Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12. února 2009, ČVUT Charakteristika uznatelných nákladů projektu 7. RP Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12. února 2009, ČVUT Charakteristika uznatelných nákladů projektu 7. RP Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR"— Transkript prezentace:

1 12. února 2009, ČVUT Charakteristika uznatelných nákladů projektu 7. RP Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR slavikovak@tc.cz

2 12. února 2009, ČVUT  náhrada uznatelných nákladů (reimbursement of eligible costs)  preferovaná metoda  financování tzv. pevnou sazbou (flat rate) - % přímých nákladů  např. 20% standard, 60% transitional flat rate  financování paušální částkou (lump sum)  (kombinace výše uvedených)  2 podmínky Spolufinancování  účastník část nákladů na projekt hradí z vlastních zdrojů Neziskovost projektu  příspěvek EK k úhradě uznatelných nákladů nesmí vést k zisku Finanční příspěvek EK – forma grantu

3 12. února 2009, ČVUT  skutečné (podložené doklady, ne odhadované nebo rozpočtované)  vynaloženy v době trvání projektu (mimo nákladů na závěrečné zprávy)  zaneseny do účetnictví organizace dle správných účetních zásad  vynaloženy za účelem dosažení cílů projektu (uvedených v Annexu I)  očištěny od nezpůsobilých nákladů (neuznatelných)  vynaloženy úsporně, účinně a efektivně všechny podmínky musí být splněny současně Uznatelné náklady (eligible costs)

4 12. února 2009, ČVUT  veškeré identifikovatelné nepřímé daně (vč. DPH)  zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty  § 81, odst. 2 – vrácení daně v rámci zahraniční pomoci  náklady, které vznikly před zahájením projektu  náklady, které se nevztahují k danému projektu, vzniklé v souvislosti s jiným projektem  cla, placené úroky, rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje  kurzové rozdíly  dluhy a dluhové financování (úroky v případě leasingu), nadměrné a lehkomyslné výdaje  náklady, které nesplňují podmínky uznatelnosti (náklady definovány v části B, Annexu II grantové dohody) NEuznatelné náklady (non - eligible costs)

5 12. února 2009, ČVUT  osobní náklady (personnel costs)  přímí zaměstnanci pracující na projektu, pouze skutečně odpracované hodiny (časový výkaz, tzv. timesheet)  veškeré náklady, které zaměstnavatel povinně vynakládá na zaměstnance  hrubá mzda  odvody  FKSP  běžné prémie  pokud zaměstnanec není na projektu plným úvazkem  hodinová sazba zaměstnance se porovnává s hodinovou sazbou účtovanou na projekt  pracovní smlouva, dohoda o provedení práce/činnosti; zaměstnanec pracuje pod přímým dohledem účastníka  spotřební materiál (consumables)  nerežijního charakteru  pořízen během doby trvání projektu, nezbytný pro jeho implementaci  pouze částka bez DPH  např. laboratorní sklo Přímé náklady (I)

6 12. února 2009, ČVUT  cestovní náhrady (travel costs)  cesty uskutečněné v souvislosti s projektem (setkání partnerů apod.)  výpočet se řídí platnou legislativou dané země a běžnou praxí v organizaci  např. ubytování, doprava, stravné, kapesné, …  dlouhodobý majetek (durable equipment)  uznatelným nákladem je pouze účetní odpis bez DPH  pouze ta část odpisu vypočítaná podle kapacitního využití majetku v projektu  majetek musí být během doby trvání projektu odepisován  subdodávky (subcontracts)  třetí strana, která vykonává část prací na projektu  zadavatel (příjemce) nese plnou zodpovědnost vůči EK  nelze započítat režii  MUSÍ být předem definovány v Annexu I GA Přímé náklady (II)

7 12. února 2009, ČVUT  ostatní (other costs)  další specifické náklady vzniklé v souvislosti s projektem  např. dodatečné pojištění laboratoře, která bude v plné kapacitě využívána na pokusy v rámci projektu _________________________________________________________  drobné podpůrné služby (minor supporting services)  netýkají se projektového úkolu  nemusí být určeny v Annexu I  ve vztahu k subdodávkám  rozhodující je skutečnost, jak je definována subdodávka v Annexu I, subdodavatel vykonává práci/službu pro příjemce Přímé náklady (III)

8 12. února 2009, ČVUT  nelze přímo připsat projektu, ale byly vynaloženy v souvislosti s projektem, běžná účetní praxe organizace  podpůrní zaměstnanci  účetní, administrativní pracovník, ekonom,…  vedení organizace, management  provozní náklady  nájem, pojištění, ostraha, elektřina, plyn,…  odpisy, nájem budovy  administrativní náklady  kancelářské potřeby, pošta, telefon, fax,… Nepřímé náklady (I)

9 12. února 2009, ČVUT  možnosti vykazování nepřímých nákladů  pevná sazba 20% (standard flat rate)  přechodná pevná sazba 60% (transitional flat rate)  Jako % z celkových přímých nákladů očištěných o subdodávky a náklady třetích stran, které nebyly realizované v prostorách účastníka  skutečné nepřímé náklady (actual indirect costs)  60% přechodná sazba  pouze pro projekty obsahující činnost RTD  pouze pro veřejné nezisková organizace (např. občanské sdružení), instituce středního a vysokého vzdělávání, neziskové výzkumné organizace a MSP  pouze pro výzvy, které budou uzavřeny před 1. lednem 2010, poté bude sazba snížena (ne méně než 40%)  Účel přechodné sazby  přechod subjektů na metodu vykazování skutečných nepřímých nákladů (přechod od AC modelu, který se používal v 6. RP) Nepřímé náklady (II)

10 12. února 2009, ČVUT Činnost Typ projektu Výzkum a technologický rozvoj – RTD (zahrnuje koordinaci vědeckých činnost í ) Demonstračn í činnosti Management + dal ší činnosti specifikovan é v př í loze I GA S í tě excelence (NoE) 50 % 75 %* 100 % Projekty založen é na spolupr á ci (CP) 50 % 75 %* 50 %100 % Koordinačn í a podpůrn é akce (CSA) 100 % (!limit 7 % na nepř í m é n á klady) * Platí pro: –Neziskové veřejné subjekty –Instituce středního a vysokého vzdělávání –Neziskové výzkumné organizace –Malé a střední podniky (MSP) podle definice EK Typy aktivit v projektu

11 12. února 2009, ČVUT Děkuji za pozornost Technologické centrum AV ČR Národní kontaktní organizace pro 7. rámcový program www.tc.cz


Stáhnout ppt "12. února 2009, ČVUT Charakteristika uznatelných nákladů projektu 7. RP Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google