však máte pocit, že na uvedené otázky neumíte dobře odpovědět, že si nejste jisti, raději od tohoto oddílu neodcházejte. Odpočiňte si a potom prostudujte kapitolu ještě jednou. Pokuste se vnímat její obsah pozorněji a zkuste si udělat písemné poznámky. Jistě to dokážete zvládnout! RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

31 Podpora aktivity studujících
Dobrý text by měl nahradit atmosféru třídy. Aktivitu studenta ve třídě zajišťuje učitel, nikoliv učebnice! V distančním studiu je tomu naopak! Text musí často aktivizovat studujícího, aby byl průběžně motivován ke studiu. Nejčastějším prvkem aktivizace jsou otázky. Lze je rozdělit do několika druhů: RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

32 Druhy otázek ve studijním textu
1. Otázky které přitahují pozornost k určitému místu v textu a nevyžadují odpověď . Tzv. „řečnické otázky“. ( „Tak jak budeme nyní postupovat?“) 2. Otázky na které není vyžadována písemná odpověď, jejich účelem je, aby se studující zamyslel, rozmyslel si odpověď. Odpovědi na tyto otázky lze ve více či méně skryté formě najít v textu. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

33 Druhy otázek ve studijním textu
3. Sebehodnotící otázky (autokorektivní). Jsou to otázky nebo cvičení na které je vyžadována písemná odpověď. Oprava, resp. klíč správných odpovědí nebo správné výsledky má studující možnost vyhledat (např. na konci textu, elektronické testy apod.) Tato autokorektivní cvičení mohou být vytvořena mnoha způsoby (výběr správné odpovědi z nabídky, doplňování údajů či slov do textu, doplňovačka, křížovka, volná odpověď vlastními slovy – otevřené otázky). RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

34 Typy kontrolních otázek (Race 1994)
Výběr z několika možností Doplňování chybějících údajů Přiřazování Kompletace – sestavení celku z částí Hledání chyb Dichotomické otázky (ano – ne) Sekvence – správné řazení jednotlivých kroků postupu Otázky s otevřeným koncem – např. doplnění definice RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

35 RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Proč psát distančně? Dobrý elektronický distanční text dává možnost samostatného studia při všech formách studia. Studenti prezenční formy studia Vám za něj budou vděčni, bude se jim z něj dobře učit. Usnadníte si pedagogickou práci, snížíte množství konzultací a opakujících se dotazů. Dobrý distanční studijní text Vám zajistí větší úspěšnost studentů při zkoušce. Elektronický text je výhodný pro pedagoga zejména pro možnost rychlých aktualizací a inovací. Výhodou je také možnost vytváření hypertextových odkazů, vkládání multimédií, možnost animací výkladu. RNDr. Helena Zlámalová, CSc.


Stáhnout ppt "Autor distančních studijních textů"

Podobné prezentace


Reklamy Google