Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIDSKÝ FAKTOR V MANAGEMENTU JAKOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIDSKÝ FAKTOR V MANAGEMENTU JAKOSTI"— Transkript prezentace:

1 LIDSKÝ FAKTOR V MANAGEMENTU JAKOSTI
Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc 1. Nezastupitelnost úlohy člověka v managementu jakosti  2. Výchova zaměstnanců k jakosti, výchovné programy, filosofie učící se organizace 3.  Formy a možnosti motivace zaměstnanců 4.  Komunikace a informace v systémech managementu jakosti 5. Týmová práce a formy týmových činností v systémech managementu jakosti  6.  Lidé a řízení jejich znalostí Milan Hutyra

2 PROCESNÍ MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI
Neustálé zlepšování systému managementu jakosti Odpovědnost managementu Zákazníci Zákazníci Tento model (převzatý z norem souboru ČSN EN ISO 9000) znázorňuje to, že systém managementu jakosti je nutné chápat jako soubor na sebe navazujících procesů. Výstupy z jednoho procesu tvoří vstupy do některých jiných procesů. Podstata tohoto modelu může být vysvětlena následujícím způsobem: vynikající realizace produktu vyžaduje zkoumání a definování požadavků všech zainteresovaných stran (norma ČSN EN ISO 9001 přitom používá pouze pojem „zákazník“). Podnikoví manažeři by měli být lídry v procesu definování a naplňování politiky a cílů jakosti. Tyto cíle jakosti však musí korespondovat s požadavky zainteresovaných stran. Proto by také manažeři měli řídit všechny zdroje nutné pro dosahování podnikových cílů. V rámci systému managementu jakosti mají být měřeny ukazatele výkonnosti procesů tak, aby výsledky mohly sloužit jako informační vstupy k rozhodování o dalším zlepšování systému managementu jakosti. Jedním z životně důležitých měření je měření spokojenosti zákazníků. Měření, analýza a zlepšování Management zdrojů Spokojenost Požadavky Realizace produktu Vstup Výstup Milan Hutyra

3 Nezastupitelnost úlohy člověka v managementu jakosti
Dominující roli při řešení řady problémů v české ekonomiky bude hrát v následujícím období nejen podniková sféra, ale především lidé, kteří v ní pracují a kteří jsou nejdůležitějším zdrojem každé moderní společnosti. Milan Hutyra

4 Nezastupitelnost úlohy člověka v managementu jakosti
Hlavní úkoly personálního řízení: Úsilí o zařazování správného člověka na správné místo Optimální využívání pracovních sil podniku Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů Personální a sociální rozvoj pracovníků podniku Milan Hutyra

5 Výchova zaměstnanců k jakosti, výchovné programy, filosofie učící se organizace
K. Ishikawa „Řízení jakosti začíná a končí výchovou a vzděláváním“. Milan Hutyra

6 Základní nároky na efektivní výchovné programy :
musí jít o trvalou součást personálního managementu podniku musí zahrnovat všechny zaměstnance bez výjimky programy musí být koncipovány rozdílně pro různé skupiny zaměstnanců musí vždy zdůrazňovat dominantní význam filozofie jakosti, motivovat zaměstnance, umožnit osvojení si základních metod k zajišťování jakosti a zprostředkovat přenos nových poznatků o jakosti do podnikového prostředí programy musí být zabezpečeny příslušnými finančními prost Milan Hutyra

7 Výchovné programy Vedle výchovy a vzdělávání, které bývají spíše teoretického charakteru, se v posledním období klade důraz zejména na praktický výcvik (trénink). Rozumíme tím osvojování si profesní zručnosti a znalosti při praktické aplikaci poznatků získaných předchozím vzděláváním a zdokonalováním celkové profesní zdatnosti Milan Hutyra

8 Praktický výcvik Výcvik musí být prováděn vždy tak, aby:
dával podněty k dalšímu zefektivňování práce pojem jakosti a efektivnosti byl dáván neustále do souvislosti s cíli, nástroji, celopodnikovou strategií a přístupy k jakosti Milan Hutyra

9 Praktický výcvik Obecně se doporučuje rozdělit praktický výcvik do tří částí : úvodní školení (je zaměřeno na prvotní ovlivnění postojů všech, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na výsledné jakosti. Seznamují se zde s pojmem jakosti, odpovědnosti za jakost, ale i se zásadami celopodnikového řízení jakosti ) specializovaný výcvik v oblasti řízení jakosti (jakosti musí být přizpůsoben potřebám nejrůznějších vrstev účastníků. Předměty školení mohou být např. techniky managementu jakosti, metrologie, spolehlivost, plánování experimentu, marketing, odběratelsko-dodavatelské vztahy, ekonomika jakosti a další) další výcvik (obsahuje informace o výrobcích, materiálech a výrobních procesech…. ) Milan Hutyra

10 Učící se organizace Za učící se organizaci je možno považovat každou organizaci, jejíž zaměstnanci se dobrovolně podrobují procesům neustálého rozšiřování svých vědomostí a zručností s cílem zdokonalovat svou vlastní práci a zlepšovat výsledky podniku Milan Hutyra

