Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: Ptáček Ondřej H2KNE1, L2014 23. Digitální topografické mapy (Zabaged, DMÚ, internetové portály)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: Ptáček Ondřej H2KNE1, L2014 23. Digitální topografické mapy (Zabaged, DMÚ, internetové portály)"— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: Ptáček Ondřej H2KNE1, L2014 23. Digitální topografické mapy (Zabaged, DMÚ, internetové portály)

2 Digitální model území (DMÚ)  Komplex dat a programových prostředků pro sběr, zpracování, aktualizaci a distribuci digitálních informací o území  Model je strukturován pomocí katalogu druhů objektů a doplněn topologicko-vektorovými daty a atributy  např. ZABAGED, DMÚ 25

3 Zabaged (=Základní báze geografických dat)  Digitální mapové dílo, představováno souborem geografických informací (geodat) ve formě vektorové a rastrové.  Je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy.  Svou přesností a podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti ZM ČR 1:10 000 (přesnost polohopisu 3-10 m, výškopis dle sklonu terénu 1m při sklonu 0°; 2,5m při sklonu 25°)  V souřadnicovém systému S-JTSK (WGS-84,S-42)  Výškový systém Bpv  Vedeno v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR

4 Zabaged  V současné době je tvořena 123 typy geografických objektů zařazených do polohopisné nebo výškopisné části.  Polohopisná část:  obsahuje 2D prostorové a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných území, vegetaci a povrchu, terénním reliéfu  součástí jsou i vybrané údaje o geodetických bodech na území ČR  Výškopisná část:  obsahuje 3D prvky terénního reliéfu a je reprezentována 3D souborem vrstevnic

5 Zabaged  Historie  Proces tvorby započal v roce 1995 vektorizací naskenovaných tiskových podkladů ZM 10. Tato digitalizace byla s výjimkou zástavby sídel dokončena v r. 2001  2004 – doplnění geografickými objekty zástavby sídel, přidány další jednotky v kladu ZM10  V letech 2000 až 2005 byla s využitím fotogrammetrických metod a terénního šetření provedena první aktualizace a zpřesnění polohy objektů.  V letech 2006 až 2009 proběhl druhý cyklus aktualizace.  V roce 2009 byla na celém území ČR ukončena fotogrammetrickými metodami kontrola a aktualizace 3D vrstevnic výškopisné části  Od r. 2011 první celoplošná aktualizace s cílem zpřesnění a zaktualizování polohopisné složky, revize a doplnění atributové části databáze  Současnost  Periodické aktualizace jsou ve 3-letých cyklech s využitím nově zpracovaných leteckých snímků, barevných ortofot, která jsou každoročně vytvářena pro 1/3 území ČR  Některé významné objekty (silnice, správní hranice a další) jsou celoplošně aktualizované častěji, minimálně jednou ročně, na základě získaných informací od jejich správců.

6 Zabaged  ZABAGED/1  Topologicko-vektorová topografická databáze, jednotlivé objekty jsou strukturovány do 8-mi tématických kategorií a do 63 vrstev  sídla, hospodářské a kulturní objekty; komunikace; rozvodné sítě a produktovody; vodstvo; územní jednotky; vegetace a povrchy; reliéf; geodetické body  ZABAGED/2  Topografická databáze v rastrové podobě  Digitální podoba vznikla převodem analogových podkladů (skenováním)  Vznik tohoto zabagedu bylo provizorní řešení, protože naplnění zabaged/1 bylo náročné a zdlouhavé.  Tvořen 5-ti barvami – polohopis, výškopis, vodstvo, porost, popisné údaje

7 Zabaged

8 DMÚ 25 (1:25 000)  Vznik digitalizací vojenských topografických map 1:25 000  Je představováno souborem geodat uchovávaných, organizovaných a poskytovaných ve vektorové formě, datová sada pochází z vojenského topografického ústavu v Dobrušce.  Základním prvkem databáze je topografický objekt  Data jsou organizována do sedmi vrstev  Vodstvo; komunikace; potrubní, energetické a telekomunikační trasy; rostlinný a půdní kryt; sídla a průmyslové objekty; hranice a ohrady; terénní reliéf  Aktuálnost dat je 3 - 7 let v závislosti na aktuálnosti topografických map měřítka 1 : 25 000.

