Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obligační právo, odpovědnost za škodu Mgr. Pavel Pražák Úvod do studia práva (3) - Občanské právo hmotné II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obligační právo, odpovědnost za škodu Mgr. Pavel Pražák Úvod do studia práva (3) - Občanské právo hmotné II."— Transkript prezentace:

1 Obligační právo, odpovědnost za škodu Mgr. Pavel Pražák Úvod do studia práva (3) - Občanské právo hmotné II.

2 * Obligace – závazek – relativní právní vztah * Právní pouto * Působení jen mezi individuálně určenými subjekty „inter partes“ (x erga omnes) * Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iuria. * § 1721 NOZ Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.

3 * Věřitel x dlužník * Pohledávka (= oprávnění věřitele k určitému plnění od dlužníka) x dluh (= povinnost dlužníka k určitému plnění věřiteli) § 1789 NOZ * Dát – dare * Udělat – facere * Zdržet se – omitere * Strpět – patí * Práva a povinnosti jsou vzájemně provázány => povinnost nabízené plnění přijmout. * Lze změnit zásadně jen dohodnou § 1790 NOZ (pacta sunt servanda)

4 * NOZ – relativní majetková práva * §§ 1721 – 2054 Obecná ust. * §§ 2055 – 2893 Závazky z právních jednání * §§ 2894 – 2990 Závazky z deliktů (i smluvních) * §§ 2991 – Závazky z jiných právních důvodů * Bezdůvodné obohacení * Nepřikázané jednatelství * Upotřebení cizí věci ku prospěchu jiného

5 * Na základě právní skutečnosti - § 1723 NOZ * Právní úkon – nejčastěji smlouva * + úřední rozhodnutí konstitutivní povahy (např. vypořádání podílového spoluvlastnictví) * Protiprávní jednání (delikt) * Právní událost (častěji zánik) * Protiprávní stav

6 * Pactum de contrahendo § 1785 NOZ * Předpoklady: * Obsah ujednán alespoň obecně * Uzavření po výzvě * L ze domáhat, aby byl projev vůle druhé strany nahrazen soudním rozhodnutím. * Zaniká, změnily-li se okolnosti natolik, že uzavření nelze rozumě požadovat.

7 * Zásada rovnosti a smluvní volnosti * Lze omezit jen zákonem (smlouva o pojištění odpovědnosti za provoz mot. vozidla) * Inominátní (nepojmenovaná smlouva) smlouvy § 1746 (2) „Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. “ * Je důležitý název smlouvy? * Zásada neformálnosti

8 * Dílčí závazek (dělitelé plnění) § 1869 NOZ * Každý z dlužníků má povinnost plnit jen díl * Každý z věřitelů je oprávněn požadovat jen díl * Solidární závazek (nedělitelné plnění) § 1871 NOZ * Každý z dlužníků má povinnost splnit celý dluh (pasivní solidarita) * Každý z věřitelů je oprávněn požadovat celé plnění (aktivní solidarita)

9 * Mají veškeré znaky závazků, ale nelze je úspěšně vymáhat u soudu (x nárok). * Promlčené pohledávky (tzv. námitka promlčení musí být uplatněna u soudu uplatněna – nepřihlíží se k ní ex offo.) § 609 NOZ * Pohledávky z her a sázek § 2874 NOZ * Pohledávky ze zápůjček / úvěru do her a sázek § 2877 * Splní-li dlužník, nelze se domáhat navrácení bezdůvodného obohacení.

10 * V osobách * Postoupení pohledávky (i bez souhlasu dlužníka) § 1879 NOZ * Převzetí dluhu – nastupuje nový dlužník (se souhlasem věřitele) § 1888 NOZ * Přistoupení k závazku – (bez souhlasu prvního dlužníka) – pasivní solidarita § 1892 NOZ * Převzetí majetku (pasivní solidarita) § 1893 NOZ * Postoupení smlouvy § 1895 NOZ * V obsahu * Dohodou (dodatek, novace, narovnání) * Prodlením dlužníka § 1968 NOZ => pak právo odstoupit, úroky * Fixní smlouva prodlením zaniká, ledaže by věřitel na plnění trval

