Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální ředitelství HZS Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální ředitelství HZS Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč."— Transkript prezentace:

1 Generální ředitelství HZS Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

2 Osnova přednášky : Co to je kartografie Historie kartografie Kde získat vhodnou mapu pro práci KŠ ? Mapy na internetu Instituce, zabývající se kartografií Základní druhy a dělení map Měřítko mapy Pracovní mapa – příprava, úprava a zásady vedení pracovní mapy Situační značky pro případ EVA Závěr

3 Obor řešící otázky konstrukce,obsahu,vývoje a použití map.

4

5 Historický vývoj map : Historický vývoj map : Není známo, kdy a kde byla vyhotovena první mapa. Nejstarší nálezy, cca 20 tisíc let př. n. l., pochází z jeskyní ve Švýcarsku a ze skalních oblastí povodí Jeniseje. Byly velmi primitivní a bez měřítek.

6 Nejstarší mapy Nejstarší mapy sloužily především dvěma potřebám – Představy o tvaru Země byly u každého národa jiné. Babyloňané, Peršané a Řekové si Zemi představovali jako kruh obklopený prstencem vodních ploch, Egypťané jako úzký dlouhý pás. vojenským a hospodářským

7 Mapy vyspělých civilizací Egypt - praktická geometrie na vysoké úrovni - výměry zemědělské půdy po záplavách. dochovaly se jen nepatrné fragmenty, mapy byly kresleny na papyru nebo na kůži a časem podlehly zkáze. Stará Čína - mapy vysoké úrovně (3. století př. n. l.) Staří Mexičané měli topografické mapy, námořní mapy a katastrální plány.

8 Antická kartografie - staří Řekové Základ moderní kartografie - před více jak 2 tisíci lety. první považovali Zemi za kouli, určili její rozměry, zavedli zeměpisné souřadnice a šedesátinné dělení kruhu. ½ 6. stol. př. n. l. Anaximandros z Mílétu - kruhová mapa tehdy známého světa. Středem je věštírna Delfy.

9 Období středověku –Kartografie v hlubokém úpadku –Zobrazovány umělecké a symbolické představy –Země je kruhová deska –T mapy - Kruhové mapy s Jeruzalémem uprostřed. Středozemní moře, řeky Tanais (Don) a Nil dělily od sebe navzájem pevniny (Afriku, Evropu a Asii)

10 S nástupem novověku – objevné cesty kolem světa Objevy nových světadílů (Kryštof Kolumbus) –Ameriky, Indie, Afriky Vynález knihtisku – snadnější pořizování kopií mapových listů Roste zájem o nově objevovaná území a o mapy světa

11 První mapa Čech vydána 11.1. r. 1517 Autor - Mikuláš Klaudyán 16.a 17.století – počátek novodobé kartografie K zakladatelům vojenského mapování patřil začátkem 18.století Jan Kryštof Müller Podíl na přesnějším zakreslení obcí a měst na Moravě má Jan Amos Komenský

12 Česká kuriozita Mapa Čech v podobě růže Bohemiae Rosa ze 17. stol. Nakreslil ji Kristián Vetter a vyjadřuje rozkvět země Nakreslena je v měřítku cca 1 : 1 268 450 o rozměrech 390 x 260 mm.

13 První vojenské mapování u nás : Z dob Marie Terezie a císaře Josef II. (,,josefínské mapování“) Nepřehledné zobrazení terénu, nepřesné délkové údaje Postupně docházelo ke zdokonalování podrobných vojenských map (topografické mapy)

14 Kde vhodnou mapu sehnat U specializovaných prodejců Na katastrálních úřadech U institucí, zabývajících se kartografií

15  Velké množství mapových podkladů pro běžného uživatele  Mnoho prakticky využitelných informací  Možnost úpravy mapy podle vlastních potřeb a představ

16 Mapy Atlas.cz | Mapy ČR Centrum.cz Mapy Tiscali Mapy

17 Prodejny ČUZK prodejna.map.pu@cuzk.cz Prodejna.map.plzen@cuzk.cz prodejna.map.lb@cuzk.czrodejna.map.lb@cuzk.cz prodejna.map.cb@cuzk.cz prodejna.map.brno@cuzk.cz prodejna.map.kv@cuzk.cz prodejna.map.opava@cuzk.cz prodejna.map.praha@cuzk.cz prodejna.map.ustinl@cuzk.cz prodejna.map.brno@cuzk.cz prodejna.map.kv@cuzk.cz prodejna.map.opava@cuzk.cz prodejna.map.praha@cuzk.cz prodejna.map.ustinl@cuzk.cz

