Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifické poruchy učení Dyslexie. Dyslexie je specifická porucha funkčního systému čtení, patří do kategorie specifických poruch řeči a jazyka. Dle Matějčka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifické poruchy učení Dyslexie. Dyslexie je specifická porucha funkčního systému čtení, patří do kategorie specifických poruch řeči a jazyka. Dle Matějčka."— Transkript prezentace:

1 Specifické poruchy učení Dyslexie

2 Dyslexie je specifická porucha funkčního systému čtení, patří do kategorie specifických poruch řeči a jazyka. Dle Matějčka a Langmeiera, rok 1960: Vývojová dyslexie je speciální defekt čtení, podmíněný nedostatkem nebo poruchou některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody. Objevuje se u dětí obvykle od samých počátků výuky a působí, že úroveň čtení je v nápadném rozporu se zjištěnou úrovní intelektových schopností dítěte.

3 Definice z roku 2002 Dyslexie je specifická porucha učení neurobiologického původu. Je charakterizována obtížemi v přesném a/nebo plynulém rozpoznávání slov, nedostatky v hláskování a rozlišovacích schopnostech. Příčinou těchto potíží je deficit fonologické komponenty jazyka, který není vzhledem k úrovni dalších kognitivních schopností a výukových možností očekáván. Sekundárními následky jsou problémy v chápání čteného textu a omezená zkušenost se čtením, které mohou bránit dalšímu rozvoji jazykových schopností a vzdělávání.

4 Nemoc století První diagnostika – rok 1952 Slavné osobnosti »W.A. Mozart, L. da Vinci, H.Ch. Andersen, W. Goldberg, A. Einsteina a další Výskyt »3% dětí, více chlapců Příčiny »Heterogenní syndrom Pseudodyslexie

5 Charakteristika poruchy Obtíže způsobené deficity především zrakového vnímání a obtížemi v chápání časoprostorových vztahů Obtíže ve vytvoření spojení mezi slyšenou hláskou a viděným písmenem – delší doba fixace, nestálá znalost jednotlivých tvarů písmen a jejich zraková záměny Obtíže vzniklé převážně v důsledku narušeného sluchového vnímání a v souvislosti se specifickými poruchami řeči Další obtíže, související se specifickou poruchou čtení Obtíže podložené poruchami krátkodobé a dlouhodobé paměti a způsobené nedostatečně rozvinutou či nesprávnou technikou čtení

6 Diagnostika Zhodnotit: celkové jazykové dovednosti dítěte stav artikulace vyšetření sluchové a zrakové analýzy a syntézy i fonematický sluchu oddělení poruchy od mentální retardace a sluchového či zrakového postižení musíme vyšetřit lateralitu a vnímání podrobit dítě vyšetření logopedickému

7 Organizace péče Speciálně pedagogická činnost PPP Teplice Klub předškoláků v PPP Dys-centrum Praha Dys-centrum Most Dys-centrum Brno Dys-centrum Třebíč Klinický logoped a specifické poruchy učení

8 Osvojování čtení Analyticko-syntetická metoda 1.Fáze -rozvoj několika elementárních dovedností - zrakové percepce, sluchové percepce, pravo-levé orientace a orientace v ploše, rozlišování figury a pozadí, hledání rozdílů apod. -rozvíjet grafomotoriky, uvolňování ruky pro psaní na velkých tvarech. 2. Fáze -nácvik prvních písmen všechny samohlásky a nejfrekventovanější souhlásky M,L,S,P,J) 3. Fáze -vyvozování ostatních písmen -důraz na techniku čtení

9 Genetická metoda zásada tzv. jedné složitosti po nástupu dětí do školy začínáme s nácvikem velkých tiskacích písmen listopadu přibývá další tvar písmene - tiskací malý po Vánocích začneme s nácvikem psacích tvarů písmen

10 Metody osvojování čtení u dětí s dyslexií Čtení s okénkem 1. Velikost vystřiženého okénka 2. Kartičkou nepohybuje dítě samo 3. Čteme pomalu a plynule 4. Nevyžadujeme čtení s přednesem 5. Nepřipouštíme dvojí čtení 6. Nevyrážet slabiky 7. Posunutí okénka těsně před vyslovením slabiky 8. Odpočinek při čtení 9. Čteme maximálně 10 minut denně

11 Metoda dublovaného čtení -čteme zároveň s dítětem -rychlost čtení se přizpůsobuje dítěti -provádíme dvakrát až třikrát denně po dvou až třech minutách po dobu tří až čtyř měsíců každý den

12 Metoda globálního čtení Na podlesí bylo pole, při poli mez. Na mezi kvetly slzičky a voněla mateřídouška. Jenom na horním konci u lesa se rozložil hustý šípkový keř. V tom keři zůstával zajíček. Měl blízko do polí na pastvu i do paseky na výlety. Když chodila liška po lese, utekl zajíček do polí. Když se káně vznášelo nad polem, utekl do lesa. A když sova poletovala sem i tam, zalezl do svého keře a ztratil se v něm jako stín. (Úryvek z povídky J. Kožíška Zajíčkův svátek)

13 Na pod__sí bylo po_e, při po__ mez. Na m__i kve_ly slz__ky a vo_ěla ma__řídouška. Je__m na hor_ím konci u lesa se roz___žil hustý š__kový keř. V tom k__i zůs__val za___ek. Měl blí_ko do po__ na pas__u i do p___ky na vý__ty. Když ch__ila liš__ po l__e, ut__l z___ček do po_í. Když se káně vz___elo nad po__, u__kl do lesa. A když s__a pol___vala sem i tam, z_l__l do sv__o k__e a zt__til se v něm j__o st_n.

