Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální ředitelství HZS Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální ředitelství HZS Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč"— Transkript prezentace:

1 Generální ředitelství HZS Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
Pracovní mapa

2 Osnova přednášky : Co to je kartografie Historie kartografie
Kde získat vhodnou mapu pro práci KŠ ? Mapy na internetu Instituce, zabývající se kartografií Základní druhy a dělení map Měřítko mapy Pracovní mapa – příprava, úprava a zásady vedení pracovní mapy Situační značky pro případ EVA Závěr

3 Obor řešící otázky konstrukce,obsahu,vývoje a použití map.
KARTOGRAFIE : Obor řešící otázky konstrukce,obsahu,vývoje a použití map.

4 Historický vývoj kartografie

5 Historický vývoj map : Není známo, kdy a kde byla vyhotovena první mapa. Nejstarší nálezy, cca 20 tisíc let př. n. l., pochází z jeskyní ve Švýcarsku a ze skalních oblastí povodí Jeniseje. Byly velmi primitivní a bez měřítek.

6 Nejstarší mapy Nejstarší mapy sloužily především dvěma potřebám –
Představy o tvaru Země byly u každého národa jiné. Babyloňané, Peršané a Řekové si Zemi představovali jako kruh obklopený prstencem vodních ploch, Egypťané jako úzký dlouhý pás. vojenským a hospodářským

7 Mapy vyspělých civilizací
Egypt - praktická geometrie na vysoké úrovni - výměry zemědělské půdy po záplavách. dochovaly se jen nepatrné fragmenty, mapy byly kresleny na papyru nebo na kůži a časem podlehly zkáze. Stará Čína - mapy vysoké úrovně (3. století př. n. l.) Staří Mexičané měli topografické mapy, námořní mapy a katastrální plány. Po každé větší záplavě se měnil tok řeky Nilu a s ním i výměry polí. Zachovaly se jen mapy vyvedené na „trvanlivých „ materiálech.

8 Antická kartografie - staří Řekové
Základ moderní kartografie - před více jak 2 tisíci lety. první považovali Zemi za kouli, určili její rozměry, zavedli zeměpisné souřadnice a šedesátinné dělení kruhu. ½ 6. stol. př. n. l. Anaximandros z Mílétu - kruhová mapa tehdy známého světa. Středem je věštírna Delfy.

9 Období středověku Kartografie v hlubokém úpadku
Zobrazovány umělecké a symbolické představy Země je kruhová deska T mapy - Kruhové mapy s Jeruzalémem uprostřed. Středozemní moře, řeky Tanais (Don) a Nil dělily od sebe navzájem pevniny (Afriku, Evropu a Asii) Velký vliv náboženství

10 S nástupem novověku – objevné cesty kolem světa
Objevy nových světadílů (Kryštof Kolumbus) –Ameriky, Indie, Afriky Vynález knihtisku – snadnější pořizování kopií mapových listů Roste zájem o nově objevovaná území a o mapy světa

11 První mapa Čech vydána 11.1. r. 1517 Autor - Mikuláš Klaudyán
16.a 17.století – počátek novodobé kartografie K zakladatelům vojenského mapování patřil začátkem 18.století Jan Kryštof Müller Podíl na přesnějším zakreslení obcí a měst na Moravě má Jan Amos Komenský

12 Česká kuriozita Mapa Čech v podobě růže Bohemiae Rosa ze 17. stol.
Nakreslil ji Kristián Vetter a vyjadřuje rozkvět země Nakreslena je v měřítku cca 1 : o rozměrech 390 x 260 mm. Jednotlivá města byla označena erby rodů, které je vlastnily.

13 První vojenské mapování u nás :
Z dob Marie Terezie a císaře Josef II. (,,josefínské mapování“) Nepřehledné zobrazení terénu, nepřesné délkové údaje Postupně docházelo ke zdokonalování podrobných vojenských map (topografické mapy)

14 Kde vhodnou mapu sehnat
U specializovaných prodejců Na katastrálních úřadech U institucí, zabývajících se kartografií

15 Velké množství mapových podkladů pro běžného uživatele
Mapy na webu : Velké množství mapových podkladů pro běžného uživatele Mnoho prakticky využitelných informací Možnost úpravy mapy podle vlastních potřeb a představ