18 Český úřad zeměměřičský a katastrální - ČÚZK http://www.cuzk.cz/ Ústřední správní orgán pro zeměměřičství a katastr nemovitostí ČR

19 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický VUGTK - uvodni stranka. Resortní vědeckovýzkumná základna

20 Zeměměřičský úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Spravuje geodetické základy ČR a základní databázi geografických dat

21 VGHÚ – Vojenský geografický a hydrogeologický ústav v Dobrušce Informace : e-mail vghu@army.cz

22 Vývoj a zpracování vojenských i civilních map pomocí digitálních technologií. Letecké snímkování /ortofotomapy/ Podklady pro turistickou mapu ČR Digitální modely území /DMT/ Spolupráce s kartografickými institucemi spojeneckých států NATO Mapové dílo světové úrovně

23 Soustava dat, rozhraní a služeb zpřístupňující státní mapová díla a další informace Gestorem služeb SMC je ČÚZK Poskytovatelem informačního obsahu je ČÚZK a Hlavní úřad vojenské geografie Státní mapové centrum http://www.czmap.cz/

24

25 Druhy map podle technologie zpracování : Klasická – papírová R eliéfní – z plastické hmoty D igitální – vektorová D igitální – bitmapová D igitální – plastická – virtuální - 3D mapy O rtofoto – letecké snímky

26 Letecké snímky - ortofotomapy Institut

27 BETA MAPY.CZ Letecké mapy území naší republiky. (Ortofoto mapy) Mapa Přesunuty na www.mapy.cz

28 Fyzickogeografická mapa ČR - výškopis

29 Vektorová digitální mapa

30 Základní mapa 1 : 500 000

31 Rastrová ZM 1:50 000

32 Barevná rastrová ZM 1:10 000

33 Dělení map podle rozsahu zobrazené plochy : Mapa celého světa Mapy zemských polokoulí Mapy jednotlivých světadílů Mapy států …

34 Mapy obsahují - Výškopis – zobrazení výškové členitosti ( vrstevnice, kóty, barvy) Polohopis – zobrazení vodorovné členitosti georeliéfu Popis – informace o území na mapě

35 Dělení map podle obsahu Základní mapa - obsahuje polohopis, výškopis a popis týkající se reliéfu, sídel, komunikací, průmyslu, zemědělství. Je zásadně mapou odvozenou (nevzniká novým mapováním) Neobsahuje souřadnice rohů mapových listů, souřadnicovou síť ani další identifikační prvky pro určení polohy. Jsou z ní odvozeny mapy okresů, krajů, mapa ČR, klad listů základních map, silniční mapa, mapa základních sídelních jednotek, vodohospodářská mapa Pokrývá celé území republiky v měřítku 1:200 000 (ZM200), 1:100 000 (ZM100), 1:50 000 (ZM50), 1:25 000 (ZM25) a 1:10 000 (ZM10)..

36 Státní mapy Zobrazují – body základního a podrobného bodového pole pozemky, budovy a technická zařízení trvalého rázu, zejména intravilán obcí a měst výškopis je vyjádřen vrstevnicemi, šrafami a kótami polohopis je doplněn místními a pomístními názvy

37 Topografické mapy – podobný obsah jako základní mapy navíc obsahují objekty s vojenskou tématikou souřadnicovou síť 1 x 1 km zeměpisné souřadnice v rámu mapy souřadnice rohů mapových listů. Mapy středních měřítek mají minimální zkreslení.

38 Katastrální mapy – vyjadřují vlastnické vztahy slouží k evidenci nemovitostí a pozemků. obsahují body bodového pole, polohopis a popis (ne výškopis). Popis katastrální mapy - čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních znaků na státní hranici, místní názvosloví,označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami Pověřeným orgánem je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) se sídlem v Praze. zajišťuje převod katastrálního operátu do digitální podoby.

39 Dělení map podle tématického zaměření mapy: Obecně zeměpisné mapy Geologické Meteorologické Ekonomické Politicko – administrativní Botanické Průmyslové …..

40 GIS – Geografický informační systém V tomto systému si můžeme vytvářet „vlastní“ mapy. Na mapovém podkladu vytvářet vrstvy Ukládat informace Vyhledávat informace

41 Základní situace – mapa v měřítku 1:90 000, Jihočeský kraj, Strakonice

42 Záplavové území

43 Evakuovaná území

44 Evakuační prostory

45 Evakuační trasy

46 Záložní evakuační trasy

47 Zobrazení s komunikacemi

48 Měřítko mapy Měřítko mapy se vyjadřuje poměrem d : D (poměr délky na mapě k délce ve skutečnosti). Udává, kolikrát je délka na mapě menší než odpovídající délka ve skutečnosti. Číselné, grafické měřítko mapy.