11 * Splněním – řádně a včas § 1908 NOZ * Jak a co? § 1914 a násl., § 1926 a násl. NOZ * Kdy? - § 1958 NOZ * Kde? - § 1954 NOZ * Dohodou § 1981 * Započtením § 1982 NOZ * Zaplacením odstupného § 1992 NOZ * Splynutím § 1993 NOZ * Prominutím dluhu § 1995 NOZ * Výpovědí § 1998 NOZ (závazky na nepřetržitou činnost) * Odstoupením § 2001 NOZ (ex tunc) – podstatné porušení * Nemožnost plnění § 2006 NOZ (jen u individuálně určeného plnění) * Smrtí dlužníka dluh zásadně nezaniká, ledaže by mohl plnit jen on § 2009 * Uplynutím doby

12 * Obecně v § 2079 NOZ * „Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu..“ * Podstatné náležitosti: předmět, cena * Doba plnění – disp. Současně + ob. ust. * Místo plnění – ob. ust. * Jakost a provedení vhodná pro účel § 2095 NOZ (x 1919 NOZ) * Zvláštní pravidla pro koupi zboží v obchodě * Např. § 2160 odst. 2 NOZ * Kdy dojde k přechodu vlastnictví?

13 * Právo z vadného plnění § 216 5 NOZ (Prodej „ v obchodě“) a § 1916 a násl. NOZ * Jakost § 2161 a násl. NO Z * Záruka na jakost 24 měsíců § 2165 NOZ * Nevztahuje se na opotřebení způsobené obvyklým užíváním. * Vada (§ 1923 NOZ) obecně * odstranitelná (oprava, sleva) * neodstranitelná (odstoupení, sleva) * Vada (§ 2169 NOZ) speciálně

14 * Princip prevence „neminem laedere“ – generální prevenční klauzule § 2900 NOZ: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ * + speciální prevenční povinnosti (zabránit hrozící škodě) § 2901-2903 NOZ * Pokud ke škodě dojde, rozlišujeme odpovědnost obecnou a zvláštní.

15 * Předpoklady: * Porušení právní povinnosti * 1) smluvní § 2913 NOZ * 2) abs. práva § 2910 NOZ * 3) ochr. normy § 2910 NOZ * 4) obecné prevence § 2900 NOZ (předvídatelnost?) * Vznik škody (skutečná škoda a ušlý zisk) * škoda na zdraví / usmrcení => bolestné a snížení společenského uplatnění původně podle bodového ohodnocení 1 bod = 120 Kč + ztráta na výdělku + náklady s léčením (440/2001 Sb.) * Příčinná souvislost (podmínka, adekvátní příčina) * Zavinění § 2895 NOZ * Zavinění škůdce se v případě § 2910 NOZ předpokládá (§ 2911 NOZ) (exkulpační princip)

16 * Tím, kdo nemůže posoudit následky jednání § 2920 NOZ * Osobou s nebezpečnými vlastnostmi § 2923 NOZ * Provozem zvlášť nebezpečným § 2925 NOZ * Na nemovité věci § 2926 NOZ * Z provozu dopr. Prosředku § 2927 NOZ * Způsobená zvířetem § 2933 NOZ * Způsobená věcí § 2936 NOZ * Způs. Vadou výrobku § 2939 NOZ * Převzaté věci § 2944 NOZ * Na odložené věci 2945 NOZ * Na vnesené věci § 2946 NOZ * Informací nebo radou § 2950 NOZ

17 * Čerstvá absolventka překladatelství Bea Weissenmütelhofová nastoupila jako zaměstnankyně překladatelské agentury Sýkorka, s.r.o. Během práce na překladu materiálů důležitých pro obchodní transakci společnosti Hamoun a Sysel, v.o.s. udělala chybu, kvůli které vznikla společnosti Hamoun a Systel, v.o.s. škoda 20 mil. Kč. * Kdo za škodu odpovídá?

18 * § 1935 NOZ „Plní-li dlužník pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. “ * § 250 ZP „Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ § 257 ZP (1) „Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. (2) „Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.“

19 * Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz * Informace o přednáškách na www.iprazak.cz


Stáhnout ppt "Obligační právo, odpovědnost za škodu Mgr. Pavel Pražák Úvod do studia práva (3) - Občanské právo hmotné II."

Podobné prezentace


Reklamy Google