Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE FEMINA IURIS 2009"— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE FEMINA IURIS 2009
Rodinné právo i s mezinárodním prvkem

2 VYSTOUPÍ Lenka Pavlová, advokátka, exředitelka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Iva Jermanová, advokátka Marta Ehlová, advokátka Monika Šimůnková, právnička Nadace Naše dítě Zuzana Fišerová, ředitelka mezinárodního odboru civilního MS ČR

3 Mezinárodněprávní ochrana dětí
JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D. advokátka, exředitelka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

4 Mezinárodněprávní ochrana dětí
Obsah přednášky Náhled a úvod do problematiky Historický vývoj, právní a politické vlivy, přímá a kolizní úprava Globální a regionální a evropská právní úprava Národní úprava - mezinárodní právo soukromé Mezinárodněprávní ochrana dětí v ČR Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zákon o rodině, č. 94/1963 Sb. Zákon o sociálně – právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb., Aktuální problémy a směr vývoje

5

6 Úmluva o právech dítěte, 20.11.1989

7 Evropský soud pro lidská práva, 1959
RADA EVROPY - ESLP Rada Evropy, 1949 Evropský soud pro lidská práva, 1959

8 Rozsah právní ochrany Globální/celosvětová úprava: OSN, Haag
Úmluva o právech dítěte, 1998 Svět vhodný pro dětí, 2002 Mezinárodní závazky + implementace do národního práva Regionální – EU Přímé normy – nařízení ( Brusel I., II.bis ), Směrnice – + implementace do národního práva, lhůty ( mediace ) Národní úprava – mezinárodní právo soukromé Normy kolizní – úprava tzv. použitelného práva

9 Haagská konference

10 Permanent Bureau Hague Conference on Private International Law 6, Scheveningseweg 2517 KT  THE HAGUE the Netherlands fax: +31 (0)

11 Historický vývoj I. 1902, 1905 – Ochrana dětí (1902 ) + manželství
1956/1958 – Vymáhání výživného pro děti + New York Úmluva 1961 / 1996 – Ochrana nezletilých 1965 / 1993 – Adopce 1973 – Výživné – příslušné právo a vymáhání 1980 – „ Únosy „ dětí 1993 – Spolupráce při mezinárodní adopci 1996 – Ochrana dětí 1998 – ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE 2007 – Vymáhání výživného + Protokol

12 International Protection of Children
Protection of Children (1996) - [34] Child Abduction (1980) - [28] Adoption - Co-operation (1993) - [33] Recovery of Maintenance (2007) [38] Protocol on Maintenance (2007) [39] Maintenance Obligations (Applicable Law) (1973) - [24] Maintenance Obligations (Enforcement) (1973) - [23] Maintenance Obligations - Children (Applicable Law) (1956) - [08] Maintenance Obligations - Children (Enforcement) (1958) - [09] Protection of Minors (1961) - [10] Adoption (1965) - [13]

13 Celosvětový systém

14 Organizace spojených národů

15 OSN - Úmluva

16 OSN Liga spojených národů – OSN 1924, práva dítěte – Prohlášení
1948, OSN – Prohlášení 1978 – 1988 pracovní komise – Úmluva 1989/ 1990/ – Úmluva o právech dítěte/ Convention on Rights of the Child CRC, z. č. 104/1991 Sb.

17 International Court of Justice Cour internationale de Justice
Nizozemí – Palác Míru, Carnegie Nadace V letech 1922 – 1946 sídlo Stálého soudu mezinárodní spravedlnosti

18 ICJ / CIJ Založen Chartou Spojených národů v červnu 1945, pracuje od dubna 1946, 1.spor sídlí v paláci Míru v Haagu, Nizozemí , 15 soudců volí VS OSN a Rada bezpečnosti na 9 let k projednal 144 sporů Contetious cases x Advisory proceedings

19 ICJ / CIJ

20 Přehled - svět Liga spojených národů
Permanentní soud mezinárodní spravedlnosti, Haag OSN, United Nations, New York – 1945 , 51 států, dnes 192 Soud: Haag, ICJ/CIJ – Mezinárodní soudní tribunál HAAGSKÁ KONFERENCE PRO MEZ. PRÁVO SOUKROMÉ Members x Parties neboli Státy členské x smluvní strany 69 států a od r i organizace mez. hosp. integrace ( EU ) Úmluvy 1980, smluvních stran