49 Nejčastěji používaná měřítka map : 1 : 5 000 1 : 10 000 1 : 25 000 1 : 50 000 1 : 100 000 1 : 200 000 1 : 500 000 1 : 1 000 000 Velká měřítka Střední měřítka Malá měřítka

50 MĚŘÍTKA A VZDÁLENOSTI MĚŘÍTKO NA MAPĚ SKUTEČNOST 1 : 5 000 20 cm1 km 1 : 10 000 10 cm1 km 1 : 25 000 4 cm1 km 1 : 50 000 2 cm1 km 1 : 100 000 1 cm1 km 1 : 200 000 5 mm1 km 1 : 500 000 2 mm1 km 1 : 1 000 000 1 mm1 km

51 Klad a značení mapových listů Klad a značení mapových listů základních map (ZM): Klad listů vychází ze základního měřítka 1:200 000 Je vytvořen umělou konstrukcí pravidelně se sbíhajících čar, které velmi hrubě sledují směr poledníků. Mapové listy všech měřítek - lichoběžníky s rovnoběžnou horní a spodní základnou a výškou 38 cm jednotlivé listy téhož měřítka nemají stejné rozměry, délky úhlopříček ani plochu. Souřadnice jejich rohů nejsou okrouhlé hodnoty v rovinném systému S-JTSK ani v zeměpisných souřadnicích

52 Měřítko 1 : Výchozí mapa Dělení Počet listů Příklad označení Počet listů v ČR 200 000 2419 100 000ZM2002 × 2424-159 50 000ZM1002 × 2424-11211 25 000ZM502 × 2424-111787 10 000ZM505 × 52524-11-014555

53 Dělení listů topografické mapy Klad a značení mapových listů topografických map vychází z kladu a značení mezinárodní mapy světa 1:1 000 000 Rovnoběžky vymezují vrstvy od rovníku na sever a na jih po 4 0, které jsou značeny směrem od rovníku k pólům A až V Poledníky vymezují sloupce po 6 0, které jsou značeny od poledníku na 180 0 směrem na východ čísly 1 až 60. Př. M-33 Mapa 1:1 000 000 se dělí na 4 listy měřítka 1.500 000 značení A až D. Př. M-33-A List mapy 1:1 000 000 je rozdělen 6 vrstvami a 6 sloupci na 36 listů měřítka 1:200 000 – značení I až XXXVI. Př. M-33-XXI

54 List mapy 1:1 000 000 rozdělen na 12 vrstev a 12 sloupců na 144 listů měř. 1:100 000 Značení 1 až 144 Př. M-33-45 List mapy 1:100 000 rozdělen na 4 listy měřítka 1.50 000. Značení A až D. Př. M-33-12-D List mapy 1:50 000 rozdělen na 4 listy měřítka 1.25 000. Značení a až d. Př. M-33-12-D-a List mapy 1:25 000 rozdělen na 4 listy měřítka 1.10 000. Značení 1 až 4. Př. M-33-12-D-a-4 V pravé části záhlaví mapového listu je v rámečku uvedeno kódové označení mapy, používané pro evidenční účely. Poslední dvojčíslí - rok redakční uzávěrky dané mapy.

55

56 Klad a značení mapových listů katastrálních map Klad, rozměry a označování mapových listů katastrální mapy je stejné jako u základních map velkého měřítka

57

58 Pracovní mapa je jedním z nejdůležitějších dokumentů používaných jak pro přípravu preventivních dokumentů tak pro operativní potřebu krizových managerů.  Je součástí krizových a havarijních plánů

59 Nařízení vlády č.462/2000 Sb., §15 Náležitosti krizového plánu Odst.3 Přílohovou část tvoří : topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových ohrožení h) Plány spojení, materiálně technického zabezpečení, zdravotnického zabezpečení, topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových ohrožení

60 Nařízení vlády č.462/2000 Sb., §17 Náležitosti plánu krizové připravenosti Odst.3 Přílohovou část tvoří : topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových hrozeb f) Plány spojení, topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových hrozeb Novelizováno – NV č. 36/2003 z 8.ledna 2003

