Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FSV – Základy soukromého práva Mgr. Pavel Pražák * Závazky z deliktů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FSV – Základy soukromého práva Mgr. Pavel Pražák * Závazky z deliktů."— Transkript prezentace:

1 FSV – Základy soukromého práva Mgr. Pavel Pražák * Závazky z deliktů

2 Právní událost Právní jednání Protiprávní stav Protiprávní jednání Vůle (+) Vůle (-) Soulad s právem (+) Soulad s právem (-) Ex lege

3 * Princip z hlediska subjektivního práva – realizace sankce * Základní mechanismus: * Primární právní povinnost * Porušení * Vznik nové sekundární povinnosti předpokládané v sankci PN * + pak další prvky dle konkrétné úpravy * Právní odpovědnost se projevuje různě v různých právních odvětvích * Odpovědnost veřejnoprávní x soukromoprávní * Jeden protipr. úkon může být příčnou více právních následků * Obecně o právní odpovědnosti

4 * Delikty Delikt = porušení či nesplnění právní povinnosti * Trestné činy * Správní delikty * Přestupky (FO) * Jiné správní delikty (FO podnik, PO) * Procesní delikty (poř. pokuta - § 53 o.s.ř.) * Disciplinární delikty * Ústavní delikty * Mezinárodněprávní delikty * Delikty soukromoprávní * Je porušení smlouvy deliktem? Ano. (OZ x NOZ x BGB) * => odpovědnost za vady, za prodlení…

5 * Funkce právní odpovědnosti * Reparační (kompenzační) - zejména u majetkové právní odpovědnosti; dvojí forma: naturální restituce nebo relutární náhrada * Satisfakční - zejména oblast práva na ochranu osobnosti (např. omluva v tisku) * Preventivní - cílem je předcházení vzniku situací porušení právní povinnosti (princip generální a individální prevence v trestním právu) * Represivní - obsahem je újma; typické pro trestněprávní odpovědnost

6 * Př.: * Novák zaměstnaný jako taxikář, aby „poučil“ pomalu přecházejícího chodce úmyslně před přechodem zrychlí a porazí jej, čímž mu způsobí zlomeninu ruky. * Následky z hlediska trestního práva (§ 146 TZ – ublížení na zdraví – trest 6 měsíců – 3 roky) (+ zákaz činnosti) * Následky z hlediska občanského práva (§ 2927, § 2958 – náhrada ušlého zisku, bolesti a další újmy) * Následky z hlediska prac. práva (§ 55 odst. 1 písm. b/ ZP) – okamžité zrušení pracovního poměru * Modifikace: * Pan Novák je živnostník a škoda je způsobena technickou závadou na vozidle. * Obecně o právní odpovědnosti

7 * Obecné zásady * Zásada subjektivní odpovědnosti § 2895 * Hradí se újma (!), zejm. pak škoda § 2894

8 * Předpoklady: * 1) Porušení právní povinnosti (jednání) * komisivní, omisivní jednání * a ) smluvní § 2913 NOZ * dobré mravy § 2909 * b ) abs. práva § 2910 NOZ * c ) ochr. normy § 2910 NOZ * d ) obecné prevence § 2900 NOZ (předvídatelnost?) * 2) Vznik újmy (skutečná škoda a ušlý zisk, imat. újma ) * 3) Příčinná souvislost (podmínka, adekvátní příčina) * 4) Zavinění § 2895 NOZ * Zavinění škůdce se v případě § 2910 NOZ předpokládá (§ 2911 NOZ) (exkulpační princip)

9 * Objektivní odpovědnost * Dva případy * 1) Všechny znaky kromě zavinění * 2) Situace, kdy zákon stanoví, kdo hradí škodu (aniž by byl přítomen prvek protiprávnosti - § 2925) * De facto není „odpovědností“ neboť chybí sekundární charakter. * Liberační důvody (absolutní objektivní odpovědnost)

10 * Porušení absolutního práva * Ne každé poškození jiného je protiprávní! * § 2910 míří jen na porušení absolutního práva * Škoda vzniklá poškozením jiného než absolutního práva je běžnou součástí života (konkurence) – čistá ekonomická újma * Hradí se jen: a) při porušení smluvní povinnosti b) při porušení ochranné normy c) při porušení dobrých mravů

