Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKTY PPP KONCESNÍ PROJEKT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKTY PPP KONCESNÍ PROJEKT"— Transkript prezentace:

1 PROJEKTY PPP KONCESNÍ PROJEKT

2 Příklad investování veřejného sektoru
Sport a volný čas Multifunkční sportovní areály Cyklostezky Dětská hřiště Doprava Infrastruktura Provoz autobusového/ vlakového nádraží Světelné značení Rozvoj místních komunikací Ubytovací projekty Věznice Domovy pro seniory Sociální bydlení Dětské domovy Životní prostředí Vodovody a kanalizace Odvoz, likvidace a recyklace odpadu Zdravotnictví Nemocnice Zdravotní střediska Administrativa – provoz Budovy radnice Úřady práce Budovy Městské policie Hasičské stanice Finanční úřady Justiční areály Vzdělávací projekty Školní jídelny Internáty Základní školy

3 Priority a cíle rozvoje – stanovení pořadí investičních akcí
Veřejný sektor často nemá finanční prostředky na pokrytí všech investičních akcí. Proto je nutné sestavit strategický plán a jednotlivým akcím přiřadit priority. V úvahu je nutno brát několik faktorů: Strategický plán rozvoje Životnost a stav stávajících zařízení Národní strategické plány rozvoje a rozvojové plány Vyšších územně správních celků Subjektivní faktory (předvolební sliby, aktuální poptávku občanů, …). Přiřazení těchto priorit by mělo probíhat za pomoci kvalitativního (nefinančního) hodnocení. Na základě výstupů z tohoto rozdělení je nutné se zamyslet nad samotnou finanční proveditelností jednotlivých akcí.

4 Způsob financování projektů
Způsobů financování projektů je více. Při posuzování vhodnosti konkrétního z nich by měly být zváženy jejich výhody a nevýhody a zároveň rizika z nich vyplývající. Jedná se především o následující způsoby: Financování z rozpočtu Nájem/leasing - Soukromý partner pořídí službu a za poplatek ji veřejnému partnerovi pronajme Dotace - Financování z dotací vyššího správního celku, EU Úvěr - Financování za pomoci standardních úvěrových nástrojů Sekuritizace - Financování za pomoci emise dluhopisů PPP - Využití modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru

5 Co to je PPP? Public Private Partnership (PPP) je partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem realizace projektů poskytování veřejných služeb. Veřejný sektor tak oproti tradiční metodě zpracování projektů využívá předností soukromého sektoru, jeho schopností a zdrojů. V praxi to obvykle znamená, že určitou veřejnou investici nebo službu nebuduje, neprovozuje a neposkytuje přímo veřejný sektor (stát, region či obec), ale soukromý sektor (nestátní firma nebo skupina firem). Po smluvené době poté přejde provozovaný projekt do rukou veřejného sektoru. Veřejný sektor tak vystupuje v PPP projektech především jako manažer a dohlížitel nad realizovanou prací a poskytováním veřejných služeb.

6 Soukromý a veřejný sektor
Soukromý sektor nabízí: Efektivní realizaci projektu a nakládání s finančními prostředky Finanční zdroje Odpovědnost za realizaci a provoz projektu Veřejný sektor nabízí: Koordinaci projektu Veřejné dotace

7 Čím je typická tradiční veřejná zakázka?
Slabé stránky: Potřeba disponovat rozpočtovými prostředky pro pokrytí investičních nákladů v úvodu projektu Veškerá rizika spojená s provozem jsou na straně veřejného sektoru Nutnost organizace výběrového řízení na dodavatele v případě významné obnovy/rekonstrukce v průběhu doby životnosti investice Často dochází k překročení rozpočtovaných nákladů na výstavbu a provoz Nižší transparentnost Často dochází k prodloužení doby výstavby vůči plánu Silné stránky: Nižší časová a finanční náročnost přípravy a realizace projektu Nižší administrativní náročnost přípravy projektu