16 Mapy Centrum.cz Mapy Tiscali Mapy Atlas.cz | Mapy ČR

17 Prodejny ČUZK

18 Český úřad zeměměřičský a katastrální - ČÚZK
Ústřední správní orgán pro zeměměřičství a katastr nemovitostí ČR

19 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
VUGTK - uvodni stranka. Resortní vědeckovýzkumná základna

20 Český úřad zeměměřický a katastrální
Zeměměřičský úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Spravuje geodetické základy ČR a základní databázi geografických dat

21 VGHÚ – Vojenský geografický a hydrogeologický ústav v Dobrušce
Informace :

22 Vývoj a zpracování vojenských i civilních map
pomocí digitálních technologií. Letecké snímkování /ortofotomapy/ Podklady pro turistickou mapu ČR Digitální modely území /DMT/ Spolupráce s kartografickými institucemi spojeneckých států NATO Mapové dílo světové úrovně

23 Gestorem služeb SMC je ČÚZK
Státní mapové centrum Soustava dat, rozhraní a služeb zpřístupňující státní mapová díla a další informace Gestorem služeb SMC je ČÚZK Poskytovatelem informačního obsahu je ČÚZK a Hlavní úřad vojenské geografie

24 Základní druhy a dělení map

25 Druhy map podle technologie zpracování :
Klasická – papírová Reliéfní – z plastické hmoty Digitální – vektorová Digitální – bitmapová Digitální – plastická – virtuální - 3D mapy Ortofoto – letecké snímky

26 Letecké snímky - ortofotomapy
Institut

27 Přesunuty na www.mapy.cz
BETA MAPY.CZ Přesunuty na Letecké mapy území naší republiky (Ortofoto mapy) Mapa

28 Fyzickogeografická mapa ČR - výškopis

29 Vektorová digitální mapa

30 Základní mapa 1 :

31 Rastrová ZM 1:50 000

32 Barevná rastrová ZM 1:10 000

33 Dělení map podle rozsahu zobrazené plochy :
Mapa celého světa Mapy zemských polokoulí Mapy jednotlivých světadílů Mapy států …

34 Mapy obsahují - Výškopis – zobrazení výškové členitosti ( vrstevnice, kóty, barvy) Polohopis – zobrazení vodorovné členitosti georeliéfu Popis – informace o území na mapě

35 Dělení map podle obsahu
Základní mapa - obsahuje polohopis, výškopis a popis týkající se reliéfu, sídel, komunikací, průmyslu, zemědělství. Je zásadně mapou odvozenou (nevzniká novým mapováním) Neobsahuje souřadnice rohů mapových listů, souřadnicovou síť ani další identifikační prvky pro určení polohy. Jsou z ní odvozeny mapy okresů, krajů, mapa ČR, klad listů základních map, silniční mapa, mapa základních sídelních jednotek, vodohospodářská mapa Pokrývá celé území republiky v měřítku 1: (ZM200), 1: (ZM100), 1:50 000 (ZM50), 1: (ZM25) a 1: (ZM10)..

36 Státní mapy Zobrazují –
body základního a podrobného bodového pole pozemky, budovy a technická zařízení trvalého rázu, zejména intravilán obcí a měst výškopis je vyjádřen vrstevnicemi, šrafami a kótami polohopis je doplněn místními a pomístními názvy

37 Topografické mapy – podobný obsah jako základní mapy navíc obsahují objekty s vojenskou tématikou souřadnicovou síť 1 x 1 km zeměpisné souřadnice v rámu mapy souřadnice rohů mapových listů. Mapy středních měřítek mají minimální zkreslení.

38 Katastrální mapy – vyjadřují vlastnické vztahy
slouží k evidenci nemovitostí a pozemků. obsahují body bodového pole, polohopis a popis (ne výškopis). Popis katastrální mapy - čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních znaků na státní hranici, místní názvosloví,označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami Pověřeným orgánem je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) se sídlem v Praze. zajišťuje převod katastrálního operátu do digitální podoby.

39 Dělení map podle tématického zaměření mapy:
Obecně zeměpisné mapy Geologické Meteorologické Ekonomické Politicko – administrativní Botanické Průmyslové …..

