Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 6. a 7. Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 6. a 7. Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace."— Transkript prezentace:

1 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 6. a 7. Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 2002-2006, 2007-2013 Struktury programů, financování, smluvní vztahy, kontakty

2 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 2 Rozlišovat typy evropských fondů KOMUNITÁRNÍ PROGRAMYSTRUKTURÁLNÍ FONDY Na podporu méně rozvinutých regionů administrace přes orány ČR Ŕešitel € Kč

3 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 3 Komunitární programy – 6. a 7. RP Pro KOHO –pro všechny z ES, kteří se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi TÉMATA prospěšná ES –většinou cílově orientované projekty – aplikovaný výzkum, -základní výzkum, - lidské zdroje a mobilita, - infrastruktury, koordinační a podpůrné akce, integrační aktivity KDO řeší –mezinárodní a konsorcia řešitelů – důležitá smluvní pravidla účasti KDY A JAK –podle vyhlášené výzvy, podle pravidel pracovního programu FINANCOVÁNÍ –podílové - Evropská komise a řešitel/členský stát, přesná pravidla - Rámec Společenství pro státní podporu VaVaI 2006/C 323/012006/C 323/01 –Komise poskytuje finanční zálohy, ex.post vyúčtování a náhrada uznaných způsobilých nákladů

4 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 4 Legislativa - odlišnosti České zákonyZákony Evropského Společenství Co není dovoleno je zakázáno Co není zakázáno je dovoleno, princip obhajitelnosti, rizika Uznané náklady KčZpůsobilé/ uznatelné náklady € Poskytnutí finančních prostředků ve výši uznaných nákladů předem, na konci roku vyrovnání se státním rozpočtem Náklady projektu 1.v rozpočtu projektu (odhad) 2.zálohové platby – cash flow 3.skutečně vykázané náklady 4.uznané po hodnotícím období Fiskální rok totožný s kalendářním rokem Fiskální rok jiný než kalendářní, zahrnuje se celá celá doba projektu Dotace na řešení projektuPříspěvek na způsobilé náklady, ex post

5 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 5 Způsobilé náklady zásada NEZISKOVOSTI Jsou takové náklady, které vznikly účastníkovi při činnostech vztahující se k cílům projektu to je uvedených v Annexu I Grantové dohody (v popisu práce projektu) vznikly v průběhu řešení, to je doby trvání projektu jsou skutečné, ekonomické, nezbytné (zásada obhajitelnosti) musí být v souladu s obvyklými manažerskými a účetními principy dané organizace (přímé náklady versus režie) musí vzniknout, být zaevidovány v účetnictví a být zaplaceny ne později, než k datu vyúčtování hodnotícího období projektu/auditu Skládají se z přímých způsobilých nákladů, nepřímých způsobilých nákladů (režií) a subkontraktů

6 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 6 NEzpůsobilé náklady definováno v Annexu II GA Všeobecné podmínky Jsou to např. nepřímé daně – DPH, cla úroky, kurzovní ztráty, náklady vzniklé nebo proplácené v jiném projektu ES, nepřiměřeně vysoké náklady (pozor na osobní a cestovní náklady) náklady vzniklé před zahájením nebo po ukončení projektu (pokud není smluvně domluveno jinak), náklady neošetřené smluvním vztahem (pozor na subkontrakty)

7 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 7 Integrace a posilování ERA Posilování základů evropského výzkumného prostoru Strukturování evropského výzkumného prostoru (ERA) Živá příroda, genomika, biotechnologie pro zdraví Technologie informační společnosti Občané a vládnutí Nanotechnologie, multifunkční materiály Aeronautika Kvalita a nezávadnost potravin Energetické systémy, do- prava, glob. ekosystémy Tématické priority Vědecká podpora politik Širší oblasti výzkumu Malé a střední podniky-SMEs Mezinárodní spolupráce INCO Společné výzkumné centrum JRC Výzkum a inovace Lidské zdroje a mobilita – akce Marie Curie Výzkumné infrastruktury Věda společnost Nově vznikající vědy a technolog. NEST. Koordinace výzkumných aktivit. Rozvoj výzkumných a inovačních politik. Oblasti programů

8 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 8 Typy projektů / Instruments Grant (příspěvek) na základě rozpočtu projektu IP – Integrated Projects- Integrované projekty STREP – Specific Targeted Research Projects – Cílově zaměřený výzkumný projekt CA - Coordination Actions – Koordinační akce SME Actions – akce pro malé a střední podniky Infrastructures – výzkumné infrastruktury Article 169 – implementace národních programů Výše příspěvku na základě počtu výzkumníků v projektu NoE – Network of Excellence – Sítě excelence Pevné sazby SSA – Specific Support Actions- Specifické podpůrné akce Mobility Marie Curie – lidské zdroje a mobilita