9 DMÚ 25 (1:25 000)  Přesnost zobrazení polohopisu  1. třída – do 0,5 m (podrobné polohové body)  2. třída – do 3 m (stabilní body polohopisu)  3. třída – do 10 m (převážná většina prvků polohopisu)  4. třída – do 20 m (nestabilní prvky polohopisu)  Základní souř. systém S-42, alternativní S-JTSK a WGS 84  Výškopis je zastoupen vrstevnicemi v intervalu 5 m

10 DMÚ 200 (1:200 000)  Komplex dat a datových prostředků pro sběr, redakci a distribuci digitálních informací o území  DMÚ 200 je mapové dílo ve vektorové formě.  Základní informační jednotkou je geografický objekt, který je polohově definován a sémanticky vymezen pojmovými, kvalitativními, kvantitativními a popisnými atributy  Data jsou organizována do 7 vrstev  Terénní reliéf, vodstvo, sídla, komunikace, vedení, rostlinný a půdní kryt, hranice  Údaje byly přebírány převážně z topografických map měřítka 1: 100 000 v S-42  Přesnost polohopisu 40 – 80 m  Správu a distribuci zabezpečuje Vojenský topografický ústav Dobruška.

11 ArcČR 500  Digitální geografická databáze pro území ČR, zpracovaná na základě Mapy ČR 1 : 500 000, Fyzicko-geografické mapy ČR 1 : 500 000 a Vektorové databáze územně technických jednotek pro jednotky administrativního členění  Obsahuje vektorová i rastrová data.  Mapové podklady a databáze poskytuje Zeměměřický úřad.  Tvorbu a aktualizaci digitální formy zajišťuje ARCDATA Praha.  Dělí se do 3 tématických skupin:  Základní geografické prvky, administrativní členění, rozšiřující tématické informace  Dále se dělí na vrstvy

12 ArcČR 500  Základní geografické prvky:  Silniční třída (třída, číslo silnice, mezinárodní tah, jízdní pruhy)  Železniční tratě a lanové dráhy (typ, číslo traťového oddílu, kategorizace, elektrifikace)  Stanice a zastávky (název, číslo traťového oddílu)  Lesní plochy  Vodní plochy (název, název vodního toku, typ, výška hladiny), bažiny a rašeliniště  Plochy vybraných sídel (název)  Výškové body, vrstevnice, digitální model terénu, stínování terénu  Administrativní jednotky:  Obce, městské části a městské obvody (název, typ, okres, OÚ, finanční úřad, stavební úřad, PSČ, počet obyvatel)  Okresy (název, kraj, počet obyvatel)  Kraje (název, počet obyvatel)  Rozšiřující tématické informace  Zeměpisní síť po 1´´ (délka, šířka)  Klad listů státních mapových děl – základní a topografické mapy 1:10 000 – 1:200 000  Hraniční přechody (název, typ, charakter, rozsah dopravy a provozu)  Veřejná letiště (název, kód ICAO, statut, provoz)

13 Izgard (internetový zobrazovač geografických armádních dat)  Internetový mapový server  Hlavní funkcí projektu IZGARD je poskytování geografických informací ve formě digitálního atlasu České republiky  Podrobnost dat odpovídá obsahu měřítka až 1:25 000  významná funkce projektu je vyhledávání místa na mapě podle geodetických souřadnic φ, λ v systému WGS84, souřadnic systému WGS84 v kartografickém zobrazení UTM a souřadnic S- JTSK a zpětné odečítání souřadnic v uvedených systémech podle pohybu myší na mapovém modelu  projekt využívá DMÚ 25, DMÚ 200 a další doplňková data, mezi ně patří ortogonalizované barevné letecké snímky z území ČR s rozlišením 1m/pixel, hranice správních území ČR, přiřazení sídel do administrativního členění, komplexní soubory adresních bodů a názvů ulic z území celé ČR dodané Českým statistickým úřadem

14 Izgard (internetový zobrazovač geografických armádních dat)  Poskytnutí dat je placenou službou a v současné době se data dodávají po celých mapových listech  Data jsou dostupná v souřadnicových systémech: WGS84, S- 42, S-JTSK a výškovém Bpv  http://izgard.cenia.cz/ceniaizgard/uvod.php http://izgard.cenia.cz/ceniaizgard/uvod.php

15 Izgard

16 Zdroje:  Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí www.vugtk.cz/slovnik/  www.cuzk.cz www.cuzk.cz  http://gis.vsb.cz/gacr_pan/Brozura/PrilohaGisData.html http://gis.vsb.cz/gacr_pan/Brozura/PrilohaGisData.html  http://www.vugtk.cz/odis/sborniky/jine/geos06/paper/38_polacek_r uzicka/paper/38_polacek_ruzicka.pdf http://www.vugtk.cz/odis/sborniky/jine/geos06/paper/38_polacek_r uzicka/paper/38_polacek_ruzicka.pdf

17 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Vypracoval: Ptáček Ondřej H2KNE1, L2014 23. Digitální topografické mapy (Zabaged, DMÚ, internetové portály)"

Podobné prezentace


Reklamy Google