40 GIS – Geografický informační systém
V tomto systému si můžeme vytvářet „vlastní“ mapy. Na mapovém podkladu vytvářet vrstvy Ukládat informace Vyhledávat informace

41 Základní situace – mapa v měřítku 1:90 000, Jihočeský kraj, Strakonice

42 Záplavové území

43 Evakuovaná území

44 Evakuační prostory

45 Evakuační trasy

46 Záložní evakuační trasy

47 Zobrazení s komunikacemi

48 Měřítko mapy se vyjadřuje poměrem d : D (poměr délky na mapě k délce ve skutečnosti). Udává, kolikrát je délka na mapě menší než odpovídající délka ve skutečnosti. Číselné, grafické měřítko mapy.

49 Nejčastěji používaná měřítka map :
1 : 5 000 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : Velká měřítka Střední měřítka Malá měřítka

50 MĚŘÍTKA A VZDÁLENOSTI MĚŘÍTKO NA MAPĚ SKUTEČNOST 1 : 5 000 20 cm 1 km
1 : cm 1 km 1 : cm 1 km 1 : cm 1 km 1 : cm 1 km 1 : cm 1 km 1 : mm 1 km 1 : mm 1 km 1 : mm 1 km

51 Klad a značení mapových listů
Klad a značení mapových listů základních map (ZM): Klad listů vychází ze základního měřítka 1: Je vytvořen umělou konstrukcí pravidelně se sbíhajících čar, které velmi hrubě sledují směr poledníků. Mapové listy všech měřítek - lichoběžníky s rovnoběžnou horní a spodní základnou a výškou 38 cm jednotlivé listy téhož měřítka nemají stejné rozměry, délky úhlopříček ani plochu. Souřadnice jejich rohů nejsou okrouhlé hodnoty v rovinném systému S-JTSK ani v zeměpisných souřadnicích

52 Měřítko 1 : Výchozí mapa Počet listů Příklad označení Počet listů v ČR
Dělení Počet listů Příklad označení Počet listů v ČR 24 19 ZM200 2 × 2 4 24-1 59 50 000 ZM100 24-11 211 25 000 ZM50 24-111 787 10 000 5 × 5 25 4555

53 Dělení listů topografické mapy
Klad a značení mapových listů topografických map vychází z kladu a značení mezinárodní mapy světa 1: Rovnoběžky vymezují vrstvy od rovníku na sever a na jih po 40, které jsou značeny směrem od rovníku k pólům A až V Poledníky vymezují sloupce po 60 , které jsou značeny od poledníku na směrem na východ čísly 1 až 60. Př. M-33 Mapa 1: se dělí na 4 listy měřítka značení A až D Př. M-33-A List mapy 1: je rozdělen 6 vrstvami a 6 sloupci na 36 listů měřítka 1: – značení I až XXXVI. Př. M-33-XXI

54 List mapy 1:1 000 000 rozdělen na 12 vrstev a 12 sloupců
na 144 listů měř. 1: Značení 1 až Př. M-33-45 List mapy 1: rozdělen na 4 listy měřítka Značení A až D Př. M D List mapy 1: rozdělen na 4 listy měřítka Značení a až d Př. M D-a List mapy 1: rozdělen na 4 listy měřítka Značení 1 až Př. M D-a-4 V pravé části záhlaví mapového listu je v rámečku uvedeno kódové označení mapy, používané pro evidenční účely. Poslední dvojčíslí - rok redakční uzávěrky dané mapy.

55

56 Klad a značení mapových listů katastrálních map
Klad, rozměry a označování mapových listů katastrální mapy je stejné jako u základních map velkého měřítka

57 Pracovní mapa - součást HP a KP

58 Je součástí krizových a havarijních plánů
Pracovní mapa je jedním z nejdůležitějších dokumentů používaných jak pro přípravu preventivních dokumentů tak pro operativní potřebu krizových managerů. Je součástí krizových a havarijních plánů

59 Nařízení vlády č.462/2000 Sb., §15 Náležitosti krizového plánu
Odst.3 Přílohovou část tvoří : h) Plány spojení, materiálně technického zabezpečení, zdravotnického zabezpečení, topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových ohrožení

60 Odst.3 Přílohovou část tvoří :
Nařízení vlády č.462/2000 Sb., §17 Náležitosti plánu krizové připravenosti Odst.3 Přílohovou část tvoří : f) Plány spojení, topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových hrozeb Novelizováno – NV č. 36/2003 z 8.ledna 2003

61 Pracovní mapa může být :
Klasická – papírová Digitální - (různé typy –vektorová, bitmapová, plastická – virtuální - 3D mapy)

