Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FSV – Základy soukromého práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FSV – Základy soukromého práva"— Transkript prezentace:

1 FSV – Základy soukromého práva
Závazky z deliktů FSV – Základy soukromého práva Mgr. Pavel Pražák

2 Protiprávní jednání Soulad s právem (+) Vůle (-) Vůle (+)
Právní událost Právní jednání Protiprávní stav Protiprávní jednání Ex lege Vůle (-) Vůle (+) Soulad s právem (-) Protiprávní jednání

3 Obecně o právní odpovědnosti
Princip z hlediska subjektivního práva – realizace sankce Základní mechanismus: Primární právní povinnost Porušení Vznik nové sekundární povinnosti předpokládané v sankci PN + pak další prvky dle konkrétné úpravy Právní odpovědnost se projevuje různě v různých právních odvětvích Odpovědnost veřejnoprávní x soukromoprávní Jeden protipr. úkon může být příčnou více právních následků Obecně o právní odpovědnosti

4 Delikty Delikt = porušení či nesplnění právní povinnosti Trestné činy
Správní delikty Přestupky (FO) Jiné správní delikty (FO podnik, PO) Procesní delikty (poř. pokuta - § 53 o.s.ř.) Disciplinární delikty Ústavní delikty Mezinárodněprávní delikty Delikty soukromoprávní Je porušení smlouvy deliktem? Ano. (OZ x NOZ x BGB) => odpovědnost za vady, za prodlení… Delikty

5 Funkce právní odpovědnosti
Reparační (kompenzační) - zejména u majetkové právní odpovědnosti; dvojí forma: naturální restituce nebo relutární náhrada Satisfakční - zejména oblast práva na ochranu osobnosti (např. omluva v tisku) Preventivní - cílem je předcházení vzniku situací porušení právní povinnosti (princip generální a individální prevence v trestním právu) Represivní - obsahem je újma; typické pro trestněprávní odpovědnost Funkce právní odpovědnosti

6 Obecně o právní odpovědnosti
Novák zaměstnaný jako taxikář, aby „poučil“ pomalu přecházejícího chodce úmyslně před přechodem zrychlí a porazí jej, čímž mu způsobí zlomeninu ruky. Následky z hlediska trestního práva (§ 146 TZ – ublížení na zdraví – trest 6 měsíců – 3 roky) (+ zákaz činnosti) Následky z hlediska občanského práva (§ 2927, § 2958 – náhrada ušlého zisku, bolesti a další újmy) Následky z hlediska prac. práva (§ 55 odst. 1 písm. b/ ZP) – okamžité zrušení pracovního poměru Modifikace: Pan Novák je živnostník a škoda je způsobena technickou závadou na vozidle. Obecně o právní odpovědnosti

7 Odpovědnost za škodu Zásada subjektivní odpovědnosti § 2895
Obecné zásady Zásada subjektivní odpovědnosti § 2895 Hradí se újma (!), zejm. pak škoda § 2894 Odpovědnost za škodu

8 Obecná odpovědnost za škodu
Předpoklady: 1) Porušení právní povinnosti (jednání) komisivní, omisivní jednání a) smluvní § 2913 NOZ dobré mravy § 2909 b) abs. práva § 2910 NOZ c) ochr. normy § 2910 NOZ d) obecné prevence § 2900 NOZ (předvídatelnost?) 2) Vznik újmy (skutečná škoda a ušlý zisk, imat. újma) 3) Příčinná souvislost (podmínka, adekvátní příčina) 4) Zavinění § 2895 NOZ Zavinění škůdce se v případě § 2910 NOZ předpokládá (§ 2911 NOZ) (exkulpační princip) Obecná odpovědnost za škodu

9 Objektivní odpovědnost
Dva případy 1) Všechny znaky kromě zavinění 2) Situace, kdy zákon stanoví, kdo hradí škodu (aniž by byl přítomen prvek protiprávnosti - § 2925) De facto není „odpovědností“ neboť chybí sekundární charakter. Liberační důvody (absolutní objektivní odpovědnost) Objektivní odpovědnost

