Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční aspekty PPP projektů Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční aspekty PPP projektů Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi."— Transkript prezentace:

1 Finanční aspekty PPP projektů Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi

2 1 Obsah  Obsah Možnosti financování PPP projektů Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů Příklad  Diskutovat Vaše dotazy a připomínky

3 2 Možnosti financování PPP projektů 1.Zajištěno soukromým sektorem  Soukromý partner  Soukromý partner + další entity (banka, fin. investoři) 2.Zajištěno veřejným sektorem  Vlastní zdroje zadavatele (popř. jím obstaraný úvěr – EIB, komerční banky)  Dotační tituly (EU-tématické OP, Jessica, ROPy, SR) 3.Kombinace veřejných a soukromých zdrojů

4 3 Způsob financování - 1 Zajištěno plně soukromým partnerem  Zpravidla v kombinaci s cizími zdroji financování  Rozdílné náklady na financování ze strany jednotlivých věřitelů  Různé doby splácení a míra požadovaných garancí  Tradiční struktura u větších PPP projektů Zajištěno plně zadavatelem  Náklady financování nese veřejný zadavatel  Méně častá struktura  Může být v kombinaci s cizími zdroji od bank

5 4 Způsob financování - 2 Kombinace fondů EU a PPP  Složitější struktura projektu  Nutnost zajištění kofinancování (SP, zadavatel)  Snaha MMR / ŘO ROP o podporu takových projektů Kombinace kapitálu zadavatele a soukromého partnera  Každá strana zodpovídá za svoji část projektu  Možnost kombinace s úvěry

6 5 Co zvažujeme u způsobu financování PPP projektů 1.Náklady (EU/dotace vl. zdroje EIB/banky SP) 2.Rozpočtové možnosti zadavatele (z dlouhodobé perspektivy) 3.Požadavky a podmínky věřitelů (výše splátky, požadované garance, podmínky dotace) 4.Doba splácení (délka projektu, rizika, predikce trhu)

7 6 Reálná hodnota 6 500 000 Kč Nominální hodnota 6 500 000 Kč Při současné cenové hladině Při hyperinflaci

8 7 Diskontované x nominální hodnoty  Nominální hodnota – jmenovité hodnoty bez vlivu diskontování  Diskontovaná hodnota – převedení nominálních hodnot (v budoucnosti) na současnou hodnotu  Diskontované hodnoty používáme z důvodu dlouhodobosti projektů a zreálnění finančních toků v jednotlivých letech Jedna koruna dnes má vyšší hodnotu než jedna koruna v budoucnosti. Dnes totiž můžeme korunu investovat (např. uložit na vkladový účet) a do zítřka nám koruna přinese výnos (úrok). Současná hodnota zítřejší koruny je tedy nižší právě o tento úrok DnesZítra

9 8 Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů  Investora  Banky  Zadavatele Z hlediska:

10 9 Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů - investor  vysoký zájem o PPP projekty  preference jednoduchých projektů  zpravidla menší apetit na riziko poptávky  potíže s likviditou u větších projektů  snaha o přenos garancí a rizik na veřejný sektor  ve vybraných odvětvích již zkušenosti s PPP projekty  zahraniční investoři – preference velkých projektů  vysoké požadavky na návratnost vloženého kapitálu

11 10 Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů banky  nedostatek dlouhodobých zdrojů  vzrůst rizikových marží a tím i sazeb  snaha hledat nové projekty a alokovat volné zdroje  averze vůči projektům, které nejsou na bázi platby za dostupnost  zkušenosti s financováním tuzemských PPP projektů  požadavek na vyšší participaci vlastního kapitálu investora  požadavek na zajištění splácení seniorního úvěru

12 11 Stávající trendy a praktické problémy PPP projektů – veřejný zadavatel  nedostatek volných zdrojů  propad na straně příjmů (výpadek daní)  přehodnocování priorit a doby realizace u větších investic  nutnost realizovat již započaté/nezbytné investiční akce  neochota dávat garance a záruky  snaha přenášet financování a riziko poptávky na investora  malá znalost kombinace PPP s dotačními tituly

