Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava, vlastnosti, užití

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava, vlastnosti, užití"— Transkript prezentace:

1 Příprava, vlastnosti, užití
Hydroxidy Příprava, vlastnosti, užití Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Příprava NaOH elektrolýzou roztoku soli
Elektrolýza je rozklad látek stejnosměrnýmelektrickým proudem Děje na katodě: H+ + e- → H0 H + H → H2 Katoda - + Anoda Roztok chloridu sodného s fenoltaleinem H H Cl Cl Děje na anodě: Cl- - e- → Cl0 Cl + Cl → Cl2 H+ Cl- e- e- Na+ OH- e- H+ Cl- e- Na+ OH- Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk Úkol 1 a/ Které produkty vznikají elektrolýzou kuchyňské soli? b/ Jak se mění barva fenolftaleinu ve vzniklém hydroxidu? c/ Uveď jiný způsob přípravy hydroxidu sodného v laboratoři (viz kapitola Alkalické kovy).

3 Kontrola úkolu 1 a/ Chlór, vodík, hydroxid sodný
b/ Bezbarvý roztok fenolftaleinu v hydroxidu sodném zfialoví. c/ Reakcí sodíku s vodou

4 Příprava hydroxidu amonného
A/ Příprava plynného amoniaku (NH3) zahříváním jeho vodného roztoku B/ Reakce plynného amoniaku (video) s vodou na hydroxid amonný (NH4OH) Úkol 2 a/ Co je důkazem vzniklého hydroxidu amonného? b/ Dokážeš vysvětlit výsledný „vodotrysk“? Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

5 Kontrola úkolu 2 a/ Důkazem vzniklého hydroxidu amonného
je fialové zbarvení fenolftaleinu. b/ Rozpouštěním amoniaku ve vodě při chladnutí zahřáté baňky vzniklo uvnitř částečné vakuum. Vnějším tlakem vzduchu začala voda prudce vnikat z kádinky do baňky.

6 Nejvýznamnější hydroxidy
1 2 3 Hydroxid sodný Hydroxid draselný Hydroxid vápenatý Hydroxid amonný Úkol 3 Do tabulky napiš vzorce výše uvedených hydroxidů, urči jejich barvu a skupenství. Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

7 Kontrola úkolu 3 Hydroxid Vzorec Barva Skupenství sodný NaOH bílá
pevné draselný KOH vápenatý Ca(OH)2 amonný NH4OH bezbarvý kapalné

8 Vlastnosti hydroxidů Úkol 4 Uveď některé nebezpečné vlastnosti
Hydroxid sodný Vzorec:NaOH Symboly nebezpečnosti: C R-věty: R 35 Způsobuje těžké poleptání. S-věty: S 26-36/37/39-45 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Hydroxid amonný - vodný roztok (Amoniak, Čpavkový roztok) Vzorec:NH4OH, NH3 Symboly nebezpečnosti: C, N R-věty: R Způsobuje poleptání. Vysoce toxický pro vodní organismy. S-věty: S 26-36/37/ Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Úkol 4 Uveď některé nebezpečné vlastnosti hydroxidů. Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

9 Kontrola úkolu 4 Některé hydroxidy jsou žíraviny (způsobují
poleptání) a jsou nebezpečné pro životní prostředí (vodní organismy).

10 Hygroskopičnost hydroxidu sodného
33,2 Čerstvě nasypaný NaOH ze zásobní láhve. NaOH ponechaný na vzduchu do příští hodiny. Úkol 5 Prohlédni si pozorně obrázky a pak napiš, co znamená, že hydroxid sodný je hygroskopický. Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

11 Kontrola úkolu 5 Hygroskopické látky mají schopnost
pohlcovat vzdušnou vlhkost (to se projevilo zvýšením hmotnosti hydroxidu sodného).

