Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouvy o převodu nemovitostí Panel 26. dubna 2007 JUDr. Daniela Kovářová, Plzeň JUDr. Radomil Macek, Lanškroun JUDr. Jan Luhan, Lysá nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouvy o převodu nemovitostí Panel 26. dubna 2007 JUDr. Daniela Kovářová, Plzeň JUDr. Radomil Macek, Lanškroun JUDr. Jan Luhan, Lysá nad Labem."— Transkript prezentace:

1 Smlouvy o převodu nemovitostí Panel 26. dubna 2007 JUDr. Daniela Kovářová, Plzeň JUDr. Radomil Macek, Lanškroun JUDr. Jan Luhan, Lysá nad Labem

2 Přehled předpisů zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem vyhláška 26/2007 Sb., kterou se provádí katastrální zákon zákon č. 359/1992 Sb., zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech občanský zákoník

3 Stavovské předpisy usnesení č. 4/2006 Věstníku o prohlášení advokáta o pravosti podpisu usnesení č. 7/2004 Věstníku o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku pozor na § 4 odst. 2 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

4 Čl. 7 Etických pravidel - Převzetí právních služeb 1. Poskytuje-li advokát ve smluvní věci právní služby pouze jedné ze smluvních stran, je oprávněn této straně poskytovat právní služby i v případném sporu z této smlouvy, pokud smluvní strany již při přípravě smlouvy věděly, že advokát poskytuje právní službu pouze jedné z nich a měly příležitost obstarat si vlastního kvalifikovaného právního zástupce. 2. Poskytnout právní službu více osobám, jejichž zájmy nejsou v rozporu, v téže věci může advokát jen se souhlasem všech těchto osob, ledaže byl takto soudem ustanoven nebo Komorou určen. 3. Advokát odmítne poskytnout právní službu v téže věci více osobám také tehdy, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech.

5

6 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Daniela K o v á ř o v á, r. č. 64 61 17/0903, trvale bytem Plzeň, Malá 6, 301 00 na straně jedné jakožto prodávající a Jan L u h a n, r. č. 55 23 08/1234, trvale bytem Lysá nad Labem 608, státní příslušník ČR, ženatý na straně druhé jakožto kupující tuto k u p n í s m l o u v u s výhradou vkladu vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň - město.

7 I. Daniela Kovářová je podle smlouvy o převodu vlastnictví ze dne 12.11.2003, na jejímž základě povolil Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň – sever vklad práva pod čj. V – 3134/2003 - 407 dne 13.1.2004 s účinky vkladu ke dni 2.12.2003, výlučným vlastníkem rodinného domu čp. 1 postaveného na pozemku parc.č. 22 a dále pozemků parc.č. 22 o výměře 199 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 23 o výměře 450 m2 (zahrada), vše v obci a k. ú. Plzeň, okres Plzeň – město. Tyto skutečnosti jsou uvedeny ve výpise z katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště Plzeň – město na listu vlastnictví č. 100 pro obec a k. ú. Plzeň, okres Plzeň - město.

8 II. 1.Daniela Kovářová (dále jen prodávající) prodává touto smlouvou Janu Luhanovi výše uvedené nemovitosti, tedy rodinný dům čp. 1 postavený na pozemku parc.č. 22 a dále pozemky parc.č. 22 o výměře 199 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 23 o výměře 450 m2 (zahrada), vše v obci a k. ú. Plzeň, okres Plzeň – město, a to se všemi součástmi i příslušenstvím, zejména kůlnou, kopanou studnou, oplocením, zpevněnými plochami a trvalými porosty a taktéž se všemi právy a povinnostmi. 2.Jan Luhan (dále jen kupující) kupuje touto smlouvou výše uvedené nemovitosti do svého výlučného vlastnictví.

9 III. 1.Prodávající prohlašuje, že je oprávněna s prodávanými nemovitostmi volně disponovat a že na nich neváznou žádné dluhy ani věcná břemena, zástavní práva ani jiné právní vady. 2.Kupující prohlašuje, že je mu stav kupovaných nemovitostí dobře znám a že souhlasí s údaji uvedenými ve znaleckém posudku vypracovaný Ing. Josefem Arbesem pod č. 770-5/05 s tím, že zjištěná cena předmětných nemovitostí činí 3,250.121 Kč. IV. 1.Kupní cena byla mezi Danielou Kovářovou a Janem Luhanem dohodnuta na částku 3.500.000 Kč (slovy: třimilionypětsettisíckorunčeských) a kupující se zavazuje uhradit ji prodávajícímu do deseti dnů ode dne podpisu této smlouvy. 2.Kupující tímto prohlašuje, že výše na uvedenou kupní cenu použije své výlučné prostředky nenáležející do společného jmění manželu.

10 V. 1. Vlastnictví k prodávaným nemovitostem přejde na kupující vkladem práva u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště Plzeň – město. 2. Účastníci této smlouvy zmocňují dr. Radomila Macka, advokáta, který tuto smlouvu sepsal a ověří podpisy účastníků, aby ve lhůtě do deseti dnů poté, co bude informován o plném uhrazení kupní ceny, podal návrh na vklad práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. VI. 1.Poplatky z vkladu a za úkony s touto smlouvou spojené budou zaplaceny podle zákona. 2. Prodávající bere na vědomí, že má povinnost podat v zákonné lhůtě daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí a v téže lhůtě i daň zaplatit.

11 VII. Tato smlouva sestávající ze tří listů textu byla uzavřena dle skutečné a svobodné vůle obou stran prosté jakéhokoli omylu a byla jimi v níže uvedených dnech jakožto zcela správná podepsána, přičemž platná je v okamžiku, kdy ji podepíše poslední účastník. V Plzni dne 30. března 2007....................................... Daniela K o v á ř o v á V Praze dne 1. dubna 2007 …………………………… Jan L u h a n

12 Prohlášení o pravosti podpisu na listině sepsané advokátem: Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 00333/1/2007: Já, níže podepsaný JUDr. Radomil Macek, advokát se sídlem v Lanškrouně, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 0312, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně ve čtyřech vyhotoveních podepsala Daniela Kovářová, r. č. 64 61 17/0903, bytem Plzeň, Malá 6, jejíž totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 123456789. V Praze dne 30. března 2007 ………………………………. vlastnoruční podpis advokáta

13 Prohlášení o pravosti podpisu na listině sepsané advokátem: Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 00333/2/2007: Já, níže podepsaný JUDr. Radomil Macek, advokát se sídlem v Lanškrouně, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 0312, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně ve čtyřech vyhotoveních podepsal Jan Luhan, r. č. 55 23 08/1234, trvale bytem Lysá nad Labem 608, jehož totožnost jsem zjistili z pasu č. 9876543 V Praze dne 1. dubna 2007 ………………………………. vlastnoruční podpis advokáta


Stáhnout ppt "Smlouvy o převodu nemovitostí Panel 26. dubna 2007 JUDr. Daniela Kovářová, Plzeň JUDr. Radomil Macek, Lanškroun JUDr. Jan Luhan, Lysá nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google