21 Regionální systémy Americký kontinent Africký kontinent EVROPA
Organization of American States Inter – American Commission for Human Rights Inter – American Court for Human Rights Africký kontinent EVROPA

22 Evropský kontinent Rada Evropy, Štrasburk , 47 zemí
Evropská Unie, Brusel /Luxembursko, 27 zemí Konference/Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Helsinky

23 Rada Evropy Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu č. 11 , Reforma ESLP, 1998 Avenue de l’Europe F Strasbourg Cedex Tel. +33 (0)

24 Štrasburský soud

25 Evropská Unie – nařízení
Brusel I Brusel II bis Soudní instituce Soudní dvůr Soud prvního stupně Soud pro veřejnou službu

26 Evropská Unie - soudy Soudní dvůr Soud prvního stupně
Soud pro veřejnou službu

27 Česká republika Právní úprava Institucionální zajištění
Tradice a současnost

28 ČR - Úmluvy OSN: zakládající člen 1945/ ČR: 19.1.1993
Úmluva CRC pro ČR: , , zákon č. 104/1991 Sb. Haagská konference: zakládající člen 1863/ ČR: Rada Evropy: 98 podepsáno a ratifikováno, 12 podepsáno, ale ne rat., 97 ne Evropská Unie: přístup , dnes 27 zemí OSBE:

29

30

31 Úřad Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

32 Úřad Šilingrovo náměstí 3/4 602 00 Brno www.upmod.cz
Tel.:  215 522

33 Dnes a zítra PREVENCÍ PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM
Celosvětové problémy x problémy Evropy Práva majetková x osobní Ekonomická krize a rozpad rodiny Migrace obyvatelstva a imigrační regulace Nárůst dětské kriminality, technologický pokrok PREVENCÍ PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM Mír a vzájemné porozumění mezi národy

34 Děti jsou naše naděje

35 Kontakt Děkuji za pozornost. JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.
Křtiny 18, Tel ,

36 Problematika únosu dětí z hlediska mezinárodně právního
Mgr. Iva Jermanová advokátka

37 Právní předpisy Mezinárodní smlouvy Vnitrostátní právo:
Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů děti (Haagská úmluva) Nařízení Brussel II bis Úmluva o právech dítěte Evropská úmluva o výkonu práv děti Úmluva o pravomoc i orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí Vnitrostátní právo: Občanský soudní řád Zákon o rodině Ústava, Listina Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (ÚMPOD)

38 Významné judikáty: Ústavní soud – III. ÚS 440/2000 z 7. 12. 2000
Nejvyšší soud ČR Rozsudek č.j. 30 Cdo 1931/2006 z Rozsudek č.j. 30 Cdo 3425/2006 z Při rozhodování by soud měl vycházet z co nejpečlivěji zjištěného skutkového stavu a provést důkazy i třeba účastníky nenavržené, aby byla dostatečně zajištěna ochrana práv nezletilého dítěte a prověřeno, že přikázaným návratem nebude dítěti způsobena újma fyzická, psychická nebo nebude vystaveno nesnesitelné situaci.

39 (z případů, s nimiž mám zkušenosti)
Poznatky z praxe o situaci v ČR (z případů, s nimiž mám zkušenosti)

40 ÚMPOD Sídlí v Brně Ředitelka JUDr. Lenka Pavlová, PhD. – snaha prosadit mediaci hned v počátku Ředitel JUDr. Zdeněk Kapitán – mediace proběhla Pouze poučovací a pomocná role pro domáhajícího se rodiče Jediný úkol - Ochrana zájmu dítěte Podávat informace, ale nezastupovat v řízení Spolupráce s ostatními orgány v zahraničí – partnerské instituce v ČR – OSPOD

41 Soud Podána žaloba na navrácení dítěte dle § 193a a násl. OSŘ
Příslušnost soudu: § 88 písm. q) OSŘ Soud 1. stupně - Městský soud v Brně Rozdělení práce soudu - JUDr. Zuzana Grimmová Odvolací soud – Krajský soud v Brně JUDr. Jiří Zrůst Role Státního zastupitelství - § 35 odst. 1 písm. n) OSŘ - vysoká odbornost - důkladný a profesionální přístup

