Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Témata a teoretická východiska geografie cestovního ruchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Témata a teoretická východiska geografie cestovního ruchu."— Transkript prezentace:

1 Témata a teoretická východiska geografie cestovního ruchu

2 Předmět studia geografie CR  Předpoklady a podmínky rozvoje cestovního ruchu Potenciál CR, infrastruktura potřebná pro CR a její parametry  Prostorová diferenciace a distribuce jevů spojených s cestovním ruchem Na různých hierarchických úrovních (globální, mezinárodní, národní, regionální, lokální); hledání paralel  Environmentální a socio-kulturní dopady a konsekvence cestovního ruchu,  Prostorové modelování a plánování rozvoje cestovního ruchu Vývoje a změna vzorů cestovního ruchu Prostorová difúze CR Vývoj hierarchií destinací Efekt vzdálenosti na pohyb účastníků CR

3 Předmět studia geografie CR  Specifika středoevropského prostoru: Studium a hodnocení  Potenciálu CR,  Únosné kapacity území pro CR  Stability krajiny  Atraktivity krajiny pro CR  Krajinného rázu a estetických hodnot krajiny Rajonizace a klasifikace oblastí cestovního ruchu

4 Předmět studia geografie CR  Ve středoevropském prostoru dosud v zásadě chybí hlubší studium: Motivací účastníků cestovního ruchu, Územních (prostorových) vztahů mezi nabídkou a poptávkou

5 Témata české geografie CR  Výzkum a hodnocení socio- ekonomických podmínek pro CR Demografické a urbanizační faktory, ekonomický potenciál  Problémy krátkodobé rekreace velkoměstského obyvatelstva  Problematika „druhého bydlení“  Prostorová analýza CR  Udržitelnost rekreačních aktivit

6 Základní současné výzkumné otázky geografie CR  Za jakých přírodních a sociálních podmínek se cestovní ruch rozvíjí  Kde a v jakých formách se uskutečňuje  Kdo jsou účastníci cestovního ruchu a jaké jsou jejich motivy  Jaké jsou ekonomické, sociální a především environmentální důsledky a dopady cestovního ruchu

7 Přístupy k řešení otázek 1.Pozitivistický (prostorově funkční)  Prostorové modely  Behaviorální a percepční aspekty cestovního ruchu  Studuje turistické toky a prostorovou strukturu rekreačních oblastí  Vychází z prostorové analýzy a behaviorální geografie  Založen na hodnocení přírodních a sociálních předpokladů rozvoje cestovního ruchu

8 Přístupy k řešení otázek 2.Strukturalistický (kritický)  Politicko-ekonomické aspekty cestovního ruchu  Např. teritoriální vazby mezi poptávkou a nabídkou, spotřebou a produkcí  Finanční přínosy CR pro ekonomiku regionů a ekonomickou situaci místního obyvatelstva  Environmentální a sociální aspekty  Např. rozvojové limity CR  Únosné kapacity regionu, krajiny, ekosystému či populace  Snižování nepříznivých dopadů CR  Vychází z aplikované geografie a z radikálních geografických směrů (marxismus, feminismus…)  Např. plánování a management CR

9 Jiné přístupy  Kladou důraz na kontext a lidské chování  Vycházejí buď z jiných teoretických základů Kulturní interpretace CR  Zkoumá jak charakteristiky geografického prostoru ovlivňují CR  A naopak, jak rekreační aktivity ovlivňují geografický prostor  Střetávání lidí navzájem a střetávání lidí a prostoru  Nebo kombinují vědecké přístupy pozitivistické a kritické Udržitelný CR

10 Kategorizace hlavních přístupů v geografii CR

11 Problémy studia cestovního ruchu 1.Časová a prostorová neporovnatelnost dat 2.Vlastní vymezení předmětu studia (turistického průmyslu) OKEČ a jejich vícenásobné použití pro jednu společnost Poskytuje hmotné i nehmotné (zážitky) statky Poskytuje služby i domácímu obyvatelstvu Kam patří benzínová pumpa?

12 Problémy studia cestovního ruchu 3.Nedostatečná konceptuální báze disciplíny  Nedostatečná teoretická opora,  Empirický a deskriptivní přístup,  Chybí širší syntéza (geografie je jí však přirozeně schopná, přirozeně = vzhledem k holistickému charakteru vědního oboru) 4.Vyžaduje aplikaci multidisciplinárního přístupu, což je těžší než se zdá, může mnohé spíše zakrýt než odhalit

13 Podstata existence fenoménu cestovního ruchu: motivace a poptávka

14 Motivace v geografii cestovního ruchu  Základní předpoklady, bez něhož by cestovní ruch jako takový nemohl existovat  Proč lidé cestují? Obecně: primární motiv spočívá ve skutečné nebo subjektivní potřebě uniknout na čas pracovní či domácí rutině

15 Maslowova hierarchie potřeb  1954  Hierarchické řazení potřeb člověka

16 Motivační teorie 1.Inverze chování (Graburn) Dočasná změna chování od běžného, normální k opačnému

17  Thrift x indulgence = šetření x utrácení  Sloth = lenost

18 Motivační teorie 2.Model sociální psychologie cestovního ruchu (Iso-Ahola)  Intrinsic = vnitřní; pravý  Princip „Push – pull“ efektu  4 možnosti motivací, pozice se v čase u jednotlivce může měnit  Výhodnější je introdukovat 3. dimenzi: aspekt prostředí (atraktivita přírody a krajiny)

19 Motivační teorie 3.Psychografický profil (Plog)  Založen na osobnostních charakteristikách jednotlivce  Populace je rozdělena podle osobnostního kontinua: psychocentrici - allocentrici

20

21 Crandallův seznam motivací

22 Vlivy na participaci na cestovním ruchu (Torkildsen)

23 Motivační teorie  Motivace se mění v souvislosti s životním cyklem  Existují významné rozdíly mezi poptávkou po cestovním ruchu (danou motivacemi) a reálnou účastí na cestovním ruchu  Motivace se dostávají do konflikty s různými bariérami

24 Bariéry v cestovním ruchu  Intervenující Mezi preferencemi a účastí  Antecedentní Ovlivňují rozhodnutí jednotlivce danou aktivitu nepodnikat  Personální (ve smyslu osobní)  Interpersonální  Přírodní (sezónnost), ekonomické, sociální, kulturní, politické


Stáhnout ppt "Témata a teoretická východiska geografie cestovního ruchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google