Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA JAKOSTI „Jakost je zdarma“ P.B.Crosby „ V tomto dole je zlatá žíla“ J.M.Juran.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA JAKOSTI „Jakost je zdarma“ P.B.Crosby „ V tomto dole je zlatá žíla“ J.M.Juran."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA JAKOSTI „Jakost je zdarma“ P.B.Crosby „ V tomto dole je zlatá žíla“ J.M.Juran

2 VZTAH MEZI ZLEPŠOVÁNÍM JAKOSTI A ZISKOVOSTÍ ORGANIZACÍ Jakost produktu Současní zákazníci Noví zákazníci Zákazníci konkurence Nižší náklady Vyšší podíl na trhu a možné vyšší ceny Zvyšování výkonnosti

3 Zlepšování jakosti významně ovlivňuje ekonomickou výkonnost organizací. Je podmínkou zvyšování míry spokojenosti a loajality zákazníků, což vede ke zvyšování ziskovosti. Současní zákazníci si kupují naše produkty, aby je efektivně využívali. Je také skutečností, že vysoká jakost může být velmi přitažlivá i pro nové zákazníky, resp. dosavadní zákazníky konkurence. Informace o vysoké jakosti našich produktů se ústně šíří formou pozitivních referencí našich dosavadních zákazníků novým zákazníkům i zákazníkům konkurence.. Když naše organizace získá nové zákazníky, zvyšuje svůj podíl na trhu i tržby, což může být způsobeno i tím, že zákazníci jsou ochotni za vyšší jakost platit vyšší ceny. Na druhé straně: uvnitř organizací se činnosti zlepšování jakosti projevují snižováním vnitřních neefektivností (např. redukcí počtu neshod ve výrobě) a tedy i snižováním celkových nákladů. Všechny tyto souvislosti pak mají přirozeně pozitivní vliv na míru i masu zisku organizace. Z toho vyplývá důležitá skutečnost: účinný management jakosti není nákladný! Velmi drahá je nízká jakost produktů! Avšak vysoká jakost produktů nemůže vzniknout samovolně. Vzniká pouze v prostředí, jež je vytvářeno s podporou účinných systémových přístupů k managementu jakosti!

4 VÝDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K JAKOSTI (pohled do historie) VÝDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K JAKOSTI (pohled do historie) r. 1967: Publikace ASQC „Quality Costs – What and Why“. r. 1970: P.Crosby vydal publikaci „Quality is Free“. r. 1975: V Československu vydána první metodika sledování nákladů na kvalitu (VÚKOV Prešov) r. 1987: J. Harrington vydal publikaci „Poor-Quality Cost“. r. 1990: Vyšla BS 6143, Part 2: Guide to the Economics of Quality: Prevention, appraisal and failure model. r. 1998: Vyšla ISO/TR 10014 Quality Management: Guideline for Quality Economy.

5 EKONOMIKA JAKOSTI V NORMÁCH EKONOMIKA JAKOSTI V NORMÁCH 1.BS 6143 Guide to the Economics of Quality. Part 2: Prevention, appraisal and failure model. BSI 1990 2.BS 6143 Guide to the Economics of Qaulity. Part 1: Process cost model. BSI 1992 3.ČSN ISO 10014 Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů. ČNI. Březen 2007 4.ČSN EN 60300-3-3 Management spolehlivosti- Část 3-3: Pokyn k použití – Analýza nákladů životního cyklu. ČNI. Červen 2005

6 PODSTATA MANAGEMENTU EKONOMIKY JAKOSTI Fin.jedn. Čas Náklady Zisk Pořiz. cena Provozní náklady a ztráty z nedisponib. NŽC Přínosy z využití produktu (celkové) Realizace produktu Pořízení a využívání produktu

7 CO TO JSOU NÁKLADY (VÝDAJE) VZTAHUJÍCÍ SE K JAKOSTI (podle BS 4778, Part 2) Celkový objem finančních zdrojů, které musí zainteresované strany vynaložit na procesy zabezpečení a zlepšování jakosti svých produktů a procesů Náklady (výdaje) vztahující se k jakosti u výrobce (dodavatele) Náklady (výdaje) vztahující se k jakosti u výrobce (dodavatele) Náklady (výdaje) vztahující se k jakosti u uživatele Společenské náklady (výdaje) vztahující se k jakosti

