Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o připravované vládní sociální reformě 1 (nepojistné systémy) S využitím materiálů MPSV zpracoval RSDr. Miroslav Opálka – duben 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o připravované vládní sociální reformě 1 (nepojistné systémy) S využitím materiálů MPSV zpracoval RSDr. Miroslav Opálka – duben 2011."— Transkript prezentace:

1 Informace o připravované vládní sociální reformě 1 (nepojistné systémy) S využitím materiálů MPSV zpracoval RSDr. Miroslav Opálka – duben 2011

2 Vláda M. Topolánka prohlásila sociální systém za finančně neudržitelný a zahájila jeho redukční reformu Cílem změn bylo vybudování adresnějšího a méně nákladného sociálního systému Došlo k zúžení okruhu příjemců dávek státní sociální pomoci (přídavek na dítě, sociální příplatek, pohřebné), některé dávky byly sníženy (porodné), jiné zrušeny („pastelkovné“, příspěvek na zvýšené životní náklady). Zrušeny byly i automatické valorizace dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.

3 Rovněž tzv. Janotův a následně Drábkův balíček způsobil redukci sociálních dávek Janotův balíček: Redukce nároku i výše přídavku na dítě. Snížení porodného. Snaha o snížení příspěvku na péči I. Drábkův balíček (přijat nezákonně v leg. nouzi): Omezení pro nárok sociálního příplatku. Výplata porodného pouze na prvé dítě a dle příjmů. Dřívější snižování rodičovského příspěvku. Snížení příspěvku na péči I. z 2 000 na 800 Kč.

4 Cíle reformy vlády P. Nečase pro rok 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které počátkem roku 2011 zahájily legislativní proces sociální reformy a z velké většiny mají nabýt účinnosti od 1. ledna 2012. Vnější připomínkové řízení doprovází demonstrace OZP, nesouhlasné připomínky NRZP ČR, AZZP ČR, SMO ČR, AK ČR… Cíle reformy: lepší zacílení a adresnost sociálních dávek; dosažení maximální možné účelnosti dávek; zefektivnění práce orgánů státní správy; snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb; úspory prostředků ze státního rozpočtu; zkvalitnění systému péče o ohrožené děti; podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi. Obecně je ministerstvem deklarovaným cílem prosazení legislativních změn v oblasti dávek, nashromáždit (díky zvýšení efektivity) dostatek prostředků pro výplatu dávek osobám, které je potřebují, a přitom snížit celkový objem prostředků vynakládaných na oblast poskytování dávek ze státního rozpočtu.

5 Základní nástroje reformy Nástrojem k dosažení stanovených cílů jsou zejména tyto mechanismy: zavedení jednotného výplatního místa dávek; snížení počtu vyplácených dávek jejich agregací do větších celků; zavedení efektivního hodnocení příjmů žadatelů o dávky; na druhou stranu bude v hodnocení příjmové situace žadatele brán zřetel nejen na jeho osobní příjmy, ale také na příjmové poměry osob, které mají k žadateli vyživovací povinnost nebo bydlí ve společné domácnosti; dávky budou vypláceny striktně podle jejich účelu prostřednictvím elektronického platebního prostředku, přičemž příjemce dávky bude rozhodovat o úhradě určité služby či zboží přímo poskytovatelům těchto služeb či zboží; (úhrada za péči, dovoz jídla, pobytové zařízení...). ********** Tyto mechanismy mají být promítnuty do všech relevantních agend.

6 Pilíře reformy - změny v roce 2011 Připravované legislativní změny lze rozdělit do následujících pilířů: 1. Sjednocení výplaty dávek -změny v oblasti výplaty nepojistných dávek sociální ochrany 2. Změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob -bude nově upraveno poskytování příspěvku na péči a dalších dávek -bude zpracován zákon o koordinované rehabilitaci a o dlouhodobé péči 3. Změny v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi -dojde k úpravě výplaty jednotlivých dávek s ohledem na cíle reformy a k úpravě organizace veřejné služby 4. Změny v oblasti práce a zaměstnanosti -dojde k novelizaci zákona o zaměstnanosti zejména v oblasti nelegální práce, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a kontrolní činnosti 5. Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti -dojde ke změnám v sociálně-právní ochraně dětí -bude připraven zákon o službách péče o děti umožňující alternativní péči o předškolní děti zejména rodičovskou výpomoc

7 Pilíř I. Sjednocení výplaty dávek

8 MPSV připravilo záměr sjednocení procesu výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. A to tak aby o těchto dávkách rozhodoval jediný orgán, jako jednotné místo kontaktu žadatelů o dávky, nikoliv celá řada různých orgánů státní správy a samosprávy, tak jako tomu je doposud. Tímto jediným orgánem by měl být Úřad práce ČR, který byl přes odpor opozice v Poslanecké sněmovně, Senátu i Prezidenta ČR zřízen k 1. dubnu 2011 a postupně by měl převzít i náplň sociální práce doposud vykonávanou obcemi.