8 Co je typické pro PPP? PPP Slabé stránky:
Délka přípravy projektu a výběru soukromého partnera Vyšší náklady spojené s přípravou projektu a procesem výběru soukromého partnera (na straně veřejného i soukromého sektoru) Nižší míra flexibility v průběhu projektu (ve vztahu k požadovaným výstupům projektu) a řízení dlouhodobého kontraktu Silné stránky: Vyšší předvídatelnost nákladů a časové realizace Rozložení investičních nákladů v čase (není třeba disponovat rozpočtovými prostředky na pokrytí investičních nákladů v úvodu projektu) Výrazné výkonnostní pobídky motivující k dodržení definované kvality služeb Hlavní rizika spojená s výstavbou a provozem projektu jsou převedena na soukromého partnera Orientace na hodnotu za peníze v průběhu celého životního cyklu projektu Zajištění výstavby a provozu projektu jedním soukromým partnerem přináší úspory Vyšší transparentnost procesu Vyšší konkurence v rámci soutěže

9 VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ KLASICKÉ PPP
Veřejné zakázky ZVZ „Kvazikoncese“/ veřejné zakázky typu PPP § 1 odst. 2 a 3 KZ § 156 ZVZ Koncesní smlouvy KZ

10 Koncese vs. veřejná zakázka z pohledu rizik a braní užitků
Investiční náklady nutné pro pořízení infrastruktury hradí zadavatel všechna rizika spojená s investicí nese zadavatel dodavatel nese rizika spojená pouze se subdodávkami koncese: koncesionář bere užitky vyplývající z provozování služeb nebo z využívání realizovaného díla koncesionář nese podstatnou část rizik spojených s braním užitků „kvazikoncese“ podle § 1 odst. 2 KZ

11 Kvazikoncese“ definovány v § 156 ZVZ a § 1 odst. 2 a 3 KZ:
nadlimitní VZ dlouhodobost – doba určitá (min. 5 let) přenesení rizik na dodavatele nad míru obvyklou blíží se povahou koncesím, ALE dle definice jsou VZ zadání realizováno dle ZVZ platí další hmotněprávní ustanovení z KZ – náležitosti smlouvy, schvalování projektu a smlouvy, rozpočtový dozor MF některé z pilotních projektů PPP

12 PPP proces a role koncesního projektu v něm
PPP projekty jsou standardně realizovány v rámci následujících projektových fází: FÁZE PŘÍPRAVY Identifikace projektu Koncesní projekt Příprava výběrového řízení Výběr partnera Uzavření smluv FÁZE REALIZACE Realizace projektu Monitoring výkonnosti Ukončení projektu

13 Vypracování Koncesního projektu
Hlavním cílem vypracování Koncesního projektu je doporučit vhodný způsob realizace projektu. Koncesní projekt bývá řešen v následujících krocích: Testování trhu Strategický rámec projektu Návrh a hodnocení variant řešení Finanční model preferované varianty Testování hodnoty za peníze (PPP, nebo veřejná zakázka?) Doporučení řešení a dalších kroků Právní posouzení variant řešení

14 Posouzení Hodnoty za peníze
Při hodnocení jednotlivých variant realizace projektu je třeba brát v úvahu i nefinanční přínosy. Veřejná zakázka (PSC) Analýza možností dodání služby Preferovaná varianta Ověření Hodnoty za peníze PPP

15 Hodnota za peníze Tzv. „hodnota za peníze“ je optimální kombinace celoživotních nákladů projektu a kvality, přičemž takový projekt nemusí být vždy nejlevnější, je ale vždy „ekonomicky nejvýhodnější“. Výrazný vliv na hodnotu za peníze mají zejména rizika, která jsou v rámci PPP projektu přenesena na soukromý sektor.