8 SPOLEČENSKÉ VÝDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K JAKOSTI Celkové výdaje společnosti na odstraňování škod způsobených nedodržováním ekologického standardu při realizaci a využívání produktů výdaje na léčení chorob z povolání výdaje státní správy a tvorbu legislativy výdaje na odstraňování škod na životním prostředí výdaje na výstavbu a provoz ekologických staveb výdaje na obnovu a údržbu staveb a komunikací výdaje na preventivní opatření výdaje na likvidaci odpadů ztráty snižováním výkonů při smogových situacích apod. výdaje na léčení chorob z povolání výdaje státní správy a tvorbu legislativy výdaje na odstraňování škod na životním prostředí výdaje na výstavbu a provoz ekologických staveb výdaje na obnovu a údržbu staveb a komunikací výdaje na preventivní opatření výdaje na likvidaci odpadů ztráty snižováním výkonů při smogových situacích apod. Mohou zahrnovat:

9 2. Výdaje vztahující se k jakosti u výrobce (dodavatele)

10 „V zemi zvané Utopie, jsou náklady na nízkou jakost nulové. Dělníci pracují vždy bez vad, takže potřeba kontroly odpadá. Materiály jsou vždy bezvadné a výrobky fungují dokonale. Rozdíl mezi výrobou v zemi Utopie a mezi výrobou jinde, to jsou právě náklady vztahující se k jakosti“ J. Harrington

11 VÝDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K JAKOSTI - MĚŘENÍ Model Skupina výdajů Model PAF Model COPQ Model procesních nákladů Model LCC Na interní vady XXX x Na externí vady XXX x Na hodnocení XX x Na prevenci XX x Promrhané investice a příležitosti XX Škody na prostředí X Výdaje na jakost u uživatele X

12 ETAPY MĚŘENÍ VÝDAJŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K JAKOSTI 1. Rozhodnutí vedení o zavedení metodiky měření výdajů 2. Jmenování týmu pro návrh a zavedení této metodiky 3. Tvorba příslušné metodiky a její přezkoumání 4. Sběr dat o výdajích vztahujících se k jakosti 5. Analýza údajů o těchto výdajích 6. Přezkoumání výsledků analýzy údajů managementem 7. Rozhodnutí managementu o projektu zlepšování

13 VÝDAJE NA INTERNÍ VADY Výdaje vznikající uvnitř organizace v důsledku vad při plnění požadavků VÝDAJE NA INTERNÍ VADY Výdaje na vady při výrobě a poskytování služby Výdaje vztahující se k vadám dodávek Výdaje vztahující se k vadám návrhu a vývoje Další výdaje na interní vady

14 VÝDAJE NA EXTERNÍ VADY Výdaje vznikající v důsledku neplnění požadavků po dodání zákazníkům VÝDAJE NA EXTERNÍ VADY Výdaje vztahující se k nespokojenosti zákazníků Výdaje z titulu ztracených příležitostí

15 VÝDAJE NA HODNOCENÍ Výdaje spojené s procesy posuzování shody, které snáší výrobce Výdaje na interní procesy posuzování shody Výdaje na externí procesy posuzování shody Výdaje na nákup a údržbu měřidel Výdaje na přezkoumání záznamů Další výdaje na hodnocení

16 VÝDAJE NA PREVENCI Výdaje na jakoukoliv činnost související s předcházením rizika výskytu vad, jakož i výdaje na zlepšování Výdaje na rozvoj vztahů se zákazníky Výdaje na management jakosti při realizaci produktu Výdaje na management jakosti návrhu Výdaje na management jakosti dodávek Výdaje na organizaci a správu QMS Výdaje na činnosti zlepšování Další výdaje na prevenci

17 PROMRHANÉ INVESTICE A PŘÍLEŽITOSTI Zbytečné výdaje organizace související s nesprávnými odhady a rozhodnutími manažerů Výdaje na zahájené, ale nedokončené projekty Vázanost kapitálu v zásobách Výdaje související se zrušením objednávek Ztráty šrotací nepotřebných zásob Ztráty nevyužíváním kapacit Ztráty čekáním Ztráty zbytečným využíváním infrastruktury Ztráty z prostojů kapacit Nedobytné pohledávky, apod.

18 ŠKODY NA PROSTŘEDÍ Výdaje vzniklé v souvislosti s nedodržením požadavků na životní prostředí Výdaje na pokuty a penále za poškozování prostředí Výdaje na dekontaminaci půdy, vody apod. Výdaje na eliminaci znečišťování ovzduší Výdaje na odstraňování škod při ekologických haváriích Výdaje na výstavbu ekologických zařízení Výdaje na recyklace materiálů Výdaje na likvidaci a skladování odpadů, apod.

19 METODIKA MĚŘENÍ VÝDAJŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K JAKOSTI - Doporučení 1. Je nutné definovat cíle měření výdajů vztahujících se k jakosti Základním cílem těchto měření má být redukce celkových nákladů organizace. Vedlejšími cíli mohou být např.: -získat údaje k hodnocení výkonnosti dodavatelů, - informovat vlastníky procesů o efektivnosti apod.

