Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pond ě lí pond ě lí 25.10. 2010 pond ě lí pond ě lí 1.11. 2010 PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ ALKANY ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pond ě lí pond ě lí 25.10. 2010 pond ě lí pond ě lí 1.11. 2010 PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ ALKANY ?"— Transkript prezentace:

1 pond ě lí pond ě lí 25.10. 2010 pond ě lí pond ě lí 1.11. 2010 PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ ALKANY ?

2 krakování pyrolýza ( řec. pyr = oheň, lysis = rozklad ) = tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetě zcem na uhlovodíky s kratším řetězcem št ě pení vazeb mezi atomy uhlovodíku C-C 400-1200°C zvýšeného tlaku p ř ítomnost katalyzátor ů vznikají kapalné a plynné uhlovodíky s menším počtem atomů uhlíku v řetězci – alkany + alkeny

3 krakování

4

5 reformování zlepšení antidetonačních vlastností benzínu - oktanové č íslo katalyzátorem Mo 2 O 3 + Al 2 O 3 nebo Pt nanesená na Al 2 O 3 2-4MPa, 500°C

6 reformování – dopl ň te strukturní vzorce cyklohexan→ benzen 1-methylcyklopentan→ benzen heptan → toluen methylcyklohexan→ toluen 1,2-dimethylcyklopentan→ toluen

7 oktanové č íslo vyjad ř uje odolnost paliva proti samozápalu (projevuje se jako tzv. „klepání“) p ř i kompresi ve válci spalovacího motoru vyjadřuje procentuální obsah izo-oktanu ve směsi izo-oktanu (přesněji 2,2,4-trimethylpentanu) s n-heptanem č istý n-heptan má definicí ur č eno oktanové č íslo 0, č istý izo-oktan má ur č eno oktanové č íslo 100 95 znamená, že palivo je stejn ě odolné proti samozápalu jako sm ě s, skládající se z 95 % oktanu a 5 % heptanu

8 vyu ž ití alkan ů pohonné látky - benzín, motorová nafta, letecký a raketový petrolej paliva - zemní plyn, propan-butan, lehké topné oleje mazadla standardy - oktanové číslo (benzín), cetanové číslo (nafta)

9 výskyt alkan ů zemní plyn a ropa

10 výskyt alkan ů silice, vosky, feromony

11 methan tetraedr – pravidelný č ty ř st ě n 109°28´ bahenní plyn

12 methan – p ř íprava CH 3 COONa + NaOH → CH 4 + Na 2 CO 3 octan sodný

13 methan – chemické vlastnosti dokonalé ho ř ení methanu CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O nedokonalé ho ř ení methanu 2CH 4 + 3O 2 → 2CO + 4H 2 O dokonalé ho ř ení methanu CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O nedokonalé ho ř ení methanu 2CH 4 + 3O 2 → 2CO + 4H 2 O

14 methan – chemické vlastnosti chlorace methanu – S R CH 4 + Cl 2 → CH 3 Cl + HCl CH 3 Cl + Cl 2 → CH 2 Cl 2 + HCl CH 2 Cl 2 + Cl 2 → CHCl 3 + HCl CHCl 3 + Cl 2 → CCl 4 + HCl chlorace methanu – S R CH 4 + Cl 2 → CH 3 Cl + HCl CH 3 Cl + Cl 2 → CH 2 Cl 2 + HCl CH 2 Cl 2 + Cl 2 → CHCl 3 + HCl CHCl 3 + Cl 2 → CCl 4 + HCl chlormethan dichlormethan trichlormethan tetrachlormethan

15 methan - charakteristika netoxický plyn bez barvy a zápachu ni ž ší hustota než vzduch zdrojem zemní plyn F +

16 sm ě s methanu se vzduchem m ůž e explodovat sledovat koncentraci methanu (d ů lního plynu) v uhelných dolech

17

18 bludi č ky

19 zdroj emisí methanu konečným produktem anaerobní redukce = odbourávání organických látek rašeliniště, mokřady

20 zdroj emisí methanu produkován některými druhy metanogenních bakterií (Methanobacterium) při rozkladu organických látek

21 zdroje emisí methanu tvo ř í bublinky pod ledem rozmrzajícího permafrostu, nap ř íklad na Sibi ř i

22 klatráty = hydráty methanu vodní led obsahující zna č né mno ž ství methanu v dutinách krystalové m ř í ž ky vznikají pravd ě podobn ě bakteriálním rozkladem nekromasy v nedokonale oxida č ních podmínkách

23

24 výskyt methanu skleníkový plyn zvyšující teplotu atmosféry až 23x silněji než CO 2

