Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydroxidy Příprava, vlastnosti, užití Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydroxidy Příprava, vlastnosti, užití Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."— Transkript prezentace:

1 Hydroxidy Příprava, vlastnosti, užití Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Příprava NaOH elektrolýzou roztoku soli Úkol 1 a/ Které produkty vznikají elektrolýzou kuchyňské soli? b/ Jak se mění barva fenolftaleinu ve vzniklém hydroxidu? c/ Uveď jiný způsob přípravy hydroxidu sodného v laboratoři (viz kapitola Alkalické kovy). Katoda -+ Anoda Roztok chloridu sodného s fenoltaleinem H H+H+ Cl - Na + H+H+ HCl OH - Elektrolýza je rozklad látek stejnosměrným elektrickým proudem Děje na katodě: H + + e - → H 0 H + H → H 2 e- e- e-e- e-e- e-e- Děje na anodě: Cl - - e - → Cl 0 Cl + Cl → Cl 2 Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

3 Kontrola úkolu 1 a/ Chlór, vodík, hydroxid sodný b/ Bezbarvý roztok fenolftaleinu v hydroxidu sodném zfialoví. c/ Reakcí sodíku s vodou

4 Příprava hydroxidu amonného A/ Příprava plynného amoniaku (NH 3 ) zahříváním jeho vodného roztoku B/ Reakce plynného amoniaku (video) s vodou na hydroxid amonný (NH 4 OH) Úkol 2 a/ Co je důkazem vzniklého hydroxidu amonného? b/ Dokážeš vysvětlit výsledný „vodotrysk“? Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

5 Kontrola úkolu 2 a/ Důkazem vzniklého hydroxidu amonného je fialové zbarvení fenolftaleinu. b/ Rozpouštěním amoniaku ve vodě při chladnutí zahřáté baňky vzniklo uvnitř částečné vakuum. Vnějším tlakem vzduchu začala voda prudce vnikat z kádinky do baňky.

6 Nejvýznamnější hydroxidy Hydroxid sodný Hydroxid draselný Hydroxid vápenatý Hydroxid amonný 123 Úkol 3 Do tabulky napiš vzorce výše uvedených hydroxidů, urči jejich barvu a skupenství. Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

7 Kontrola úkolu 3 HydroxidVzorecBarvaSkupenství sodnýNaOHbílápevné draselnýKOHbílápevné vápenatýCa(OH) 2 bílápevné amonnýNH 4 OHbezbarvýkapalné

8 Vlastnosti hydroxidů Hydroxid sodný Vzorec:NaOH Symboly nebezpečnosti: C R-věty: R 35 Způsobuje těžké poleptání. S-věty: S 26-36/37/39-45 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Hydroxid amonný - vodný roztok (Amoniak, Čpavkový roztok) Vzorec:NH 4 OH, NH 3 Symboly nebezpečnosti: C, N R-věty: R 34-50 Způsobuje poleptání. Vysoce toxický pro vodní organismy. S-věty: S 26-36/37/39-45-61 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Úkol 4 Uveď některé nebezpečné vlastnosti hydroxidů. Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

9 Kontrola úkolu 4 Některé hydroxidy jsou žíraviny (způsobují poleptání) a jsou nebezpečné pro životní prostředí (vodní organismy).

10 Hygroskopičnost hydroxidu sodného Úkol 5 Prohlédni si pozorně obrázky a pak napiš, co znamená, že hydroxid sodný je hygroskopický. 33,2 Čerstvě nasypaný NaOH ze zásobní láhve. NaOH ponechaný na vzduchu do příští hodiny. Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

11 Kontrola úkolu 5 Hygroskopické látky mají schopnost pohlcovat vzdušnou vlhkost (to se projevilo zvýšením hmotnosti hydroxidu sodného).

12 Rozpustnost hydroxidů ve vodě Teplota vody před přidáním NaOH a Ca(OH) 2 Teplota po 5 minutách Úkol 6: S použitím slov málo, uvolňuje, výborně, doplň věty: Hydroxid sodný je ……., hydroxid vápenatý je velmi …. rozpustný ve vodě. Při rozpouštění obou hydroxidů se …….. teplo. Roztok hydroxidu sodnéhoHydroxid vápenatý Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

13 Kontrola úkolu 6 Hydroxid sodný je výborně, hydroxid vápenatý je velmi málo rozpustný ve vodě. Při rozpouštění obou hydroxidů se uvolňuje teplo.