20 VÝDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K JAKOSTI U VÝROBCE Strategické cíle měření  Zaměření na snižování nákladů vyvolaných neshodami.    Investice do efektivní prevence v zájmu zlepšování. Optimalizace nákladů na hodnocení v závislosti na efektivní prevenci. Příspěvek ke snižování celkových nákladů organizace.

21 METODIKA MĚŘENÍ VÝDAJŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K JAKOSTI - Doporučení 3. Analyzovat rozsah „čitelných“ a „skrytých“ položek výdajů Položky skryté Položky čitelné Interní vady, externí vady, promrhané investice a příležitosti, škody na prostředí Hodnocení Prevence 75%20%5%

22 EFEKT OPTIMALIZACE VÝDAJŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K JAKOSTI Výdaje vztahující se k jakosti Čas Prevence Hodnocení Ext. vady Int. vady Promrh. investice a příležitosti Škody na prostředí SoučasnostRealizace zlepšováníEfekt po zlepšení

23 MODEL NÁKLADŮ NA PROCES Definice: Náklady na proces: celkové náklady na shodu a neshodu v procesu. Náklady na shodu v procesu: skutečné náklady na transformaci vstupů na výstupy v souladu s normami specifikujícími daný proces tím nejefektivnějším způsobem. Náklady na neshodu v procesu: náklady na promrhaný čas, materiál a kapacity spojené s realizací procesu.

24 MODEL NÁKLADŮ NA PROCES-Postup aplikace 1.Definování procesu 2.Identifikace výstupů a zákazníků 3.Identifikace vstupů a dodavatelů 4.Identifikace zdrojů a regulátorů 5.Popis činností vývojovým diagramem 6.Identifikace položek nákladů na shodu a nákladů na neshodu v procesu 7. Výpočet položek nákladů na shodu a neshodu v procesu 8. Analýza příčin vzniku nákladů na neshodu v procesu 9. Analýza možností optimalizace nákladů na shodu v procesu 10. Realizace projektu zlepšování výkonnosti procesu Účel měření: Poskytnout vlastníkovi procesu informace o výkonnosti procesu ve finančních jednotkách

25 VÝDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K JAKOSTI U UŽIVATELE Celkové výdaje uživatele na provoz, údržbu a likvidaci používaného produktu, jakož i výdaje z titulu nedisponibility produktu po dobu jeho užívání VÝDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K JAKOSTI U UŽIVATELE Výdaje na provoz a údržbu produktu, včetně jeho pořízení Výdaje z titulu nedisponibility produktu Výdaje na likvidaci produktu po jeho dožití Jsou sou č ástí náklad ů na ž ivotní cyklus!

26 Náklady na životní cyklus

27 NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS – Definice dle ČSN EN 60300-3-3 Náklady na životní cyklus: Celkové náklady na produkt v celém životním cyklu Životní cyklus: Časový interval od stanovení koncepce produktu po jeho likvidaci Obvyklé etapy životního cyklu: etapa koncepce a stanovení požadavků etapa návrhu a vývoje etapa zhotovení produktu etapa instalace produktu etapa provozu a likvidace produktu

28 NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS – Důvody analýzy Posouzení alternativních návrhů produktů a jejich optimalizace. Hodnocení ekonomické realizovatelnosti projektů a produktů. Posouzení alternativních strategií využívání produktů (obnova, výměna, vyřazení apod.). Posouzení vhodnosti návrhu produktu s ohledem na životní prostředí. Komplexní ukazatel ekonomiky spolehlivosti technických systémů. Informace o očekávaných výdajích uživatelů produktů.

29 NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS – Model nákladů v etapách životního cyklu NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS Náklady na etapu koncepce a stanovení požadavků Náklady na etapu návrhu a vývoje Náklady na zhotovení produktu Náklady na etapu instalace produktu Náklady na etapu provozu a údržby Náklady na etapu likvidace a vypořádání Účel: k optimalizaci výdajů v jednotlivých etapách životního cyklu

30 NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS – Model nákladů vynaložených uživatelem Náklady na vybudování systému Provozní náklady systému Ztráty z nedisponibility systému Jednorázové investice na pořízení Náklady na uvedení do provozu Další vyvolané náklady Jednorázové náklady na provoz Běžné náklady na provoz Ztráty při prostojích Ztráty z neshod vyvolaných poruchami Náklady na likvidaci systému Účel: k minimalizaci celkových výdajů uživatelů


Stáhnout ppt "EKONOMIKA JAKOSTI „Jakost je zdarma“ P.B.Crosby „ V tomto dole je zlatá žíla“ J.M.Juran."

Podobné prezentace


Reklamy Google