9 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 9 Nákladový model používaný organizací Platí pouze pro projekty 6.RP Jeden nákladový model používá celá organizace (nositel IČO) AC – Additional costs - účtujeme pouze DODATEČNÉ přímé náklady spojené s řešením projektu a paušální režii většinou 20% - model používaný VŠ a VVI (nelze hradit základní mzdy kmenových zaměstnanců) FC Full costs model – identifikuje všechny náklady na projekt, i režijní FCF – Full costs flat rate – identifikuje všechny přímé náklady, režie nárokuje paušálně ( 20%)

10 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 10 Aktivity a kategorie v projektu Z hlediska financování je projekt členěn na AKTIVITY: –Research and Technological Development - RTD (A) –Demonstration (D) –Training (C) –Management of the consortium (D) - 7% celkového příspěvku –Other specific activities (E) (NoE a SSA) Náklady v jednotlivých aktivitách se člení na kategorie přímých nákladů = personální včetně odvodů, cestovní, spotřební, dlouhodobý majetek, jiné Reimbursement rates – finanční příspěvek EC je refundace nákladů v jednotlivých aktivitách -různá výšeReimbursement rates

11 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 11 Výše náhrad způsobilých nákladů Evropskou komisí v 6.RP Aktivity projektu Typy (nástroje) projektu

12 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 12 53,27 mld. € na období 2007-2013 http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

13 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 13 Rozdíly mezi 6.a 7 RP Nákladové modely AC,FC, FCFNEJSOU, je režim financování Typy projektů pro stanovení shéma financování IP, STREP NoE, CA, SSA, SMECP, NoE, CSA, Lidské zdroje-Mobility Marie Curie – Lump Sum- Fixní sazby Contract/ContractorGrant Agreement/ Beneficiary Režie v AC u většiny projektů 20% z PN Režie u projektů Spolupráce 60% z PN, u CSA 7% PN Audit certificate Certificate on Financial Statement Certificate on Metodology

14 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 14 Cooperation - Spolupráce 32,3 mld € Capacities – Kapacity - 4,3 mld € People – Lidé - Akce Marie Curie 4,7 mld € Zdraví, 6 B € Potraviny, zemědělství a biotechnologie, 1,9 B € Doprava,včetně letectví, 4.2 B € Nanovědy, nanotechnolo gie, materiály, 3.5 B € I nformační a komunikační technologie, 9.1B € Energie, 2.3 B € Životní prostředí, včetně klimatických změn, 1.9 B € Základní výzkum, nové poznání ve vědě a technice - témata určená výzkumníky řídí ERC - Evropská výzkumná rada Ideas – Myšlenky 7,5 mld € Začínající výzkumníci Celoživotní vzdělávání Partnerství akademie- průmysl Posílení mez. dimenze Výzkumné infrastruktury Výzkum pro SME Členění na specifické programy Sociální, ekonomické a humanitní vědy, 0.6 B € Kosmický výzkum, 1,4 B € Specifické aktivity Regiony znalostí – klastry, centra Výzkumný potenciál Bezpečnost 1,35 B €

15 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 15 Schémata financování COOPERATION Kolaborativní projekty velké, střední a malé - CL, CM, CS Sítě excelence – NoE Koordinační a podpůrné akce - CSA VŠ, VVI, SME – RTD možná až 75 % náhrada od EK IDEAS (ERC) – základní výzkum 100 % náhrady PEOPLE - Mobility Marie Curie – lidské zdroje a mobilita – Lump sum - fixní sazby CAPACITIES – infrastruktury, SME, ….. kombinace

16 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 16 Výše náhrad způsobilých nákladů Evropskou komisí projektů 7.RP, SPOLUPRÁCE

17 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 17 Vysvětlivky k náhradám nákladů Celkové způsobilé náklady projektu jsou takové náklady, které vznikly účastníkovi při činnostech uvedených v Annexu I Grantové dohody (v popisu práce projektu) v průběhu řešení, to je doby trvání projektu. Skládají se z přímých způsobilých nákladů, nepřímých způsobilých nákladů (režií) a subkontraktů. (*) RTD- Research and technological development -výzkum a technologický rozvoj - činnosti směřující k vytváření nových znalostí, technologií a výrobků, včetně managemnetu výzkumu a vývoje. Zahrnuje též provozní aktivity vázající se přímo k ochraně nových znalostí. DEMO - Demonstration activities – demonstrační aktivity činnosti k prokázání realizovatelnosti nové technologie, testování nových výrobků (prototypy, pilotní výrobní linky aj.), nikoliv komerční účely. (**) OTHER -Other activities - jiné aktivity - manžerské, školící, vzdělávací, koordinační, integrační aktivity, šíření získaných poznatků, publikační činnost, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, odborné studie, odborná příprava a školení. Není možné zahrnout činnosti komerčního charakteru MNG - Management – řízení konsorcia, právní, etický, finanční a administrativní management týkající se celého konsorcia, včetně auditů finančních, metodologie, uplatňování výzev v rámci projektu, atd. (***) Pro účastníky, kterými jsou, neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky. Náhrada nepřímých způsobilých nákladů (režií) těchto účastníků v projektech zahrnujících výzkum a vývoj může činit 60 % z přímých nákladů ( Transition flat rate). (****) Náhrada nepřímých způsobilých nákladů (režií) v případě koordinačních a podpůrných akcí (CSA) může dosáhnout maximálně 7% přímých způsobilých nákladů bez subdodávek

