Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚKANSKÝ PROGRAM 2015-2019 Daniel Stavárek Karviná, 25/02/2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚKANSKÝ PROGRAM 2015-2019 Daniel Stavárek Karviná, 25/02/2015."— Transkript prezentace:

1 DĚKANSKÝ PROGRAM 2015-2019 Daniel Stavárek Karviná, 25/02/2015

2 Děkanský program 2015-2019 2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ 2015-2019 Kvalita vzdělávání Věda a výzkum Internacio- nalizace Image Hospodaření Vedení fakulty Legislativní rámec Pozice SU Metodika financování Počet uchazečů

3 Děkanský program 2015-2019 3 KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Připravit OPF na úspěšné zvládnutí nového modelu akreditačního procesu Zavést funkční systém zajišťování kvality vzdělávací činnosti a jejího vnitřního hodnocení Vytvářet podmínky pro snížení neúspěšnosti studia a propadovosti studentů zejména v 1. ročníku bakalářského studia Úspěšně zahájit výuku nového oboru PEM a jeho specializací Podporovat podnikavost a podnikatelského ducha u studentů Připravovat projekty smysluplné spolupráce s praxí Podporovat nabídku celoživotního vzdělávání V maximální míře podporovat efektivní využívání informačních systémů a moderních technologií pro podporu výukového procesu

4 Děkanský program 2015-2019 4 VĚDA A VÝZKUM Podporovat pracovníky při podávání výzkumných projektů Zvýšit zapojení fakulty do mezinárodních výzkumných aktivit Podat žádost o akreditaci habilitačního řízení Rozvíjet činnost Institutu interdisciplinárního výzkumu Zkvalitňovat obsah časopisu Acta academica karviniensia a usilovat o jeho indexaci v databázi Scopus Podporovat principy Open Access při publikování výsledků výzkumu Vytvořit post-doktorandské pracovní pozice Zvýšit zainteresovanost studentů do výzkumu a podpořit jejich zájem o prezenční doktorské studium na OPF Inovovat fakultní systém motivace a odměňování

5 Děkanský program 2015-2019 5 INTERNACIONALIZACE Plnohodnotně využit program Erasmus+ s cílem maximalizace počtu a zvýšení kvality mobilit studentů i pedagogů Zahájit výuku v angličtině v kompletním navazujícím magisterském oboru a doktorském studijním programu Usilovat o dlouhodobé pobyty zahraničních pedagogů na OPF Aktivně zapojit OPF do činnosti mezinárodních organizací sdružujících ekonomické fakulty Iniciovat vznik celouniverzitního stipendijního programu pro zahraniční studenty pro studium na SU včetně OPF Zkvalitnit propagaci OPF v zahraničí, uspořádat promo akce jako International Week nebo Summer School Zlepšit podmínky pro pobyt, studium a stáže zahraničních studentů Navázat spolupráci s partnery v perspektivních oblastech

6 Děkanský program 2015-2019 6 IMAGE FAKULTY Vytvořit speciální tým věnující se budování identity a image fakulty Klást důraz na prezentaci fakulty v nových médiích a elektronických komunikačních kanálech Zaměřit se na vystoupení zaměstnanců fakulty v televizi Zlepšit komunikaci s absolventy, vytvořit koncept OPF na celý život Rozvíjet programy Univerzity třetího věku a rozšířit je na Junior univerzitu Posílit spolupráci se středními školami Rozvinout spolupráci s kooperujícími či sponzorskými podnikatelskými subjekty a veřejnými institucemi v rámci propagačních aktivit Partnersky vstupovat do pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí

7 Děkanský program 2015-2019 7 HOSPODAŘENÍ Zasadit se o spravedlivý rozpis finančních prostředků v rámci univerzity i fakulty Pokračovat v aktivním vyhledávání úspor a dodatečných výnosů Provádět pravidelnou kontrolu a vyhodnocení hospodaření na několika úrovních Optimalizovat fond nemovitostí a efektivně nabízet volné prostory k pronájmu či prodeji Řídit a koordinovat podávání projektových žádosti, pečlivě vyhodnocovat přínos projektů zejména ve vztahu ke spoluúčasti Koncepčně udržovat a rozvíjet technické vybavení Aktivně získávat účelové finanční prostředky na investiční akce Zahájit přestavbu objektu E, D1, D2 v areálu Na Vyhlídce

8 Děkanský program 2015-2019 8 VEDENÍ FAKULTY Definovat vizi a strategii rozvoje fakulty, mít odvahu rozhodnout a přijmout za rozhodnutí odpovědnost Otevřeně informovat o záměrech a rozhodnutích vedení fakulty Aktivně spolupracovat s AS OPF a zástupci fakulty v AS SU Iniciovat konzultace a spolupráci s dalšími ekonomickými fakultami Provádět personální politiku s ohledem na dosažení optimální odborné, kvalifikační a věkové struktury akademického sboru Pečlivě vyhodnocovat a rozvíjet systém Osobních plánů rozvoje Podporovat další vzdělávání zaměstnanců Vytvářet pozitivní atmosféru, příjemné a motivující pracovní prostředí Podporovat spolupráci mezi katedrami, akademickými a neakademickými pracovníky Klást důraz na vybudování přirozeného pocitu loajality a sounáležitosti zaměstnanců a studentů s fakultou a univerzitou

9 Děkanský program 2015-2019 9 VEDENÍ FAKULTY – SLOŽENÍ doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. Proděkan pro zahraniční styky Statutární zástupce děkana prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. Proděkan pro studijní a sociální záležitosti doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

10 Děkanský program 2015-2019 10 … a hlavně pojďme oslavit naše 25. výročí Děkuji za pozornost Daniel Stavárek


Stáhnout ppt "DĚKANSKÝ PROGRAM 2015-2019 Daniel Stavárek Karviná, 25/02/2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google