62 Práci s pracmapou můžeme rozdělit do tří fází
Příprava pracovní mapy Formální úprava pracovní mapy Vedení pracovní mapy

63 Příprava mapy : Zhodnocení a výběr map : - volba měřítka mapy
- aktuálnost mapy – její stáří - přehlednost - přesnost - čitelnost

64 Z praktických důvodů je vhodné volit papírovou podobu mapy – může být zavěšena na stěně zasedací místnosti, je snadno dostupná, viditelná a čitelná pro všechny členy štábu. Digitální mapa nemusí být v dané situaci přístupná, například při výpadku dodávky elektrické energie nebo zhroucení počítačové sítě …

65 b) Soulep mapy : při práci s více mapami je vhodné zhotovit soulep těchto map před slepením zaznamenat schéma kladu jednotlivých mapových listů nakonec soulep oříznout tak, aby měl stejné okraje

66 Základní pravidla pro soulep map:
Pravidlo pro slepení map.listů-při psaní do mapy by neměla tužka zadrhávat o hranu následujícího listu a to ve směru zleva doprava a zhora dolů Při ostříhávání okrajů jednotlivých mapových listů až k samotné mapě ostřihávat východní a jižní stranu, u ostatních dvou nechat okraj pro soulep nejprve slepit mapy do sloupců a poté sloupce k sobě

67 Soulep map dle lepicího schéma:
M D M C M D M B M A M B M D M C M D Na závěr mapu oříznout

68 Schéma kladu mapových listů při soulepu 9 map : ROKYCANY
Bušovice M B Březina M A Těškov M C Klabava M D Rokycany M C Medový-Újezd M A Šťáhlavy M B Veselá M A Dobřív

69 Složení mapy: - pokud kreslíme přímo do mapy, skládá se mapa na formát A4 E.č.56 Tajné Schvaluji 1. Do sloupců 2. Po řadách

70 Formální úprava mapy : přesnost Pracovní mapa čitelnost přehlednost

71 Nadepsání pracovní mapy
Každá pracovní mapa musí být řádně nadepsaná. název mapy, např. PRACOVNÍ MAPA KŠ PARDUBICE podnadpis upřesňující účel, pro který je mapa vedena, např. HAVÁRIE PARAMO nadpis musí být čitelný napsaný co největším kolmým písmem umístěný ve středu mapy cca. 10 cm pod horním okrajem mapy barva písma musí být vždy černá, pro případ kopírování mapy.

72 Záhlaví mapy, umístěné vždy v levém horním rohu mapy,
obsahuje – evidenční číslo - výtisk číslo (o kolikátý výtisk dané mapy se jedná) - měřítko mapy - soulep x map (při soulepu několika map – uvést kolik map obsahuje a jejich označení) schválení – podpis schvalujícího činovníka Zápatí mapy, umístěné vždy v levém dolním rohu mapy – jméno a podpis zpracovatele a kresliče Legenda – uvádíme ji tehdy, použijeme–li na pracovní mapě jiné značky než je obvyklé

73 Nadepsání pracovní mapy :

74 PRACOVNÍ MAPA KŠ DANEČ 3 SPA - Ohrožení - Otava
ORP-Daneč Ev.č.: Výtisk č. 1 Soulep 12 map M 1 : PRACOVNÍ MAPA KŠ DANEČ SCHVALUJI: Starosta ORP Daneč 3 SPA - Ohrožení - Otava Vedená od: do: 4/300 2 MNU U7 3 E50/200 U5 2 2/300 U6 2 U4 U3 1/1000 2 U2 E57/100 E46/200 2/500 3 U1 MNU E45/200 3/300 MNU E57/100 1/300 MNU Zpracoval: A. Linhartová Nakreslila: A Linhartová

75 Vedení pracovní mapy

76 Vedení pracovní mapy : Hlavní zásady vedení pracovní mapy:
mapa musí být přehledná nejen pro toho, kdo ji vede údaje zakreslujeme přesně, výraznými čarami všechny použité značky popisujeme v legendě

77 Mapa je poměrně drahá záležitost a proto je často překrývána omyvatelnou průsvitkou.
Průsvitka musí být vůči mapě zorientována minimálně ve třech bodech, nejlépe však ve čtyřech.

78 Průsvitka musí být vůči mapě zorientována
minimálně ve třech bodech nejlépe však ve čtyřech Označení na mapě a na průsvitce je stejné a zpravidla je tvořeno křížkem.