16 „Kvazikoncese“ definovány v § 156 ZVZ a § 1 odst. 2 a 3 KZ:
nadlimitní VZ dlouhodobost – doba určitá (min. 5 let) přenesení rizik na dodavatele nad míru obvyklou blíží se povahou koncesím, ALE dle definice jsou VZ zadání realizováno dle ZVZ platí další hmotněprávní ustanovení z KZ – náležitosti smlouvy, schvalování projektu a smlouvy, rozpočtový dozor MF

17 Návrh a hodnocení možností dodání služby
Musí být navrženy varianty řešení projektu s ohledem na možnosti výstavby, provozu, … (vždy je nutné zahrnout tzv. nulovou variantu, tedy nerealizování projektu). Na základě kritérií identifikovaných v rámci strategického kontextu projektu jsou jednotlivé varianty zhodnoceny a je vybrána ta, která dosáhne nejlepšího hodnocení. Kritéria mohou být: podpora zainteresovaných skupin, výše investičních nákladů, výše provozních nákladů, realizovatelnost formou PPP, soulad s normami EU, a další

18 Revize proveditelnosti projektu
Žádný projekt nelze připravit bez důkladné prověrky jeho proveditelnosti. Revize proveditelnosti projektu by měla splnit následující cíle: Poskytnout přehled faktorů, které mohou z právního hlediska ovlivnit proveditelnost projektu. Ověřit technickou proveditelnost projektu. Sestavit Katalog rizik projektu. Popsat daňové a účetní aspekty projektu. Posoudit dopady případného předčasného ukončení koncesní smlouvy. A mít následující výstupy: Katalog rizik projektu. Technická a právní řešení v souladu Popis daňových a účetních aspektů projektu.

19 Technické posouzení proveditelnosti
Vypracovává se u projektů, jejichž předmětem je výstavba nebo rekonstrukce. Identifikace technických a funkčních požadavků a standardů. Základ pro identifikaci investičních nákladů a nákladů životního cyklu.

20 Rizika PPP projektu Jsou to nejenom nebezpečí, ale i převzetí právní a obchodní zodpovědnosti za poskytování či zajišťování veřejné služby či infrastruktury, popř. o odpovědnosti v případě určitých objektivně nastalých situacích. Možnost převedení rizik na soukromý sektor je jednou z hlavních výhod PPP projektů. Rizika je nutné Identifikovat Kvantifikovat Alokovat Rizika výrazně ovlivňují hodnotu za peníze.

21 Daňové a účetní principy
České účetní ani daňové předpisy neobsahují žádnou zvláštní úpravu pro koncesní smlouvy a pro řešení PPP projektů. Je nutné analyzovat dopady na následující druhy daní: daň z přidané hodnoty – jakým způsobem bude soukromý partner uplatňovat na vstupu a výstupu, daň z nemovitostí – v případě vlastnictví aktiv soukromým sektorem je nutné zahrnout do finančního modelu, daň z příjmů právnických osob – je nutné zvážit dopad vlastnické struktury na výši daně z příjmů – tedy výše uznatelných nákladů apod., daň z převodu nemovitostí/daň darovací – v případě vlastnictví aktiv soukromým sektorem je nutné zahrnout do finančního modelu, Případně další

22 Předčasné ukončení koncesní smlouvy
Povinná analýza ekonomických a právních důsledků předčasného ukončení Důvody předčasného ukončení Způsob dalšího zajištění poskytované služby v případě ukončení Majetkoprávní vypořádání stran Diferencované podle důvodu ukončení Vypořádání souvisejících právních vztahů (smlouvy o financování, subdodavatelské vztahy)

23 Provozní model projektu / Rozdělení činností
Popis a návrh rozdělení činností, které je třeba provádět pro zajištění požadované služby (v investiční i provozní fázi). Provozní model je ovlivněn: řády pro provoz související legislativou bezpečnostními standardy vlastnictvím majetku

24 Implementace projektu
Časový harmonogram: Zadání projektu Jednotlivých fází implementace (výstavba, poskytování služeb) Právní režim zadání: koncesní zákon nebo zákon o veřejných zakázkách? Porovnání vhodnosti a časové náročnosti jednotlivých v úvahu připadajících metod zadání


Stáhnout ppt "PROJEKTY PPP KONCESNÍ PROJEKT"

Podobné prezentace


Reklamy Google