Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění v mezinárodním obchodním styku  zákon č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví  č. 320/1993 Sb  č. 60/1995 Sb.  č- 149/1995 Sb.  vyhláška č. 52/1994.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění v mezinárodním obchodním styku  zákon č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví  č. 320/1993 Sb  č. 60/1995 Sb.  č- 149/1995 Sb.  vyhláška č. 52/1994."— Transkript prezentace:

1 Pojištění v mezinárodním obchodním styku  zákon č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví  č. 320/1993 Sb  č. 60/1995 Sb.  č- 149/1995 Sb.  vyhláška č. 52/1994 Sb. tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťoven  občanský zákoník  vyhláška č. 492/1991 Sb. rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobené motorovým vozidlem  novely  vyhláška č. 98/1996 Sb. odpovědnost zaměstnavatele za škodu a ublížení na zdraví  vyhláška č. 125/1993 Sb. podmínky a sazby pojištění

2 Česká asociace pojišťoven  zájmové sdružení pojišťoven založené podle občanského zákoníku  dne 8.12.1996 zapsáno do registru sdružení  soustřeďuje kolem 35 pojišťoven  zakládající pojišťovny - 14 členů sdružení

3 Právní formy pojišťoven  pro české osoby- a.s., družstva, státní podnik  pro zahraniční osoby - pouze a.s.  Předmět podnikání pojišťovací činnost - záchranná - zprostředkovatelská zajišťovací činnost související činnost  Předpoklady k podnikání v pojišťovnictví  kauce 10 mil. Kč  obchodně podnikatelský plán  všeobecné pojistné podmínky  specifikace pojistné události  splatnost pojistného a jeho výpočet

4 Fondy pojišťoven  životní pojištění  neživotní pojištění  zábrany - např. příspěvky na hasičské vybavení dodržování pravidla solventnosti  Dozorčí orgány  státní instituce - Státní kontrolní úřad  Ministerstvo financí

5 Formy pojištění  smluvní  dobrovolné  povinné  civilní letectví pro provozovatele  myslivost  advokacie  notáři  autorizovaní pracovníci  členové lékařské komory  zákonné  na skutečnosti, na které zákon pojištění ukládá dle právních předpisů s určením pojišťovny, která bude úkol plnit

6 Cíl pojištění  chránit pojištěného před finančními důsledky vzniklé škody, ke kterým došlo u pojištěných rizik  je nástrojem pro vytváření devizových rezerv EKONOMICKÝ VÝZNAM A PŘÍNOSY  Vytváří pojistnou rezervu na krytí nahodilých událostí  Krytím rizik z předem vytvořeného pojistného fondu vytváří předpoklady k plynulosti reprodukčního procesu  Napomáhá rozvoji podnikatelského klimatu  Zdroj devizových příjmů prodejem svých služeb do zahraničí  Vytváří možnosti pro hladký a bezrizikový průběh obchodních operací se zahraničím

7 Základní pojmy Pojištění karga pojištění zboží Pojištění kaska pojištění dopravního prostředku /zejména námořního a leteckého/ Pojistný fond slouží pro odstranění nebo zmírnění následků škody – pojistné události. POJISTITEL každá pojišťovna, která se v pojistné smlouvě s pojistníkem zavazuje nahradit škodu způsobilou nahodilou událostí pojistníkovi nebo třetí osobě v jejíž prospěch byly pojistná smlouva uzavřená – pojištěnému POJISTNÍK fyzická nebo právnická osoba, která uzavře nebo v čí prospěch je uzavřena s pojistitelem pojistnou smlouvu za účelem pojištění určitého zájmu. CEDENT zajistník

8 Pojmy Pojistná hodnota Hodnota pojištěné zásilky v okamžiku sjednání pojistné smlouvy Hodnota zboží + dopravné + náklady spojené s přepravou + náklady na pojištění + clo + očekávaný zisk (10 %) Pojistná částka Částka, na kterou je zásilka pojištěna, měla by být totožná s pojistnou hodnotou. SPEKULACE Nadpojištění Podpojištění

9 Pojmy Pojistná událost = škoda, která se bezprostředně týká pojistného zájmu pojistníka  Objektivní – přírodní vlivy, nelze předpovídat  Subjektivní – škoda, způsobená selháním lidského faktoru  Pojistník je povinen oznámit pojistné události včas pojistiteli a zajistit zjištění příčiny a rozsah škody havarijním komisařem.  Zanedbání výše uvedených povinností může mít za následek krácení pojistné náhrady nebo její úplné odmítnutí. Likvidace škod  Ukončení řešení pojistné události.  Zjištění havarijním komisařem není pro pojistitele závazná !!!  Konečný názor vyjadřuje pojistitel.

10 Pojistné podmínky Vztah mezi pojistitelem a pojistníkem je upraven v pojistné smlouvě:  Výhradně písemná  Základem jsou pojistné podmínky, které vydal pojistitel  Dokladem o uzavření pojistné smlouvy – pojistka  je legitimačním dokumentem  Pojistný certifikát  Pouze potvrzení pojistitele o hlavních ustanoveních pojistné smlouvy  Obsah – pojistné podmínky+pojištěná rizika+pojistná částka slouží jako prokázání existence pojistky např. v souvislosti s plněním akreditivů  Pojistka se v některých zemích považuje za cenný papír  v ČR cenným papírem není !  Pojistný poměr mezi pojistitelem a pojistníkem vzniká formou příkazu k pojištění a jeho přijetí pojistitelem.