9 Pilíř I. Sjednocení výplaty dávek Úřady práce -přídavek na dítě, -příspěvek na bydlení -rodičovský příspěvek -porodné -pohřebné -dávky pěstounské péče Obecní úřad -příspěvek na živobytí -příspěvek na mimořádnou okamžitou pomoc -doplatek na bydlení -příspěvek nevidomým na krmivo pro vodícího psa -příspěvek na užívání bytu -příspěvek na užívání garáže Obecní úřad s rozšířenou působností -příspěvek na péči -příspěvek na mimořádnou okamžitou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením -jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek -příspěvek na úpravu bytu -příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla -příspěvek na provoz motorového vozidla -příspěvek na individuální dopravu -průkazy TP, ZTP a ZTP/P. Úřad práce ČR

10 Pilíř II. Osoby se zdravotním postižením

11 Sjednocení nepojistných dávek sociální ochrany pro osoby se zdravotním postižením MPSV plánuje změnu ve struktuře dávek, a to tak aby z nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek, které byly posuzovány a poskytovány samostatně u několika orgánů, vznikly nově pouze dvě agregované dávky. Opakující se příspěvek na mobilitu Jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky Oba tyto příspěvky by měl posuzovat a vyplácet Úřad práce ČR. Toto řešení vyvolává značný odpor organizací sdružující osoby se zdravotním postižením (OZP).

12 Pilíř II. Osoby se zdravotním postižením Sjednocení nepojistných dávek sociální ochrany pro osoby se zdravotním postižením Dávky na mobilitu -příspěvek na úhradu za užívání garáže -příspěvek na individuální dopravu -příspěvek na zakoupení motorového vozidla -příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla -příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozila -příspěvku na provoz motorového vozidla Dávky na pomůcky -příspěvek na opatření zvláštních pomůcek -příspěvek na úpravu bytu -příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na mobilituPříspěvek na pomůcky

13 Pilíř II. Příspěvek na péči Zůstane možnost zvolit si na jaké služby – respektive na jaký způsob zajištění péče - bude příspěvek možné čerpat. Prostředky jsou určeny pouze na nákup služeb (péče). U osoby blízké a zároveň kdy oprávněná osoba je ve věku 3-18 let nebude u pečujícího pohlíženo na příspěvek jako na příjem z hlediska daňových a pojistných povinností. Nově zaveden institut asistenta sociální péče, tj. jiné, než blízké pečující osoby. Příspěvek bude čerpán prostřednictvím elektronického platebního prostředku. Příspěvek bude poskytován v takové výši, aby pokryl část nákladů péče (služeb). Na zbylé části se bude podílet člověk vyžadující péči a případně jeho rodina. Teprve v případě, že nemá dostatek prostředků a není pro něj dostupná ani pomoc osob, které k němu mají vyživovací povinnost, bude mít možnost získat doplatek od státu!!! Řízení bude zjednodušeno (sociální šetření v obvyklém rozsahu budou probíhat pouze v určitých indikovaných případech).

14 Pilíř II. Dlouhodobá péče Počet osob vyžadujících dlouhodobou péči bude zřejmě. v závislosti na stárnutí obyvatelstva stoupat. MPSV bude s MZd. spolupracovat na přípravě nového zákona o dlouhodobé péči. Dlouhodobá péče bude oddělena od zdravotnické péče (akutní a následné) a také od sociálních služeb. Bude vytvořen samostatný systém dlouhodobé péče s vlastními standardy poskytované péče a vlastními zdroji financování, při zachování principu sdíleného financování péče z obou systémů, tj. zdravotního pojištění a příspěvku na péči. Určitou roli bude hrát i spoluúčast klienta ve formě úhrady části nákladů, stravy a ubytování. Ale také například možnost hradit si nadstandardní péči (standardní péči bude nutné definovat). V dlouhodobějším horizontu se počítá se zavedením státem podporovaného spoření občanů kombinovaného s novou formou pojištění.

