Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční účetnictví 1 Majetek, jeho oceňování a opotřebení – osnova přednášky Radmila Herzánová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční účetnictví 1 Majetek, jeho oceňování a opotřebení – osnova přednášky Radmila Herzánová."— Transkript prezentace:

1 Finanční účetnictví 1 Majetek, jeho oceňování a opotřebení – osnova přednášky Radmila Herzánová

2 Rozdělení dlouhodobého majetku  Dlouhodobý majetek hmotný  Dlouhodobý majetek nehmotný  Dlouhodobý majetek finanční

3 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  nákupem,  vlastní výrobou,  vkladem,  Darováním  Nabytím práv k výsledkům duševní činnosti

4 Oceňování nakoupeného majetku  musíme ocenit pořizovací cenou, jež zahrnuje cenu pořízení majetku a dále vedlejší náklady, které jsou s pořízením tohoto majetku spojené:  přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku odměny za poradenské služby, odměny za zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky, platby za expertízy, platby za patentové rešerše, předprojektové přípravné práce  úroky z úvěru do doby zařazení majetku do užívání (účetní jednotka má právo volby, zda tyto úroky zařadí či nikoliv do pořizovací ceny),  průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to včetně variantních řešení  clo,  doprava,  montáž,  umělecká díla, jež jsou součástí objektu (např. fresky na zdi),  licence, patenty a práva, jež byla využita při pořizování majetku,  zabezpečovací, konzervační a udržovací práce,  a další (viz § 47 odst.1 vyhlášky 500/2002 Sb.)§ 47 odst.1 vyhlášky 500/2002 Sb.  DPH v případě neplátce

5 Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotným majetkem jsou : Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Licence, patenty Další ocenitelná práva  Nabytý úplatně nebo vytvořený vlastní činností  Vstupní cena je vyšší než 60 000,- Kč ( podle vnitřních předpisů účetní jednotky)  Doba použitelnosti je delší než 1 rok

6 Dlouhodobý nehmotný majetek Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek 011 - Zřizovací výdaje 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7 Dlouhodobý nehmotný majetek - opotřebení  Odpisy – finanční vyjádření výše opotřebení majetku  Opotřebení – fyzické nebo morální  Zahrnování odpisů u majetku, který se vztahuje ke zdanitelným příjmům do nákladů, vynaložených k zajištění těchto příjmů, provádí účetní jednotka podle svých vnitřních předpisů  Do nákladů zahrnujeme roční odpis (odpis za zdaňovací období)  Účetní odpisy – podle vnitřní směrnice účetní jednotky  Daňové odpisy – podle Zákona o daních z příjmů

8 Dlouhodobý nehmotný majetek - odpisování  Kromě vlastníka může nehmotný majetek odepisovat i účetní jednotka, která má právo na jeho používání  U majetku s právem užívání na dobu určitou je odpis stanoven jako podíl ceny majetku a doby sjednané smlouvou  Odepisuje se rovnoměrně bez přerušení a to: Audiovizuální dílo 18 měsíců Software a výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců Zřizovací výdaje 60 měsíců Ostatní 72 měsíců

9 Dlouhodobý hmotný majetek  Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný – během činnosti účetní jednotky dochází k morálnímu nebo fyzickému opotřebení  Dlouhodobý majetek neodepisovaný – jeho hodnota se vlivem činností účetní jednotky nesnižuje

10 DHM v zákoně o daních z příjmů  Samostatné movité věci jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok  Budovy, domy, byty  Stavby, oplocení  Pěstitelské celky trvalých porostů…  Dospělá zvířata jejich cena je vyšší než 40 000,- Kč (mimo zásob)  Jiný hmotný majetek (technické zhodnocení,…)  Pozemky – neodpisují se  Umělecké sbírky, umělecká díla (pokud nejsou součástí stavby) – neodepisují se

11 Dlouhodobý hmotný majetek v účetní osnově  02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 026 - Základní stádo a tažná zvířata 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

12 Dlouhodobý hmotný majetek v účetní osnově  03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 032 - Umělecká díla a sbírky

13 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku  Účetní odpisy Lineární (rovnoměrné) zrychlené  Daňové odpisy Lineární (rovnoměrné) Zrychlené

14 Použití účetních a daňových odpisů  Účetní jednotky účtují vždy o účetních odpisech. Porušením této zásady by porušily povinnost věrného a poctivého zobrazení hodnoty majetku.  Daňové odpisy vypočte účetní jednotka pro potřeby stanovení základu daně z příjmů a o hodnotu rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy upraví základ daně v daňovém přiznání. (výpočet se neprojeví v účetnictví)

