Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Obsah Možnosti financování PPP projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Obsah Možnosti financování PPP projektů"— Transkript prezentace:

0 Finanční aspekty PPP projektů
8393P1E PR Finanční aspekty PPP projektů Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi

1 Obsah Obsah Možnosti financování PPP projektů
8393P1E PR Obsah Možnosti financování PPP projektů Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů Příklad Diskutovat Vaše dotazy a připomínky

2 Možnosti financování PPP projektů
8393P1E PR Zajištěno soukromým sektorem Soukromý partner Soukromý partner + další entity (banka, fin. investoři) Zajištěno veřejným sektorem Vlastní zdroje zadavatele (popř. jím obstaraný úvěr – EIB, komerční banky) Dotační tituly (EU-tématické OP, Jessica, ROPy, SR) Kombinace veřejných a soukromých zdrojů

3 Způsob financování - 1 Zajištěno plně soukromým partnerem
8393P1E PR Zajištěno plně soukromým partnerem Zpravidla v kombinaci s cizími zdroji financování Rozdílné náklady na financování ze strany jednotlivých věřitelů Různé doby splácení a míra požadovaných garancí Tradiční struktura u větších PPP projektů Zajištěno plně zadavatelem Náklady financování nese veřejný zadavatel Méně častá struktura Může být v kombinaci s cizími zdroji od bank

4 Způsob financování - 2 Kombinace fondů EU a PPP
8393P1E PR Kombinace fondů EU a PPP Složitější struktura projektu Nutnost zajištění kofinancování (SP, zadavatel) Snaha MMR / ŘO ROP o podporu takových projektů Kombinace kapitálu zadavatele a soukromého partnera Každá strana zodpovídá za svoji část projektu Možnost kombinace s úvěry

5 Co zvažujeme u způsobu financování PPP projektů
8393P1E PR Co zvažujeme u způsobu financování PPP projektů Náklady (EU/dotace vl. zdroje EIB/banky SP) Rozpočtové možnosti zadavatele (z dlouhodobé perspektivy) Požadavky a podmínky věřitelů (výše splátky, požadované garance, podmínky dotace) Doba splácení (délka projektu, rizika, predikce trhu)

6 Nominální hodnota Reálná hodnota 6 500 000 Kč 6 500 000 Kč
8393P1E PR Reálná hodnota Při současné cenové hladině Při hyperinflaci

7 Diskontované x nominální hodnoty
8393P1E PR Nominální hodnota – jmenovité hodnoty bez vlivu diskontování Diskontovaná hodnota – převedení nominálních hodnot (v budoucnosti) na současnou hodnotu Diskontované hodnoty používáme z důvodu dlouhodobosti projektů a zreálnění finančních toků v jednotlivých letech Jedna koruna dnes má vyšší hodnotu než jedna koruna v budoucnosti. Dnes totiž můžeme korunu investovat (např. uložit na vkladový účet) a do zítřka nám koruna přinese výnos (úrok). Současná hodnota zítřejší koruny je tedy nižší právě o tento úrok Dnes Zítra

8 Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů
8393P1E PR Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů Z hlediska: Zadavatele Investora Banky

9 Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů - investor
8393P1E PR Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů - investor vysoký zájem o PPP projekty preference jednoduchých projektů zpravidla menší apetit na riziko poptávky potíže s likviditou u větších projektů snaha o přenos garancí a rizik na veřejný sektor ve vybraných odvětvích již zkušenosti s PPP projekty zahraniční investoři – preference velkých projektů vysoké požadavky na návratnost vloženého kapitálu

10 Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů banky
8393P1E PR Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů banky nedostatek dlouhodobých zdrojů vzrůst rizikových marží a tím i sazeb snaha hledat nové projekty a alokovat volné zdroje averze vůči projektům, které nejsou na bázi platby za dostupnost zkušenosti s financováním tuzemských PPP projektů požadavek na vyšší participaci vlastního kapitálu investora požadavek na zajištění splácení seniorního úvěru