15 Pilíř III. Změny v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi

16 V oblasti hmotné nouze má dojít v souladu s cíli MPSV v letošním roce ke zpracování legislativních záměrů, které by měly zajistit zejména následující: sjednocení různých druhů dávek a zjednodušení jejich struktury s cílem zlepšit cílenost a adresnost dávek; výplata dávek na základě posouzení příjmové situace nejenom konkrétní osoby v hmotné nouzi, ale též dalších osob, které k ní mají vyživovací povinnost s cílem podpořit odpovědnost v rámci rodiny a upřednostnit ji před odpovědností státu; výplata dávek ve věcné podobě prostřednictvím elektronického platebního prostředku, což by mělo zajistit větší kontrolu využití dávek a tedy jejich spotřebování na účel, ke kterému jsou určeny.

17 Pilíř IV. Změny v zaměstnanosti

18 Pilíř IV. Změny v zaměstnanosti – nelegální práce Definice: Nelegální práce má být definována takto: „Práce vykonávaná mimo pracovněprávní vztah pro právnickou nebo fyzickou osobu ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, podle pokynů této osoby, jejím jménem, na její náklady a odpovědnost.“ Nová definice umožní lepší postih nelegální práce, protože neobsahuje možnost výkonu práce podle jiné smlouvy což je nejčastější způsob obcházení zákona podle stávající právní úpravy. Kontrola: Zákon má také zakotvit vyvratitelnou právní domněnku odpovědnosti za přestupek a správní delikt spočívající v umožnění výkonu nelegální práce. Osoba, na jejímž pracovišti se vykonávala nelegální práce, bude tedy muset prokazovat, že nelegální práci na svém pracovišti neumožnila. Bude sjednocen výkon kontrolní činnosti – kontrolním orgánem bude Státní úřad inspekce práce. Sankce: Maximální částka pokuty za výkon nelegální práce bude zvýšena z 10 000 Kč na 100 000 Kč. Naopak snížena bude maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z 500 000 Kč na 100 000 Kč.

19 Pilíř IV. Změny v zaměstnanosti – zprostředkování práce a rekvalifikace Spolupráce se zaměstnavateli: Úřad práce bude více spolupracovat se zaměstnavateli ve fázi monitoringu volných pracovních míst, nabízení cílených rekvalifikací a participaci na projektech zaměřených na zvýšení kvalifikace zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání. Cílem bude v této oblasti posílit konkurenceschopnost firem tím, že zvýší kvalifikace zaměstnanců. Agentury práce: MPSV dále navrhuje, aby ÚP ČR mohl více spolupracovat s agenturami práce. V praxi ÚP vytipuje určitou skupinu uchazečů a s jejich souhlasem převede zprostředkování jejich zaměstnání na agenturu práce. Předpokládá se, že v takové skupině budou převažovat uchazeči obtížně umístitelní. Rekvalifikace: Zákon umožní aby si uchazeč o zaměstnání sám vybral poskytovatele rekvalifikace. Pro tento případ bude stanoven maximální limit na úhradu rekvalifikace. Uchazeč se bude při tomto způsobu rekvalifikace osobně podílet částečně na úhradě celkové ceny.

20 Pilíř IV. Změny v zaměstnanosti – zaměstnávání osob se zdravotním postižením Definice: Za osoby se zdravotním postižením se budou považovat pouze osoby, které byly orgánem soc. zabezpečení posouzeny jako invalidní. ÚP již nebude přisuzovat jiným osobám statut osoby zdravotně znevýhodněné. Náhradní plnění: Navrhovalo se zrušit možnost plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením odběrem výrobků nebo služeb nebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům zaměstnávajícím zdravotně postižené kvůli problému tzv. přefakturace. (Nově pouze dva způsoby, a to zaměstnávání těchto osob nebo odvodem do státního rozpočtu. S možností obě formy kombinovat. Toto opatření mělo mít odloženou účinnost o jeden rok.) Zdá se však, že v této oblasti bude MPSV svou představu ještě korigovat.