11 Filozofie učícího se podniku
1. Žádný podnik se nikdy nebude nacházet ve stavu naprosté dokonalosti, ale vždy pouze v situaci, kdy hůře nebo lépe uplatňuje v praxi všechny nejnovější poznatky. 2. Učící se podnik znamená vždy vyšší úroveň než učící se jednotlivci. 3. Podniková kultura,TQM a učící se podnik jsou neoddělitelnými, vzájemně se podmiňujícími pojmy. Žádného zlepšování jakosti a produktivity nelze dosáhnout bez dalšího vzdělávání. Milan Hutyra

12 Formy a možnosti motivace zaměstnanců
Jaké jsou obecné potřeby zaměstnanců vedle jejich běžné peněžní odměny? Smysluplná tvůrčí práce Pocit vzájemné důvěry Pocit uznání Pocit jistoty a bezpečí Informovanost Milan Hutyra

13 Formy a možnosti motivace zaměstnanců
Opravdu účinné odměny mají splňovat následující charakteristiky: ·  podporovat dosahování žádoucích výsledků podniku · dávat lidem dobrý pocit, pokud jde o jejich minulé a současné pracovní výkony · povzbuzovat je, aby se snažili dosáhnout ještě lepších výsledků ·    působit synergicky spolu s vnitřní motivací zaměstnanců ·    to vše zajišťovat nákladově efektivním způsobem Milan Hutyra

14 Komunikace a informace v systémech managementu jakosti
Zaměstnanci potřebují vědět, co se od nich očekává, co od nich očekávají jejich nadřízení a jak dalece to, co se děje uvnitř podniku, v ostatních útvarech nebo i vně podniku, souvisí s jejich vlastní činností. A záleží především na schopnostech vedení, aby zajistilo volný tok informací celým podnikem.   Milan Hutyra

15 Komunikace a informace v systémech managementu jakosti
Opatření k úspěšné komunikaci : Podporujte otevřenou komunikaci, buďte přístupni i stížnostem Při zadávání instrukcí buďte rozhodní (nemumlejte, nezdůvodňujte). Ve vztahu k podřízeným i nadřízeným dbejte na jejich informovanost. Odstraňujte z pracoviště stres a nejistoty. Chcete-li něco vyzískat z nesouhlasné argumentace vůči partnerovi, vyhněte se jí. Milan Hutyra

16 Komunikace a informace v systémech managementu jakosti
Respektujte názor partnera. Nemáte-li pravdu, přiznejte ji Začínejte jednání vždy přátelsky, pozitivním oceněním Nechte hovořit více svého partnera, projevte sympatie k jeho názorům K nesouhlasu směřujte otázkami (z antické filozofie) Povzbuzujte každé zlepšení Jednejte tak, že případné chyby budou snadno napravitelné Milan Hutyra

17 Týmová práce a formy týmových činností v systémech managementu jakosti
Dosahování efektů při realizaci produktů není možno dosáhnout individuální práci jednotlivce, ale jen účelným spojením schopnosti, dovedností a znalostí jednotlivců formou „týmové práce“. Charakteristickým rysem dobrého týmu je, že jeho členové sdílejí vědomí své kolektivní pospolitosti a ztotožňují se se společnými cíli týmu, bezproblémově vstupují do vzájemné interakce a komunikace a doplňují se různými vzájemně propojenými aktivitami. Milan Hutyra

18 Týmová práce a formy týmových činností v systémech managementu jakosti
Tým je kolektiv tvůrčích individualit, které dokáží potlačit některé prvky své individuality ve prospěch celku. Dobrý tým však naopak v některých případech účinně využívá i individuálních dispozic jednotlivce, čímž může docházet a mnohdy také dochází ke zvýšení skupinového efektu, tzn. že výsledný výkon týmu je vyšší, než jen pouhý součet výkonů jeho jednotlivců (synergický efekt) Milan Hutyra

19 Týmová práce a formy týmových činností v systémech managementu jakosti
Organizační struktury: formální struktury neformální struktury (kroužky jakosti) Milan Hutyra

20 Lidé a řízení jejich znalostí
Vztah mezi daty, informacemi a znalostmi Data Vazba mezi daty Informace Zkušenosti - metody techniky Znalosti Komplexní poznání Moudrost Milan Hutyra

21 Lidé a řízení jejich znalostí
Analogie (pečení chleba) Účel Cíl Metafora Data Elementy (H2O, kvasné bakterie, molekuly škrobu) Orientace Hledání Neví se nic moc Informace Ingredienty (mouka, voda, cukr, koření, postup) Výkonnost Ví se co Ví se jak Znalosti Koordinace procesu (pečení chleba- výsledek, výrobek) Efektivnost Účinnost Umí se Moudrost Proč chléb? Proč takto? Vysvětlitelnost Ví se proč Milan Hutyra

22 Děkuji za pozornost Kontakt: VŠB-TU Ostrava,
Tř. 17. listopadu, Ostrava-Poruba Tel: Fax: Milan Hutyra


Stáhnout ppt "LIDSKÝ FAKTOR V MANAGEMENTU JAKOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google