11 Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů – veřejný zadavatel
8393P1E PR Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů – veřejný zadavatel nedostatek volných zdrojů propad na straně příjmů (výpadek daní) přehodnocování priorit a doby realizace u větších investic nutnost realizovat již započaté/nezbytné investiční akce neochota dávat garance a záruky snaha přenášet financování a riziko poptávky na investora malá znalost kombinace PPP s dotačními tituly

12 Praxe – zjednodušený příklad zvážení možností financování
Projekt – parkovací dům Obsah studie Výběr lokality a tech. řešení Popis jednotlivých možností financování a výběr těch nejvhodnějších Detailní finanční analýza doporučených možností financování Časový harmonogram u vybraného řešení Závěrečné doporučení

13 2. Možnosti financování Veřejná zakázka PPP – zkoumány varianty dle:
koncesní smlouvy nebo „kvazikoncesní smlouvy“ EU fondy – v tomto případě se jedná o realizaci projektu se zapojením zdrojů z fondů EU. V rámci studie jsme se podrobněji zabývali veřejnou podporou a následujícími variantami: kombinace EU fondů a PPP – oddělená zakázka na výstavbu a na provoz kombinace EU fondů a PPP – komplexní spojení výstavby, provozu a údržby

14 Veřejná zakázka Možnost garantovat dostupnost služby bez ohledu na okolnosti Nehrozí výrazné nebezpečí konfliktu zájmů Neomezená „parkovací“ politika města a stanovování výše parkovného Více výběrových řízení – náročnost na koordinaci zakázek a jednání s jednotlivými dodavateli (administrativní náročnost), limitované možnosti využití inovací Veřejný sektor nese většinu rizik projektu včetně rizika poptávky (využití infrastruktury) Nedostatek vlastních zdrojů k realizaci projektu V případě financování pomocí úvěru zvýšení zadlužení města Nedoporučuje se k další analýze

15 PPP Zapojení soukromého investora na zajištění návrhu, výstavby, financování a údržby parkovacího domu Rozložení plateb po celou dobu trvání smlouvy Až když je požadovaná služba dostupná, zadavatel hradí soukromému partnerovi poplatky za dostupnost nebo mu umožní výběr poplatků do uživatelů nebo obojí Kalkulace z pohledu nákladů celoživotního cyklu – synergické efekty Jediné transparentní výběrové řízení na všechny činnosti Infrastruktura zůstává ve vlastnictví města Vyšší transakční náklady přípravy projektu Dlouhodobý závazek veřejného zadavatele Konečná zodpovědnost

16 PPP Koncese – soukromý partner získává zpět své vynaložené prostředky z poplatků za parkovné a nájem z komerčních ploch nižší zátěž pro rozpočet zadavatele nutnost důkladného šetření budoucí poptávky, požadavek na umožnění cenové politiky/garance v současné době nízká ochota soukromých partnerů a bank vstupovat do těchto projektů „Kvazikoncese“ – vynaložené prostředky budou hrazeny soukromému partnerovi v pravidelných částkách od zadavatele „poplatek za dostupnost“ zátěž pro rozpočet zadavatele (x poplatky částečně hrazeny z příjmů města z parkovného) možnost uplatnění penalizací za špatný výkon - motivace zájem investorů i bank, stabilní řešení K další analýze doporučena „kvazikoncese“

17 EU fondy Oblast podpory 3.1. Rozvoj urbanizačních center
Možnost získání dotace ve výši 92,5 % způsobilých výdajů (mínus případné čisté příjmy generované projektem) Riziko zakázané veřejné podpory (zejména z důvodu zahrnutí komerčních ploch do projektu)  vracení dotace Riziko vracení části dotace z důvodu vyšších než očekávaných příjmů Z důvodu minimalizace těchto rizik se doporučuje využít výjimku o vnitrostátní regionální podpoře a získat dotaci ve výši 40% způsobilých výdajů v tomto případě se na projekt nevztahují pravidla pro projekty generující příjmy (dotace se nesnižuje o příjmy) nutnost získání finančních zdrojů k úhradě zbylých investičních nákladů