42 Základní pravidlo Zájem dítěte

43 Faktory, které by soud měl zvažovat
Dítě se navrací s matkou Dítě se navrací bez matky Zajištění, aby dítě nebylo po návratu od matky odloučeno Prověřit, do jakých podmínek se bude dítě s matkou navracet Možnost kontroly, co se s dítětem a matkou po návratu děje Využívat možnosti žádat záruky matku nelze nutit opustit vlast (nezákonné vyhoštění ) matka se nemůže vrátit (nebezpečí života a zdraví) Prověřit do jakých podmínek se dítě vrací Prověřit dopad odloučení dítěte od matky na dítě Možnost kontroly co se s dítětem dál děje Využívat možnosti žádat záruky

44 Pravidla pro nevydání Haagská úmluva Brussel II. bis
Článek 12 - časová hranice Článek 13 ve skutečnosti domáhající se subjekt právo péče nevykonával nebo souhlasil či se později smířil s přemístěním Nebezpečí fyzické nebo duševní újmy nebo vystavení jinak nesnesitelné situaci Dítě samo nesouhlasí Povinnost přihlížet k informacím orgánů z místa bydliště dítěte Článek 11 odst. 4 (vhodná opatření k zajištění ochrany) odst. 5 (vyslechnutí dožadující se osoby) odst. 6, 7

45 Požadavek záruk OSŘ - § 193e odst. 3 Brussel II. - Článek 11
Soud může podmínit nebo podmíněně odložit navrácení dítěte Splněním přiměřených záruk žalobcem Vydáním rozhodnutí nebo učiněním jiných opatření orgány státu, do něhož má být dítě vydáno Nelze odmítnout navrácení pokud přijata vhodná opatření k zajištění ochrany dítěte po jeho navrácení Situace, že se odmítne vydání Článek 11 odst. 6 a 7

46 Child welfare prevails, but …
Přístup v zahraničí Child welfare prevails, but … EU - Brussel II. – aplikace a využití systému záruk a jejich kontrola prostřednictvím ústředního orgánu Nečlenské země EU, ale signatáři Haagské úmluvy Nesignatáři Haagské úmluvy

47 Velká Británie Aplikace článku 13b Haagské úmluvy
Re F (A Minor) (Abduction Custody Rights Abroad) Re D (Article 13B: Non-Return) Podklad po rozhodnutí o nevydání Důkaz o domácím násilí, kterému byli děti přítomny Re W (Abduction: Domestic Violence) Re G (Abduction: Psychological Harm) V návaznosti na předchozí případy, rozhodnuto, že dítě by mohlo být vystaveno psychologické újmě z důvodu vnímání nebezpečí pro matku, které mu by matka po návratu s dítětem byla vystavena B v K (Child Abduction) Dítě nebude vydáno z důvodu psychologické újmy, které by bylo vystaveno po oddělení od sourozence Aplikace článku 13b Haagské úmluvy

48 Podpora aplikace článku 13b
Soudy rozhodující o vydání automaticky předpokládají, že dítě bude po návratu dostatečně a řádně ochráněno – žádat a prověřovat reálnost naplnění záruky, nespokojit se jen s prohlášením žadatele, žádat záruky ze strany státních orgánů Soudy automaticky předpokládají, že žadatel vykonával péči o dítě – spokojí se s odkazem na právní předpisy, ale nezabývají se, zda žadatel skutečně péči o dítě vykonával - Nespokojit se pouze s tvrzením, ale požadovat důkazy Soudy automaticky předpokládají, že je proti zájmu dítěte , aby bylo přemístěno do jiného místa a odděleno od svého druhého rodiče Vždy se dá najít řešení, které je v zájmu dítěte a při tom současně budou respektována pravidla stanovená právními předpisy vnitrostátního práva i mezinárodními smlouvami.

