Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CERTIFIKACE „CMC“ Vážení poradci, jistě se v každodenní praxi setkáváte u svých klientů se zvyšujícími požadavky na prokázání způsobilosti a důvěryhodnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CERTIFIKACE „CMC“ Vážení poradci, jistě se v každodenní praxi setkáváte u svých klientů se zvyšujícími požadavky na prokázání způsobilosti a důvěryhodnosti."— Transkript prezentace:

1 CERTIFIKACE „CMC“ Vážení poradci, jistě se v každodenní praxi setkáváte u svých klientů se zvyšujícími požadavky na prokázání způsobilosti a důvěryhodnosti. Jednou z možností, jak prokazovat svoji způsobilost je předložení personálního certifikátu o dosažené úrovni znalostí a dovedností. 05/04/2015 1

2 Asociace pro poradenství Hospodářské komory ČR CMC v České republice s výkonným orgánem CERT-ACO - certifikační orgán pro certifikaci osob - č. 3028, „Management consultant“ Českého institutu pro akreditaci Praha (ČIA). 05/04/2015 2

3 Certifikace „Management consultanta“ je určena pro vysoce kvalifikované zkušené konzultanty, kteří nejen prokáží svou odbornou způsobilost, jsou schopni pracovat samostatně, garantují zákazníkovi řádné poskytování poradenských služeb a mají dostatečné zkušenosti ve svém oboru, ale také se budou řídit přísným profesionálními a etickými kodexy HK ČR, APP (FEACO) a CERT-ACO. 05/04/2015 3

4 Cílem bylo a je vytvořit systém pro zvyšování kvality poradenství pro podnikatele prostřednictvím certifikovaných poradců, a tím usnadnit podnikatelům výběr kvalitního poradce. K zajištění této kvality slouží nejen systém kriterií pro zařazení, ale i následný monitoring činnosti poradce prostřednictvím zpětné vazby od samotných podnikatelů - resp. příjemců služby. 05/04/2015 4

5 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY: Vysokoškolské vzdělání v oboru ve kterém „Management consultant“ působí, minimálně 3 roky aktivní poradenské praxe. Jako ekvivalent se uznává středoškolské vzdělání v oboru, ve kterém „poradce“ působí a minimálně 5 roků aktivní poradenské praxe. V případě, že uchazeč nemá příslušné odborné vzdělání v oboru ve kterém působí: musí doložit dalších 5 let aktivní poradenské činnosti v oboru nebo absolvovat kurz, 05/04/2015 5

6 ODBORNOU ZPŮSOBILOST: doklady (např. osvědčení) o absolvování dalších kurzů v daném oboru, záznamy o dalším výcviku a udržování / zvyšování své kvalifikace doklady o vzdělávání v oblasti managementu (rozvoj manažerských dovedností) doklady o vzdělávání směřující ke zlepšení poradenské činnosti (př. metodika poradenství, atd.) 05/04/2015 6

7 Praxe: Doložení 1200 hodin ročně strávených v aktivní poradenské činnosti během posledních 3 let, s tím že v předešlých 5 letech prováděl běžnou poradenskou činnost (např. potvrzením klienta, předložením smlouvy, záznamů z poradenské činnosti, faktury atd..). Praxi na pozici „Management consultant“ je třeba doložit potvrzením zákazníků o aplikovaných poradenských projektech a to nejméně od 5 klientů (písemným popisem 5 projektů, ve kterých poradce působil jako vedoucí projektu nebo popisem části projektu na kterém poradce pracoval). A dále písemnými referencemi klientů k působení poradce. Poradenská praxe nesmí být starší 2 let. 05/04/2015 7

8 Hospodářská komora ČR, Freyova 27, Praha 9 Informační kancelář Asociace pro poradenství v podnikání, Konviktská 24, Praha 1– Staré město Kontakt: Ing. Petr Marek, tel.: 220 879 043, e-mail:asocpor@asocpor.cz CERT-ACO, s.r.o., Huťská 275/3, 272 01 Kladno Kontakt: Ing. Jitka Ondeková, tel.: 312-645007, e-mail: cert@cert.cz, www.cert.czcert@cert.cz 05/04/2015 8

9 PROJEKT CERT-ACO – AKREDITOVANÁ CERTIFIKACE „MANAGERA PRO LIDSKÉ ZDROJE“ 05/04/2015 9

10 10 Projekt – Příprava a proškolení lektorů a konzultantů pro práci s lidskými zdroji Proč personální - osobní certifikace? Samotná povaha certifikačního procesu se speciálním důrazem na nezávislost, objektivitu, hloubku prověřování a schopnosti řešit problémy praxe předurčuje certifikaci osob významnou roli v řízení lidských zdrojů a jako významný nástroj pro zvyšování odborné úrovně profesí.

11 05/04/2015 11 Certifikace osob Systém certifikace osob nastavuje určité mantinely požadované úrovně –vědomostí i –praktických zkušeností, stanoví podmínky pro udržení –kvalifikačních podmínek a –motivuje pracovníky být v procesu jejich udržování osobně aktivní. Významným prvkem tohoto systému je kontrola právě osobní aktivity certifikovaného pracovníka při výkonu příslušné profese.