61 Pracovní mapa může být : Klasická – papírová Digitální - (různé typy –vektorová, bitmapová, plastická – virtuální - 3D mapy)

62 Práci s pracmapou můžeme rozdělit do tří fází Práci s pracmapou můžeme rozdělit do tří fází 1.Příprava pracovní mapy 2.Formální úprava pracovní mapy 3.Vedení pracovní mapy

63 1.Příprava mapy : a)Zhodnocení a výběr map : - volba měřítka mapy - aktuálnost mapy – její stáří - přehlednost - přesnost - - čitelnost

64 Z praktických důvodů je vhodné volit papírovou podobu mapy – může být zavěšena na stěně zasedací místnosti, je snadno dostupná, viditelná a čitelná pro všechny členy štábu. Digitální mapa nemusí být v dané situaci přístupná, například při výpadku dodávky elektrické energie nebo zhroucení počítačové sítě …

65 b) Soulep mapy : - při práci s více mapami je vhodné zhotovit soulep těchto map -před slepením zaznamenat schéma kladu jednotlivých mapových listů -nakonec soulep oříznout tak, aby měl stejné okraje

66 Základní pravidla pro soulep map:  Pravidlo pro slepení map.listů-při psaní do mapy by neměla tužka zadrhávat o hranu následujícího listu a to ve směru zleva doprava a zhora dolů  Při ostříhávání okrajů jednotlivých mapových listů až k samotné mapě ostřihávat východní a jižní stranu, u ostatních dvou nechat okraj pro soulep  nejprve slepit mapy do sloupců a poté sloupce k sobě

67 M-33-53-C Soulep map dle lepicího schéma: M-33-65-A M-33-65-B M-33-65-C M-33-65-D M-33-53-D M-33-52-D M-33-64-B M-33-64-D Na závěr mapu oříznout

68 Schéma kladu mapových listů při soulepu 9 map : ROKYCANY M-33-76-A Bušovice M-33-76-B Březina M-33-77-A Těškov M-33-76-C Klabava M-33-76- D Rokycany M-33-77-C Medový-Újezd M-33-88-A Šťáhlavy M-33-88-B Veselá M-33-89-A Dobřív

69 c)Složení mapy: - pokud kreslíme přímo do mapy, skládá se mapa na formát A4 E.č.56 Tajné Schvaluji 1. Do sloupců 2. Po řadách

70 2.Formální úprava mapy : Pracovní mapa přesnost přehlednost čitelnost

71 Nadepsání pracovní mapy Každá pracovní mapa musí být řádně nadepsaná. - název mapy, např. PRACOVNÍ MAPA KŠ PARDUBICE - podnadpis upřesňující účel, pro který je mapa vedena, např. HAVÁRIE PARAMO - nadpis musí být čitelný - napsaný co největším kolmým písmem - umístěný ve středu mapy cca. 10 cm pod horním okrajem mapy - barva písma musí být vždy černá, pro případ kopírování mapy.

72 Záhlaví mapy, umístěné vždy v levém horním rohu mapy, obsahuje – evidenční číslo - výtisk číslo (o kolikátý výtisk dané mapy se jedná) - měřítko mapy - soulep x map (při soulepu několika map – uvést kolik map obsahuje a jejich označení) schválení – podpis schvalujícího činovníka Zápatí mapy, umístěné vždy v levém dolním rohu mapy – jméno a podpis zpracovatele a kresliče Legenda – uvádíme ji tehdy, použijeme–li na pracovní mapě jiné značky než je obvyklé

73 Nadepsání pracovní mapy :

74 ORP-Daneč Ev.č.: 211- 04 Výtisk č. 1 Soulep 12 map M 1 : 50 000 3 SPA - Ohrožení - Otava Vedená od: 23.3.2004 do: SCHVALUJI: Starosta ORP Daneč Zpracoval: A. Linhartová Nakreslila: A Linhartová 1/1000 2/300 U1 3 U2 2 U3 U4 U5 U6 U7 2 2 3 2 MNU 4/300 MNU 1/300 MNU 2/500 MNU 3/300 OÚ E45/200 E46/200 E50/200 E57/100

75

76 3.Vedení pracovní mapy : Hlavní zásady vedení pracovní mapy: mapa musí být přehledná nejen pro toho, kdo ji vede údaje zakreslujeme přesně, výraznými čarami všechny použité značky popisujeme v legendě

77 Mapa je poměrně drahá záležitost a proto je často překrývána omyvatelnou průsvitkou. Průsvitka musí být vůči mapě zorientována minimálně ve třech bodech, nejlépe však ve čtyřech.