11 * Prevenční povinnost * Princip prevence „neminem laedere“ – generální prevenční klauzule § 2900 NOZ: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ * Jde o subsidiární povinnost, když není možné dovodit § 2913 či § 2910 * + speciální prevenční povinnost * § 2901 nepravý omisivní delikt ( samaritásnký princip ve větě 2. ) * § 2903 Povinnost chránit se * Náhoda § 29 04 * Význam má účel prevenční povinnosti * (Majitel domu namítá spoluodpovědnost řidiče, který zaparkoval na zákazu zastavení a padající rampouch ze střechy mu poškodil auto – zde se § 2904 na řidiče neaplikuje, neb zákaz nesměřoval k ochraně proti rampouchům.)

12 * Zavinění * Zavinění: úmysl (přímý, nepřímý), nedbalost (vědomá, nevědomá). * Osoba o dosažení následku usilovala a svým jednáním k němu směřovala – přímý úmysl (dolus directus); * věděla, že k následku může dojít, a byla s tím srozuměna, zaujala k jeho vzniku vztah lhostejnosti - nepřímý úmysl (dolus eventualis) * věděla, že může způsobit určitý následek, avšak bez přiměřeného důvodu předpokládala, že k němu nedojde (vědomá nedbalost); * nevěděla, že může následek způsobit, ačkoli to vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měla a mohla (nevědomá nedbalost).

13 * Čerstvá absolventka překladatelství Bea Weissenmütelhofová nastoupila jako zaměstnankyně překladatelské agentury Sýkorka, s.r.o. Během práce na překladu materiálů důležitých pro obchodní transakci společnosti Hamoun a Sysel, v.o.s. udělala chybu, kvůli které vznikla společnosti Hamoun a Systel, v.o.s. škoda 20 mil. Kč. * Kdo za škodu odpovídá?

14 * § 1935 NOZ „Plní-li dlužník pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. “ * § 250 ZP „Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ § 257 ZP (1) „Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. (2) „Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.“

15 * Nesvéprávní § 2920 * pokud byli s to ovládnout své jednání a posoudit jeho následky =>hradí vždy * pokud nebyli s to => hradí, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného * společně a nerozdílně hradí škodu, kdo zanedbal dohled. § 2921 * alkohol - § 2922

16 * § 2924 Škoda z provozní činnosti * Provoz závodu nebo zařízení sloužícího k výdělečné činnosti => * povinnosti nahradit škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. * Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.

17 * Tím, kdo nemůže posoudit následky jednání § 2920 NOZ * Osobou s nebezpečnými vlastnostmi § 2923 NOZ * Provozem zvlášť nebezpečným § 2925 NOZ * Na nemovité věci § 2926 NOZ * Z provozu dopr. p rosředku § 2927 NOZ * Způsobená zvířetem § 2933 NOZ * Způsobená věcí § 2936 NOZ * Způs. v adou výrobku § 2939 NOZ * Převzaté věci § 2944 NOZ * Na odložené věci 2945 NOZ * Na vnesené věci § 2946 NOZ * Informací nebo radou § 2950 NOZ

18 * Úprava nekalé soutěže * Základní ustanovení § 2976 * Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. * Ochrana – negatorní žaloba, odstranění závadného stavu, zadostiučinění, náhrada škody, bezdůvodné obohacení - § 2989

19 * Demonstrativní výčet nekal. jednání * a) klamavá reklama, * b) klamavé označování zboží a služeb, * c) vyvolání nebezpečí záměny, * d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, * e) podplácení, * f) zlehčování, * g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná, * h) porušení obchodního tajemství, * i) dotěrné obtěžování a * j) ohrožení zdraví a životního prostředí

20 * Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz * Informace o přednáškách na www.iprazak.cz


Stáhnout ppt "FSV – Základy soukromého práva Mgr. Pavel Pražák * Závazky z deliktů."

Podobné prezentace


Reklamy Google