Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO Doba odpočinku JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO Doba odpočinku JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO Doba odpočinku JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech (§ 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce – v délce min. 30 min. lze i několik kratších v průběhu těchto 6 hodin – v souhrnu min. 30 min. po 6 hod. – alespoň jedna v délce 15 min. nemá být na začátku či konci pracovní doby mladistvý zaměstnanec – přestávku po 4,5 hod. začátek a konec určen zaměstnavatelem – rozvrhuje práci (odborová organizace má právo na projednání) přestávky se nepočítají do pracovní doby, nenáleží za ně mzda není povinnost trávit je na pracovišti

3 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku Přiměřená doba na jídlo a oddech při pracech, jež nemohou být přerušeny, a proto zde není právo na přestávku – lze jen, pokud to nezbytné minimální délka neurčena – ta podle okolností práce nepřerušena – součást pracovní doby (je konána práce) mladiství i zde právo na přestávku v práci po 4,5 hod.

4 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku 2) Bezpečnostní přestávky (§ 89 ZPr) ty upravují zvláštní předpisy – započítává se do pracovní doby připadne-li na přestávkou na jídlo a oddech, tato přestávka se započítává do pracovní doby 3) Přestávky na kojení (§ 242 ZPr) do 1 roku věku dítěte – 2 půlhodinové přestávky za směnu, v dalších 3 měs. – 1 půlhodinová přestávka pracuje-li kratší dobu ale min. ½ stanovené týden. prac. doby – 1 půlhodinová přestávka do 1 roku dítěte započítává se do pracovní doby – za ni náhrada mzdy či platu

5 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku II) Nepřetržitý odpočinek mezi směnami (§ 90 ZPr) min. 11 hodin a u nezletilého min. 12 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích lze zkrátit na min. 8 hod.– následující odpočinek však musí být o toto zkrácení prodloužen lze pouze staršímu 18 let a situace uvedené v § 92/2 Zpr - v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, - v zemědělství, - při poskytování služeb obyvatelstvu – pouze demonstrativní výčet (veřej. stravování, kultur. zaříz., telekomunik. a poštov. služby, zdravotnic. zaříz., zaříz. sociálních služeb) - naléhavé opravné práce, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců, - živelní události a jiné obdobné mimořádné případy sezonní práce v zemědělství – kompenzace lze v období 3 týdnů

6 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku III) Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92 ZPr) nepřetržité volno minimálně 35 hodin (nutno v rámci 7 dnů) do 18 let věku – nejméně 48 hodin měl by zahrnovat neděli – umožňuje-li to povaha provozu případy § 90/2 ZPr a u technolog. procesů, jež nelze přerušit lze zkrátit na min. 24 hodin – v rámci 2 týdnů nutno poskytnout nepřetržitý odpočinek min. 70 hodin (pouze zaměstnanci starší 18 let) v zemědělství – nutná dohoda (kolektivní, individuální smlouva nebo jiná dohoda) za období 3 týdnů - min. 105 hod. za období 6 týdnů při sezonních pracích - min. 210 hod.

7 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku IV) Dny pracovního klidu (§ 91 ZPr) nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92 ZPr) a svátky nelze po zaměstnanci požadovat práci a nelze ji nařizovat, z toho však výjimky: a) ve dny nepřetržitého klidu - § 91/3 ZPr (naléhavé opravné práce, nakládací, inventurní, živelní události, práce v dopravě, krmení a ošetřování zvířat) b) ve svátek – navíc oproti § 91/3 ZPr i další (práce v nepřetržitém provozu a práce nutné ke střežení objektů zaměstnavatele) práce ve svátek – přísluší za ni náhradní volno nebo příplatek; pokud nepracuje - právo na náhradu mzdy

8 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku Dovolená poskytnutí náhrady mzdy či platu (ostatní doby odpočinku bez náhrady – výjimkou práce ve svátek) cílem dlouhodobý odpočinek – regenerace pracovní síly právo na dovolenou v pracovním poměru vždy, bez ohledu na jeho druh 3 druhy dovolené – podmínky vzniku nároku se liší dodatkovou dovolenou lze poskytovat vedle některého ze zbylých dvou druhů dovolené (ty jsou vzájemně ve vztahu konkurence)

9 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku 1) dovolená za kalendář. rok a jeho poměrnou část Nárok na dovolenou za kalendářní rok nepřetržité trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli, u nějž konal práci min. 60 dnů v kalendář. roce (od 1. 1. do 31. 12.) (nepřetržité trvání - i skončení a nový pracovní poměr k témuž zaměstnavateli) Nárok na poměrnou část dovolené pracoval méně než celý kalendářní rok, avšak minimálně 60 dní za každý celý měsíc – nárok na 1/12 dovolené za kalend. rok odpracovaným je den, kdy odpracována převážná část směny počítá se i doba podle § 348/1 a § 216/2 ZPr, ačkoli nepracuje (překážky, dovolená, náhradní volno za práci přesčas a ve svátek, svátek)

