Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obligační právo, odpovědnost za škodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obligační právo, odpovědnost za škodu"— Transkript prezentace:

1 Obligační právo, odpovědnost za škodu
Občanské právo hmotné 2 Obligační právo, odpovědnost za škodu Úvod do studia práva (3) - Občanské právo hmotné II. Mgr. Pavel Pražák

2 Závazkové právo Obligace – závazek – relativní právní vztah
Právní pouto Působení jen mezi individuálně určenými subjekty „inter partes“ (x erga omnes) Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iuria. § 1721 NOZ Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. Závazkové právo

3 Subjekty a objekt závazkového vztahu
Věřitel x dlužník Pohledávka (= oprávnění věřitele k určitému plnění od dlužníka) x dluh (= povinnost dlužníka k určitému plnění věřiteli) § 1789 NOZ Dát – dare Udělat – facere Zdržet se – omitere Strpět – patí Práva a povinnosti jsou vzájemně provázány => povinnost nabízené plnění přijmout. Lze změnit zásadně jen dohodnou § 1790 NOZ (pacta sunt servanda) Subjekty a objekt závazkového vztahu

4 NOZ – relativní majetková práva
§§ 1721 – 2054 Obecná ust. §§ 2055 – 2893 Závazky z právních jednání §§ 2894 – 2990 Závazky z deliktů (i smluvních) §§ 2991 – Závazky z jiných právních důvodů Bezdůvodné obohacení Nepřikázané jednatelství Upotřebení cizí věci ku prospěchu jiného

5 Vznik závazkových vztahů
Na základě právní skutečnosti - § 1723 NOZ Právní úkon – nejčastěji smlouva + úřední rozhodnutí konstitutivní povahy (např. vypořádání podílového spoluvlastnictví) Protiprávní jednání (delikt) Právní událost (častěji zánik) Protiprávní stav Vznik závazkových vztahů

6 Smlouva o smlouvě budoucí
Pactum de contrahendo § 1785 NOZ Předpoklady: Obsah ujednán alespoň obecně Uzavření po výzvě Lze domáhat, aby byl projev vůle druhé strany nahrazen soudním rozhodnutím. Zaniká, změnily-li se okolnosti natolik, že uzavření nelze rozumě požadovat. Smlouva o smlouvě budoucí

7 Smlouvy Zásada rovnosti a smluvní volnosti
Lze omezit jen zákonem (smlouva o pojištění odpovědnosti za provoz mot. vozidla) Inominátní (nepojmenovaná smlouva) smlouvy § 1746 (2) „Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. “ Je důležitý název smlouvy? Zásada neformálnosti Smlouvy

8 Mnohost subjektů Dílčí závazek (dělitelé plnění) § 1869 NOZ
Každý z dlužníků má povinnost plnit jen díl Každý z věřitelů je oprávněn požadovat jen díl Solidární závazek (nedělitelné plnění) § 1871 NOZ Každý z dlužníků má povinnost splnit celý dluh (pasivní solidarita) Každý z věřitelů je oprávněn požadovat celé plnění (aktivní solidarita) Mnohost subjektů

9 Mají veškeré znaky závazků, ale nelze je úspěšně vymáhat u soudu (x nárok).
Promlčené pohledávky (tzv. námitka promlčení musí být uplatněna u soudu uplatněna – nepřihlíží se k ní ex offo.) § 609 NOZ Pohledávky z her a sázek § 2874 NOZ Pohledávky ze zápůjček / úvěru do her a sázek § 2877 Splní-li dlužník, nelze se domáhat navrácení bezdůvodného obohacení. Naturální obligace

10 Změny závazků V osobách V obsahu
Postoupení pohledávky (i bez souhlasu dlužníka) § 1879 NOZ Převzetí dluhu – nastupuje nový dlužník (se souhlasem věřitele) § 1888 NOZ Přistoupení k závazku – (bez souhlasu prvního dlužníka) – pasivní solidarita § 1892 NOZ Převzetí majetku (pasivní solidarita) § 1893 NOZ Postoupení smlouvy § 1895 NOZ V obsahu Dohodou (dodatek, novace, narovnání) Prodlením dlužníka § 1968 NOZ => pak právo odstoupit, úroky Fixní smlouva prodlením zaniká, ledaže by věřitel na plnění trval Změny závazků

