Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizování."— Transkript prezentace:

1 Organizování

2 Organizování je dosahování koordinovaného úsilí prostřednictvím struktury, úkolů, lidí, autority a komunikace.

3 V čem spočívá organizování
Pracovníci jsou rozdělování do pracovních skupin. Jsou stanovováni nositelé jednotlivých úkolů vyplývajících z plánu organizace. Jsou stanoveny odpovědnosti za jednotlivé úkoly. Jsou stanoveny způsoby komunikace mezi pracovními skupinami navzájem a mezi nimi a managementem.

4 Úkoly organizování O = Objectives (cíle) – stanovit cíle jednotlivců, kolektivů, částí firmy nebo jejího celku S = Specialization (specializace) – využívá výhod dělby práce C = Coordination (koordinace) – slaďuje činnosti lidí i zdroje nezbytné k jejich zajištění A = Authority (pravomoc) – vymezuje řád, disciplínu a způsob provádění dílčích procesů R = Responsibility (zodpovědnost) – úzce souvisí s pravomocí

5 Základní pojetí organizačních struktur
Formální struktury – jsou vymezeny pomocí organizačních řádů a názorně zobrazeny pomocí organizačních schémat útvarová organizace – definuje způsob strukturalizace firmy procesní organizace – charakterizuje uspořádání pracovních procesů (proces = systémové propojení činností) v organizaci Neformální struktury – vznikají spontánně na základě sdílených zájmů skupin lidí, osobních přátelství, sympatií či antipatií.

6 Proces tvorby útvarové organizace
Analýza úkolů zahrnuje vymezení: činností nutných k provedení úkolu, míst vzniku činností a úkolů, věcných prostředků nutných k jejich provedení, pořadí úkolů a priorit, věcné příslušnosti (plánování, realizace, kontrola). Syntéza úkolů zahrnuje: tvorbu pracovních míst (shrnutí úloh na jednoho pracovníka), vymezení pravomocí a odpovědností, tvorbu řídících míst a oddělení, delegaci úkolů, stanovení stupně centralizace/decentralizace.

7 Tvorba skupin je nejdůležitějším úkolem každého manažera
dělba práce tvorba ( definice ) pracovních míst - definování práce záleží na přístupu k teorii managementu (klasická, behaviorální) resp. k její realizaci v praxi.

8 Klasifikace organizačních struktur
Třídící hlediska podle sdružování činností, podle rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti, podle míry delegace pravomoci a zodpovědnosti, podle členitosti, podle časového trvání.

9 Organizační struktury z hlediska sdružování činností
funkcionální (funkční) struktury, výrobkové struktury, ostatní účelové struktury.

10 Funkcionální struktury
Jsou založeny na funkční specializaci dílčích strukturních jednotek (útvarů). Do jednoho útvaru (úseku, odboru, oddělení) se kumulují stejné funkční činnosti, vzniká tak např. útvar specializovaný na řízení výzkumu a vývoje, výroby nebo financí. Výhody: efektivnost založená na společné práci a specializaci odborníků pro jednotlivé druhy činností, příkazy přicházejí ze specializovaných kompetentních míst, krátké komunikační cesty, flexibilita při řešení problémů. Nevýhody: kompetenční konflikty mezi nadřízenými útvary, nebezpečí rozporuplných příkazů, problémy při přiřazení odpovědnosti.

11 Příklad funkcionální struktury

12 Výrobkové struktury Jsou založeny na výrobkové specializaci. Do jednotlivých strukturních jednotek se kumulují stejné či podobné výrobky, služby či technologické činnosti. Strukturní jednotky mají často podobu divizí → divizionální struktura. Výhody: ucelené řízení (koordinace předvýrobních, výrobních a povýrobních etap), rozvoj vnitřní podnikatelské činnosti, schopnost rychlejší reakce na změny tržních podmínek, přehlednější vnitřní hospodaření. Nevýhody: nebezpečí nekoordinovaného soutěžení divizí o zdroje a trhy, tendence k odklonům od celkové podnikatelské strategie firmy, náročné vrcholové liniové řízení, potíže při integraci informačních a řídících systémů.