14 Ionizace hydroxidů Hydroxid sodný a draselný se velmi dobře rozpouštějí ve vodě a přitom se štěpí (ionizují) na kationy kovu (K +, Na + ) a hydroxidové anionty OH -, které způsobují zásaditost roztoku. NaOH → Na + + OH - KOH → K + + OH - Úkol 7 Doplň věty: Ionizace je ……. molekul na …. ve vodném roztoku. Hydroxidové ionty způsobují ………. roztoku.

15 Kontrola úkolu 7 Ionizace je štěpení molekul na ionty ve vodném roztoku. Hydroxidové ionty způsobují zásaditost roztoku.

16 Užití hydroxidů 4 6 5 NaOH Ca(OH) 2 NH 4 OH Úkol 8 Podle obrázků napiš, k čemu se používá: a/ hydroxid sodný b/ amoniak c/ hydroxid vápenatý Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk

17 Kontrola úkolu 8 a/ Hydroxid sodný: čištění potrubí, výroba mýdla, výroba papíru b/ Amoniak: výroba kyseliny dusičné, průmyslových hnojiv c/ Hydroxid vápenatý: jako hašené vápno na přípravu malty ve stavebnictví, při výrobě cukru

18 Úkol 9 Shrnutí učiva – doplň text Hydroxid sodný, který má vzorec …., připravíme elektrolýzou roztoku kuchyňské …. nebo reakcí …… s vodou. K nejvýznamnějším hydroxidům patří hydroxid ….., …….., …….. a ……. Všechny tyto hydroxidy jsou …….. a kromě hydroxidu ………. jsou výborně ……… ve vodě. Přitom se ….. na ionty. Hydroxid ….. je hygroskopický, to znamená, že …….. vzdušnou vlhkost. Roztok fenolftaleinu se v hydroxidech barví …….. Hydroxid sodný se používá k výrobě ….., …… a čištění ……., hydroxid vápenatý, …… vápno, k přípravě ….. ve stavebnictví a při výrobě …...

19 Kontrola úkolu 9 Hydroxid sodný, který má vzorec NaOH, připravíme elektrolýzou roztoku kuchyňské soli nebo reakcí sodíku s vodou. K nejvýznamnějším hydroxidům patří hydroxid sodný, draselný, vápenatý a amonný. Všechny tyto hydroxidy jsou žíraviny a kromě hydroxidu vápenatého jsou výborně rozpustné ve vodě. Přitom se štěpí na ionty. Hydroxid sodný je hygroskopický, to znamená, že pohlcuje vzdušnou vlhkost. Roztok fenolftaleinu se v hydroxidech barví fialově. Hydroxid sodný se používá k výrobě mýdla, papíru a čištění potrubí, hydroxid vápenatý, hašené vápno, k přípravě malty ve stavebnictví a při výrobě cukru.

20 Zdroje obrázků: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-08-24]. Dostupný pod licencí Public domain na http://www.wikimedia.org. http://www.wikimedia.org Obrázek 1: SodiumHydroxide.jpg [online]. 2008. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SodiumHydroxide.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SodiumHydroxide.jpg Obrázek 2: Potassium hydroxide.jpg [online]. 2006. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potassium_hydroxide.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potassium_hydroxide.jpg Obrázek 3: Calcium hydroxide.jpg [online]. 2005. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcium_hydroxide.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcium_hydroxide.jpg Obrázek 6: Paper 450x450.jpg [online]. 2005. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paper_450x450.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paper_450x450.jpg Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-08-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org. http://www.wikimedia.org Obrázek 4: Tualetsapo.jpg [online]. 2005. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tualetsapo.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tualetsapo.jpg Obrázek 5: Cuboid sugar.jpg [online]. 2005. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuboid_sugar.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuboid_sugar.jpg Ostatní obrázky a videoklip pochází z vlastních zdrojů: Autor © Mgr. Vlastimil Vaněk


Stáhnout ppt "Hydroxidy Příprava, vlastnosti, užití Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google