13 12 Praxe – zjednodušený příklad zvážení možností financování  Projekt – parkovací dům  Obsah studie 1)Výběr lokality a tech. řešení 2)Popis jednotlivých možností financování a výběr těch nejvhodnějších 3)Detailní finanční analýza doporučených možností financování 4)Časový harmonogram u vybraného řešení Závěrečné doporučení

14 13 2. Možnosti financování  Veřejná zakázka  PPP – zkoumány varianty dle: koncesní smlouvy nebo „kvazikoncesní smlouvy“  EU fondy – v tomto případě se jedná o realizaci projektu se zapojením zdrojů z fondů EU. V rámci studie jsme se podrobněji zabývali veřejnou podporou a následujícími variantami: kombinace EU fondů a PPP – oddělená zakázka na výstavbu a na provoz kombinace EU fondů a PPP – komplexní spojení výstavby, provozu a údržby

15 14 Veřejná zakázka + Možnost garantovat dostupnost služby bez ohledu na okolnosti + Nehrozí výrazné nebezpečí konfliktu zájmů + Neomezená „parkovací“ politika města a stanovování výše parkovného − Více výběrových řízení – náročnost na koordinaci zakázek a jednání s jednotlivými dodavateli (administrativní náročnost), limitované možnosti využití inovací − Veřejný sektor nese většinu rizik projektu včetně rizika poptávky (využití infrastruktury) − Nedostatek vlastních zdrojů k realizaci projektu − V případě financování pomocí úvěru zvýšení zadlužení města Nedoporučuje se k další analýze

16 15 PPP  Zapojení soukromého investora na zajištění návrhu, výstavby, financování a údržby parkovacího domu + Rozložení plateb po celou dobu trvání smlouvy + Až když je požadovaná služba dostupná, zadavatel hradí soukromému partnerovi poplatky za dostupnost nebo mu umožní výběr poplatků do uživatelů nebo obojí + Kalkulace z pohledu nákladů celoživotního cyklu – synergické efekty + Jediné transparentní výběrové řízení na všechny činnosti + Infrastruktura zůstává ve vlastnictví města − Vyšší transakční náklady přípravy projektu − Dlouhodobý závazek veřejného zadavatele − Konečná zodpovědnost

17 16 PPP  Koncese – soukromý partner získává zpět své vynaložené prostředky z poplatků za parkovné a nájem z komerčních ploch + nižší zátěž pro rozpočet zadavatele − nutnost důkladného šetření budoucí poptávky, požadavek na umožnění cenové politiky/garance − v současné době nízká ochota soukromých partnerů a bank vstupovat do těchto projektů  „Kvazikoncese“ – vynaložené prostředky budou hrazeny soukromému partnerovi v pravidelných částkách od zadavatele „poplatek za dostupnost“ − zátěž pro rozpočet zadavatele (x poplatky částečně hrazeny z příjmů města z parkovného) + možnost uplatnění penalizací za špatný výkon - motivace + zájem investorů i bank, stabilní řešení K další analýze doporučena „kvazikoncese“

18 17 EU fondy  Oblast podpory 3.1. Rozvoj urbanizačních center  Možnost získání dotace ve výši 92,5 % způsobilých výdajů (mínus případné čisté příjmy generované projektem)  Riziko zakázané veřejné podpory (zejména z důvodu zahrnutí komerčních ploch do projektu)  vracení dotace  Riziko vracení části dotace z důvodu vyšších než očekávaných příjmů  Z důvodu minimalizace těchto rizik se doporučuje využít výjimku o vnitrostátní regionální podpoře a získat dotaci ve výši 40% způsobilých výdajů + v tomto případě se na projekt nevztahují pravidla pro projekty generující příjmy (dotace se nesnižuje o příjmy) − nutnost získání finančních zdrojů k úhradě zbylých investičních nákladů