13 Příklad divizionální struktury

14 Ostatní účelové struktury
Sdružování podle: zákazníků, teritoriálního umístění dílčích organizačních jednotek, poskytovaných služeb, technologické uzavřenosti obslužných procesů a zařízení.

15 Organizační struktury z hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti
liniové struktury, štábní struktury, kombinované struktury: liniově-štábní struktury, cílově-programové struktury (maticové struktury).

16 Liniové struktury Jsou organizační jednotky s přímou rozhodovací (přikazovací) pravomocí. Zabezpečují příkazové řízení ve vertikální dimenzi. Svoji činností jsou přímo zodpovědné za plnění předem vymezené soustavy cílů a úkolů, a to včetně jimi řízených strukturních jednotek. Výhody: snížení kompetenčních konfliktů, jasné uspořádání vztahů mezi nadřízenými a podřízenými útvary, průhlednost celého systému, lepší možnost kontroly nadřízeným pracovníkem. Nevýhody: nebezpečí přetížení vyšších úrovní řízení, dlouhé cesty mezi řídícími místy, zhoršení komunikace v důsledku řídících mezičlánků, těžkopádnost organizace, pomalá reakce na změny okolí.

17 Příklad liniové struktury

18 Štábní struktury Plní především poradní funkce k zabezpečení kvalifikovaného rozhodování strukturních jednotek s liniovou pravomocí. Ve štábních útvarech pracují odborníci specializovaní na určitou oblast činnosti (např. právní záležitosti). Za výsledky práce liniových jednotek, které jejich znalosti využívají, zodpovědnost nenesou. Hrozí zde proto nebezpečí, že pod pláštíkem odbornosti vzniknou rozsáhlé byrokratické útvary podvazující prosperitu firmy. Štábní struktura nemůže existovat samostatně, ale pouze v kombinaci s jinou organizační strukturou.

19 Liniově-štábní struktury
Slučují liniovou a štábní strukturu. Vznikají tehdy, když liniová strukturní jednotka deleguje část svých rozhodovacích pravomocí na štábní útvary. Tyto pak uplatňují svou liniovou pravomoc a zodpovědnost vůči jiným útvarům, a to v jednoznačně vymezené funkční oblasti. Výhody: odlehčení linií, zlepšení kvality rozhodování, široká využitelnost, štábní funkce představují dobrou přípravu pro výkon liniové funkce. Nevýhody: kompetenční konflikty mezi linií a štábem, nebezpečí izolace štábních míst, nebezpečí nekontrolovatelného růstu počtu štábních útvarů.

20 Příklad liniově-štábní struktury

21 Maticové struktury Kombinují organizační vztahy vyplývající z příslušnosti k určitému útvaru a zároveň z účasti na nějaké, obvykle krátkodobé akci (projektu). Dochází k vytváření pružných týmů, často i s proměnnou účastí lidí a volným vedením. Používají se pro řešení tvůrčích úkolů (inovační týmy) či mimořádných situací (spěšné úkoly, havárie). Výhody: zvýšená inovační schopnost a pružnost celé organizace, možnost řešení problémů ve styčných místech, skupinová práce a snížení rizika chyb. Nevýhody: nebezpečí ztrát způsobených nedostatečnou komunikací mezi funkčními útvary a jednotlivými týmy, zvýšení pracovního zatížení, porušení jednoznačných vztahů nadřízenosti a podřízenosti, složitost struktury.

22 Příklad maticové struktury

23 Moc a pravomoc Uplatnění autority řetězec příkazů se nesmí v organizaci zastavit, křížit, přerušit. Rozsah kontroly - vlivu počet přímých podřízených „n“ < 3, 30>, vyjímečně až 50.

24 Legitimnost moci Hlavními zdroji legitimnosti moci jsou
všeobecná zákonnost odvětvové předpisy podnikový řád, směrnice ... vlastník ( -ci ).

25 Delegace moci a pravomoci
Správné a účinné delegování je nezbytnou složkou manažerských dovedností.

26 Zásady delegování Rozeznávat kdy delegace možná je a kdy nikoli, není to jednoduché, žádá to zkušenost a jistou intuici delegovat všechnu práci a povinnosti přímo nesouvisející s rozvojem pracovního týmu nezasahovat do pravomoci těch, jimž jsme delegovali delegovat komplexně, tedy nejen práci, ale též potřebné pravomoci k plnění úkolů požadovat samokontrolu úkolů těmi, kterým jsme je delegovali být vždy k dispozici při žádosti o pomoc.