15 Daňové odpisy DHM Odpisová skupinaDoba odepisování majetku 13 25 310 420 530 650

16 Účetní odpisy Účetní odpisy si stanovuje účetní jednotka sama. Mezi nejznámější typy patří:  rovnoměrné (lineární) odpisy,  degresivní (zrychlené) odpisy, z nichž uveďme následující dvě techniky DDB (Double-Declining-Balance Method) SYD (Sum-of-the-Years‘-Digits Method)  výkonové odpisy. Odpisy zaokrouhlujeme na celé koruny (směrem nahoru).

17 Rovnoměrné účetní odpisy Nejjednodušší technikou v oblasti účetních odpisů je použití lineárních (rovnoměrných) odpisů. Odpis za období pak stanovíme jako podíl vstupní (pořizovací či jiné) ceny a doby životnosti majetku: VC ∕ n kde VC …vstupní cena, n …doba životnosti (počet let (období) odpisování) Podle vnitřních účetních směrnic počítáme odpisy měsíční nebo roční (zahrneme do nákladů až na konci účetního období)

18 Příklad odpisového plánu majetku při použití rovnoměrných účetních odpisů  Cena stroje 1 200 000 předpokládaná doba používání 5 let rokodpisoprávkyZůstatková cena 2008240 000 960 000 2009240 000 480 000720 000 2010240 000 720 000480 000 2011240 000 960 000240 000 2012240 000 1 200 0000 Celkem1 200 000

19 Zrychlené účetní odpisy metoda DDB Metoda vychází z konstantního procenta odepisování (tzv. procento DDB) a klesajícího základu. ZC – zůstatková cena (poslední rok je odpis ve výši zůstatkové ceny)

20 Příklad odpisového plánu metodou DDB  Výpočet % DDB podle vzorce: 40%

21 Odpisový plán metodou DDB - tabulka rokodpisoprávkyZůstatková cena 1 480 000 720 000 2 288 000768 000432 000 3 172 800940 800259 200 4 103 6801 044 480155 520 5 1 200 0000 celkem 1 200 000xx

22 Zrychlené účetní odpisy metodou SYD Metoda vychází z konstantní odpisové základny (vstupní ceny) a snižujícího se procenta odpisování.  n * …počet let, po které bude majetek ještě odpisován,  ∑n i …součet číslic let odpisování

23 Příklad odpisového plánu metodou SYD Stroj v pořizovací hodnotě 1 200 000, používání 5 let  1 – výpočet sumy let  ∑ n-i 1+2+3+4+5 = 15

24 Odpisový plán metodou SYD rokodpisoprávkyZůstatková cena 1 400 000 800 000 2 320 000720 000480 000 3 240 000960 000240 000 4 160 0001 120 00080 000 5 1 200 0000 celkem 1 200 000xx

25 Srovnání hodnot odpisů roklineárníDDBSYD 1 240 000480 000400 000 2 240 000288 000320 000 3 240 000172 800240 000 4 103 680160 000 5 240 000155 52080 000

26 Dlouhodobý finanční majetek  Majetkové cenné papíry – držené za účelem účasti na podílech na zisku  Dlužné cenné papíry – nakoupené dluhopisy, které bude účetní jednotka vlastnit po dobu delší než 1 rok

27 Dlouhodobý finanční majetek  06 - Dlouhodobý finanční majetek 061 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem 062 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem 063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly 065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 066 - Půjčky podnikům ve skupině 067 - Ostatní půjčky 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

28 Ocenění DM finančního  Ocenění pořizovací cenou včetně vedlejších pořizovacích nákladů – přímé náklady související s pořízením (podíly, cenné papíry, deriváty)  Ocenění reálnou hodnotou – tržní hodnota vyhlášená burzou, kvalifikovaný odhad (znalce) pokud není tržní hodnota k dispozici  Přecenění ke konci účetního období - hodnotu vkladových cenných papírů přeceňujeme na reálnou hodnotu vkladu použitím ekvivalence, zohledňujeme tak skutečnou hodnotu vkladu na základě zisku nebo ztráty společnosti, jejíž cenné papíry vlastníme.


Stáhnout ppt "Finanční účetnictví 1 Majetek, jeho oceňování a opotřebení – osnova přednášky Radmila Herzánová."

Podobné prezentace


Reklamy Google