11 Příkaz k pojištění  FORMA  předmět pojištění, balení, hmotnost, signo  místo odeslání,druh dopravy, trasa, místo určení  v příp. námořní dopravy – jméno lodi a datum vyplutí  požadovaný rozsah pojistného krytí, pojistná částka  zvláštní požadavky Hromadné pojistné smlouvy  nahradily jednotlivé smlouvy na každou expedici (obchodní případ)

12 Rozsah pojistného krytí  AAR („againts all risks“)  AAR („againts all risks“) proti všem nebezpečím  WPA („with particular average“) včetně zvláštní havárie  FPA („free of particular average“) s vyloučením zvláštní havárie VÝLUKY z pojištění:  absolutní nelze je nahradit žádným připojištěním (např. škody způsobené pojistníkem nebo jeho zaměstnanci, následky působení jaderné energie, a radioaktivních materiálů)  relativní způsobené přirozenou povahou zboží (např. rozbití křehkého skla, okysličení, hmyz,…)  vzniklé následkem válečného konfliktu, protiprávního zabavení věci, zasažení dopravního prostředku,…)

13 Příklady pojištění zahraničních zájmů 1.zahraniční přepravy zboží – pojištění karga 2.námořní, říční a letecké dopravní prostředky – pojištění kaska 3.vývozní úvěry 4.investiční celky 5.speciální rizika 6.pojištění odpovědnosti Časový rozvrh pojistného krytí je závislý na dopravním prostředku.  platí po dobu trvání přepravy a končí dodáním do místa určení  nejpozději však uplynutím 60 dnů po vylodění z námořní lodi  30 dnů po vyložení z posledního dopravního prostředku  Pojištění zaniká – před uplynutím této lhůty dodáním do skladu příjemce.

14 Stanovení místního rozsahu pojištění  sjednání pojištění zásilky bez porušení platnosti od okamžiku expedice zboží ze skladu v místě odeslání až do složení z dopravního prostředku ve skladu v místě určení. „pojištění ze skladu do skladu“  Při kombinované dopravě, kdy dochází k překládání zboží z jednoho dopravního prostředku na druhý a jednotlivé úseky jsou pojištěny u různých pojistitelů „lomené pojištění“ Např. při CIF, kdy přechod nákladů a pojištění končí v okamžiku vyložení zboží z lodi. Je nutné potom výslovné připojištění.

15 Společná havárie  Pojistná událost v námořní dopravě  účelem je spravedlivé rozvrh obětí a výloh, k nimž došlo ve snaze zachránit loď a náklad ze společného nebezpečí  každý z účastníků nese důsledky vzniklých škod sám  všichni členové plavebního společenství  původ v římském právu - musí být uhrazeno všechno co bylo obětováno pro všechny  úkon, který má za následek společnou havárii a byl záměrný  mimořádná oběť  společné nebezpečí pro loď a náklad - terorismus  společná záchrana  svržení nákladu do moře  hašení požáru  odsekání trosek  přepětí hnacích zařízení  poskytnutí pomoci vlečnými loděmi  uchýlení se do přístavu útočiště, … apod.

16 Dispaš a dispašní řízení Konstatování vzniku nebo vyhlášení výsledku společné havárie a určení jejího rozsahu obsahuje výčet škod a jejich ocenění výpočet příspěvků jednotlivých členů plavebního společenství k jejich úhradě věřitelská podstata –souhrn škod, které mají být jednotlivým účastníkům uhrazeny –škody na lodi, nákladu, ztráta přepravného, finanční oběti dlužnická podstata –souhrn zachráněných hodnot těch, kteří mají povinnost uhradit pohledávky zjištěné z věřitelské podstaty společné havárie

17 Příspěvek  Souhrn obětí a nákladů je rozvržen v poměru k záchranným hodnotám  je stanoven podílem v % z příspěvkové hodnoty a v dispaši je vyjádřen absolutní částkou  Dispašní řízení může probíhat i několik let  Dispašér  odborníkem na společné havárie  je jmenován provozovatelem lodi  soukromá osoba - anglo-americké právo  polooficiální osoba - v ČR, musí být zapsán do seznamu dispašérů

18 Pojištění odpovědnosti za škodu  kryje jednání pojistníka, které s sebou nese rizika vůči třetím osobám a vůči nimž je povinen náhradou za utrpěnou újmu  odpovědnost smluvní  DRUHY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI  DRUHY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI :  dopravce  zasílatele (z volby dopravce)  při provádění prací  za věci svěřené (např. v cestovním ruchu)  za výrobek (v USA)  mohly by ohrozit zdraví spotřebitelů

19 Zajištění a zajišťovny  faktor pomáhající pojišťovnám přijímat zejména velké rizika  opakované nebo druhé pojištění, kterým se pojistitel chrání zcela nebo z části proti riziku, které převzal do pojištění.  vzniklé škody a jejich následky činí pro pojišťovnu ekonomicky stabilnějšími  rozdrobení a rozložení velké pojistné částky do pokud možno většího prostoru tak, aby podíly pojistitele a jednotlivých pojistitelů v případě pojistné události nemohly ohrozit stabilitu jejich hospodaření  ZAJISTITEL - ten, kdo přejímá do zajištění od klienta část rizika a dále přejímá i odpovídající část pojistného =zajistného, sníženou o provizi skonta.  Zajištění aktivní - převzaté (pojistitel)  zajištění pasivní - odevzdané (cedent-zajistník)


Stáhnout ppt "Pojištění v mezinárodním obchodním styku  zákon č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví  č. 320/1993 Sb  č. 60/1995 Sb.  č- 149/1995 Sb.  vyhláška č. 52/1994."

Podobné prezentace


Reklamy Google