Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Škoda Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Vzdělávací program pro THS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Škoda Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Vzdělávací program pro THS."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Škoda Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Vzdělávací program pro THS

2 Zaměření jednotlivých poskytovatelů a programů Uznatelné a neuznatelné náklady Osobní náklady Hmotný a nehmotný majetek Doplňkové (režijní) náklady DPH v projektech Spolufinancování 2

3 GA ČR - podpora základního výzkumu GA – Standardní projekty GP – Postdoktorandské projekty GD – Doktorské projekty GB – Projekty na podporu excelence v ZV GC – Mezinárodní projekty GE – Eurocores 3

4 TA ČR podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TA – ALFA TB – BETA TD – OMEGA TE – Centra kompetence 4

5 MŠMT OP VaVpI OP VK LK – Návrat LL – ERC CZ XE – Národní program udržitelnosti 5

6 MŠMT Společné technologické iniciativy Mnohostranné spolupráce Dvoustranné spolupráce Programy mezinárodní spolupráce — LD – COST CZ — LE – EUPRO II — LF – EUREKA CZ — LG – INGO II — LH – KONTAKT II 6

7 Ministerstvo kultury DF – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) 7

8 Ministerstvo průmyslu a obchodu OPPI FR – TIP 8

9 Ministerstvo vnitra VF – Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 VG – Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015 9

10 Ministerstvo zdravotnictví NT – Resortní program výzkumu III na léta 2010-2015 10

11 Ministerstvo zemědělství QI – Výzkum v agrárním sektoru (VAK) QJ – Komplexní udržitelné systémy v zemědělství „KUS“ 11

12 Ministerstvo obrany OF – Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace 12

13 13

14 Způsobilými náklady jsou takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi: (Osobní náklady, hmotný a nehmotný majetek, další provozní náklady, služby, doplňkové náklady) 14

15 Uznané náklady jsou takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které poskytovatel schválí a které jsou zdůvodněné. Uznatelné náklady jsou specifikovány v pokynech pro příslušné kolo grantové soutěže. Vymezení uznatelných nákladů v tomto dokumentu je pro žadatele závazné. Věcná a časová souvislost! 15

16 Mzdové náklady ― Tarifní mzda ― Příplatky ― Odměny ― OON (DPP, DPČ) Odvody SZP a příděl do SF 16

17 Při pořízení hmotného a nehmotného majetku pro činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích lze do způsobilých nákladů zahrnout pouze takovou část nákladů na jeho pořízení, která odpovídá předpokládanému využití pro danou činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích. 17

18 Pro dlouhodobý hmotný majetek (majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a provozně technickou funkcí delší než 1 rok) s provozně technickou funkcí delší než doba řešení grantového projektu se příspěvek GA ČR stanoví podle vzorce: U(N) = (A/B) × C x D, kde U(N) jsou uznané náklady, A je doba řešení projektu, B je provozně technická funkce ( termín je identický s termínem „doba upotřebitelnosti“ používaným v zákoně o daních z příjmů ), C je pořizovací cena zařízení a D je podíl jeho využití pro řešení projektu. 18

19 Přímý náklad: Takový náklad, který lze jednoznačně a výlučně přiřadit ke konkrétnímu projektu Nepřímý náklad: Takový náklad, který nelze přiřadit jako přímý Hrazen z režijních prostředků 19

20 Náklady vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení grantového projektu, které nebylo možno k projektu přiřadit přímo. např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, materiální a nemateriální náklady a služby neuvedené v přímých nákladech 20

21 Režie spočítaná % z nákladů Režie vykazovaná v souladu s metodikou vykazování skutečných nepřímých nákladů, tzv. „full cost model“ Nepřímé provozní výdaje mohou být způsobilé pouze za předpokladu, že příjemce konzistentně uplatňuje a má jednoznačně stanovenou vlastní metodiku pro přiřazení nepřímých nákladů k projektu, která je certifikována ŘO OP VaVpI. 21

22 Za nezpůsobilé nepřímé náklady, které nesplňují obecné podmínky způsobilosti pro projekty VaV lze považovat zejména: náklady na reprezentaci odměny a příspěvky ze SF (do způsobilých nákladů patří pouze zákonný příděl do fondu, ne jeho čerpání) smluvní i ostatní pokuty a penále úroky, dary, manka a škody odpisy a zůstatková cena majetku pořízeného z dotace tvorba opravných položek daň z příjmu 22

23 DPH je uznatelný náklad v případě, že není možné uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu DPH v projektech 7.RP není uznatelným nákladem - možnost požádat o vrácení na FÚ 23

24 Některé programy vyžadují spolufinancování (dotace na uznané náklady < 100 %) Veřejné x neveřejné zdroje 24

25 Ing. Jan Škoda Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. tel: 241 063 610 e-mail: skodaj@img.cas.cz


Stáhnout ppt "Ing. Jan Škoda Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Vzdělávací program pro THS."

Podobné prezentace


Reklamy Google