18 EU fondy Zadání projektu
2 oddělené transakce na výstavbu domu a následně jeho provoz (VZ na výstavbu s dotací z EU fondů, kvazikoncese na provoz) tradiční přístup ze strany ROPu nejsou realizovány synergické efekty ze spojení výstavby a provozu 1 komplexní transakce na výstavbu a provoz (kvazikoncese s dotací z EU fondů) kalkulace nákladů celého životního cyklu zbylé investiční výdaje může poskytnout soukromý partner nový přístup při uplatňování dotací z EU (existence metodiky MMR) K další analýze doporučeny varianty dotace 92,5 %, 40 % a zajištění projektu 2 transakcemi

19 3. Finanční analýza (ilustrace)
Varianta nájezdový parkovací dům – vstupy Investiční náklady Cca 150 mil. Kč Provozní náklady Cca 1,3 mil. Kč/ rok Výnosy Cca 9 mil. Míra inflace 3 % Diskontní míra (reálná) Úroková míra 5,99 % Požadovaná návratnost vlastního kapitálu 15 % Období výstavby 2012 Období provozu 2013 – 2042

20 Výstupy Varianta nájezdový parkovací dům – výstupy v mil. Kč PPP
Dotace z EU 92,5 % 40 % Investiční náklady 150 Dotace z EU 106 60 Provozní náklady 70 Finanční náklady 142 42 85 Výnosy 560 DPPO 93 54 Platba za dostupnost (celkem) – nominální 170 -152 -14,5 Platba za dostupnost (celkem) – diskontovaná 64,5 -58 -5,5 Roční platba za dostupnost – nominální 5,6 -5 -0,5 Roční platba za dostupnost – diskontovaná 4,5 -4 -0,4

21 Daně Základní přehled daní, které významně ovlivňují projekt:
DPH – město v tomto případě je plátcem DPH – DPH nebude uznatelným výdajem v případě dotace EU – časový nesoulad DPH vztahující se k výstavbě DPPO – zjednodušený výpočet, pro podrobné výsledky nutná další analýza

22 Shrnutí výsledků finančního modelu
Výstavba projektu s využitím čerpání dotace z fondů EU ve výši 40 % a zajištění následného provozu parkovacího domu pomocí kvazikoncesní smlouvy se soukromým partnerem Doporučujeme diskutovat s příslušným ROP možnost zadání projektu jednou komplexní transakcí (EU a PPP) U varianty dotace ve výši 92,5 % je pravděpodobné vrácení části dotace (navíc v době, kdy už by hrozilo, že nebude moci město tuto dotaci alokovat jinde) U varianty dotace ve výši 40 % nehrozí veřejná podpora

23 Další kroky zpracovat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí
zpracovat tzv. koncesní projekt dle koncesního zákona, jehož součástí bude i: test trhu (otestování zájmu investorů, bank o jednotlivé varianty řešení) analýza poptávky a zjištění preferencí konečných uživatelů finální zadefinování technických požadavků zadavatele (počet parkovacích míst, míra komerce, alokace jednotlivých rizik atp.)  rozhodnout o finálním způsobu řešení (nájezdový nebo liniový PD) až v rámci zpracování koncesního projektu vypracování žádosti o dotaci EU

24 4. Časový harmonogram Indikativní harmonogram, časové rezervy

25 8393P1E PR Děkuji za pozornost Ing. Jan Škurek Ředitel, tel: , PhDr. Michaela Kubištová Vedoucí metodiky a zahraničních vztahů, tel: ,


Stáhnout ppt "Obsah Obsah Možnosti financování PPP projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google