79 Situační značky pro zákres do mapy jsou jednobarevné pro snadnější pořizování kopií plánků a map pro pracovníky řešící evakuaci Konstrukce značek vychází z platných standardů NATO.

80 EVA značky můžeme dělit na:
A) objektové (označují objekty, týkající se evakuace – MNU, PS, MS, ES…) C) liniové ( označují evakuační trasy) B) plošné, ohraničující zóny (evakuační, příjmová, nevhodná zóna k EVA)

81 Objektové situační značky:
100 H Zdravotnické zařízení s kapacitou příjmu 100 osob Humanitární pomoc – místo rozdělování přídělů potravin, pitné vody a předmětů nezbytných k přežití HP 100 Zodolněný úkryt pro 100 osob 200 Místo shromažďování s kapacitou osob MS

82 Evakuační středisko číslo 1 s kapacitou 200 osob za hodinu
ES 1 ObÚ Správní úřad PS 1 Přijímací středisko číslo 1 umístěné v budově Městského úřadu MěÚ 1/120 Místo nouzového ubytování číslo s kapacitou 120 osob MNU

83 Místo hromadného stravování s kapacitou stravování pro 500 osob
HS 1 Důležitý objekt : CH - chemický provoz R - radioaktivní látky, E – energetický, Pl – plynárenský, Ho – hořlaviny, Vo–vodárenský J – jiné, uvést v legendě mapy CH PP Místo první zdravotnické pomoci HP Místo humanitární pomoci nevládních humanitárních organizací s uvedením názvu organizace / NADĚJE/

84 Nástupní (výstupní – VS) stanice hromadné
Informační místo I Nástupní (výstupní – VS) stanice hromadné Přepravy, příp.další doplňkové informace NS 0,5 Dekontaminační místo č.1 1

85 Liniové evakuační značky:
Vodní dílo II.kategorie s vozovkou na koruně hráze II. 0,5 Brod č.1 o hloubce 0,5 a průtoku 5 m3 s-1 1 5 E55/200 Primární evakuační trasa

86 Plošné evakuační značky:
Místo nevhodné pro umístění evakuovaných osob 1 000 Příjmová oblast,cílové místo přemístění s kapacitou osob PO 1 Ohraničení evakuační zóny,číslo zóny/počet evakuovaných osob 1/1000 3 Uzávěra číslo 1 obsazená 3 osobami U 1

87 1) Ohraničení evakuační zóny
Postupné zakreslování evakuace části obce Sousedovice pomocí EVA značek: Nejprve použijeme „plošné“ EVA značky(dají se snadno aplikovat do map s větším měřítkem) pro: 1) Ohraničení evakuační zóny Ohraničení evakuační zóny,číslo zóny/počet evakuovaných osob 1/1000

88 Postupné zakreslování evakuace části obce Sousedovice pomocí EVA značek:
Nejprve použijeme „plošné“ EVA značky(dají se snadno aplikovat do map s větším měřítkem) pro: 2) silniční uzávěry 3 Uzávěra č.1 obsazená 3 osobami U1

89 3) primární evakuační trasu
Postupné zakreslování evakuace části obce Sousedovice pomocí EVA značek: Dále pokračujeme „liniovými“ EVA značkami(dají se snadno aplikovat do map s větším měřítkem) pro: 3) primární evakuační trasu Primární evakuační trasa E55 s hodinovou propustností 200 vozidel E55/200

90 Postupné zakreslování evakuace části obce Sousedovice pomocí EVA značek:
Dále použijeme „plošné“ EVA značky(dají se snadno aplikovat do map s větším měřítkem) pro: 4) příjmová oblast 1000 Příjmová oblast,cílové místo přemístění s kapacitou osob PO1

91 Postupné zakreslování evakuace části obce Sousedovice pomocí EVA značek:
Pro zakreslení dalších značek pro řešení evakuace musíme použít detailnější mapu většího měřítka (např. 1:10 000, 1:25 000). Jedná se o značky pro konkrétní objekty, především řešící hromadné nouzové přežití obyvatelstva (např. místa hromadného stravování, přijímací střediska, místa první pomoci atd.) pro přesnější lokaci objektů použijeme šipky („ocásky“ EVA značek)

92 Za pozornost děkuje Ing. Vladimír Dymák


Stáhnout ppt "Generální ředitelství HZS Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč"

Podobné prezentace


Reklamy Google