49 Test 4 otázek platný pro případy nezletilých dětí:
Thorpe LJ – Case Payne v Payne The Principle of the paramountcy of the child’s welfare Test 4 otázek platný pro případy nezletilých dětí: Jednal rodič pouze ve vlastním sobeckém zájmu a proto, aby zcela vyloučil druhého rodiče ze života nezletilého dítěte? Důkladné posouzení stanoviska druhého rodiče, zda na jeho straně nejsou sobecké pohnutky, snaha pomstít se druhému rodiči, nebo zda mu jde skutečně jen o zájem dítěte a neztracení kontaktu s ním Jak ovlivní vyhovění/zamítnutí žádosti život rodiče, s nímž dítě v době řízení žije a jaký dopad to bude mít na dítě Na základě výsledků bodů a) – c) zhodnotit dopad rozhodnutí JEN PRO DÍTĚ

50 Závěr: I když jde o případy složité, tak jich s postupující globalizací bude přibývat. I přes tento fakt je nutno nezletilé dítě vnímat jako lidskou bytost a nikoli jako „předmět řízení“, který je způsobilý být předmětem výkonu rozhodnutí.

51 Mgr. Iva Jermanová, advokátka
Advokátní kancelář tel.: Fantova 1786/ Praha 5

52 RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST
JUDr. Marta Ehlová advokátka

53 Možnosti právní pomoci při ochraně dětí v neziskovém sektoru
Mgr. Monika Šimůnková právnička Nadace Naše dítě manažerka Linky právní pomoci

54 Nadace Naše dítě Významná nestátní organizace na ochranu dětských práv - podpora všech skupin ohrožených dětí (opuštěných, týraných, zneužívaných, handicapovaných) založena v roce 1993 Ing. Baudyšovou 1994 – celostátní Linka bezpečí pro děti (Rodičovská linka, Linka vzkaz domů atd.) Dlouhodobá finanční podpora organizacím pomáhajícím dětem (přerozděleno přes 200 mil. Kč) Osvětové kampaně proti týrání, zneužívání dětí, podpora dětských práv Linka právní pomoci Internet Hotline – oblast bezpečného internetu pro děti Aktivní participace na prosazování legislativních změn v ČR týkajících se ochrany dětí (Výbor pro práva dítěte atd.) Mezinárodní aktivity - ochrana dětských práv na úrovni EU

55 Linka právní pomoci Založena 11/2005 ve spolupráci s ČAK
Dobrovolná spolupráce advokátů (celkem 8) Určena pouze pro právní dotazy týkající se dítěte Telefonická i ová forma Provoz – každou středu 10 – 18h Cena Právník roku 2006 v kategorii Rodinné právo 55

56

57 Statistika 11/2005 – 11/2009 Celkem telefonátů: 1223
ových dotazů: 348 Prvořadým hlediskem při poradenství je řešení v nejlepším zájmu dítěte Některé případy – zprostředkování dalšího právního zastoupení, popř. jiné odborné pomoci 57

58 Struktura volajících 58

59 Struktura volajících 59

60 Struktura telefonátů 60

61 Struktura telefonátů 61

62 Kategorie Rodinné právo
62

63 Kategorie Rodinné právo
63

64 Dotazy s mezinárodním prvkem
Dotazy s mezinárodním prvkem: 7% všech telefonátů Převážně preventivní charakter – problematika mezinárodních únosů dětí (Haagská úmluva) Evropa – Itálie, Slovensko, Rakousko, Belgie USA Asie – Jižní Korea,Thajsko, Vietnam, Indie Austrálie Blízký východ (Spojené arabské emiráty, Libanon) Problematika uznávání a výkonu rozsudků týkajících se nezletilých dětí – problém především ve vztahu s USA – spolupráce LPP s advokátem v New Yorku 64

65 Problematika mezinárodních únosů dětí a role nadace
Haagská úmluva o mez.únosech dětí – složitá problematika Nejednoznačnost ve výkladu klíčových ustanovení –je zde opravdu dostatečně chráněn zájem dítěte ? Nejlepší zájem dítěte – prvořadé hledisko při veškeré činnosti nadace Role Nadace 1) konkrétní pomoc – finanční, zprostředkovatelská případ dětí Fiordalisových (ČR x Argentina) případ Kristinky Fontanive (ČR x Itálie) a další 65

66 Problematika mezinárodních únosů dětí a role nadace
2) osvětová a informativní úloha (LPP, webové stránky, spolupráce na informačním letáku MPSV) 3) participace v pracovních skupinách příslušných ministerstev či na konferencích zabývajících se tímto tématem prac. skupina MSpr k problematice MÚ a výkonu rozhodnutí o výchově nezl.dětí (novela OSŘ) - 2007/8 Panel expertů MPSV pro problematiku MÚ - 10/2007 Konference MSPr „Když rodič unese vlastní dítě“ 66