19 18 EU fondy  Zadání projektu 2 oddělené transakce na výstavbu domu a následně jeho provoz (VZ na výstavbu s dotací z EU fondů, kvazikoncese na provoz) + tradiční přístup ze strany ROPu − nejsou realizovány synergické efekty ze spojení výstavby a provozu 1 komplexní transakce na výstavbu a provoz (kvazikoncese s dotací z EU fondů) + kalkulace nákladů celého životního cyklu + zbylé investiční výdaje může poskytnout soukromý partner − nový přístup při uplatňování dotací z EU (existence metodiky MMR) K další analýze doporučeny varianty dotace 92,5 %, 40 % a zajištění projektu 2 transakcemi

20 19 3. Finanční analýza (ilustrace) Varianta nájezdový parkovací dům – vstupy Investiční nákladyCca 150 mil. K č Provozní nákladyCca 1,3 mil. Kč/ rok VýnosyCca 9 mil. Míra inflace3 % Diskontní míra (reálná)3 % Úroková míra5,99 % Požadovaná návratnost vlastního kapitálu 15 % Období výstavby2012 Období provozu2013 – 2042

21 20 Výstupy Varianta nájezdový parkovací dům – výstupy v mil. Kč PPPDotace z EU 92,5 % Dotace z EU 40 % Investiční náklady150 Dotace z EU010660 Provozní náklady70 Finanční náklady1424285 Výnosy560 DPPO935470 Platba za dostupnost (celkem) – nominální170-152-14,5 Platba za dostupnost (celkem) – diskontovaná64,5-58-5,5 Roční platba za dostupnost – nominální5,6-5-0,5 Roční platba za dostupnost – diskontovaná4,5-4-0,4

22 21 Daně Základní přehled daní, které významně ovlivňují projekt:  DPH – město v tomto případě je plátcem DPH – DPH nebude uznatelným výdajem v případě dotace EU – časový nesoulad DPH vztahující se k výstavbě  DPPO – zjednodušený výpočet, pro podrobné výsledky nutná další analýza

23 22 Shrnutí výsledků finančního modelu  Výstavba projektu s využitím čerpání dotace z fondů EU ve výši 40 % a zajištění následného provozu parkovacího domu pomocí kvazikoncesní smlouvy se soukromým partnerem  Doporučujeme diskutovat s příslušným ROP možnost zadání projektu jednou komplexní transakcí (EU a PPP)  U varianty dotace ve výši 92,5 % je pravděpodobné vrácení části dotace (navíc v době, kdy už by hrozilo, že nebude moci město tuto dotaci alokovat jinde)  U varianty dotace ve výši 40 % nehrozí veřejná podpora

24 23 Další kroky  zpracovat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí  zpracovat tzv. koncesní projekt dle koncesního zákona, jehož součástí bude i: test trhu (otestování zájmu investorů, bank o jednotlivé varianty řešení) analýza poptávky a zjištění preferencí konečných uživatelů finální zadefinování technických požadavků zadavatele (počet parkovacích míst, míra komerce, alokace jednotlivých rizik atp.)  rozhodnout o finálním způsobu řešení (nájezdový nebo liniový PD) až v rámci zpracování koncesního projektu  vypracování žádosti o dotaci EU

25 24 4. Časový harmonogram  Indikativní harmonogram, časové rezervy

26 25 www.pppcentrum.cz Ing. Jan Škurek Ředitel, tel: 234 155 350, jan.skurek@pppcentrum.cz PhDr. Michaela Kubištová Vedoucí metodiky a zahraničních vztahů, tel: 234 155 357, michaela.kubistova@pppcentrum.czjan.skurek@pppcentrum.cz michaela.kubistova@pppcentrum.cz


Stáhnout ppt "Finanční aspekty PPP projektů Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi."

Podobné prezentace


Reklamy Google