10 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku Výměra dovolené (§213 ZPr) a) min. 4 týdny – obecný minimální režim b) 5 týdnů – zaměstnanci uvedení v §109/3 ZPr (veřejná. sféra) c) 8 týdnů – pedagogičtí pracovníci a akademičtí pracovníci VŠ Výměru lze i prodloužit v kolektivní smlouvě či vnitřním předpise (toto nelze u zaměstnanců uvedených v §109/3 ZPr ) Prodloužit lze i jen vybraným skupinám – nutná však rovnost přístupu v rámci vybraných skupin (nelze vyloučit konkrétní osoby) Dovolená se poskytuje v týdnech – 7 po sobě jdoucích dní, jež mohou začít kterýmkoli dnem, lze však čerpat i po částech Týden dovolené má tolik dnů, kolik dní v týdnu má pracovní týden (může být 4-, 5- či 6i denní); při nerovnoměrném rozvržení má tolik dní, kolik jich přísluší v celoročním průměru na pracovní týden

11 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku 2) dovolená za odpracované dny neodpracoval u téhož zaměstnavatele min. 60 dní v kalend. roce – přísluší dovolená ve výši 1/12 dovolené za kalend. Rok za každých odpracovaných 21 dní v kalend. roce možnost krátit pouze pro neomluveně zameškanou směnu

12 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku 3) dodatková dovolená (§ 215 ZPr) pracují za zhoršených pracovních podmínek nebo konají práce zvlášť obtížné – výčet je v § 215/2 ZPr

13 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku Čerpání dovolené (§217 ZPr) nástup na dovolenou určuje zaměstnavatel písemný rozvrh čerpání dovolené (nutný souhlas odborové organizace či rady zaměstnanců) povinen určit tak, aby možno ji vyčerpat v celku a do konce kalendář. roku právo žádat, aby dovolená bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou nebo na rodičovskou dovolenou do doby, kdy žena čerpá rodičovskou dovolenou Zásady při určení nástupu na dovolenou 1) oznámit zaměstnanci dobu čerpání písemně alespoň 14 dnů předem, nedohodne-li s ním lhůtu kratší 2) pokud dovolená ve více částech – alespoň jedna musí trvat min. 2 týdny 3) nelze na dobu, překážek v práci – obecně lze se souhlasem zaměstnance; u některých překážek absolutní zákaz (vojenské cvičení, pracovní neschopnost, mateřská či rodičovská dovolená)

14 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku Zaměstnavatel má právo změnit nástup na dovolenou nebo zaměstnance z dovolené odvolat - hradí však náklady, které tím zaměstnanci vznikly (letenky zpět, storno poplatky apod.) možnost určit hromadné čerpání dovolené (§ 220 ZPr), avšak pouze 1) pokud je to nutné z provozních důvodů 2) v maximální délce 2 týdnů (4 týdnů u uměleckých souborů) 3) jen v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců Některé překážky vedou automaticky k přerušení dovolené (§ 219 ZPr) (vojenské cvičení, pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny – to však neplatí, určil-li zaměstnavatel dovolenou na tuto dobu na žádost zaměstnance; k přerušení dochází dále i nástupem mateřské nebo rodičovské dovolené) Svátky se do dovolené nepočítají – za ně vždy náhradní den

15 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku povinnost zaměstnavatele určit čerpání celé dovolené neurčí-li je do 30. 6. dalšího roku - právo určit její čerpání bude mít rovněž zaměstnanec (§ 218/3 ZPr) (zaměstnanec povinen oznámit čerpání min. 14 dní předem, nedohodnou-li se na jiné době oznámení) nárok na dovolenou nezaniká – nutno vyčerpat Změna zaměstnání (§ 221 ZPr) možnost čerpat dovolenou z předchozího pracovního poměru u nového zaměstnavatele, pokud: 1) změna zaměstnání v průběhu kalendářního roku 2) zaměstnanec o to požádá ještě v průběhu původního zaměstnání 3) zaměstnavatelé se dohodnou na úhradě vyplacené mzdy či platu za dovolenou jinak dosavadní zaměstnavatel poskytne náhradu mzdy či platu

16 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku Krácení dovolené (§ 223 ZPr) - překážky v práci na straně zaměstnance - neomluvené zameškání pracovní doby - výkon trestu odnětí svobody či vazby pokud již dovolená čerpána – zaměstnanec má povinnost vrátit náhradu mzdy nebo platu

17 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Doba odpočinku Náhrada mzdy a platu za dovolenou (§ 222 ZPr) za dovolenou - náhrada ve výši průměrného výdělku náhrada je splatná v termínu, který dovolené předchází za nevyčerpanou dovolenou lze náhradu pouze v případě ukončení pracovního poměru za dodatkovou dovolenou nelze náhradu vyplatit nikdy – musí být vždy vyčerpána, a to přednostně


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO Doba odpočinku JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google