27 Delegace moci a pravomoci
Stále si pokládejte ( při řešení čehokoli ) otázku: Může to za mne dělat někdo jiný ? Pozor! delegujte pravomoc s vědomím, že „odpovědnost delegovat nelze“. Ta Vám totiž, vůči nadřízenému, vždy zůstává !

28 Kdy a proč pravomoc nedelegovat
když manažeři nesplňují vysoké kvalifikační požadavky - náklady na výchovu jsou poměrně vysoké a je nutné zvážit, zda budou vyrovnány v budoucnu výhodami z delegace když delegace zduplicitní některé činnosti tak, že náklady na ni převýší přínosy delegací dosažené pokud nedokážeme činnost organizace a její strukturu přizpůsobit uvažované delegaci pravomocí.

29 Vztah specializace delegace moci
práce Stupeň delegování pravomocí

30 Adaptibilita organizace
Každá organizace musí být schopna se maximálně adaptovat vnějšímu prostředí, které ji obklopuje a vnitřnímu, které ji vytváří. Základní řešený rozpor je požadavek stability versus požadavky na změny z podnětů dávaných vnějším prostředím. Stabilita je důležitá proto, že sehraný tým organizace dokáže jednat efektivně, rychle a to i ve změněných podmínkách. Realizaci změn si vynucuje vnější prostředí změnou požadavků na činnost organizace, konkurenční tlak, změny legislativy, ekologické tlaky . . .

31 Chaos management

32 Tento výraz má dvojí - naprosto rozdílný - význam
označení pro neúspěšné, bezkoncepční řízení organizace označení specifické manažerské koncepce uplatňované zejména v počátečním stadiu rozvoje organizace.

33 Chaos management Většina manažerských přístupů se opírá o určité - pevně stanovené - organizační struktury s jasně stanovenými úlohami a kompetencemi osob a má stabilizovaná „pravidla hry“. Chaos management od této zásady záměrně do značné míry upouští.

34 Vlastnosti chaos managementu
Cíle organizace jsou pochopitelně stanoveny, rovněž tak do jisté míry i strategie organizace. Funkce jednotlivých členů managementu (včetně jejich vzájemného vztahu) jsou však ponechány jako velice volné.

35 Vlastnosti chaos managementu
Důvodem k tomu je potřeba měnit funkce a vztahy v závislosti na potřebách či vývoji organizace. Jednotlivcům je současně ponechán značný prostor pro samostatnou činnost a rozhodování na základě vlastního uvážení. Motivace a kontrola členů managementu,takto řízené organizace, probíhá především na základě finančních ukazatelů výkonnosti jednotlivců.

36 Výhody chaos managementu:
umožňuje postupovat cestou pokusů a omylů, umožňuje vyvarovat se chyb a konfliktů s unáhlenými a předčasnými rozhodnutími, ponechává hlavním strukturám organizace , ale i mnoha dalším prvkům, prostor pro postupnou a neunáhlenou krystalizaci.

37 Omezení chaos managementu
Nejde pochopitelně o naprostou absenci rozhodování, řízení a vedení organizace ale o „úmyslné a řízené“ odkládání některých rozhodnutí na dobu pozdější, kdy je vývoj organizace naznačí sám v nejoptimálnější verzi.

38 Pozor ! tuto metodu samozřejmě nelze uplatnit všude a trvale
vyžaduje citlivý výběr spolupracovníků s vysokým osobním potenciálem maximální odpovědností a pochopením pro tento způsob řízení je nutno rozpoznat kdy organizace dospěla do stadia vyžadujícího stabilizaci základních organizačních struktur

39 Organizaci, která se teprve ustavuje - formuje
může tato metoda přinést: vyšší pružnost a adaptibilitu nižší riziko chyb ve strategii snížit počáteční náklady.


Stáhnout ppt "Organizování."

Podobné prezentace


Reklamy Google