25 vyu ž ití methanu energetika – plynné palivo ve směsi s dalšími uhlovodíky ve směsi s kapalným kyslíkem jako pohonná látka v raketových motorech - experimentálně výroba - acetylen, vodík, kyanidy a methanol

26 opakování KRAKOVÁNÍ je A)DIALÝZOU B)PYROLÝZOU C)HEMOLÝZOU OKTANOVÉ číslo a)URČUJE POŘADÍ V HOMOLOGICKÉ ŘADĚ ALKANŮ b)URČUJE KVALITU NAFTY c)URČUJE ODOLNOST PLIVA VŮČI SAMOZÁPALU KRAKOVÁNÍ je A)DIALÝZOU B)PYROLÝZOU C)HEMOLÝZOU OKTANOVÉ číslo a)URČUJE POŘADÍ V HOMOLOGICKÉ ŘADĚ ALKANŮ b)URČUJE KVALITU NAFTY c)URČUJE ODOLNOST PLIVA VŮČI SAMOZÁPALU

27 VYBERTE PALIVO, JE Ž BUDE ZP Ů SOBOVAT NEJMÉN Ě ZNATELNÉ KLEPÁNÍ MOTORU A)OKTANOVÉ Č ÍSLO 91 B)OKTANOVÉ Č ÍSLO 93 C)OKTANOVÉ Č ÍSLO 95 VYBERTE PALIVO, JE Ž BUDE ZP Ů SOBOVAT NEJMÉN Ě ZNATELNÉ KLEPÁNÍ MOTORU A)OKTANOVÉ Č ÍSLO 91 B)OKTANOVÉ Č ÍSLO 93 C)OKTANOVÉ Č ÍSLO 95 HLAVNÍM ZDROJEM ALKAN Ů JE /JSOU A) ROPA A ZENÍ PLYN B) VOSK VE SVÍ Č KÁCH C) Ž IVÉ ORGANISMY HLAVNÍM ZDROJEM ALKAN Ů JE /JSOU A) ROPA A ZENÍ PLYN B) VOSK VE SVÍ Č KÁCH C) Ž IVÉ ORGANISMY DOKONALÝM SPALOVÁNÍM ALKAN Ů VZNIKÁ A) UHLÍK B) OXID UHLI Č ITÝ C) OXID UHELNATÝ DOKONALÝM SPALOVÁNÍM ALKAN Ů VZNIKÁ A) UHLÍK B) OXID UHLI Č ITÝ C) OXID UHELNATÝ METHAN JE PRODUKTEM A) AEROBNÍHO ROZKLADU ORGANICKÉHO MATERIÁLU B) ANAEROBNÍHO ROZKLADU ORGANICKÉHO MATERIÁLU C) HOŘENÍ ORGANICKÉHO MATERIÁLU METHAN JE PRODUKTEM A) AEROBNÍHO ROZKLADU ORGANICKÉHO MATERIÁLU B) ANAEROBNÍHO ROZKLADU ORGANICKÉHO MATERIÁLU C) HOŘENÍ ORGANICKÉHO MATERIÁLU

28 CHLORACÍ CHLORMETHANU VZNIKÁ A)METHAN B)DICHLORMETHAN C)TRICHLORMETHAN CHLORACÍ CHLORMETHANU VZNIKÁ A)METHAN B)DICHLORMETHAN C)TRICHLORMETHAN VYBERTE PLYN, JE Ž NEJVÍCE OTEPLUJE ATMOSFÉRU A) CO 2 B) METHAN C) CO VYBERTE PLYN, JE Ž NEJVÍCE OTEPLUJE ATMOSFÉRU A) CO 2 B) METHAN C) CO K DETEKCI UNIKAJÍCÍHO METHANU SE V DOLECH VYU Ž ÍVALO A) KONÍ B) PS Ů - CHRT Ů C) KANÁRK Ů K DETEKCI UNIKAJÍCÍHO METHANU SE V DOLECH VYU Ž ÍVALO A) KONÍ B) PS Ů - CHRT Ů C) KANÁRK Ů VYBERTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ A) METHAN JE LEHČÍ NEŽ VZDUCH B) METHAN MŮŽE TVOŘIT EXPLOZIVNÍ SMĚS C) METHAN JE ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK KAPALNÝ VYBERTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ A) METHAN JE LEHČÍ NEŽ VZDUCH B) METHAN MŮŽE TVOŘIT EXPLOZIVNÍ SMĚS C) METHAN JE ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK KAPALNÝ

29


Stáhnout ppt "Pond ě lí pond ě lí 25.10. 2010 pond ě lí pond ě lí 1.11. 2010 PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ ALKANY ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google