67 Osvěta a mediace Základní otázka: Jak co nejlépe ochránit děti v případě sporů rodičů v mezinár.partnerstvích, tak aby se nestaly jejich největšími oběťmi ? Osvěta a informovanost rodičů Podpora mediačního procesu jako prioritního a účelného nástroje řešení rodinných sporů finanční – spolupráce s Asociací mediátorů – fin. podpora mediačních sezení pro sociálně slabé rodiny Informování veřejnosti o možnostech mediace, zprostředkování mediace v konkrétních případech rodinných sporů účast v prac.skupině MSPr pro mediaci v netrestních věcech dílčí řešení – novela OSŘ – možnost soudního nařízení mediace v rodinných věcech De lege ferenda – větší využití i v rodin.sporech s mezinárodním prvkem

68 Další aktivity nadace v oblasti nejen rodinného práva
Podpora náhradní rodinné péče, upřednostnění před ústavní výchovou Pozice opatrovníka dítěte v soudních řízeních, stanoviska nadace Návrhy na legislativní změny v dalších oblastech větší ochrana dětí na internetu (trestnost groomingu, blokace stránek s dětskou pornografií) zavedení tzv. Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech nová kampaň Pozitivní rodičovství

69 Kampaň Pozitivní rodičovství

70 Děkuji za Vaši pozornost…

71 KONFERENCE FEMINA IURIS 2009
Rozvod manželství s mezinárodním prvkem a některé související aspekty Zuzana Fišerová Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor civilní Praha,

72 Mezinárodní odbor civilní
sjednávání mezinárodních smluv a úmluv (příklady:) haagská úmluva o vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (2007) protokol o právu použitelném na vyživovací povinnosti (2007) sjednávání komunitárních předpisů (příklady:) nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a současně se zavádějí pravidla pro určení rozhodného práva ve věcech manželských (tzv. nařízení Řím III – zatím neúspěšný návrh) návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a o vytvoření evropského dědického osvědčení (předložen ) Zelená kniha o majetkových režimech (sezdaných a nesezdaných) párů justiční spolupráce ve věcech občanských poskytování informací o českém právu soudům bezplatná právní pomoc v přeshraničních sporech (zákon č. 629/2004 Sb.) spolupráce v rámci Evropské soudní sítě ve věcech občanských a obchodních další

73 Základní právní předpisy a) rozvod
nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 bilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských haagská úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití (č. 131/1976 Sb.) zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů

74 Základní právní předpisy b) výživné
nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech bilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských úmluva o uznávání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (Haag 1958, vyhláška č. 14/1974 Sb.) úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (Haag 1973, vyhláška č. 132/1976 Sb.) úmluva o vymáhání výživného v cizině (New York 1956, vyhláška č. 33/1959 Sb.) zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (účinné od ) haagská úmluva o vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (2007) – vstup v účinnost ještě nebyl stanoven protokol o právu použitelném na vyživovací povinnosti (2007) – vstup v účinnost ještě nebyl stanoven

75 Rozvod manželství s mezinárodním prvkem
posouzení právních otázek: mezinárodní soudní pravomoc (soudní příslušnost) použitelné právo uznání rozhodnutí výkon rozhodnutí (výživné) (bezplatná) právní pomoc v přeshraničním řízení praktické zkušenosti: rozhodování českých soudů judikatura Evropského soudního dvora zápis do zvláštní matriky zajímavosti: konzulární sňatek / rozvod rozvod homosexuálního manželství domněnky otcovství v závislosti na rozhodném právu pro rozvod

76 Zajímavé odkazy Mnohostranné mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána v oblasti občanského práva Dvoustranné mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána v oblasti občanského práva Evropský soudní atlas ve věcech občanských a obchodních Evropská soudní síť ve věcech občanských a obchodních Informace o bezplatné právní pomoci v přeshraničním občanskoprávním či obchodněprávním řízení Haagská konference mezinárodního práva soukromého

77 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "KONFERENCE FEMINA IURIS 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google