12 Rozpustnost hydroxidů ve vodě
Roztok hydroxidu sodného Hydroxid vápenatý Teplota vody před přidáním NaOH a Ca(OH)2 Teplota po 5 minutách Úkol 6: S použitím slov málo, uvolňuje, výborně, doplň věty: Hydroxid sodný je ……., hydroxid vápenatý je velmi …. rozpustný ve vodě. Při rozpouštění obou hydroxidů se …….. teplo. Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

13 Kontrola úkolu 6 Hydroxid sodný je výborně, hydroxid
vápenatý je velmi málo rozpustný ve vodě. Při rozpouštění obou hydroxidů se uvolňuje teplo.

14 Ionizace hydroxidů Hydroxid sodný a draselný se velmi dobře
rozpouštějí ve vodě a přitom se štěpí (ionizují) na kationy kovu (K+, Na+) a hydroxidové anionty OH-, které způsobují zásaditost roztoku. NaOH → Na+ + OH- KOH → K+ + OH- Úkol 7 Doplň věty: Ionizace je ……. molekul na …. ve vodném roztoku. Hydroxidové ionty způsobují ………. roztoku.

15 Kontrola úkolu 7 Ionizace je štěpení molekul na ionty ve
vodném roztoku. Hydroxidové ionty způsobují zásaditost roztoku.

16 Užití hydroxidů 6 4 NaOH Ca(OH)2 NH4OH NaOH NaOH Úkol 8 Podle obrázků napiš, k čemu se používá: a/ hydroxid sodný b/ amoniak c/ hydroxid vápenatý 5 Ca(OH)2 NH4OH Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

17 Kontrola úkolu 8 a/ Hydroxid sodný: čištění potrubí, výroba mýdla,
výroba papíru b/ Amoniak: výroba kyseliny dusičné, průmyslových hnojiv c/ Hydroxid vápenatý: jako hašené vápno na přípravu malty ve stavebnictví, při výrobě cukru

18 Úkol 9 Shrnutí učiva – doplň text
Hydroxid sodný, který má vzorec …., připravíme elektrolýzou roztoku kuchyňské …. nebo reakcí …… s vodou. K nejvýznamnějším hydroxidům patří hydroxid ….., …….., …….. a …… . Všechny tyto hydroxidy jsou …….. a kromě hydroxidu ………. jsou výborně ……… ve vodě. Přitom se ….. na ionty. Hydroxid ….. je hygroskopický, to znamená, že …….. vzdušnou vlhkost. Roztok fenolftaleinu se v hydroxidech barví ……. . Hydroxid sodný se používá k výrobě ….., …… a čištění ……., hydroxid vápenatý, …… vápno, k přípravě ….. ve stavebnictví a při výrobě ….. .

19 Kontrola úkolu 9 Hydroxid sodný, který má vzorec NaOH, připravíme
elektrolýzou roztoku kuchyňské soli nebo reakcí sodíku s vodou. K nejvýznamnějším hydroxidům patří hydroxid sodný, draselný, vápenatý a amonný. Všechny tyto hydroxidy jsou žíraviny a kromě hydroxidu vápenatého jsou výborně rozpustné ve vodě. Přitom se štěpí na ionty. Hydroxid sodný je hygroskopický, to znamená, že pohlcuje vzdušnou vlhkost. Roztok fenolftaleinu se v hydroxidech barví fialově. Hydroxid sodný se používá k výrobě mýdla, papíru a čištění potrubí, hydroxid vápenatý, hašené vápno, k přípravě malty ve stavebnictví a při výrobě cukru.

20 Zdroje obrázků: Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na Obrázek 1: SodiumHydroxide.jpg [online] Obrázek 2: Potassium hydroxide.jpg [online] Obrázek 3: Calcium hydroxide.jpg [online] Obrázek 6: Paper 450x450.jpg [online] Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na Obrázek 4: Tualetsapo.jpg [online] Obrázek 5: Cuboid sugar.jpg [online] Ostatní obrázky a videoklip pochází z vlastních zdrojů: Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk


Stáhnout ppt "Příprava, vlastnosti, užití"

Podobné prezentace


Reklamy Google