18 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 18 Pravidla pro způsobilé přímé náklady Nesmějí vést ke zisku a) musejí být skutečné, b) musejí být vynaloženy v průběhu akce, s výjimkou nákladů na vypracování závěrečných zpráv, c) musejí být stanoveny podle obvyklých účetních a správních zásad a postupů účastníka a použity výhradně za účelem dosažení cílů a očekávaných výsledků projektu, za dodržování zásad úspornosti, účinnosti a efektivity, d) musejí být zaneseny v účetní evidenci účastníka a vyplaceny, nebo v případě příspěvku od třetích stran, zaneseny v účetní evidenci těchto třetích stran, e) musejí být očištěny od nezpůsobilých nákladů, zejména od identifikovatelných nepřímých daní, včetně daně z přidané hodnoty, cel, dlužných úroků, rezerv na možné budoucí ztráty nebo výdaje, kurzových ztrát, nákladů spojených s kapitálovým výnosem, nákladů deklarovaných, vzniklých nebo nahrazených v souvislosti s jiným projektem Společenství, dluhů a poplatků za dluhovou službu, nadměrných nebo lehkomyslných výdajů Z prostředků projektu lze hradit i osobní náklady kmenových zaměstnanců, organizace však musí prokázat konzistentní systém pro stanovování produktivních hodin strávených na projektu a z toho odvozených osobních nákladů, které jsou v souladu se správními zásadami a účetními postupy účastníka a neliší se výrazně od obvykle používaných osobních nákladů.

19 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 19 Nepřímé náklady/režie pro VVI a VŠ Indirect Costs (režie) Neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky, které nemohou s jistotou stanovit své skutečné nepřímé náklady na dotyčnou akci, si při účasti v režimech financování, které zahrnují činnosti spojené s výzkumem, technologickým rozvojem a demonstracemi, jak je uvedeno v článku 33, mohou pro granty udělené v rámci výzev k předkládání návrhů, které budou uzavřeny před 1. lednem 2010, zvolit pevnou sazbu ve výši 60 % celkových přímých způsobilých nákladů ( Special transitional flat rate 60%). Regulation (EC) No 1906/2006 Rules for the participation FP7: ODDÍL 3 Finanční příspěvek společenství, Pododdíl 1 Způsobilost pro financování a formy grantů, Článek 32. bod 5.

20 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 20 KONSORCIUM Struktura smluvních vztahů v projektech 7.RP Evropská komise, DG Research GRANTOVÁ DOHODA (Grant Agreement, GA) Přílohy ke GA I, II, III, Form A, B,C,D,E Koordinátor Kontrahenti P,R,S,T, ČR VŠ/VVI, X,Y,Z Konsorciální dohoda Annex I- Popis práce projektu (Description of work), Annex II – Všeobecné podmínky GA, Annex III - Zvláštní ujednání vztahující se k projektu, FORM A – souhlas kontrahentů s přistoupením k GA, FORM B – přistoupení nových právnických osob k GA, FORM C - finanční výkaz způsobilých nákladů a příjmů projektu za dané hodnotící období FORM D – certifikát finančního výkazu nebo FORM E - certifikát metodologie

21 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 21 VÝZVY/CALLS – CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

22 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 22 Důležité odkazy 6.RP program Společenství http://cordis.europa.eu/fp6 7.RP program Společenství http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Grantová dohoda 7.RP včetně příloh http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant- agreement_en.html#standard_ga http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant- agreement_en.html#standard_ga Právní dokumenty 7.RP http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html Národní kontaktní bod pro 7.RP http://www.fp7.cz/ http://www.fp7.cz/ Pravidla financování projektů 7. RP http://www.tc.cz/publikace/ http://www.tc.cz/publikace/ KAMPUŠ http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus

23 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 23 KAMPUŠ Kancelář administrativní a manažerské podpory účasti týmů VŠ v projektech 7.RP Pilotní projekt zahájený 1.1.2007 na Odd.VaV VŠCHT Praha od 1.1.2008 spolupráce s ČVUT v Praze, Rektorát, FEL MŠMT, EUPRO – program na podporu účasti ČR v rámcových programech EU a Euroatom http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus

24 27.3.2008anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 24 Děkuji za pozornost Ing. Anna Mittnerová anna.mittnerova@vscht.cz http://www.vscht.cz/homepage/veda/index


Stáhnout ppt "KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 6. a 7. Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace."

Podobné prezentace


Reklamy Google