21 Pilíř IV. Změny v zaměstnanosti – příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Snížení a spoluúčast zaměstnavatelů: Navrhuje se snížit maximální výši příspěvku z 8 000 Kč měsíčně na 6 000 Kč. Maximální výše příspěvku bude limitována 90 % skutečně vynaložených mzdových nákladů. Cílem této úpravy je zamezit zneužívání této podpory. Srážky ze mzdy se nezapočítávají: Dále se navrhuje, aby se částka odpovídající vynaloženým mzdovým nákladům snižovala o částku srážek ze mzdy. Tím bude do značné míry zamezeno nekalým praktikám některých zaměstnavatelů – úhrady neexistujících školení a jiných služeb za účelem vylákání části příspěvku. Odstranění duplicit: Dále se navrhuje, aby příspěvek nebyl poskytován na ty zaměstnance, kteří pracují na chráněných pracovních místech, na které je poskytován příspěvek na částečnou úhradu nákladů chráněného pracovního místa.

22 Pilíř IV. Změny v zaměstnanosti – snížení administrativní zátěže Zrušení povinnosti hlásit volná místa: Navrhuje se zrušit povinnost zaměstnavatelů hlásit každé volné pracovní místo. Hlášení bude nově dobrovolné. Toto opatření bude v praxi znamenat nejen snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, ale i zvýšenou aktivitu úřadů práce při vyhledávání volných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání a při jednání se zaměstnavateli o možnostech vytváření nových pracovních míst. Potvrzení o bezdlužnosti si obstará ÚP: K žádosti o příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti bude zaměstnavatel povinen přikládat potvrzení o tzv. bezdlužnosti jedině v případě, že nedá úřadu práce souhlas s tím, aby si potřebné údaje úřad práce zjistil sám.

23 Pilíř V. Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti

24 Pilíř V. Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti – sociálně-právní ochrana dětí Obecně: MPSV plánuje předložit novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, se kterou budou spojeny též novely dalších zákonů (např. zákona o rodině). Posílením prevence, sociální práce s rodinami a rozvojem náhradní rodinné péče má dojít ke snížení počtu dětí v ústavní péči (privatizace). Změny v kompetencích: Dojde k nastavení pravidel a standardů kvality práce pro činnost orgánů sociálně právní ochrany dětí na úrovni obcí a krajů. Dojde k zavedení institutu sociální kurately pro mládež. Náhradní péče: Bude jednoznačně stanoveno, že návrh na umístění dítěte do náhradní péče není možné podat pouze z materiálních důvodů na straně rodiny.

25 Pilíř V. Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti – sociálně-právní ochrana dětí Dojde ke zvýšení požadavků na odbornou způsobilost osob vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí. Pěstounská péče: Dojde ke změnám tak, aby pěstounská péče byla profesionalizovaná a lépe vyhovovala nárokům na zabezpečení náhradního rodinného prostředí. Dojde k diferenciaci mezi pěstounskou péčí poskytovanou prarodiči a třetími osobami a ke stanovení maximálního počtu dětí u pěstouna. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: Dojde ke stanovení požadavků na kvalitu péče. Zejména bude upravena maximální kapacita těchto zařízení s ohledem na zajištění péče rodinnéhotypu a dojde také k určení maximální doby, po kterou lze dítě v takovém zařízení umístit.

26 Pilíř V. Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti – služby péče o děti Rodičovská výpomoc: Záměr upravuje institut poskytování rodičovské výpomoci, tedy pečování o dítě souběžně s péčí o vlastní předškolní dítě mimo režim živnostenského zákona na základě smlouvy. Zákon klade velmi minimální požadavky s tím, že rodič nejlépe posoudí, za jakých podmínek a které cizí osobě může své dítě svěřit. Poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě: Zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Pro malé a střední skupiny nebude platit hygienická vyhláška a požadavky na prostory pro pobyt dětí budou dostupnější. Živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu: Nové podmínky odborné způsobilosti pro provozování živnosti. Mělo by být umožněno získat kvalifikaci širšímu okruhu osob.

27 Pilíř V. Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti – služby péče o děti Daňové výhody: Náklady na zajištění péče o děti zaměstnanců by měly být pro zaměstnavatele daňově uznatelné stejně jako náklady OSVČ na zajištění péče o dítě. Rodičovský příspěvek (rodič si má délku RD stanovit sám): U dětí starších dvou let bude rodičovský příspěvek poskytován bez ohledu na délku pobytu v zařízení péče o dítě. U mladších dětí bude limit délky pobytu v zařízení péče o dítě zmírněn. Úhrada předškolního vzdělávání: Bude zrušen bezplatný poslední rok předškolního vzdělávání a budou vytvořeny podmínky pro zvýšení finanční spoluúčasti zákonných zástupců dítěte na úhradě nákladů na předškolní vzdělávání!!!