12 05/04/2015 12 Pojem certifikace Osoba, která získá u akreditované organizace osobní certifikát a která absolvovala přípravu v rozsahu uznávané osnovy pro určitou odbornost a získá příslušný certifikát, má větší předpoklady pro prokázání své kvalifikace před veřejností a získání její důvěry (opět v rámci akreditačního schématu). Certifikace je tedy posouzení shody systému řízení/kvalifikace personálu/výrobku s uznávaným předpisem (technickou normou, osnovou, technickou specifikací,…).

13 05/04/2015 13 Manažer pro lidské zdroje Certifikát MLZ je určen pro pracovníky zabezpečující rozvoj dalšího vzdělávání lektorů a konzultantů v oblasti práce s lidskými zdroji se změřením na: - andragogicko-pedagogickou přípravu lektorů a konzultantů. - prohloubení znalostí lektorů a konzultantů v oblasti hlavních směrů práce s lidskými zdroji. Určeno pro cílové skupiny: - lektoři a konzultanti, učitelé, - vzdělávací a poradenské instituce, - učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí zabývajících se vzděláváním dospělých.

14 05/04/2015 14 Certifikace osob Systém je velice pozitivně hodnocen zejména z hlediska : přípravy celého systému zvyšování odborné úrovně pracovníků, nezávislého posuzování akreditovaným certifikačním orgánem, způsobilosti pracovníků zastávat určitou funkci, ověření teoretických vědomostí, ověření praktických zkušeností.

15 05/04/2015 15 Certifikace osob Nedílnou součástí personálního certifikačního procesu k získání osobního certifikátu je vstupní ověření základních vstupních podmínek, které musí žadatelé splňovat, –tedy vzdělání, –praxi v oboru a –speciální š kolení. Certifikát musí garantovat kvalitu způsobilosti k zastávání příslušné funkce, a proto požadovaná praxe je nezbytná. Osobní certifikát je dokladem vysoké úrovně způsobilosti vykonávat určené činnosti. Stanovený systém recertifikace zajišťuje neustálé sebezdokonalování v oblasti teoretické i praktické.

16 05/04/2015 16 Pověření certifikačního orgánu Český institut pro akreditaci

17 05/04/2015 17 Certifikát - Manažer pro lidské zdroje Osobní certifikát Počty certifikátů –Certifikace MLZ proběhla ve třech termínech v roce 2008 –20 vydaných certifikátů –Garant projektu – Asociace pro poradenství v podnikání s výkonným orgánem v oblasti školení: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě a výkonným orgánem v oblasti certifikace osob CERT – ACO, s.r.o, Kladno

18 05/04/2015 18 Kontakty Informační kancelář Asociace pro poradenství v podnikání, Konviktská 24, Praha 1– Staré město Kontakt: Ing. Petr Marek, tel.: 220 879 043, e-mail:asocpor@asocpor.cz Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16, 586 01 Jihlava Kontakt: Ing. Vladimír Křesťan tel: 567 141 112, e-mail:krestan@vspji.cz CERT – ACO, s.r.o Huťská 275/3, 272 01 Kladno Kontakt: Ing. Jitka Ondeková tel.: 312 645007, e-mail:cert@cert.cz Děkuji za pozornost Ing. Pavel Charvát ředitel CERT-ACO

19 PROJEKT CERT Kladno – „LEGO“ 05/04/2015 19

20 NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ (NSK) Zákon 179/2006 Sb. NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ (NSK) Hlavní cíl Umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním). 05/04/2015 20

21 POŽADAVKY TRHU PRÁCE KVALIFIKACE POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zkou š ky DÍLČÍ KVALIFIKACE Typov é pozice Š koln í vzd ě l á vac í program y Typov é pozice Kurzy, programy Povol á n í R á mcov é vzd ě l á vac í program y Ú PLN É KVALIFIKACE Praxe,… D Í L ČÍ KVALIFIKACE D Í L ČÍ KVALIFIKACE Národní soustava kvalifikací – most mezi světem práce a vzděláváním

22 05/04/2015 22 Národní soustava povolání Východiskem je : internetová aplikace integrovaný systém typových pozic a jeho modul Kartotéka typových pozic www.istp.cz, ktp.stp.cz Význam NSP: Veřejně dostupný registr povolání, typových pozic Informace o povolání z hlediska vykonávaných činností, požadovaných znalostí, dovedností a způsobilosti Související poradenství Údaje pro tvorbu podnikových katalogů Zdroj informací a východisko tvorby Národní soustavy kvalifikací

23 05/04/2015 23 Hlavní role Sektorové rady v rámci Vytvářet Národní systém povolání revidováním struktury a obsahu povolání a pozic v daném sektoru Spolupracovat na vyjádření kompetencí jednotlivých povolání a pozic Posuzovat a připomínkovat kvalifikační i hodnotící standardy úplných a dílčích kvalifikací a navrhovat dílčí kvalifikace pro Národní soustavu kvalifikací Spolupracovat s autorizujícími orgány v rámci realizace zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