14 Na _______ bylo _____, při _____ mez. Na _____ kvetly ______ a voněla ________. Jenom na _______ konci u _____ se rozložil hustý _______ ____. V tom keři ________ _______. Měl _______ do _____ na pastvu i do ______ na ______. Když chodila ______ po ____, utekl ______ do ______. Když se ______ vznášelo nad ______, utekl do _____. A když _______ ________ sem i tam, _______ do svého _____ a ______ se v něm _____ _____.

15 Metoda Fernaldové určenou část textu (asi 10 řádek)si dítě nečte (nahlas ani potichu) jen se na ni podívá a zároveň si v ní podtrhává slova, která si myslí, že by mu mohla dělat potíže při čtení. (toto provedeme 2x) společně si přečteme podtržená čteme celý text

16 dlouhodobý a komplexní proces vychází z podrobného diagnostického rozboru oslabení úzce a prvotně spjatá s vlastní poruchou, ale i oblasti duševního vybavení program nutno „šít na míru“ pozitivní vztah mezi dítětem a těmi, kdo mu pomáhají náprava je společnou věcí není těžké s něčím novým začít vzbuzený zájem udržovat a rozvíjet vytvářet radostnou a povzbudivou atmosféru Náprava a pomoc

17 Fáze nácviku čtení 1.nácvik čtení - zrakoprostorová identifikace písmen - spojení hláska-písmeno - záměna písmen tvarově podobných 2.spojování písmen a slabik 3.čtení slov se zvyšující se náročností hláskové stavby 4.čtení vět, souvislého textu 5.porozumění čtenému textu

18 Další metody a)metoda splývavého čtení Sfumato b)EEG-BIOFEEDBACK c)využití počítačů v práci se žáky s obtížemi ve čtení Příklad z praxe: Příběh dyslektický

19 Reedukace dyslexie tabulky barevných písmen kostky a karty s písmeny (psací, tiskací, malá, velká) prostorová textilní písmena míč s nalepenými písmeny

20 vyhledávání a přikládání písmen, slabik, slov na předlohu (z druhé strany materiálu kontrola obrázkem) tabulky na přiřazování tiskacích písmen a slov k psacím karty s vyznačením plynulých očních pohybů skládací abeceda (Komenium) písmeno P v různých polohách a různých podob

21 okénka na čtení karty s výklopnými okénky (postřehování písmen, slabik, slov) postřehovadla čtenářské tabulky (různých autorů, různá vydavatelství vč. PPP) okénka s pohyblivými, výměnnými písmeny, slabikami, slovy otáčivý přístroj na zmechanizování čtení slabik dětský psací stroj

22 navlékání písmen, slabik, slov na drát „bludiště“ na spojování písmen ve slova slovní rovnice (Petr + klíč = petrklíč) čtení s porozuměním, s úkolem bzučák pexeso „Abeceda“ zábavné úlohy, doplňovačky, skrývačky, hádanky, čtení kombinované z obrázků a slov – využití dětských časopisů

23 Poruchy chování Dys-poruchy mohou být doprovázeny řadou dalších poruch, např. pravo-levé orientace, prostorové orientace, zrakového vnímání + mimo jiné i poruchami chování Často dítě na sebe upozorňuje, začíná se se svou situací vyrovnávat – negativní přístup od rodičů i učitele

24 Dyspel Podpůrná skupina pro rodiny a profesionály se zájmem o dyslexii a další specifické potřeby vzdělávání Cíl: zvýšit povědomí o situaci dyslektických dětí, které vyžadují jiný styl výuky sdílet informace a podporovat rodiče dys. dětí Organizaci založili rodiče na přelomu 80. a 90. let Nyní-přes 100 členů z různých států

25 LITERATURA KUCHARSKÁ, A. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Portál, 1998. 179s. ISBN 80-7178-244-0 MATĚJČEK, Z; VÁGNEROVÁ, M. Sociální aspekty dyslexie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. 271s. ISBN 80-246-1173-2 MŰLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 289s. ISBN 80-244-0231-9 POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 2002. 153s. ISBN 80-7178-326-9 REZKOVÁ, V. a kol. Koncentrace pozornosti. Praha: Pražská pedagogicko- psychologická poradna s.r.o., 1999. 34s. ZELINKOVÁ, O. Dyslexie v předškolním věku? Praha: Portál, 2008. 200s. ISBN 978- 80-7367-321-5


Stáhnout ppt "Specifické poruchy učení Dyslexie. Dyslexie je specifická porucha funkčního systému čtení, patří do kategorie specifických poruch řeči a jazyka. Dle Matějčka."

Podobné prezentace


Reklamy Google