10 Porušení absolutního práva
Ne každé poškození jiného je protiprávní! § 2910 míří jen na porušení absolutního práva Škoda vzniklá poškozením jiného než absolutního práva je běžnou součástí života (konkurence) – čistá ekonomická újma Hradí se jen: při porušení smluvní povinnosti při porušení ochranné normy při porušení dobrých mravů Porušení absolutního práva

11 Prevenční povinnost Náhoda § 2904 Význam má účel prevenční povinnosti
Princip prevence „neminem laedere“ – generální prevenční klauzule § 2900 NOZ: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ Jde o subsidiární povinnost, když není možné dovodit § 2913 či § 2910 + speciální prevenční povinnost § 2901 nepravý omisivní delikt (samaritásnký princip ve větě 2.) § 2903 Povinnost chránit se Náhoda § 2904 Význam má účel prevenční povinnosti (Majitel domu namítá spoluodpovědnost řidiče, který zaparkoval na zákazu zastavení a padající rampouch ze střechy mu poškodil auto – zde se § na řidiče neaplikuje, neb zákaz nesměřoval k ochraně proti rampouchům.) Prevenční povinnost

12 Zavinění: úmysl (přímý, nepřímý), nedbalost (vědomá, nevědomá).
Osoba o dosažení následku usilovala a svým jednáním k němu směřovala – přímý úmysl (dolus directus); věděla, že k následku může dojít, a byla s tím srozuměna, zaujala k jeho vzniku vztah lhostejnosti - nepřímý úmysl (dolus eventualis) věděla, že může způsobit určitý následek, avšak bez přiměřeného důvodu předpokládala, že k němu nedojde (vědomá nedbalost); nevěděla, že může následek způsobit, ačkoli to vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měla a mohla (nevědomá nedbalost). Zavinění

13 Čerstvá absolventka překladatelství Bea Weissenmütelhofová nastoupila jako zaměstnankyně překladatelské agentury Sýkorka, s.r.o. Během práce na překladu materiálů důležitých pro obchodní transakci společnosti Hamoun a Sysel, v.o.s. udělala chybu, kvůli které vznikla společnosti Hamoun a Systel, v.o.s. škoda 20 mil. Kč. Kdo za škodu odpovídá?

14 § 1935 NOZ „Plní-li dlužník pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. “
§ 250 ZP „Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ § 257 ZP (1) „Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. (2) „Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.“

15 pokud byli s to ovládnout své jednání a posoudit jeho následky =>hradí vždy
pokud nebyli s to => hradí, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného společně a nerozdílně hradí škodu, kdo zanedbal dohled. § 2921 alkohol - § 2922 Nesvéprávní § 2920

16 § 2924 Škoda z provozní činnosti
Provoz závodu nebo zařízení sloužícího k výdělečné činnosti => povinnosti nahradit škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. § 2924 Škoda z provozní činnosti

17 Zvláštní případy odpovědnosti za škodu
Tím, kdo nemůže posoudit následky jednání § 2920 NOZ Osobou s nebezpečnými vlastnostmi § 2923 NOZ Provozem zvlášť nebezpečným § 2925 NOZ Na nemovité věci § 2926 NOZ Z provozu dopr. prosředku § 2927 NOZ Způsobená zvířetem § 2933 NOZ Způsobená věcí § 2936 NOZ Způs. vadou výrobku § 2939 NOZ Převzaté věci § 2944 NOZ Na odložené věci 2945 NOZ Na vnesené věci § 2946 NOZ Informací nebo radou § 2950 NOZ Zvláštní případy odpovědnosti za škodu

18 Úprava nekalé soutěže Základní ustanovení § 2976
Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. Ochrana – negatorní žaloba, odstranění závadného stavu, zadostiučinění, náhrada škody, bezdůvodné obohacení - § 2989 Úprava nekalé soutěže

19 Demonstrativní výčet nekal. jednání
a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná, h) porušení obchodního tajemství, i) dotěrné obtěžování a j) ohrožení zdraví a životního prostředí Demonstrativní výčet nekal. jednání

20 KONEC Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz
Informace o přednáškách na KONEC


Stáhnout ppt "FSV – Základy soukromého práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google