24 05/04/2015 24 Zkrácené definice jednotek práce - Povolání Povolání Nejširší a nejvíce zobecňující popis jednotek práce, zastřešující typové pozice (TP) a menší jednotky práce (MJP) se stejným kvalifikačním základem Je začleněno do jednoho, příp. více odborných směrů a jedné kvalifikační úrovně Struktura informací u povolání Název Kvalifikační úroveň Odkazy na typové pozice Směry odborného zaměření Pracovní činnosti

25 05/04/2015 25 Zkrácené definice jednotek práce - Typová pozice Typová pozice (TP) Konkretizuje obecný popis povolání a odráží skutečnou dělbu práce Struktura informací Název Směry odborného zaměření Zařazení pod zastřešující povolání Příbuzné typové pozice Kvalifikační úroveň Charakteristika Pracovní činnosti Příklady prací Pracovní podmínky Kvalifikační požadavky – požadavky na základní odbornou přípravu, zákonem předepsaná praxe, certifikáty, kompetence, odborné dovednosti, odborné znalosti, obecné způsobilosti

26 05/04/2015 26 Zkrácené definice jednotek práce – Menší jednotka práce Menší jednotka práce Je úzký soubor pracovních činností, pro které má z pohledu trhu práce smysl vyčleňovat a ověřovat potřebné kompetence Struktura informací Uvedení odlišností od typové pozice Údaje o odborném směru a kvalifikační úrovni, které jsou identické u typové pozice k níž je MJP vázána

27 05/04/2015 27 Kvalifikační úroveň Respektují Evropský rámec kvalifikací (8 kvalifikačních úrovní) Úroveň NSK Úroveň NSP KÚ v KTP Stupně vzdělání podle školského zákona Kategorie vzdělání podle KKOV Úroveň EQF 0Bez kvalifik. požadavku na obor a stupeň vzdělání Z 11 Základní vzděláníC1 1Střední vzděláníD2 22 2Střední vzdělání s výuční listem E3 33F4 443Střední vzdělání s maturitní zkouškou K,L.M 5 5 5-64 Vyšší odborné vzděláníN 6 6Bakalářský studijní programR 77 5 Magisterský studijní programT7 88Doktorský studijní programV8

28 05/04/2015 28 Vysvětlivky NSP – Národní soustava povolání ISTP – Integrovaný systém typových pozic KTP – Kartotéka typových pozic NSK – Národní soustava kvalifikací ÚK – Úplná kvalifikace DK – Dílčí kvalifikace KS – Kvalifikační standard HS – Hodnotící standard

29 05/04/2015 29 Národní soustava povolání Kartotéka typových pozic Integrovaný systém typových pozic Menší měrná jednotka Východisko Povolání Typová pozice Identifikace povolání: Kvalifikační úroveň Typové pozice Obor činnosti Podobor činnosti Pracovní činnosti Identifikace typové pozice: Kvalifikační úroveň Zařazeno do povolání Příbuzné typové pozice Obor činnosti Podobor činnosti Pracovní činnosti Příklady prací

30 05/04/2015 30 Poradce managementu Národní soustava povolání – Sektorová rada průřezová Manažer kvality (vedoucí útvaru – např. odboru) Inženýr kvality (ved. Oddělení) Technik kvality (THP) Kontrolor kvality (D) MetrologStatistik Auditor jakosti (interní, zákaznický, certifikační) Identifikace povolání: Identifikace typové pozice: Identifikace povolání:

31 05/04/2015 31 Poradce managementu Národní soustava povolání Kartotéka typových pozic Integrovaný systém typových pozic Menší měrná jednotka Východisko Povolání Typová pozice Identifikace povolání: Kvalifikační úroveň Typové pozice Obor činnosti Podobor činnosti Pracovní činnosti Identifikace typové pozice: Kvalifikační úroveň Zařazeno do povolání Příbuzné typové pozice Obor činnosti Podobor činnosti Pracovní činnosti Příklady prací Manažer kvality Inženýr kvality Technik kvality Kontrolor kvality MetrologStatistikAuditor Identifikace povolání: Identifikace typové pozice: Hodnotící standard Kvalifikace zkušební komise Forma zkoušky Záznam o průběhu zkoušky Osvědčení Přezkoumání průběhu zkoušky Ověření údajů žadatele

32 Konference ENVIRO 2009 již IX. ročník tradiční konference termín konání 23. – 24. dubna 2009 jednání plenárního zasedání a jednotlivých sekcí zaměřené na: systémy řízení ochrany životního prostředí, kvality a bezpečnosti práce …, management, řízení rizik a prevenci, aktuální legislativu, zvyšování výkonnosti organizací, přínosy poradenství a auditů pro organizace. 05/04/2015 32


Stáhnout ppt "CERTIFIKACE „CMC“ Vážení poradci, jistě se v každodenní praxi setkáváte u svých klientů se zvyšujícími požadavky na prokázání způsobilosti a důvěryhodnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google