28 Aktuální úkoly i pro kraje a obce Prosazení plánované reformy zkomplikuje plnění komunitních plánů krajů a obcí. Změní se personální obsazení, kompetence i finanční toky. Přitom potřeba zejména v oblasti sociálních služeb bude neustále narůstat.

29 Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016 Podpora rozvoje služeb sociální prevence a sociální poradenství: Bránit sociálnímu vyloučení. Optimalizace sítě služeb prevence na komunitním principu. Legislativní zakotvení ucelené rehabilitace. Metodická pomoc veřejné zprávy. Propojenost služeb prevence a dalšími veřejnými sociálními službami. Podporovat střednědobé plány rozvoje – komunitní plánování.

30 Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016 Podpora rozvoje služeb sociální péče: Rozšiřování terénních a ambulantních služeb. Zachování původního životního stylu potřebných v důstojném přirozeném prostředí. V krajích se zaměřit na domovy se zvláštním režimem (specifické potřeby). Dobudovat systém sdílené péče – odlehčovací služby. Legislativně zakotvit dlouhodobou sociálně zdravotní péči. Humanizace pobytových zařízení. Lepší komunikaci resortů zdravotnictví a sociálních věcí.

31 Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016 Transformace služeb sociální péče: Vytvoření koordinované sítě sociálních služeb s cílem minimalizace ústavů. Upřednostňovat neformální a neinstitucionální formy péče. Provést transformaci vybraných pobytových zařízení s možností i pracovního zapojení. V plánování služeb vycházet z předpokládaného demografického vývoje populace.

32 Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016 Vzdělání, profesní rozvoj a odměňování: Podporovat vzdělávání nejen u profesionálů, ale i u osob neformálně pečujících o osobu blízkou včetně uživatelů. Rozvíjet dobrovolnickou službu. Zajišťovat kvalitu kontroly a akreditační procesy. Připravit profesní zákon s odpovídajícím odměňováním. Při vzdělávání využívat prostředků ESF. Stanovit novou definici sociální práce a profesí.

33 Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016 Plánování sociálních služeb: Nástroj zajištění místní a typové dostupnosti je plánování. Každé území rovnoměrně pokrýt komunitním plánem. Plány musí být provázány mezi obcemi, krajskou a národní úrovní. Povinně plánovat ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností za součinností obcí daného území. Nastavit standard pro podobu jednotných střednědobých krajských plánů rozvoje sociálních služeb (metodika). Zabezpečit odbornost pracovníků zabývajících se plány. Definovat standard dostupnosti jednotlivých služeb. Využívat prostředků i z ESF.

34 Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016 Kvalita sociálních služeb: Zaručit ochranu práv každému uživateli. Zajišťovat individuální přístup ze strany pracovníků. Revidovat standardy, které jsou měřítkem kvality. Zaměřit se na další vzdělávání a kompetentnost inspektorů. Financovat ty služby, které jsou shladány kvalitními. Docenit kvalitu neformální péče. Prohloubit veřejný dohled nad kvalitou sociálních služeb. Revidovat kontrolní mechanismus kvality poskytování neformální sociální péče.

35 Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016 Financování sociálních služeb: Zvýšit efektivitu, hospodárnost a transparentnost vynakládání veřejných prostředků (regionální specifika při nerovnoměrném pokrytí a osídlení). Usilovat o stabilizaci systému ekonomického zajištění. Vytvořit i systém veřejné podpory sociálních služeb. Zajistit rovný přístup financování s vyloučením nedovolené podpory. Optimalizovat síť na obecní, krajské i národní úrovni s vyrovnáváním podílu výdajů územních rozpočtů. Využívat formy peněžního i nepeněžního plnění. Transfery rozpočtů musí respektovat rovný přístup ke všem typům právních forem poskytovatelů sociálních služeb. Dle priorit zabezpečovat alespoň střednědobou perspektivu finacování. Příspěvky na péči jsou určeny k financování sociálních služeb (efektivnost). Nově vyčíslit nákladovost úkonů a činností jednotlivých typů sociálních služeb.

36 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informace o připravované vládní sociální reformě 1 (nepojistné systémy) S využitím materiálů MPSV zpracoval RSDr. Miroslav Opálka – duben 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google