78 Průsvitka musí být vůči mapě zorientována minimálně ve třech bodech nejlépe však ve čtyřech Označení na mapě a na průsvitce je stejné a zpravidla je tvořeno křížkem.

79 Situační značky pro zákres do mapy jsou jednobarevné pro snadnější pořizování kopií plánků a map pro pracovníky řešící evakuaci. Konstrukce značek vychází z platných standardů NATO.

80 EVA značky můžeme dělit na: A) objektové (označují objekty, týkající se evakuace – MNU, PS, MS, ES…) C) liniové ( označují evakuační trasy) B) plošné, ohraničující zóny (evakuační, příjmová, nevhodná zóna k EVA)

81 Objektové situační značky: H 100 Zdravotnické zařízení s kapacitou příjmu 100 osob HP Humanitární pomoc – místo rozdělování přídělů potravin, pitné vody a předmětů nezbytných k přežití 100 Zodolněný úkryt pro 100 osob MS 200 Místo shromažďování s kapacitou 100 osob

82 200 ES 1 Evakuační středisko číslo 1 s kapacitou 200 osob za hodinu ObÚ Správní úřad PS 1 MěÚ Přijímací středisko číslo 1 umístěné v budově Městského úřadu MNU 1/120 Místo nouzového ubytování číslo 1 s kapacitou 120 osob

83 HS 1 500 Místo hromadného stravování s kapacitou stravování pro 500 osob CH Důležitý objekt : CH - chemický provoz R - radioaktivní látky, E – energetický, Pl – plynárenský, Ho – hořlaviny, Vo–vodárenský J – jiné, uvést v legendě mapy PP Místo první zdravotnické pomoci HP Místo humanitární pomoci nevládních humanitárních organizací s uvedením názvu organizace / NADĚJE/

84 I Informační místo NS Nástupní (výstupní – VS) stanice hromadné Přepravy, příp.další doplňkové informace 0,5 1 Dekontaminační místo č.1

85 II. Vodní dílo II.kategorie s vozovkou na koruně hráze 1 5 0,5 Brod č.1 o hloubce 0,5 a průtoku 5 m 3 s -1 Liniové evakuační značky: E55/200 Primární evakuační trasa

86 Místo nevhodné pro umístění evakuovaných osob PO 1 1 000 Příjmová oblast,cílové místo přemístění s kapacitou 1 000 osob 1/1000 Ohraničení evakuační zóny,číslo zóny/počet evakuovaných osob U 1 3 Uzávěra číslo 1 obsazená 3 osobami Plošné evakuační značky:

87 Postupné zakreslování evakuace části obce Sousedovice pomocí EVA značek:  Nejprve použijeme „plošné“ EVA značky(dají se snadno aplikovat do map s větším měřítkem) pro: 1) Ohraničení evakuační zóny 1/1000 Ohraničení evakuační zóny,číslo zóny/počet evakuovaných osob

88 Postupné zakreslování evakuace části obce Sousedovice pomocí EVA značek:  Nejprve použijeme „plošné“ EVA značky(dají se snadno aplikovat do map s větším měřítkem) pro:  2) silniční uzávěry U1 3 Uzávěra č.1 obsazená 3 osobami

89 Postupné zakreslování evakuace části obce Sousedovice pomocí EVA značek:  Dále pokračujeme „liniovými“ EVA značkami(dají se snadno aplikovat do map s větším měřítkem) pro:  3) primární evakuační trasu Primární evakuační trasa E55 s hodinovou propustností 200 vozidel E55/200

90 Postupné zakreslování evakuace části obce Sousedovice pomocí EVA značek:  Dále použijeme „plošné“ EVA značky(dají se snadno aplikovat do map s větším měřítkem) pro:  4) příjmová oblast Příjmová oblast,cílové místo přemístění s kapacitou 1 000 osob PO1 1000

91 Postupné zakreslování evakuace části obce Sousedovice pomocí EVA značek:  Pro zakreslení dalších značek pro řešení evakuace musíme použít detailnější mapu většího měřítka (např. 1:10 000, 1:25 000).  Jedná se o značky pro konkrétní objekty, především řešící hromadné nouzové přežití obyvatelstva (např. místa hromadného stravování, přijímací střediska, místa první pomoci atd.) pro přesnější lokaci objektů použijeme šipky („ocásky“ EVA značek)

92 Za pozornost děkuje


Stáhnout ppt "Generální ředitelství HZS Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč."

Podobné prezentace


Reklamy Google