Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb.."— Transkript prezentace:

1 Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb.

2 Náhrada škody 2014 JUDr. Marta Škárová

3 Náhrada škody HLAVA III Závazky z deliktů Díl 1
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Oddíl : 1 Základní ustanovení 2 Povinnost nahradit škodu 3 Způsob a rozsah náhrady

4 Náhrada škody Přechodné ust.
§ 3079 (1) Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti stanovené právními předpisy, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů. (2) možnost náhrady nemajetkové újmy z mimořádných důvodů

5 Náhrada škody Přechodné ust. obecně
§ 3028 (1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. (2) … právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných… (nepravá zpětná účinnost) (3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

6 Náhrada škody Obecné ust. o závazcích
§ 1723 (1) Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá. (2) Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných právních skutečností.

7 Náhrada škody Majetková a nemajetková újma
§ 2894 (1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody). (2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.

8 Náhrada škody Objektivní odpovědnost
§ 2895 Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem.

9 Náhrada škody Vyloučení odpovědnosti
Zákaz předem se vzdát odpovědnosti za škodu : § 2896 – nepřihlíží se k jednostrannému vyloučení nebo omezení vlastní povinnosti k náhradě újmy vůči jiným. Oznámí-li to však ještě před vznikem újmy, může to být posouzeno jako varování před nebezpečím. § 2897 vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemku

10 Náhrada škody Vyloučení odpovědnosti
§ 2898 Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje: 1/ povinnost k náhradě újmy - na přirozených právech člověka - úmyslně - z hrubé nedbalosti 2/ právo slabší strany na náhradu újmy V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.

11 Náhrada škody § 2899 Kdo pro sebe přijal nebezpečí oběti, byť tak učinil za takových okolností, že to lze považovat za neprozřetelné, nevzdal se tím práva na náhradu proti tomu, kdo újmu způsobil.

12 Náhrada škody Prevence
§ 2900 Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

13 Náhrada škody Odvracení škody
§ 2901 Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, - kdo vytvořil nebezpečnou situaci - kdo nad ní má kontrolu, - odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. - kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.

14 Náhrada škody Notifikační povinnost
§ 2902 - Kdo porušil právní povinnost nebo - kdo může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit.

15 Náhrada škody Ohrožení
§ 2903 (1) Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem, nese ze svého, čemu mohl zabránit. (2) Při vážném ohrožení může ohrožený požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy.

16 Náhrada škody Náhoda § 2904 Újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit.

17 Náhrada škody Nutná obrana Krajní nouze
§ 2905 Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku. § 2906 Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.

18 Náhrada škody Obecné ust.
§ 2909 Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.

19 Náhrada škody Obecné ust.
§ 2910 Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

20 Náhrada škody Obecné ust.
§ 2913 (1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. (2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

21 Náhrada škody Domněnky nedbalosti
§ 2911 -- Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti. § 2912 -- (1) Nejedná-li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém styku důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale. -- (2) Dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li tyto zvláštní vlastnosti, má se za to, že jedná nedbale.

22 Náhrada škody Odpovědnost zaměstnavatele apod.
§ 2914 Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Zavázal-li se však někdo při plnění jiné osoby provést určitou činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka; pokud ho však tato jiná osoba nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

23 Náhrada škody Společná odpovědnost
§ 2915 (1) pravidlo solidární povinnosti k náhradě škody – i v případě, že se více osob dopustí samostatných činů, z nichž každý mohl škodu způsobit s pravděpodobností blížící se jistotě. (2) dílčí povinnost – podle účasti na škodlivém výsledku. Nelze-li účast přesně určit, přihlédne se k míře pravděpodobnosti.

24 Náhrada škody Vypořádání škody
§ 2916 Vypořádání mezi solidárně odpovědnými škůdci navzájem § 2917 Postih povinného k náhradě proti tomu, kdo škodu způsobil

25 Náhrada škody Spoluzavinění
§ 2918 Vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce nahradit škodu se poměrně sníží. Podílejí-li se však okolnosti, které jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě jen zanedbatelným způsobem, škoda se nedělí.

26 Náhrada škody Obohacení škůdce
§ 2919 Obohatil-li se škůdce na úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě jiné skutečnosti, která způsobila škodu, je škůdcovo obohacení i po promlčení práva poškozeného na náhradu škody bezdůvodné. Promlčí-li se právo poškozeného na náhradu škody, může se poškozený domáhat, aby mu škůdce vydal, co získal, podle ustanovení o bezdůvodném obohacení.

27 Náhrada škody Odpovědnost nezletilých
§ 2920, § 2921 - Nezletilý (nesvéprávný) nahradí škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. - Nebyl-li způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného. - Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. - Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled.

28 Náhrada škody Škoda způsobená osobou nebezpečných vlastností
§ 2923 Kdo se vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností tak, že jí bez její nutné potřeby poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně či na jiném podobném místě, nahradí společně a nerozdílně s ní škodu způsobenou v takovém místě nebo při této činnosti někomu jinému nebezpečnou povahou takové osoby.


Stáhnout ppt "Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb.."

Podobné prezentace


Reklamy Google