11 Zánik závazků Splněním – řádně a včas § 1908 NOZ Dohodou § 1981
Jak a co? § 1914 a násl., § 1926 a násl. NOZ Kdy? - § 1958 NOZ Kde? - § 1954 NOZ Dohodou § 1981 Započtením § 1982 NOZ Zaplacením odstupného § 1992 NOZ Splynutím § 1993 NOZ Prominutím dluhu § 1995 NOZ Výpovědí § 1998 NOZ (závazky na nepřetržitou činnost) Odstoupením § 2001 NOZ (ex tunc) – podstatné porušení Nemožnost plnění § 2006 NOZ (jen u individuálně určeného plnění) Smrtí dlužníka dluh zásadně nezaniká, ledaže by mohl plnit jen on § 2009 Uplynutím doby Zánik závazků

12 Kupní smlouva Obecně v § 2079 NOZ
„Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu..“ Podstatné náležitosti: předmět, cena Doba plnění – disp. Současně + ob. ust. Místo plnění – ob. ust. Jakost a provedení vhodná pro účel § 2095 NOZ (x 1919 NOZ) Zvláštní pravidla pro koupi zboží v obchodě Např. § 2160 odst. 2 NOZ Kdy dojde k přechodu vlastnictví? Kupní smlouva

13 Odpovědnost za vady Vada (§ 2169 NOZ) speciálně
Právo z vadného plnění § 2165 NOZ (Prodej „v obchodě“) a § 1916 a násl. NOZ Jakost § 2161 a násl. NOZ Záruka na jakost 24 měsíců § 2165 NOZ Nevztahuje se na opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Vada (§ 1923 NOZ) obecně odstranitelná (oprava, sleva) neodstranitelná (odstoupení, sleva) Vada (§ 2169 NOZ) speciálně Odpovědnost za vady

14 Princip prevence „neminem laedere“ – generální prevenční klauzule § 2900 NOZ: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ + speciální prevenční povinnosti (zabránit hrozící škodě) § NOZ Pokud ke škodě dojde, rozlišujeme odpovědnost obecnou a zvláštní. Odpovědnost za škodu

15 Obecná odpovědnost za škodu
Předpoklady: Porušení právní povinnosti 1) smluvní § 2913 NOZ 2) abs. práva § 2910 NOZ 3) ochr. normy § 2910 NOZ 4) obecné prevence § 2900 NOZ (předvídatelnost?) Vznik škody (skutečná škoda a ušlý zisk) škoda na zdraví / usmrcení => bolestné a snížení společenského uplatnění původně podle bodového ohodnocení 1 bod = 120 Kč + ztráta na výdělku + náklady s léčením (440/2001 Sb.) Příčinná souvislost (podmínka, adekvátní příčina) Zavinění § 2895 NOZ Zavinění škůdce se v případě § 2910 NOZ předpokládá (§ 2911 NOZ) (exkulpační princip) Obecná odpovědnost za škodu

16 Zvláštní případy odpovědnosti za škodu
Tím, kdo nemůže posoudit následky jednání § 2920 NOZ Osobou s nebezpečnými vlastnostmi § 2923 NOZ Provozem zvlášť nebezpečným § 2925 NOZ Na nemovité věci § 2926 NOZ Z provozu dopr. Prosředku § 2927 NOZ Způsobená zvířetem § 2933 NOZ Způsobená věcí § 2936 NOZ Způs. Vadou výrobku § 2939 NOZ Převzaté věci § 2944 NOZ Na odložené věci 2945 NOZ Na vnesené věci § 2946 NOZ Informací nebo radou § 2950 NOZ Zvláštní případy odpovědnosti za škodu

17 Čerstvá absolventka překladatelství Bea Weissenmütelhofová nastoupila jako zaměstnankyně překladatelské agentury Sýkorka, s.r.o. Během práce na překladu materiálů důležitých pro obchodní transakci společnosti Hamoun a Sysel, v.o.s. udělala chybu, kvůli které vznikla společnosti Hamoun a Systel, v.o.s. škoda 20 mil. Kč. Kdo za škodu odpovídá?

18 § 1935 NOZ „Plní-li dlužník pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. “
§ 250 ZP „Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ § 257 ZP (1) „Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. (2) „Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.“

19 KONEC Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz
Informace o přednáškách na KONEC


Stáhnout ppt "Obligační právo, odpovědnost za škodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google